Zariadenie na orientáciu valcových súčiastok, najmä sifónových bombičiek

Číslo patentu: 227077

Dátum: 01.01.1985

Autori: Benák Rudolf, Radič Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na orientáciu valcových súčiastok, najmä sifónových bombičiek, pozostávajúce z frémy, na ktorej je uložený násypný zásobník súčiastok a dutý valec, uložený na unášacích valcoch, vyznačujúci sa tým, že na vnútornej ploche horizontálne uloženého dutého valca /1/ sú v smere jeho osi pripojené vynášacie lišty /5/, pričom z vnútra dutého valca /1/ nad jeho horizontálnou osou, je uložená prídržná lišta /2/ súčiastok /8/ v hornej časti ukončená gravitačným sklzom /6/, vyúsťujúcim z priestoru dutého valca /1/, zatiaľ čo na vonkajšej ploche prídržnej lišty /2/ súčiastok /8/, oproti vynášacím lištám /5/, je vytvorená usmerňovacia dráha /9/ súčiastok /8/ tak, že v mieste vypadávania súčiastok /8/ sú protiľahlé steny usmerňovacej dráhy / 9/ vzdialené na dĺžku tela súčiastky /8/.

Text

Pozerať všetko

227 077 Vynález sa týka zariadenia na orientáciu valcových aú čiastok, najmä eirónových bombičiek.Doteraz známe orientačné zariadenia eifónových bombičiek sú tvorené dopravným vencom uloženým na dvoch unášacích valcoch a oddeľovacím horízontálnym otočným kotúčom.na obvode ktorého sú unášané sífónové bombičky naložené na ňom z lôžka dopravného venca. Sifónové bombičky sú dopravované až k pre-V psdovému otvoru e tvarom telesa bombičky, pričom vybranie pre hrdlo sifónovej bombičky sú vytvorené na obidvoch stranách otvoru. Nevýhodou takéhoto zariadenia je~možnosť nahromadenia aifőnových bombičiek v priestore prepadového otvoru V čo spôsobuje poruchy. Ďalšie známe zariadenie na orientáciů u aifőnových bombičiek využíva dopravný valec pre vyberanie bomÁ bičiek zo zásobníka. Na vrchole valca je vytvorený prepadovýi otvor, z ktorého sú bombičky dopravované do gravítačněho zvog. du, v ktorom se natáčejú do jednotnej polohy. Nevýhodou tohoto zariadenia je jeho nadpodlažné umiestnenie nad pracovný strojaUvedené nevýhody zmierňuje a technický problém rieši zariadenie na orientáciu valcovýhh súčiastok, pozostávajúca z frémy, na ktorej je uložený naaypný zásobník súčiastok a duty valec, uložený na unaäacich valcoch, podstatou ktorého je, že na vnútornej ploche horizontálne uloženého dutého valca sú v smere jeho osi pripojené vynáiacie lišty. Z vnútra dutého valca nad jeho horizontálnou osou je uložená pridržná lišta súčiastok Pridržná lišta súčiastok je v hornej časti ukončená gravitačným sklzom, vyúsťujúcim z priestoru dutéhoà 2 k . 227 077 valca. Na vonkajšej ploche prídržnej lišty súčiastok, oprotivynášacím lištám, je vytvorená usmerňovacia dráha súčiastok tBk že v mieste vypadávania súčiastok sú protiľahle steny usmerňovacej dráhy vzdialené na dÍžkute 1 a súčiastky.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že nezeberá veľkúVplochu a tiež odstraňuje rozptýlenosť technologických uzlov.Zariadenie zjednodušuje celý manipulačný cyklus s orientovenou súčisstkou.Zariadenie na orientáciu valcových súčiastok najmä sifőnových bombičiek je príkladne zobrazené na pripojených výkresoch,kde na obr.l je nakreslené zariadenie v náryse, na obr.2 je nakreslený rez rovinou A-A z obrol.Zariadenie na orientáciu valcových súčiastok, najmä sifőnových bombičiek pozostáva z frémy 3, na ktorej je uložený núsypný zásobník súčiastok Na fréme 3 je na unášacích vslooch horizontálne uložený dutý valec l. V smere osi dutého valca l sú na vnútornej stene dutého valca l pripojené vynášscie lišty 2. Z vnútra dutého valce l, nad jeho horizontálnou osou,je uložená prídržná lišta g súčiastok §. Na vonkajšej ploche prídržnej lišty g súčiastok §, oproti vynáěacím lištám §.je vytvorená usmerňovecie dráha Q súčiastok §. Na spodnom konci prídržnej lišty g je usmerňovacia dráhe 2 vytvorená tak, že joj protiľehlé steny sú od seba vzdialené viac ako je dĺžka celej orientovanej súčiastky § Protiľehlé steny usmerňovacej dráhy 2 sa k sebe postupne približujú až na takú vzdialenosť že v mieste vypadávania súčiastok § sú protiľahlé steny usmerňovacej dráhy 2 vzdialené od seba na dĺžku tela orientovanej súčiastky goFunkcia zariadenia na orientáciu valcových súčiastok, najmä sifőnových bombíčiek je nasledovná Dutý valec l sa otáča v smere šípky 1. Sifőnové bombičky z něsypného zásobníka padajú do lôžok A vytvorených vynáěacimi lištami 5 a vnútornou stenou dutého valca l. Sífőnová bombičky sú v lôžkach 5 vynášanéA ku gravitučnému aklzu Q, pričom sa telá bobmičky prostrednic tvom usmerňovacej dráhy 3 zaraďujú do jednotnej ležateá P 01 °hybez ohľadu na to, na ktorú stranu vyčnievajú hrdlá aifonovýchbombičiek. Gravitačným aklzom § potom bombičky v poąoho a hrd lom hore vypndávajú do podávacíoho zariadenia.. 227 077 Zsriadenie na orientáciu válcových súčiastok, najmäsiŕőnových bombičiek, pozoatávajúce z frémy, ną ktorej já uložený násypný zásobník súčiastok a dutý valec, uložěnýna unášacích valcoch, vyznačujúci sa tým, že na vnútornéá ploche horizontálne uloženého dutého valca /1/ sú v süêŕě jeho osi pripojené vynášacie lišty /5/, pričom z vnútrâ duté ho valca /1/.nad jeho horizontálnou osou,je uložená prídržná.lišta /2/súčiastok /8/ v hornej časti ukončená graviiâčným sklzom /6/, vyúsťujúcim z priestoru dutého valca /1/, žàniai čo na vonkajšej ploche prídržnej lišty /2/ súčiastok /Š/. oproti vynášacím lištám /5/.je vytvorená usmerňovacis dráha /9/ súčiastok /8/ tak, že v mieste vypadávania súčiäsľ tok /8/ sú protiľahlé steny usmsrňovacěj dŕáňy /9/ vzdiàé lsné na dĺžku tela súčiastky /8/.

MPK / Značky

Značky: súčiastok, orientáciu, najmä, bombičiek, sifónových, zariadenie, válcových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-227077-zariadenie-na-orientaciu-valcovych-suciastok-najma-sifonovych-bombiciek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na orientáciu valcových súčiastok, najmä sifónových bombičiek</a>

Podobne patenty