Uzavírací hydraulický prvek s pamětí

Číslo patentu: 225947

Dátum: 01.07.1985

Autori: Peňáz Václav, Havelka Zbyněk, Cupal Miloslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Uzavírací hydraulický prvek s pamětí, vyznačení tím, že sestává z telesa (1) obsahujícího vstupní kanál (10) a výstupní kanál (11), uzavíracího posuvného členu (2) opírajícího se o pružinu (3) a oddělujícího řídicí prostor (4) spojený s tlakově závislým pružným členem (6) od řídicího prostoru (5), přičemž oba řídicí prostory (4, 5) jsou vzájemně propojeny kanálem (7) se zabudovaným zpětným ventilem (8) a vyrovnávacím kanálem (9) obsahujícím ovládaný uzávěr (12).

Text

Pozerať všetko

něho ölonu o tím k unovřoní votupníbo kanálu výkonovć čistí usovíreoíhe hydreulíokőhe prvku o pamätí. Otoví-snín ovládnnáho mum vo vyrovnivsoím klnilu so vyrovmnjí tlaky v obou řídíoíoh prostorooh, čím dojde k poscnntí uoovírooího posuvnćho dlsnu opät do výohozí polohy a otevřoní vstupníbo kanálu výkonovo čistí umevínoíbo kydroulíokłho prvku o pomětí. kUeovírsoí hydraulický prvok s pamätí nevyieduje vosbu no elektromíokő římení o umožňuje vcríobílítu parametrů podlo pracovního reäímu o sebudovóní do bydrmnlícühoPríklad provodoní uaovírooího bydroulíokőho prvku o pmłtí podle vyndlelu je nec přípojonýoh výkresoch. No obr. 1 jo nokreslon vo svíslóm řeou ussvírmoí bydrsulíoký. prvek o pamätí, ktorý má. výkonovou část vytvořonou jako přímodorý ioupitkový rosvedčd. Na obr. 2 jo nakroslono vo svíolőm ženu další mołná řoiení - usovírsoí hydrmulíoký prvok o pamätí, johoš výkonovú část jo vytvořena jako hydraulický vontíl s kułolkou. łídíoí prostor pl jo oloučen oo votupnín kanálem pracovního obvodu. Ne obr. 3 jo uve dono blokové zapojení prvku.Uoovírnoí hydraulický prvok s pomůtí dle obr. 1 jo tvořen tůlesem l. v jeho dutíni jo uloäen usovírooí poouvný člon g opírojíoí so o prułínu 1 o oddłlujíoí řídící prostor 1 s tlakom po, prepojením o tlokově nďvíslým pruäným ölonom g, od řídíoího prostoru 5 o tlakom pl.Řídíoí prostory i o i jsou voijomni propojony konílsm 1 so Iobudovoným ípötným vontílom g o vyrovnívooín kanálem 2 obsohujíoín ovládaný umivůr lg. iV tüloso l jo dále vytvořon vstupní kanál lg o výstupní kanál l výkonové čistíFunkce usovíraoího hydroulíokěho prvku s pamätí jo především podmínöns tlokovl ašvíalýn pruäným členom á, ktorý díky dotormooí vykazuje objemová Imlny řídícího prostoru i o tlakom po. Jo-lí v řídíoím prostoru i s tlakom po hodnote tlaku vůtií mei je hodnota tlaku v řídíoím prostoru 2 s tlokom pl. dojde k usovření výkonovć čistí hydren líckého prvku s pamätí.Do řídíoího prostoru 1 s tlakom po lso uložit hodnotu tlaku. ktorí jo čosovö lí-u bovolně přodounuta vůdí průbőhu tloku pl. Tímto spůsobom lso provídit přodvolbu okolžíku usovřsní hydroulíokěho prvku s pamätí s to bud vo voshi nn ovládací hydreulíoký obvod nebo přímo nn pracovní hydraulický obvod.Pouiítím ussvírooího hydroulíokoho prvku s pamätí lso ojístít v kydroulíokýoh obvodoch uzovírání o otsvírání prvků pro nojrdsnäj äí kombínoos tlokovýoh sívíslostí,přičemž tlakové řídící hodnoty mohou odpovídat různým čeoovýn okomiíkh, ktorő mohou být přodounuty okomšíku osvírámí. respektíve otovírłní výkonové čistí bydreulíokőho prvku s pamätí.Uzavíraoí hydraulický prvek 5 paměti, vyznačení tím, že sestává z tělasa (1) obsahujíního vstupní kanál (10) a výstupní kanál (ll), uzavíraoího posuvnáho člena (2) opírajíoiho sa o prušinu (3) a oddělujícího řídící prostor (4) spojený s tlakové závislým pruünýn členem (6) od řídioího prostoru (5), přičemž oba řídící prostory (4, 5) Jsou vsújamnä propojeny kanálem (7) se zabudovaným zpčtným ventilen (8) a vyrovnávaciu ka- nálon (9) obsahujíoím ovládaný uzávěr (12).

MPK / Značky

Značky: uzavírací, hydraulický, prvek, pamětí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-225947-uzaviraci-hydraulicky-prvek-s-pameti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uzavírací hydraulický prvek s pamětí</a>

Podobne patenty