Uzávěr hořákové trubice z monokrystalického oxidu hlinitého

Číslo patentu: 225233

Dátum: 01.12.1984

Autori: Merunka Milan, Banýr Josef, Viktora Miloslav, Jindra Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Uzávěr hořákové trubice a monokrystalického oxidu hlinitého Al2O3 - safíru, vyznačený tím, že safírová trubice je na obou koncích svého vnitřního průměru rozšířená nebo je opatřena alespoň jedním podélným výstupkem (8), na němž je uložen safírový kroužek (2) s centrálním otvorem (9) pro niobovou trubičku (4) nebo pro kovový proudový vodič s elektrodou (6), přičemž safírová trubice (1), safírový kroužek (2) a niobová trubička (4) jsou na stykových plochách spájeny skelně krystalickou pájkou.

Text

Pozerať všetko

4 . v - 225.233 vynález ae týká uzávěru hořákové trubice 2 monokrystelického oxidu hlinitého A 1.O 3 - oeríru pro vyookotleké oo» díkové výbojky.Při výrobě vyeokotlakych eodíkových výbojek ee používá kromě trubic z tranaparentního polykryetalického alinutého oxidu hlinitého AIZO 3 i trubic z monokrysteliokého of xidu hlinitého AIZO 3 - eafíru. V tradičním konetrukčnín provedení jsou čela hořékové trubice uzevřene připájonou niobovou čepičkou, kterou procházejí do výbojové dutiny, hořéku elektrody. Nedoetetek niobu vede k novým metodánuzevírání čel trubice, kdy do konců trubice z polykryetalického průovitného korundu je zafixovéne, obvykle zeaintrováne, zétka z téhoä materiálu ee etředovým otvorom pro prúchod niobové nosné trubičky s elektrodou. Niobová trubička je pak vakuotěeně spojene ee zétkou kupř. ekolnikryotelickou pájkou. Monokryatalický oxid hliníku Al 203 ~ eefír, jakožto plášť hořéku, přináší výbojce důležité výhody, a to zvýšenou optickou propuetnost a zvyšenou odolnost hořáku proti agreoivitě náplnä. Safírové trubice se připravují např. tažením z taveniny.přee re» zidlo, jehož geometrie určuje konečné provedení teženého profilu. V případě použití monokryetalickéhh trubicových pléšłů hořéků výbojek není zoeintrování útek z polykryetalického materiálu možné. Rovněž pájení keramických zátek ekelně kr 3 eta 1 ickoupájkou naráží na potíže, dané rozdílnou tepelnou roztožnoatí-satira a keramiky.Nevýhody výše popeoného stavu techniky odetnlňuje vynález uzávěru hořákové trubice, jehož podstatou je,že earírová trubice je ne obou koncích svého vnitřního průměru rozäířene nebo je opetřena eleepoň jedním podelnýu výetupken, na němž je uložen eafírový kroužek a cenu trálním otvoren pro niobovou trubičku nebo pre kovovýfírový kroužek a niobová trubička jsou na stakovýcn.p 1 ocháchVýhodou vynálezu je vytvoření vpkuotěeného uzávěru hořáková trubice eodíkové vyaokotlaké výbojky e eafíru bez užití níobové čepíčky. Fíxování správné polohy zátky v trubíci při pájení je zajištěno obroušením částí trubice na jejím vnitřním průměru na obou koncích v âélce odpovídající výěee zátky. To vede vedle úspory niobového materiálu i k vyšší životnosti celé sodíkové vysokotlaké výbojky.vynález bude blíže vysvětlen a popaán na třech příkladech možného provedení podle vynálezu pomocí čtyř obrázků.Safírová trubice ł (viz. obr. 1) o vnějším průmiru 4,8 m,vnitřním průměru 3,2 nm a délce 62 nm byla ne obou koncíchve vnitřním průměru rozšířena obrouěením na průměr 3,4 mmdo hloubky 4 nm. Tím vzniklo osazení, na které se nasadíla aafírová zátkn g o vnějším průměru 3,3 mm, vnitřním průměru 2,1 m a délce 4 m. Do otvoru zátky Q byla veunuta nosné nicbová trubíčka 5 spojená 9 wolframovoü eloktrodouĺg a opatřená zarážkou §aby byla zafixována její poloha v zátce gg Na niobovou trubičku 4 byl nasunut kroužek skalné rekrystalové pájky Q. Sestava byla vypilena ve vakuové peci s lokálním zahřátím oblastí spoje na teplotu 1 360 ° C. Roztevená pájka 3 zatekla do mezer, pevně spojila součástí safírovou trubici Q,zátku g, niobovou trubičkn 1 a zerážku 2. Po zatuhnutí vytvořila vysoce tepelně i chemicky odolný spoj. U druhého konce hořáku se postupovala ehodně..Do aefírové trubice l (víz. obr. 2) o rozměreoh a úpravě pod le příkledu 1 byla veunuta zátkaigze safíru a na čelní ploochn safírové trubice l se zátkou g byl přiložen protikroužek1 z průevitného polýkrystalického korundu o vnitřním průměru/j2,1 m, vnějším průměru 4,3 nm ą výšce 2 u. no centrálního otvoru zátky g a kroužku 1 byla nesunuta níobová trubičke 4 e volrramovou elektrodou 6 opět opetřená zarážkon z pre zafixování její polohy veestavě. Na vníobovou trubičku i byl stejně jako v příkledu Inasnnnt kroužek ekelné rekrystelovaně pádu J. Celá sestava byla vypálena obdobné jako v příkledu l. U druhého konce hoŕáku se postupovala ehodně.Safírová trubice ł (vimobr. 3 a 4) o vnitřním průměru 3,4 m, vnějším průměru 4,8 nm byla kožene s taveniny přes uprevené razidlo tak, že trubice. byla nepvnitřní ploše opatřene třemi podélnýni výstupu g. Po saříznutí trubice l na potřebnou délku 62 n byly- tyto výstupu ne obou koncích trubice obronšsny do hloubky 4 m, čímäívsniklprostor vložení s fixování polohy eafírová sátky g, jejíž průměr vnější byl větší než hodnota dz s nenlí než dl. Další. postup odpovídal spůeobu provedení dle příkladu l nebo 2.1. Uzávěr hořákové trubice e monokrystalického oxidu hlini tého A 1203 o safíru, vyznačený tím, že safírová trubice je na obou koncích svého vnitřního průměru rozšířené nebo je opetřene alespoň jedním podélnýn výstupken (8), na něnž če uložen eerírový kronžek (2) s oentrálnín otvorom(9) pro nioboveu trubičku (4) nebo pro kovový proudevý vodič s-elektrodou (6), přičemž earírová trubice (1),eafírový kroužek (2) a niobová trubička (4) ásou na stgukových plochách apájeny ekelně krystaliokon pájkou.Uzávěr~hüŕákové trubice podle bodu 1,vyzhečený tím, že mezi čelem rozšířené eafírové trubice (1) e eefírovýn kroužken (2) je uložen protiknonžek (7) z polyłryotalického slinutého oxidu hlinitého (A 1203).

MPK / Značky

Značky: hořákové, oxidů, monokrystalického, uzáver, trubice, hlinitého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-225233-uzaver-horakove-trubice-z-monokrystalickeho-oxidu-hliniteho.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uzávěr hořákové trubice z monokrystalického oxidu hlinitého</a>

Podobne patenty