Zařízení k uzavírání tepelných trubic

Číslo patentu: 225099

Dátum: 01.12.1984

Autori: Ryttnauer Emil, Sojka Vladimír, Techlovský Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení k uzavírání tepelných trubic, vyznačené tím, že sestává z tělesa (2) uzávěru, těsně nasazeného na hrdlo (1) tepelné trubice (3), které je opatřeno alespoň jedním vývodem (7) a prochází jím utěsněné ovládací vřeteno (4) těsnicí kuželky (5), které je ve spodní části za těsnicí kuželkou (5) opatřeno závitem shodným s vnitřním závitem hrdla (1) tepelné trubice (3), přičemž v části ovládacího vřetene (4) těsnicí kuželky (5), opatřené závitem, je vyvrtán průduch (6) a jeho vývod je umístěn v části ovládacího vřetene (4) mezi těsnicí kuželkou (5) a závitem ovládacího vřetene (4).

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení k uzavírání tepelných trubic.-Konstrukce výměníků tepla pro chemické technologie,pracující s vysokými parametry, je velmi náročná. V mnoha případech je nutné řešit tyto výměníky Jako svazky tepelných trubic, které mohou zaruöit požadované vlastnosti a nutnou provozní spolehlivost. Vysoké nároky plynoucí z využíváníltepelných trubic při náročných aplikacíoh Je nutno respektovat již při výrobě vlastních tepelných. trubic a přesně dodržovat předepsané parautry náplně tepelné trubice.Dcsavadní způsoby uzavírání pracovního prostoru tepelné trubice, zevaření plnicího prostoru nebo zatavení p 1 nicí kapiláry neumožňují po kontrole fyzikálních para metrů korekci fyzikálních vlastností náplně tepelné trubice.Tyto nedostatky odstraňuje zařízení tepelných trubic podle vynálezu aestávající se z těleea 3 uzávěru, těsně nasazeného na hrdlo ł tepelné trubice 2, které Je cpatřeno alespoň jedním vývodem 1, a prochází Jim utěsněné ovládací vřeteno 3. těsnící kuželky 5, ktoré Je ve spodní části za těsnící kuželkcu 5 opatřeno závítem shodným s vvixřním závitem hrdla ł tepelné trubiceav části ovlądacího vřetena E těsnící-kuželky ä,opatřené závitem, Je vyvrtán průduch Q tak, že jeho vývod je umístěn v části ovládacího vřetene g mezi těsnící kuželkou Á a závitemuovládacíhoFunkce zařízení k uzavírání tepelných trubic 2 je taková,že do hrdla l tepelné trubice 2 se zašroubuje ovládací vřeteno 3 těsnící kuželky í, u jehož spodní části, opatřené závitem,shodným s vnitřním závitem hrdla ł tepelné trubice 2, je vyvrtán průduch Q, ktorý je vyveden V části ovládacího vřetene 5 mezi těsnící kuželkou 2 a jeho závitem. Nebude-li potom těsnicí kuželka 5 těsně našroubcvána k hrdlu ł tepelné trubice 2,bude plněnému médiu umožněn prostorem mezi hrdlem l tepelné trubice 2, těsnící kuželkou j a průduchem Š průchod do plněného prostoru tepelné trubice gr Takto vyřešené uchycení vřetene 3 těsnící kuželky á přímo v tělese hrdla l tepelné trubice 2 umožnuje těsné nasazení tělesa uzávěru 3 na hrdlo tepelné trubice l, nezávisle na poloze ovládacího vřetene 3 těsnící kuželky Ž. Po těsném nasazení tělesa 3 uzávěru lze celý systém, včetně volného obsahu tepelné trubice 2 evakuovat. Po dosažení požadovaného stupně vakua se ovládacím vřetenem g a těsnící kuželkłŕj těsně přišroubuje k hrdlu 1 tepelné trubice 2, čímž se tepelná trubice 2 hermetickyuzavře a je možné sejmout těleso 3 uzávěru.Vý-iou zařízení podle vynálezu je, že umožňuje po naplnění tepelné trubice 2 na předepsané parametry její uzavření kuželkou 5 a po sejmutí tělesa 3 uzávěru provedení těsnícího sváru. Případně před provedením těsnícího sváru,po přezkoušení funkce tepelné trubice, provést korekci jäího obsahu tak, aby splňovala předepsané požadavky. Zároveň také umožňuje jako náplně pracovního prostoru použít jakékoliv tekutiny a provést případně požadovanou evakuacinebo plnění několika pracovními meuii podle čs. patentu č. 99 996.Přiklad provedení je znázorněn na příloženćm xďkfasu znázorňujícím funkční polohu, kdy kuželka Ž hermeticky uzavírá hrdb l tepelné trubice 2, což umožňuje sejmutí tělesa 3 uzávěru aniž by se změnil stav náplně uvnitř tepelné trubky. Po sejmutí tělesa 3 uzávěru je možné provést těsnicí svár nezi kuželkou Ž a hrdlom l tepelné trubice 2, který zaručí dlouhodobou těsnost pracovního prostoru tepelné trubice 2i za extrémních tlaků a teplot.(1) tepelné trubice (3), ktoré je opatřenoa 1 espoňjedním. vývodem (7) á prochází Jim utěsněné ovládací vřetenć (4) těsnicí kuželky (5)ktąré je-ve spodní části za těsnící kuželkou (5) opatřepo zävitem shodným a vnitřním závitem hrdla (1) tepelné trubice (3), přičemž V ěástiovládacího vřetene (4) těsnicí kuželky (5), opatřené závitem, je vyvrtáp průduoh (6) a jeho vývod je umístěn v části ovládaciho vřeoene (ü) mezi těsnící kuželkou (5) a závitem ovládacího vřetene (h). ą

MPK / Značky

Značky: tepelných, uzavírání, trubic, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-225099-zarizeni-k-uzavirani-tepelnych-trubic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k uzavírání tepelných trubic</a>

Podobne patenty