Brdo víceprošlupního tkacího stroje

Číslo patentu: 227227

Dátum: 15.11.1985

Autori: Šafář Petr, Štěch Jaroslav, Kolář Miloslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Úkolem vynálezu je konstrukční uspořádání držáků, vytvářející současně sekci brda s uzávěrem nasunutých nitěnek se současným polohovým jištěním nitěnek v držáku a držáku brda v ovládacím ústrojí prošlupného zařízení. Držák nitěnek má alespoň dva návleky, na nichž jsou volně navlečené nitěnky. Návleky jsou kolmo do pravého úhlu upevněný k základně držáku. Nitěnky jsou na návlecích drženy výkyvnou pružnou kulisou, polohově jištěnou zámkem. Jištění za sebou uspořádaných držáků nitěnek tvořících brdo je provedeno pružnou pojistkou, přičemž jak jisticí zámek pružné kulisy, tak i pružná pojistka držáků jsou spolu pohyblivě spřaženy ovládacím táhlem. Zásadní rozměr držáku je vzdálenost vnější čelní plochy pružné kulisy od vnější stěny základny, která činí 20 mm.

Text

Pozerať všetko

Předmětom vynálezu je brdo nitěnek a uspořádání sekčních držáků použitelných u víceprošlupních tkacích strojů, ktorý splňuje podmínky tvorby vlnitáho proälupu při tkaní a je vhodný pro sestavu a rozložení eekčního brda při návodu osnov mimo tkací stroj a manipulací při jejich zakládání do tkacího stroje.Dosud známá způsoby provedení závěsů nítěnek do tzv. brdových sloupku jsou řešenys jednostranným upevněním nosičů nitěnek, kde nitěnky jsou nahoře i dole obvyklým způsobem navlečeny na nosičích a zajištěny odjímatelrgými pojistkami. Pro tvorbu vlnitáho prošlupu jsou brdovó sloupky uspořádány do 20 mm sekcí, která jsou dány ovládacím zařízením. Jednotlivá brdová eloupky jsou vůči sobě uspořádány tak, že jsou v provedení pravý a levý a svými kluznými částmi zády k sobě vzájemné vedeny a nosiči nitěnek, nsvzájem do sebe prolínejícímí pod uhlom 20 °. Každý sloupek je v dolní části nasazen a přes pojistku brdového sloupku epojen s ovládací pákou, která je kloubovitě spojená s budicím elementem. V horní části jsou brdové sloupky vedený vodicími členy, které jsou uspořádány v průběžný nosník, částečně shore uzavřený. Jednotlivé otevíratelné vodicí elementy jsou opatřeny uzávěry s pojist nými členy.Nevýhody dosavadního provedení spočívají v tom, že nosná část nosiča. nitěnek, tj. tělo sloupku, zasahuje svoji tloušľkou průběžně v celé šíři do soustavy osnovních nití a je příčinou zvýšeného namáhání osnovních nití, případně přetrhovosti osnovy, při tkaní. .Protože tloušĺka jednotlivých sloupku je eliminována v rámci každé sekce prolínáním nosičů nitěnek do protější sekce, hrozí vzájemné zachycení nosičú nitěnek o sebe, a tím případné poškození. Pro dokonalé rozřadšní jednotlivých sloupku do celé šíře osnovy jsou pak kladeny značná nároky na přesnost počtu nitěnak, a tím osnovních nití v sekci, což ovlivňuje časovou náročnost přípravy rozpisu pro návod osnovních nití do hrda mimo tkací stroj.Z pohledu tkalce je pak horní část vedení prošlupních sloupku překážkou průhledu do nitěnek při odstraňování osnovních přetrhů na tkacím stroji v procesu tkaní, a to zejména na straně vstupu zenášecích elementü útků do vlny prošlupu.Další nevýhodou stávejícího provedení pravého a leváho brdového sloupku je obtížné sestava sekčního brds mimo tkací stroj, která je operací typickou pouze pro návod osnovnich nití do brda s vlnitým prošlupem a v porovnání s jednoprošlupní tkací technikou je v souboru operací jedinou prováděnou operací navíc. Pro obsluhu provádějící kumpletaci sekčního brda je tato práce časové náročná a namáhavá. zejména přesouvání nitěnek na nosiče jednou v pravém a podruhá v levám provedení brdováho sloupku, osazení pojistky nosiče a jeho zajištění je velice pracná. APodstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že držák nitěnek brda je opatřen alespoň dvěma návleky, na nichž jsou volně navlečeny nitěnky a přiléhající plochy obou návlem jsou souběžná s podělnou osou držáku a kolmo na jeho základnu upevněny. Volně nevlečené nitěnlgy jsou drženy v daná poloze suvně uloženou pružnou kulisou, otočnou kolem čepu. Pružná kulisa je čelné na opačnám konci opatřena vybráním souběžně s podélnou osou, do něhož zapadají volné konce návleků při zajištění vložených nitěnek pružnou kulisou. K zajištění daná polohy pružné kulisy a držáku v ovládacím ústrojí prošlupního zařízení je držák nitěnek vybaven zámkom a pružnou pojistkou, přičemž jak zámek, tak i pružná pojistka jsou pohybově spřaženy ovládaním táhlem pro dvojí jištění polohy pružná kulisy a držáku v ovládacím členu prošlupního zařízení. Průřez návlek je tvarově shodný a tvarem závěsněho očka a s tvarom vybrání vytvořenáho v pružné kulisa. S výhodou je dodržena 20 mm vzdálenost vnější čelní plochy od vnější stěny základny držáku.Výhoda nového zařízení spočívá v jednodušším a bezpečnějším provedení uzávěru návleků nitěnek, který je součástí držák-u brde. Držák brda je funkční alespoň pro dve návleky nitšnek. skladbou držáku nitěnek do rovinnáho uspořádání je vytvořena klasické brdo sestavené z 20 milimetrovýoh sekčních držáků nitěnek. Vlastní uzávěr držáků je řešen tak, že bezpečně uzavírá nitěnky po celém obvodu držáku a nedovoluje- sesmeknutí poslední nitěnky v držáku při tkaní. Otočné spojení uzávěru pružnou kulísou na tělese sekčního držáku umožňuje rych 3 227227lou sestavu a zpětné rozložení aekčního brda mimo tkací stroj. Vyrovnání držáku nitěnek do rovinného uspořádání a vzájomný skluz jednotlivých držákü přes vlastní uzávěr, zklidňu~ je celkový chod sekčního brda, zamezuje poškození držákú nitěnek a podstatné zjednodušuje rozpis návodu osnovních nití určený pro stanovení počtu nití, a tím i nitěnek v jedné sekci. Těleso držáků nezasahuje do osnovy a tím prakticky vylučuje zvýšený její otěr a přetrhovost oproti stávajícím způsobüm Lvoření vlnitého prošlupu.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na přiložených výkresoch, kde na obr. 1 je perspektivní celkový pohled na držák brda s návleky, pružnou kulisou a pružnou pojistkou a na obr. 2 je znázorněn boční perspektivní pohled, představující základnu držáku a její vzdálenost od čelní plochy pružné kulisy.Na držáku l jsou upevněny návlelq/ 2 pro volně nasouvatelné nitěnky j. Uvnitř tělesai držáku I je společně s návleky g přichycena k tělesu A pružná pojistka ž, která je ukončena záchytným ozubem Q. Záchytný ozub á pružné pojistky 2 slouží k uchycení držáku ik ovládací pece 1 neznázorněného prošlupního ústrojí. Souběžná plocha § držáku 1 se základnou 13 je opetřena vybráním 2 pro posuvné těleso l 0 se zámkom 1. Ve vybraní 2 je vetktxutý čep lg, na kterém je otočně ve směru šípky g uložena pružná kulisa M. V tělese Lg je volně uchyceno ovládací táhlo j a aretační člen 16. Proti aretačnímu členu 16 je v tělese Q vytvořen palec 1 Z. Příložka 18 je součástí návleků 2 a tvoří vedení ovládecího táhla u. Pružná kulisa u je tvarově upravena vzhledem k držáku L a návlakům 2 a má vytvořenou drážku L 2 pro zámek a na volném konci pružné kulisy 13 je upevněna tvarově shodná podložka gg. Podložka Q má průvleky g 1 pro návleky g, ktoré odpovídají průřezu návleků g. Rovněž tak závesné očko gg nitěnky 1 tvarově odpovídá průřezu návleků g. Sestava brdase provádí řadou vedle sebe a za sebou ve dvou radách ustavených držáků 1 nitěnek j.Zařízení pracuje tak, že vytažením tehla j nahoru ve směru šípky g se odjistí záchytný ozub Q z táhla 1 a pokračujícím pohybom směrem nahoru zámek i uvolni pružnou kulisu 14, kterou vytáhne z drážky L 2 obsluha, odjistí se návlełq g pootočením celé pružné kulisy u, čímž jsou návleky připraveny k vyjímání nebo nasouvání nitěnek 1. Po nasunutí potřebného počtu nitěnek 1 na návleky g držáku 1 pootočením pružné kulisy u zpět směrem šípky g do shodné polohy osy g pružné kulisy J s osou g tělesa 1 držáku l dojde k uzavření návleků g zasunutím do prüvlakü 2 l a zasunutím tahle 12 ve eměru šípky Q dolů dojde k zajištění uzávěru pružné kuliay M zámkom Ľ v draze 12, které lze provadět jednotlivé u každého držák-u I představující sekci víceprošlupního brda. Po nasnnutí celé aoustavy takto zajištěných držáků l do brda mimo tkací stroj a jejich nasunutím na ovládací páky 1 prošlupního zařízení tkacího stroje je pomocí záchytného ozubu á pružná pojistląy 2 provedeno zajištění jednotlivých držáků l v ovládacích pákách 1, čímž je prošlupní ústrojí připraveno ke tkecímu procesu.Rozměrově je konstrukčně držák i vytvořen s výhodou tak, že mezi vnější čelní plochou a pružné kulisy L 1 a vnější čelní stěnou zakladny L 1 držáku 1 nitěnek 3 je míre mm. Navíc návleky g jsou s výhodou k základné u držáku l ustaveny kolmo a vnitřní přiléhající plochy obou návleků g jsou rovnoběžné s podélnou osou § držáku 1. S průřezem návlaků g je tvarově shodné vybrání g v pružné kulisa u.I. Brdo vícepz-ošlupního tkacího stroje s vlnitým prošlupem, sestavené z držákü nitěnek uspořádaných v sekce do pákového ústrojí prošlupního zařízení, kde podél tkací rovinçy vytvářený prošlup z osnovních nití tvoří vlnovku., u níž do každé vlny jsou kontinuálně za v sebou zanášeny ĺítky pomocí zanášečü, vyznačené tím, že každý držák (l) nitěnek (3) je opatřen dvěma návleky (2) pro volné nasunutí nitěnek, suvně uloženou pružnou kulisou (14) otočnou na vetknutém čepu (12) a na druhém konci po stranách podélné oey (A) pružné kulisy(14) opatřenou vybráním (9). přičemž poloha pružné kuliey (14) Je znjíštěna pružnou pojistkou (5) a zámkom (11), umístěné v tělese (4) držáku (1) nítěnek (3), současně elementárně vzájemné spřažoné a ovládacím táhlem (15).2. Brdo viceprošlupního tkaciho stroje podle bodu 1, vyznačené tim, že průřez návleků (2) je tvarově hodný s tvar-em závěsného očko (22) nitěnw (3).3. Brdo viceprošlupního tkacího stroje podle bodů 1 a 2, vyznačené tim, že návleky(2) Jsou k základné (13) držáku (1) ustaveąy kolmo a vnitřní přiláhadíci plochy obou návleků (2) jsou rovnoběžné s podálnou osou (B) dräáku (I).4. Brdo viceprošlupniho tkacívho stroje podle bodu 1, vyznačené tím, že vybrění (9) v pružné kulisa (14) je tvárově snadné a prüřezem návlekú (2).5. Brdo víceprošlupního tkaciho stroje podle bodů l až 4, vyznačené tím, že vzdále nost vnější čelní plochy (24) pružné kulisy (14) od vnější čelní stěny zâkladny (13) držáku (1) nitěnląy (3) je 20 mm.

MPK / Značky

Značky: stroje, tkacího, víceprošlupního

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-227227-brdo-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Brdo víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty