Sonda pro měření celkového tlaku v obtížně přístupném prostoru

Číslo patentu: 225086

Dátum: 01.12.1984

Autor: Kytýř Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Sonda pro měření celkového tlaku v obtížně přístupném prostoru, sestávající z čidla s trubkovým dříkem, vloženým do trubkového držáku, které jsou vzájemně spojeny šroubovým spojením, jehož součástí je jemný závit na konci trubkového držáku a na něm uložená převlečná matice, mezi níž a vnější povrch trubkového dříku čidla a kuželové sedlo konce trubkového držáku je vložen a převlečnou maticí pevně sevřen kovový kroužek, vyznačující se tím, že na trubkovém dířku (7) čidla (8) je nad nejužším místem kuželového sedla (2) držáku (1) vytvořeno válcové osazení (9).

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká sondy pro měření celkového tlaku v obtížně. přístupněm prostoru,u níž je trubkový dřík ěidla sondy připojenk trubkovému držâku sondy rozebíratelnýmpšroubovým spojením, je hož součástí jepřev 1 ečnâ matice, uložená na jemném zâvitu držáku sondy a těsnícf kovový kroužek přitlačovaný k dříku ěidla a ke kuželovêmu sed 1 udržáku. Vynâlez je zaměřen na upevnění směrově neoitlivého ěidla do držâku v případě, kdy není možnéz rozměrových důvodů zavêst do měřeněho prostoru sondu vcelku anebo je nutné z jinêho důvodu, aby spojení ěidla s držâkem bylo rozebíratelnê.Obtížná přístupnost prostoru, ve kterém se pomocí sondy podle vynâlezu měří celkový tlak, je míněna z hlediska sondy, nikoli z hlediska pracovníka provâdějícího montáž. Příkladně jde o měření velmi nízkých tlakových hladín některýčh typů velkých turbokompresorů. Obvykle se jedná o sondy, jejichž trubkový držák má vyčnívat ze stroje, ve kterém se měří, aby bylo možno sondou i při provozu posouvat, případně otâěet kolem dříku sondy. Je zřejmě, že trubkový držák sondy může mít mnohem menší průměr než odpovídá opsanêmu průměru vlastního ěidla sondy. Ne vždy je také možno do skříně stroje vyvrtat tak veliký otvor,aby jím prošlo.ě 1 dlo sondy. Důvodem jsou bud problémy pevnostní nebo rozměrovê, mnohdy je nemožné prostrěit trubkový držák sondyV otvorem zevnitř směrem ven, např. v tom případě, kdy skříč nemávodorovnou dělicí rovinu, nebo když má být sonda zasouvâna ve směru osy rotace stroje, to je z ěelní strany. V tom případě musí být spojení ěidla s držâkem rozebíratelné. ýpojení se provede při demontovanêm, otevřenêm zkoušenêm stroji. Z hlediska pracovníka, který montáž sondy provádí, musí být prostor v demontovaném stroji dostatečně přístupný.J 225060 Spojení směrově necitlivêho čidla pro měření celkového tlaku musí být dostatečně těsnê, musí zabezpečit trvalou polohu čidla tak, aby nedošlo k jeho pootoěení nebo vypadnutý a musí obvykle snâšet i zvýšenou teplotu. Dále nesmí být spoj příliš rozměrný, aby nerušil měřenê proudění. Proto se zpravidla používá pàjení tvrdou päjkou. Tento způsob je nevýhodný tam, kde nelze 2 důvodu obtížné přístupnosti zasunout do měřenêho prostoru čidlo trvale spojené s držákem a kdy je nutno spojení provést opakovaně, většinou přímo v měřenêm prostoru. Pájenš spojení lze sice také rozebrat ohřâtím spoje na tavící teplotu pâjky, alepâjenê plochy je pak nutno důkladně oěistit od zbytků pájky, má-li být opětné päjení dokonalé. To způsobuje značnou pracnost a prodlužuje čas potřebný k přípravě měření. K zajištění rozebí.ratelněho spojení ěidla a držâku lze použít známého trubkovêhospojení, u něhoš se těsnícího účinku dosahuje přitisknutím deformovatelnêho kovového kroužku na povrch vnitřní trubky a kuželovêho sedla vnější trubky utažením převleěnê matice.Nedostatkem uvedeného trubkověho spojení využitelněho jinak u rozebĺratelnêho ěidlaa dršáku sondy pro měření celkového tlaku v obtíšně přístupnêm prostoru je jednak možnost pootoěení ěidla při měření, případně přímo jeho vypadnutí z držâku.Tyto nevýhody odstraňuje konstrukění řešení sondy podle vynâlezu. Podstatou řešení je, že na trubkověm dříku čidla je nad nejužším místem kuželového sedla držâku Vytvořeno válcovêTrubkový dřík čidla je opatřen alespoň dvěma ozuby, které zapadají do vybraní, vytvořených ve vnitřním nákružku trubkovêho»Převleěenâ matice je spojena s trubkovým držákem proužkem knim přivařenê kovoê főlie.Výhodou konstrukěního řešení sondy podle vynálezu je, že je ěidlo dokonale zabezpečeno proti vypadnutí a nežâdoucímu pootočení v držâku,a to velmi jednoduchými,a proto i málo nákladnými úpravami jednotlivých dílců sondy. Přitom je zajištěna možnost vícenáeobnêho měření celkového tlaku v obtížnš přístupnêm pros~Na připojenêm výkrcgu je echematicky znâzorněn přfklad pro vedení sondy pro měření celkového tlaku podle vynâlezu. vgĺľtswznázorňuje čâstečný svielý řez podstatnou čâatf sondy. Trubkovýdržák 1 sondy je opatřen na jednom konci jemným závitem a uvnitř kuželovým eedlem g. Na kušelově sedlo g navazuje krátké válcovâ plocha Ž, kterou vytváří dutina trubky v horní části držâku 1. Do drážek Ž zapadajf ozuby Q vytvořeně na epodnf části trubkověho dřfku 1 čidla §, který je svým koncem suvně lošen ve vâl-u cové ploše Ž dršâku 1. Na dřfku 1 čidla § je těsnš nad nejušäfm mfstem kuželovêho sedla g ve směru rozevfrânf kuželu vytvořeno válcovê osazenf 2. V jemněm zâvitu držáku 1 sondy je ulošena převlečnâ matice 19 a v ní těsnicf kovový kroužek ll. Základní poloha je znâzorněna v levé části-v§kresua funkční polohav pravěÉâeti výkresu. K ocelovêmu trubkověmu držâku 1 a ocelovépřevlečnê matici lg je přivařena bodově kovová főlie Lg z nere-. zavějfcf oceli.Utaženfm převiečnê matice lg se kovový kroužek ll částečněT deformuje,a tak zabezpečuje vzájemné utěenění čidla § v držâku7. Tím, že se kovový kroužek ll svým deformovaným koncem opfráo epodnf hranu oeazenfAg,je zabrâněno vytaženf držâku 1 čidla §Á z dršáku 1. Pootočenf dříku 1 čidla § brání ozuby Q dřfku 1 uložené v drâškâch Ž nâkrušku A. Kovová fólie lg bodově přivařenä1 zajištuje převlečnou matici 191. Sonda pro měření 1 aku v obtfšně přfetupnêm prostoru, sestávajfcf z čidla s trubkovým dříkem, vloženým do tnubkovêho držáku, které jsou vzájemně epojeny šroubovým spojením, jehož součástí jejemný závit na konci trubkovêho držäku a na něm uložená převlečnâ matice, mezi nfž a vnější povrch trubkovêho dříku čidla a kušelové sedlo konce trubkovêho âršâku je vložen a převlečnou maticf pevně sevřen kovový kroužek,vyznačujfcí se tím, že na truokovêm dířku (7) čidla (8) je nad nejužšfm mfstem kuželovêho sedla (2) držâku (1) Vytvořeno vâlcově osazení (9).2. Sonda pro měření tlaku v obtfžně přfstupnêm prostoru podle bodu 1,vyznačujfcf se tím, že trubkový dřík(7) čidla (8) je opatřen na konci alespoň dvěma ozuby (6), které zapadajf do drâžek (S), vytvořených ve vnitřním nâkružku (4) trubkověho držâku (1) rovnoběžně s jeho osou. u5. Sondą pro měření tlaku v obtížně přístupnêm prostoru podle bodu 1 a 2,vyznačujfcf se tím, že převlečná matice (10) je spojene s trubkovým držâkem (1) proužkem k nim přivařenê kovové

MPK / Značky

Značky: tlaku, prostoru, měření, přístupném, obtížně, sonda, celkového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-225086-sonda-pro-mereni-celkoveho-tlaku-v-obtizne-pristupnem-prostoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sonda pro měření celkového tlaku v obtížně přístupném prostoru</a>

Podobne patenty