Beran se střižnou pojistkou proti přetížení

Číslo patentu: 225202

Dátum: 01.12.1984

Autor: Sekanina Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Beran se střižnou pojistkou proti přetížení, zejména pro mechanické lisy s kulovou hlavou tyče ojnice opřenou o čočku dosedající na horní plochu střižné pojistky a zajištěnou v čočce prostřednictvím příruby s částí kulové plochy, která je přestavitelně uchycena v objímce na beranu, vyznačený tím, že mezi objímkou 6) a čočkou (4) je uspořádán alespoň jeden pružně deformační článek (5) s axiálním předpětím proti střižné pojistce (3).

Text

Pozerať všetko

. , 225 202 » týkáberąąu aoàtřiinou Poäistkou proti přetí-r.ženi, zejména. pro mechanická lisy s kulovľoí .hląvou 4 tyče oojnićo opřenou-omčvočku dosedagicíľ na horní. ploełmštřižněĺ . po-jístlą( 8 zajištěnou v čočce prostřednictvím pŕiruby sjčáàti~kulçová cłwągkterá jepřeatài,te 1 z 1 ě~ inohýcena v objinąće na beràzzzu-a-.U známých provedgzzí-bermuoogià- tyč s~ku 1 óvou hlavou Ipřenás- . šejicď osíĺluoz ojnioo na baran listuložgha tak, že spodný část její kuloýé-hlairyufo čočku., opiz-ajiczl so o horní ploš-uhu atřižnê pojiätílgrpí není část kulťovéjlaw je- ąpřidržována přirubou- agčástí -kulové plochy-o podleratupně -apotřebení na» mů-ĺĺ běheäríiiäšřćíťêàišĺ°tah°ŕe~t v °báim°°~ . o o 4 ŽžiiázłiýchĽprOYedehf-ĺ beranů je to, /žąoo při atížéní lisovaćçc- ągóu fjgg- dàformDŠĚJ-iłtląčovráním jak čočkauá, tak i střiž-wonáí §o 3 isŕa 1 çárcájznąćiągnfpganotu, -Eterĺá se pak podiu na celkové j ďefýoŕmáąciýgixvłàíoomiho .prostort li-sug, Z těmto gíůvodů jsou výrobaV iiàw .jĺefíà dosahovànć ttmosi pracovným prostoru m-tfaněrnaě zvět- . o ěovartĺprůifezyafcojànm, připadněvklíkovrćha hřidele a ojnice, ,ja, stk. gią-azi-ązmąaąkozýní pak. dooháziĺ i při silách značné nižšíchx /, msvýhom jsouberarm padlo vynálezú.,Ť jjehožłfpodätřatą epočivá väsąmeii objinúcou a čočkou je uspo-ř nr-gaąn- àleapoňĺ ,jçąu pružnč deformáčni »čílánok a axiálnin předpěš-v ümbątłbtí.stiýiž.népojiaice. 4 .ĺvýhoąvounapořĺádánzt. beranu podieí ýłiálezn oje, že atřižnâ po oĺgàjooząřiočáat čočky se naohgizíoĺovíýrvo~fáązi, kdyb-aeed ještě225 202 nelisuje, pod určitým tlllakovýgm prředpětím, daným sevřením pružně ďsrormačního článku Výsledná deformsee pracovního prostoru łism při provozním zatížení je tedy menší než odpovídá mtěžbvecí sile a daným průřezům Další výhodou je, že lze docílit atabilněíjší nmtnon vůli v uložení kulová hlavy tyče tím, že tato závisí pouze na nastavení příruby a částí kulové plochy. Kladné účinky vynálezu se taká projeví m zvýšení dosud nevyhovrující životnosti a-tfłižnýoh pojistek. Realizací se dosáhne i úspory materiálu a pracnosti při výrobě proti předimenzovaným řešením, která jsou jinak nutné pro dosąžení rovnocenné tuhosti. Výhodou ,jje il snadné možnost úpravy u stávajícího provedení lisů s. berany, kde ,jsou aplikovány různé druhy střižraých pojistek Podstata vynález je objasněna v následujícím popisu příkladu provedení. a. na obrázku, značícím řez beranem lisu v mís» tě uložení kulové hlavy tyče ojniceDo dutiny J. beranu g je vložena střížnć pojistka 3, umístěná pod čočkou 1. Na nasazení vytvořenąčxa obvodu čočky i je nasazen alespoň jedenłnebez několik polyuretanových kroužků j v jakosti podle( potřebného předpětí, které jsou staženy objímkou Q připevněnou k beranu g šrouby 1. Polyuretanové Int-oužlqv 5,1 které se ,javí jako nejvhodnějěí pzružně deformační články, lze po» případě nahradit neznázorněnými talířovými pružinami, případně tlakovým tepelným proatředím ąpond.Ve vnitřním závitu objímkyrp §~ jeroubována příruba. g s částí. kulové plochy, doaedající na horší g plochu kulové 1 tyče 1 g ojnice. Objímka 6 je opatřena šroubem l a vložkou lg pro pojištění příruby g proti samovolnémuo otášení.Dolní část čočky g a atřižná pojistka 3 jsou pod vhodným axíálním předpětílnr jfiž. ve fázi, kdy jev klidu. Předpětí je vytvořena tak, že, v masteríálu heranu g, v okolí dutiny pro uložení čočky i, .že vytvořena- tahové napětí, zatímcn v materiálu střiižné pojístky 1 vo apodní části čočky i a v poJym-etamvýeh kroužcích 5 je vytvořena tlakové mpětí. Při. dnsedmrtí samémuzměny-ch liäsovaeích nástrojů se celý tento uzel chová jako předepaĺatý systém, známý např. m dělených skotvenýoh sstojanů liisů, u lv-draulíckých pojistek nebo i u. předepjatých. betonových konstrukcí, t. m. že výsledná dieŕormace tohoto mll v beranu je pm etatně menší než při uložení bez předpětí.225 202 S ohladom na poměrně vysokou hodnotu pružení polyuretanu,napormší mv zvolené pžeâpěítí až clo okamžiku přetižení 157.311, kdy zareaguje atřiàžzw pojistlmPr-.włqr w uspořádání podľa vynálezn lze využít pro všechny známé a existující druhy střížných pojistek.Obdąobąýms uspořádánim 1 zae~ pomocí předepjatých polyuretano krouäků 5, vytvořit uložení přiruby g, což má za následok snížení rázů a wíbraci wznilclých při ďtěrování, proatříhováni a podobných tvářecich operacích. ~ Al. Beran se stř-ižnou pojistkon proti přetiženi, zejména pro mechanické lisy s kulowou hlavou tyče radnice oąpřenmm o čočku diesedajicí na horní plochu srtřižné pojistlqr a zajištěnow v čočce prostřednictvím přiruby s části kulové plochy, která je přestavitelně uchycena v objimce na beranu, vyznačený tim, že mezi oubjímkou (6) a čočkow (40 âä mspořádáu alespoň jeden pružněüeformační článek (5 s àátiálním předpětím proti atřižné po.jistce (3).2. Beran podla bodu IA, vyznačený tím, že, pružné ďeľcrmačni článek (5) .ia tvořen. naejméně jedním polyuretanovým h-oužkem

MPK / Značky

Značky: beran, přetížení, pojistkou, střižnou, proti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-225202-beran-se-striznou-pojistkou-proti-pretizeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Beran se střižnou pojistkou proti přetížení</a>

Podobne patenty