Polymérny svetelný stabilizátor a spôsob jeho prípravy

Číslo patentu: 225480

Dátum: 15.04.1985

Autori: Chmela Štefan, Zvara Ivan, Lukáč Ivan, Hrdlovič Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Polymérny svete1ný stábilizátor predstavujúci polyester kyseliny 15-/7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadecyl/metylénbutándiovej s ?,?-diolmi obecného vzorca, kde m je 1 a 2 a n je 3 až 20.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka polymérneho svetelného stabilizátora, ktorý predstavujú polyestery kyseliny 15-/7,l 5-diazadispíro 5,l,5,ĺ ,hexadecyl/metylénbutándiovej s 5,ů)-diolmi.Stéricky bránené aminy sú modernou triedou svetelných stabilizátorov plastických látok, najmä polyolefínov a zvlášť polypropylénu. Ich použitie predstavuje kvalitatívny stupeň k zlepšeniu odolnosti polyolefinov voči stárnutiu. Určitou nevýhodou nizkomolekulových látok tejto triedy je ich vypieratelnosť.Uvedenú nevýhodu v podstatnej miere odstraňuje tento vynález,ktorého podstatou je polymérny svetelný stabilizátor predstavujúci polyestery kyseliny 15 ~/7,l 5 ~diazadispiro 5,l,5,Šhexadecyl/metylénbutándiovej s oĺ ,üJ-díolmi obecného vzorce IĎalej je podstatou vynálezu spôsob prípravy týchto polyesterov, ktorý sa vyznačuje tým, že na díalkylestery kyseliny 15-/7,15-diazadispiroĽ 5,l,5,Žhexadecyl/betylénbutándiovej obecného vzorce IIsa pôsobí «Č ,9-diolmi obecného vzorce III HO-/CH 2-CH 2/m-OH (III)3 hodiny pri llO°C, 10 hodin pri 140 °C za prítomnosti amidu litneho alebo tetrepropylortotitahátu za prebublávania dusíkom. Nakoniec sa reakčná zmes zahweva 2 hodiny pri 160 °C za tlakuVýhodou predmetných zlúčenin je ich zvýšená molekulová hmotnosť, ktorá prispieva k značnému zníženiu ich vypieratelnosti zo stabílizovaného polyméru.H Zmes 1 mólu dimetylesteru kyseliny 15-/7,15-diazadispiroĽ 5,l,5,3 hexadecyl/metylénbutándiovej, 1,2 mőlu etylénglykolu,2 g amidu lítneho a 2,5 g 2,2-mety 1 én 4 his-/Ä-metyl-6-terc.butylfenolu/V 1 200 ml xylénu sa zahrievala za prebublávanía dusikom 3 hodiny pri 110 OC a 10 hodin pri 140 OC. Potom se z reakčnej zmesi oddestiloval xylén a ďalej sa zmes zahrievala pri 160 OC 2 hodiny pri tlaku 18 Pa. Toluénový roztok reakčnej zmesí se premyl vodou, oddestiloval toluén a produkt sa sušil vo vákuovej sušiarni. Získal sa žltý prášok vo výťažku 81 s priemernou molekulovou hmotnosťou 2 250 /osmometrické stanovenie/. Zmenou reakčnej teploty a čaausa pripravili polyestery s priemernými molekulovými hmotnosťemi 900 a 1 600.Zmes 1 mólu dietylesteru kyseliny 15-/7,15-diazadispiro 5,l,5,Žhexadecyl/metylénbutándiovej, 1,2 mólu 1,4-butándiolú,5 g tetrapropylortotitanátu a 2,5 g 2,2-metylén-bis-/4-mety 1-6-terc.buty 1 fenol/ v 1 200 ml xylénu sa zahrievala za prebublávania dusikom pri 120 °C 2 hodiny a 8 hodin pri 150 °C. Po oddestilovani xylénu sa zmes zahrievala 2 hodiny pri 160 °C pri tlaku 18 Pa. Toulénový roztok reakčnej zmesi sa premyl vodou, oddestiloval toluén a produkt sa sušil vo vákuovej sušiarni. Získal sa bledožltý prášok vo výťažku 75 s priemernou molekulovou hmotnosťou 2 000.K polypropylénu sa pridá 0,1 hmot. (2,2-metylén-bis/4-metyl-6-terc.butylfenol/Qantioxidantu, 0,15 hmot. stearátu vápenatého a 0,2 hmot. svetelného stabilizátora pripraveného podľa príkladu 1 a 2. Zmes sa homogenizuje v plastografe 5 minút pri 200 °C. Zo zmesi sa lisujúiňlíe hrúbky 0,18 mm, ktoré sa ožarujú 125 W ortuťovou výbojkou. Kontrolné fólie sa pripravia rovnakým postupom, len sa nepridá svetelný stabilizátor. Nárast karbonylových skupín v závislosti od času ožarovania je mierou degradácie polyméru vplyvom UV žiarenia. Prirastok karbonylových skupín sa sleduje pomocou IČ spektier. Fólia bez svetelného stabilizátora dosiahla prírastok karbonylového indemić§ACó 0,3 po 300 hpdinách. Fólia obsahujúca svetelný stabilizátor pripravený v príklade 1 ./M 153.500/ dosiahla A ACO 0,3 po 600 hodinách a fólia obsanujúca svetelný stabilizátor pripravený podľapríkladu 2 dosiahla ÁÄ AC 0 0,3 po 620 hodinách. Fólia obsahujúca komerčný stabilizátor poly-1,4-/2,2,6,6-tetramety 1 píperídínyloxy/sukcinát dosiahla ÁÄ ACC 0,3 po 670 hodinách.Uvedené zlúčeniny sa môžu použiť ako svetelné stabilízátory so zníženou vypíeratelnosťou predovšetkým do polyolefinov.

MPK / Značky

Značky: spôsob, stabilizátor, přípravy, světelný, polymérny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-225480-polymerny-svetelny-stabilizator-a-sposob-jeho-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polymérny svetelný stabilizátor a spôsob jeho prípravy</a>

Podobne patenty