Porézní epoxidové hmoty a způsob jejich výroby

Číslo patentu: 225236

Dátum: 01.12.1984

Autori: Hromádko Zdeněk, Horyna Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Porézní epoxidové hmoty obsahující přísady, jako retardéry či akcelerátory vytvrzování barviva, plnidla, retardéry hoření, stabilizátory proti ultrafialovému záření, stabilizátory pěny, vyznačené tím, že epoxidová hmota je prostoupena dutinami vyplněnými vodíkem a ohraničenými epoxidovou hmotou prostoupenou rozptýlenými hlinitými solemi případně hliníkem a hydroxidy NaOH, KOH, NH4OH, přičemž hlinité soli jsou zkoncentrovány na rozhraní dutin a celek tvoří systém o specifické hmotnosti 1,05 až 0,03 g/cm3.

Text

Pozerať všetko

I . 225 zas Vynález se týká porézních epoxidových hmot specifickéhmotnosti 1,05 až 0,03 g/cm 3 a způsobu jejich výroby, jehož podstatou je tvorba pőrů pomocí vodíku uvolněného z přidaných kovů a hydrbxkhi.běhemvpolymerace.Technicky velmi významnou skupinou porézních umělých hmot jsou materiály tvořené například z gumy, polystyrenů,polyuretanů, polyvinylchloridu, polyetylenu, močovino-forma 1 dehydových pryskyřic, fenolových pryskyřic a epoxidů. Nacházejí uplatnění při provádění tepelných a zvukovýchizo 1 ací, v obalové technice, při zhotovování výplní a výzhgšů , kde se využívá jejich nízká specifické hmotnosti i výborných izolačních vlastností, ale aplikují se i v řadě dalších oborů. Převážná část těchto porézních polymerů se však snadno deformuje tlakom nebo nárazem - zpravidla nevratně - což je nevýhoda, která vylučuje jejich uplatnění například při vytváření mechanicky namáhaných skořepin, nosníků, povlaků, výplní stavebních a strojových prvků a v další technice. Epoxidové porézní hmoty vykazují dobré stálosti k deformaci, ale jejich příprava je dosud složitější v porovnání s ostatními porézními hmotami. .Předmětem tohoto vynálezu jsou porézní epoxidové hmoty obsahující přísady jako retardéry či akcelerátory vytvrzování, barviva,plnidla, retardéry hoření, stabilizátory proti ultrafialovému záření, stabilizátory pěny sestávající z epoxidové hmoty proetoupené dutinami vplněnými vodíkem a ohraničenými epoxidovou hmotou prostoupenou rozptýlenými hlinitými solemilpřípadně hliníkem a hydroxidy NaOH, KOH, NH 40 H a celek tvoří systém o specifické hmotnosti 1,05 až 0,03 g/cm 3, a způsob jejich výroby z epoxidových pryskyřic,tvrdidel případně retarděrů či akcelerátorů vytvrzování,barviv,plnidel, retardérů hoření, stabilizátorů proti ultrafialovému záření, stabilizátorů pěny, při teplotách 25 až 160 °C, spočí 2 za znvající v tom, že zvolená epoxidová pryskyřioe se smísí se zvoleným tvrdidlem, s práškovitým či zrnitým hliníkem nebo jeho slitinami, s hydroxidem Na 0 H, KOH, NH 4 OH anebo směsi těchto hydroxidů, se sloučeninami obecného vzorce ZOH, kde Z značí H či alkyl s l až 4 atomy uhlíku, případně s dalšími výše uvedenými příměsemi, přičemž se složky mohou směšovat v libovolném pořadí, směs se promíchá a ponechá vytvrdit. Jednotlivé složky nebo jejich zvñené-směsi lze před smíse~ ním zahřát nebo ochladit.-ľím se může ovlivnit doba tuhnutí systému.Pőry v epoxidovém polymeru vznikají prostřednistvím vodíku vyvíjeného z přimíseného hliníku či jeho slitin a hydroxidů souběžně vznikající soli nejsou na závadu a naopak jejich přítomnost při vytvrzování se ve hmotě projevuje příznivě. Reaktivitu hliníku a jeho slitin lze zvýšít ąmalgamací nebo snížit např. pomocí obalové vrstvy na částicích hliníku či jeho slitinu.Pro přípravu porézníoheepoxidových hmot jsou vhodná všechna tvrdidla užívaná při zpracovávání epoxidových pryskyřio, jako například dietylentriamin, dipŕopylentriamin, trietylentetramin, aminoamid,mono- a dikyanát dietyléntriaminu a dálehvrdidla pro vytvrzování za tepla jako například ftalanhydrid, dikyandiamid, diaminodifenylámetan, metafenylendiamin, maleinanhydrid, polyaminoamid, atd.Do směsi určených k ttvrbě porézních epoxidovýoh hmot lze při dávat prakticky všechny příměsi aplikované při výrobě kompaktníoh ťepoxidů,jako například barviva (jak nerozpustné pigmenty, tak barviva rozpustná V pryskyřicích), plnidla (korek, křemelinu,pilíny,. . , . ~ąronuzäkc hobliny, vlakna organícka - polyestery, polyamidy, po|vtąmldły nebo vláknité anorąfuüpké látky, jako azbest, čedičovou vatu, skleněnéa kaŕbonová vlákna), dále saze, grafit, oxidy kovů jako Fe 2 O 3, Fe 3 O 4,Mgo, TiO 2, ZnO, dále akcelerátory nebo retardéry vytvrzování, retardéry hoření, stabilizátory proti ultrafialovému záření, stabilizátory pěny, jako například alkoholy s 8 až l 8 atomy uhlíku, alkylfenoly,popřípadě hydroxyetylované alkylfenoly.Složky zvolené k přípravě porézní epoxidové hmoty se mohou směšovat v libovolném pořadí. V zájmu dosažené optimální porőzity konečné hmoty je někdy vhodné přidávat práškovitý či zrnitý hliníka hydroxidy až jako poslední komponenty. Promíoháním se směs složek zhomogeniznñe a podrobí vytvrzování. Případným zahřátím na teplotu 25 až 160 OC se může průběh vytvrzování i vývoj vodíku urychlit.225 238 0 Hlavní prednosti nových porézních materiálů je jejich lehkost, pevnost, houževnatost, značná odolnost proti nárazu, stálost vůči vlivu chemikálií, dobrá aktivita k vloženým výgtužím a dobré tepelné i zvukové izolační vlastnosti. V případech, kdy se vytvrzování směsi podle tohoto vynálezu provede ve formách, Stkłljí se přímo výrobky žádaných tvarů s výše uvedenými vynikajícími vlastnostmi. Novými opatřeními se podařilo překonat potíže, které dosud znemožňovaly získávání porézníoh epoxidových materiálů špičkových vlastností postup podle tohoto vynálezu totiž umožňuje volbou koncentrace hydroxidu, charaktefä velikosti částic hliníku či jeho slitin, intenzitou míchání a způsobem ohrevu, dosáhnout optimálního souladu mezi rychlostí vytvrzování a vývojem vodíku a získání vhodné pőrovitosti. V Přitom se komplexně uplatňuje reakční teplo uvolněné nejen z reakce mezi epoxidovou pryskyřicí a tvrdidlem, ale i z působení hydroxidů na hliník a jeho slitiny. Neočekávané je zjištění, že vznikající soli kovů příznivě ovlivňují jak průběh vyñřzování, tak zlepšují vlastnosti konečné porézní epoxidové hmoty.Níže uvedené příklady ilustrují provedení podle vynálezu.Smíchá se 250 g nízkomolekulární epoxidové pryskyřice o relativní molekulové hmotnosti 350 až 400, 20 g diotylentriaminu,a 1 g hliníkového prášku, směs se mícháním zhomogenizuje a zahřeje během 10 min na 40 OC. Při této teplotě se přidá 15 ml 27 vodného čpavku, rozmíchá, směs se zahřeje na 55 °C během 5 minut,načež se nalije do válcovité otevřené formy objemu 3 000 cn 3. Teplota směsi samovolně stoupá a při 750 až 85 °C dojde k napěnění směsi a krátce nato k tuhnutí porézní hmoty. Po 1 hodině se vyjme blok z formy a ořízne se kvádr rozměrů 50 x 50 X 20 mm jeho specifická hmotnost je 0,3 g/om 3.Smísí se 250 g nízkomolekulární epoxidové pryskyřice É relativní molekulové hmotnosti 350 až 400 a 20 g dietylentriaminu,přidá se 0,8 g hliníkové krupice, směs se promíchá, zahřeje na 40 OC, načež se pridá 10 ml 20 vodného hydroxidu sodného a opět se dokonale promíchá. Směs teploty 35 00 se nalije do formy a. 225 235 nechá vytvrdit. Po 3 hodinách se získaný porézní epoxidoýý blok ořízne na kvádr rozměrů 50 x 50 x 20 m jeho specifické hmotnost je 0,42 g/cm 3.Smichá se 250 g nízkomolekulární epoxidovépryskyřice, 25 g dietylentriaminu o relativní molekulové hmotnosti 150 a l g hliníkového prášku, 1,2 gi Qłovąsohc 0, ,jako stabilizátau pěny, dokonale rozmíchá, zapřeje během 10 min na 40 °C, přidá 15 ml 27 vodného čpavku a dĺe se postupuje jako v příkladu l. Specifická hmoty nost porézní epoxidově hmoty je 0,15 5/cm 3, přičemž pőŕy jsou tvořeny kulovitými komůrkami průměru kolem 1 m a jsou rovnoměrně rozloženy ve hmotě.Smichá se 250 g nízkomolekulární epoxidové pryskyřice o relativní molekulové hmotnosti 150, 25 g dietylentriaminu, J g oleylalkoholu jako stabilizátoru pěny a l g hliníkového prášku Po zhomogenizování směsi při 40 ° 0 se přidá 10 ml 20 vodného hydroxidu sodného a opět se dokonale promíchá. Během 10 minut dojde k napěnění směsi a jejímu současnému tuhnutí vlivem vytvrzování. specifické hmotnam pěnově epoxidové hmoty je 0,2 g/cm 3.

MPK / Značky

Značky: způsob, porézní, jejich, výroby, hmoty, epoxidové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-225236-porezni-epoxidove-hmoty-a-zpusob-jejich-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Porézní epoxidové hmoty a způsob jejich výroby</a>

Podobne patenty