Způsob opracování ploch skleněných mnohostěnů

Číslo patentu: 225097

Dátum: 01.12.1984

Autori: Dědek Miloslav, Beneš Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob leštění ploch skleněných mnohostěnů vyznačený tím, že se nejméně jeden skleněný mnohostěn nastavuje leštěnou plochou k rotující lešticí ploše s větší křivostí než je křivost leštěné plochy, je-li leštěná plocha skleněného mnohostěnu rovinná, potom se s výhodou nastavuje k rotující lešticí ploše kuželové, načež se k této lešticí ploše skleněný mnohostěn přitlačuje tak, že buď na této lešticí ploše rotuje nebo se odvaluje leštěnou plochou po ploše ekvidistantní k lešticí ploše, anebo rotuje a současně se odvaluje leštěnou plochou po ploše ekvidistantní k lešticí ploše, přičemž se leštěné místo přemisťuje otáčivým pohybem po leštěné ploše.

Text

Pozerať všetko

225.007 Vynález se týká způsobu leštění plech skleněnych mnohoatěnů.Účelom vynálezu je eliminovat negativní vlivy nepřesnoati, které vznikají při opracování skleněných mnouoatěnů půabením tepelných dlatací a.elastických dbformací u součástí strojů.Způsob leštění podie předloženćho vynálazu je určen především pro leštění tzv. Jabloneckćho zboží, tj. leštění velkého počtu akleněných předlisků do tvarů přeaných mnohontěnů.Broušení skleněných mnohostěnů z přcdlisků se provádí na brousicích strojích s rovinnými nebo váleovými činnymi plochami nástrojů, k nimž jsou přitlačovány jednotlivü nebo v celých řadách nebo blocích k broušení určené přcüisky, přeetauitelně přitmelené nebo mechanicky upnuté nebo jenom přitmelené zpraviďla v přípravcích, tzv. aparátech, přičemž všechny skleněné mnohoetěny jednoho aparátu jsou mezi broušením jednotlivých ploch shodně orientovány vzhledem k činnć ploše nástroje zpra-. vidla pomocí různých mechanizmů, podle typu atroje.Leštění sklenených mnohostěnů se provádí na lešticích atrojích s nástroji, u.nichž tvar činných ploch odpovídá tvaru činných ploch nástrojů v brousicích strojích, tj. např. provádí-li se broušení na nástrojí s rowinnou činnou plochou, provádí se i leštění na nástroji s rcvinnou činnou plochou. Při leštění bývá zpravidla používán i stejný způsob přeetavování ploch skleněných mnohostěnů mezi opracováním jednotlivých ploch jako při broušení, stejný je i způsob upínání mnohostěnů i způsob jejich přítlačování k činným plochám nástrojů. Přípravky,ve kterých bývají upnuty skleněné předlisky, jsou obvykle přemiatovány z brousicího stroje na lešticí stroj. Brousicí i leš 2 225097 ticí stroje jsou obvykle tvsrově, rozměrově i meteriálově téměř shodné.Nevýhodou známých a používaných způsobů leštění je především obtížné nastavování přesné polohy leštěné plochy vůči činné ploše lešticího nástroje, protože, má-li být plocha skleněného mnohostěnu dobře vyleštěna, je nezbytně ji přesně orientovat vzhledem k činně ploše leěticího nástroje tak, aby při př-itlačování skleněného mnohostěnu na nástroj byl měrný tlak mezi leštěnou plochou a činnou plochou lešticího nástroje rovnoměrný v celém styku těchto ploch. Uvedený požadavek bývá označován jako požadaveknaisouběžnost ploch při leštění.Velmi často dbchází k tomu, že souběžnosti ploch při leštění není dosahováno v potřebné míře, což má ten následek, že leštěné plochy jsou nerovnoměrně vyleštěné, spálené,.nebo mají jiné vady.Protože obtížnost dasažsní potřebné míry souběžnosti ploch při leštění narůstá se znětšující se velikosti leštěných ploch,,bývá nedostatečná souběžnost plech při leštění eliminována uvětších ploch používáním poddajných materiálů na činné plochy lešticích nástrojů, což má nepříznivý vedlejší účinek, který se projevuje zaoblováním hran leštěných skleněných mnohostěnů.Výše uvedené neďostatky odstraňuje způsob leštění ploch skleněných mnohostěnů podle vynálezu, jehož podstata apočívá v tom, že se nejméně jeden skleněný mnohostěn nastavuje leštěnou plochou k rotující lešticí ploše s.větší křivostílnež je křivost leštěné ploćhy. Je-li leštěná plocha skleněného mnohostěnu rovinná, potom se s.výhodou nastavuje k rotující lešticí ploše kuželově. Potom se leštäná plocha skleněného mnohoatěnu přitlačuje k lešticí ploše tak, že bud na této lešticí ĺoše rotujelnebo se odvaluje po ploše ekvidistantní k lešticí ploše, anebo ro.tuje a současně se odvaluje leštěnou plochou po ploše ekvidi stantní k lešticí ploše, přičemž se leštěné místo přemistuje otáčivým pohybem po leštěné ploše.Způsob leštění skleněných mnohostěnů podle vynálezu umožňuje používat lešticí nástroj s činnou plochou vydutou s takovou křivostí, při níž budou skleněné mnohostěny přítlačovány na22 s om brousicí i lešticí nástroj stejnou silou s protože jsou lešticí i brousicí stroje tvarově, rozměrově 1 materiálově zpravidla téměř shodné, budou v tom případě rovněž silová namáhání součástí brousicích i lešticíoh strojů téměř shodná, vlivem čehož budou í elastické deformace součástí těchto strojů téměř shodné, a to umožní dbsahovat vyšší míry souběžnosti ploch při leštění na činných plochách lešticích nástrojů Š tvrdých materiálů a leštit tak skleněné mnohostěny s podstatné vyšší kva litou.Způsob leštění ploch skleněnych mnohostěnů podle vynálezu je lépe patrný z popisu a výkresu, na kterém je na obr. l nárys schematu zařízení, na němž lze leětit způsobem podle vyná.lezula na obr. 2 pohled na skleněný mnohostěn přitlačený leš-těnou plochou na lešticí plochu nástroje.Na rámu ll lešticího stroje je uchycen motor 5 pohánějící vřeteno 1 , na kterém je připevněno zařízení 1, které přitlačuje v nastavené poloze natmelený skleněný mnohostěn l jednou jeho plochou § (obrxs plochy § je v půdorysu vyznačen čárkovaně) k lešticímu nástroji lg uloženému na vřetení Q poháněném elektromotorem 1. Činná plocha g lešticího nástroje lg se v místě g (místo 2 je v půdorysu vyěrafované) styku s plochou § skleněného mnohostěnu l elasticky deformuje a přejímá tvar plochy §. S tím, jak skleněný mnohostěn l rotuje, mění se styk plochy § skleněného mnohostěnu l s činnou plochou g leštioího nástroje lg tak, že místo 2 styku ploch § a g se otáčí na ploše Q skleněného mnohostěnu l.225 097 Způsob leštění ploch skleněných mnohostěnů,vyznačený tim,že se nejméně jeden skleněný mnohostěn nastavuje leštěnou plochou k rotujicí lešticí ploěe s větší křivostí než je křivost leštěné plochy, je-li leštěná plocha skleněného mnohostěnu rovinná, potom se s výhodou nastavuje k rotu jící lešticí ploše kuželové, načež.se k této lešticí plo-.še skleněný mnohostěn přitlačuje tak, že buä na této lešticí ploše rotuje,nebo se odvaluje leštěnou plochou po plošé ekvidistantní E lešticí ploše, anebo rotuje a současně se odvaluje leštěnou plochou po ploše ekvidistantní k lešticí ploše, přičemž se leštěné misto přemisłuje otáčivým pohybem po leštěné ploše.

MPK / Značky

Značky: opracování, sklenených, způsob, ploch, mnohostěnů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-225097-zpusob-opracovani-ploch-sklenenych-mnohostenu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob opracování ploch skleněných mnohostěnů</a>

Podobne patenty