Zařízení pro regulaci chodu sběrače proudu

Číslo patentu: 228636

Dátum: 01.01.1986

Autori: Syrový Milan, Hruška Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší zařízení pro regulací chodu sběrače proudu, zvláště elektrických kolejových vozidel pro vyšší rychlosti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve vypouštěcí větvi je před výpustným otvorem zařazen výpustný ventil, který je uspořádaný mezi opěrnou pružinou a pružinou. Tato pružina je umístěna proti pístu pohonu sběrače, opěrná pružina je opatřena regulačním prvkem. Je výhodné, aby paralelně k výpustnímu ventilu byla zařazena alespoň jedna výpustná díra se škrtičem. Výhodou vynálezu je, že všechny tři regulační prvky jsou vně víka a proto jsou snadno přístupné bez demontáže. Při seřizování není nutno žádnou součást přizpůsobovat obráběním. Nastavenou rychlosti zdvihání není ovlivněna rychlost klesání a naopak. Je proto možné dosáhnou rychlého klesání i při libovolně pomalém zdvihání a měkkém dosednutí sběrače do dolní polohy.

Text

Pozerať všetko

Předmětem vynálezu je zařízení pro regulaci chodu sběrače proudu, zvláště elektrických kolejových vozidel pro vyšší rychlosti.U systémů dosud známých se nastavuje rychlost zdvihánía stahování sběreče například kuželkou, která působením pružiny a vstupujícího tlakového vzduchu se přesune do krajní polohy, v níž omezuje průřez plnicího otvoru, kterým proudí vzduch do válce pohonu sběrače. Při stahování sběrače tlak vyfukujícího vzduchu přesune kuželku do druhé krajní polohy, v níž odkrývá celý otvor. Tím se zvýší rychlost klesání, kterou je však nutno v konečné fázi opět podstatné snížit, aby nedošlo k destrukci sběrače. Dosahuje se toho například zasunováním kuželo vé jehly, umístěné na konci pístnice, do otvoru, kterým prochá zí vzduch k ventilu, nebo postupným ucpáváním otvorů v duté jehle.Jsou rovněž známy složité systémy ventilů a zpětných klapek, v nichž se vzduch do válce přivádí přes škrtič, z válce se vzduch odvádí opět tímto škrtičem a ještě dalším výfukovým otvorem, který se ke konci klesání sběrače uzavře a vzduch uniká opět jen přes škrtič, kterým se tedy nastavuje jak rychr lost zdvihání sběrače, tak rychlost klesání v konečné fázi v stahování sběreče.Uvedené systémy mají společnou nevýhodu v tom, že rychlostw klesání je závislá na nastavené rychlosti zdvihání sběrače, cožmá při seřizování sběrače za následek pracné hledání kompromisu mezi dostatečně rychlým klesáním a dostatečně pomalým zdviháním. Přitom jsou vždy některé prvky regulace přístupné až po demontáži víka nebo části víka pohonu, u některých systémů se nastavení provádí obráběním některé součástí, což je značně náročné na čas e pečlivost při práci. VTyto nedostatky odetranil systém tlakově závislé regulace, u níž se v závislosti na tlaku vzduchu ve válci pohonu, který je funkci polohy piatu, postupně zavíraji vypouštěcí ventily nastavitelnou silou pružin. Napouštěcí systém je zde zpětnou klapkou oddělen od vypouštěciho systému, všechny prvky jsou přístupné bez demontáže. Tlakové závislost však má určité nevýhody při změně přitlaku sběrače na trolej, například vlivem aerodynamického vztlaku. Při větším zvýšení přitlaku se pak může doba stahování eběrače znatelně prodloužit.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro regulaci chodu sběrače proudu podle vynálezu se škrticím prvkem v napouštěci větvi, jehož podstata epočivá v tom, že ve vypouštěci větvi je před výpustným otvorem zařazen výpustný ventil, který je uspořádaný mezi opěrnou pružinou a pružinou. Tato pružina je umístěna proti piatu pohonu sběrače. Opěrná pružina je opatřena regulačnim prvkom. Je výhodné, aby paralelné k výpustnimu ventilu byla zařazena alespoň jedna výpustná díra ae škrtičem.Výhodou vynálezu je, že jelikož téměř do úplného uzavřeni uniká vzduch celým výpustným otvorem, je tedy odvzdušněni rychlé i klesáni sběrače je rychlé. Po uzavření výpustniho otvoru se pohyb sběrače prudce zpomalí, zbylý vzduch se vypustí malým otvorem, jehož průřez je možno měnit škrtičem. Prudký pohyb sběrače je na krátké dráze zbrzděn tak, že sběrač dosedne měkce na svůj základ. Všechny tři regulační prvky jsou vně víka, a proto jsou snadno příetupné bez demontáže. Při seřizováni není nutno žádnou součáet přizpůsobovet obráběnim. Nastavenou rychlosti zdviháni neni ovlivněna rychlost klesáni a naopak.Je proto možné dosáhnout rychlého klesáni i při libovolně poms~ len zdvihání a měkkém doeednuti sběrače do dolní polohy.Na připojených výkresoch je znázorněn příklad provedení vynálezu. Obr. 1 zobrazuje zařízení při napouštění vzduchu do válce pohonu, obr. 2 zobrazuje situaci při vypouštění vzduchu po uzavřeni výpustného ventilu.Ve vypouštěci větvi je před výpustným otvorem Q zařazen výpustný ventil lg, který je uspořádaný mezi opěrnou pružinou ll a pružinou 2. Pružina 2 je umistěne proti pistu § pohonu sběrače, přičemž opěrná pružina ll je opetřene regulačnim prvkem lg. Parelelně k výpustnimu ventilu lg je zařazena alespoň jedna výpustná dira 1 se škrtičem Li.Viko pohonu l je opatřeno vstupnim otvorem g, který je napojen na zdroj vzduchu. Zpětná klapka přivodu 1 je uzavřená působenim tlaku vzduchu, otevřenou zpětnou klapkou 1 proudi do válce pohonu vzduch, jehož množství je upraveno škrtičem pří vodu §Při vypouštěni vzduchu je zpětná klapka 3 uzevřená, vzduch prochází výpustným otvorem Q a výpustnou dirou 1 a otevřenou zpětnou klepkou přivodu 1 uniká z vypouštěciho systému do vstupniho otvoru g. Pist g při svém pohybu postupně stlačuje pružinu Q narážky 1 Q. V sérii s pružinou 2 je opěrná pružina ll, jejíž předepnuti je měnitelné pomoci regulačniho prvku lg. Když se pružina 2 stlači tolik, že na opěrnou pružinu ll působí silou rovnou předepnutí opěrné pružiny, začne výpustný ventil ll pohybovat směrem k výpustnému otvoru Q, který se tim uzavře před doseženim krajnipo 1 ohy piatu §. Zbylý vzduch projde výpustným otvorem 1, jehož průřez je nastavitelný pomoci škrtíče li, do vstupniho otvoru g. ~ 4Tlakem pistu § se pružina 2 narážky lg stlačuje tak dlouho, až se sile pružiny 2 vyrovná sile opěrné pružiny ll, která působí na výpuetný ventil li z opečné strany. V okamžiku vyrovnáni sil pružiny 2 a opěrné pružiny ll, se dá výpustný ventil li do pohybu, čehož výsledkem je uzavřeni výpustniho otvoru Q. Regulačnim prvkem lg ne víku pohonu l je možno v dostatečně širokých mezich nastavit předepnuti opěrné pružiny ll,čímž je možno zvolit, v které poloze sběrače má dojít k uzavřeni výpustného otvoru Q.Zařízení pro regulaci chodu sběrače proudu se škrtícím prvkem v nepouštěci větvi, která je zpětnou klapkou oddělena od vypouštěci větve, vyznačené tim, že ve vypeuštěci větvi je před výpuatným otvorem (6) zařazen výpüšthý ventil (13), uspořádaný mezi opěrnou pružinou (11) a pružinou(9), která je umistěna proti piatu (8) pohonu sběrače, při čemž opěrná pružina (11) je opetřena regulačnim prvkem (12).Zařízení podle bodu llvyznačené tim, že paralelně k výpust němu ventilu (13) je zařazena alespoň jedna výpustná díra

MPK / Značky

MPK: B60L 5/28

Značky: chodu, regulaci, sběrače, zařízení, proudu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-228636-zarizeni-pro-regulaci-chodu-sberace-proudu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro regulaci chodu sběrače proudu</a>

Podobne patenty