Kolový důlní přepravník s manipulačním ramenem

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kolový důlní přepravník s manipulačním ramenem určený zejména pro přepravu středně hmotných a středně objemných dílů v horizontální dopravě dolu, obsahující kolový podvozek s nápravami, sklopnou nosnou plošinu a manipulační rameno, vyznačený tím, že sklopná nosná plošina (8) je umístěna za nosnou nápravou (2) v horizontální poloze (A) pod akčním prostorem (6) otočného manipulačního ramena (5) přičepovaného otočným sloupem (7) do rámu (1) přepravníku nad nosnou nápravou (2), pod kterou jsou k rámu (1) přičepovány sklopné stabilizační opěrky (10), přičemž osa otáčení (9) sklopné nosné plošiny (8) je rovnoběžná s osou (3) nosné nápravy (2) a sklopná nosná plošina (8) ve vertikální poloze (B) je mimo akční prostor (6) otočného manipulačního ramena (5).

Text

Pozerať všetko

224 943 Vynélez se týká kolového důlního přepravníku s manipulač ním ramenem, určeného zejména pro přepravu středně hmotných a středně objemných dílů v horizontální dopravě dolu, obsahujícího kolový podvozek s nápravami,sklopnou nosnou plošinu, manipulační rameno a sklopné stabílizační opěrky.Přeprava středně hmotných a středně objemných dílů v technologickém systému důlní kolové bezkolejové mechanizace se provádí zpravidla pomocí kolových mechanismů konstruovaných pro jiné použití - přepravníkových nakladačů těživa, důlních vysokozdvižných plošín apod. Ve všech případech prakticky dochází k neekonomickému nebo obtížnému způsobu dopravy a to hlavně z důvodu nedokonalého vytížení těchto těžkých a drahých mechanísmů a obtížné manipulace při naklédání a sklédání dopravovaných dílú. Dochází tak ke zbytečnému plýtvéní pohonnými hmotami při zvýšených fyzických nárocích na obsluhu při přepravě a manipulaci s díly. Jsou rovněž známy přepravníky sestévající z traktoru, névěsu na podvozku s pneumatikami a manipulačního ramene se zvedací plošinou. Nedostatkem těchto strojů jsou jejích velké rozměry a hmotnost, nízká manévrovací schopnost a omezená možnostVýše uvedené nedostatky odstraňuje kolový důlní přepravník obsahující kolový podvozek s nápravamí, sklopnou nosnou plošinu,manipulační rameno a sklopné stabilizeční opěry podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že sklopné nosné plošina je umístěna za nosnou népravou a to v horizontélní poloze pod akčním prostorem otočného manipulačního ramena, které je přičepovéno otočným sloupem do rámu přepravníku nad nosnou népravou. Pod nosnou népravou jsou k rému přičepovény sklopné stabilizační opěrky. Osa otéčení sklopné nosné plošiny je rovnoběžné s osou nosné nápravy a sklopné nosné plošina ve vertikální poloze je mimo akční prostor otočného manipulačního ramena.Zařízením podle vynélezu lze ekonomicky přepravovat středně hmotné a středně objemné díly V důlní horizontélní dopravě,zejména díly pro důlní bezkolejovou mechanizaci, jako jsou lopaty nakladačů, nápravy, motory, převodové.skříně, kompletní kola, celé nádržkové důlní vozíky, barely apod. K přepravě slouží sklopné nosné plošina za nosnou nápravou podvozku s šíří přes p celou šiřku podvozku. K naklédéní a sklédání slouží otočné manipulační rameno, které lze operativně využívat jako mobilní montážní jeřéb při opravách hlavně kolových mechanismů a to při sklopení sklopné nosné plošiny do vertikální polohy, kdy je tato mimo akční prostor manipulačního ramena a v tomto prostoru se může nachézet opravovaný důlní mechanismus. Kolový důlní přepravník s manipulačním ramenem podle vynélezu tak představuje V jednom důlním mechanismu jak přepravník dílů s manípulačním ramenem, tak mobilní důlní jeřéb. Jako nosného kolového podvozku pro toto zařízení podle vynélezu lze využít klasického univerzálního kolového traktoru, který zaručuje zpravidla přijatelnou nosnost,vysokou životnost, malé průjezdní poloměry, zajištěný servis ř a v neposlední řadě velice příznivou cenu ve srovnání se speciálnímí důlními podvozky. Pořizovací náklady a provozní náklady tohoto mechanismu jsou značné nižší ve srovnání s obdobnými mechanismy na speciálních důlních podvozcích.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněn příklad provedení vynálezu, kde na obr. 1 je pohled z boku na přepravník a na obr. 2 je půdorysný pohled.Kolový důlní přepravník s manipulačním ramenem je tvořen kolovým podvozkem ll na nosné nápravě g a řídící nápravě 3,jehož rém 1 nese sklopnou nosnou plošínu § za nosnou nápravou g, na kterou je k rému 1 příčepován otočný sloup 1 otočného manipulačního ramena Ž. Pod nosnou népravou gjsou k rámu 1 přičepovény sklopné stabilizační opěrky lg. Osa otéčení g sklopné nosné plošiny § je rovnoběžná s osou 1 nosné népravy g.Sklopné nosné plošina § v poloze-Ana obr. č. 1 kresleno plně, tvoří nosnou plochu pro převážění břemen lg, které lze naklédat a sklédat otočným manipulačním ramenem 2 v rámci jeho akčního prostoru §Sklopné nosné plošina § V poloze § - na obr. č. 1 kresleno čérkovaně - je mimo akční prostor § otočného manipulačního ramena 2, čímž umožňuje využití tohoto otočnéhomanipulačního ramena Ž jako montážního jeřábu. Při této činnosti,stejně tak jako při nakládáni či skládáni břemen lg na sklopnou nosnou plošínu §,se kolový podvozek ll stabílizuje pomocí sklopných stabilizačních-opěrek lg. Tento důlní kolový přepravnik se sklopnou nosnou plošinou§ a otočným manipulačním ramenem Ž je vhodným doplňkem důlni kolové mechanizace, která v posledních letech zaznamenala zejména v rudném hornictví značné rozšíření. Zproduktivní a ulehčí práci havíře hlavně jako operativni pomocník při zajišřování oprav důlních mechanismů mimo opravářská centra, což seprojevicenným přínosem ve zkrácení prostojů hlavních těžebních mechanísmů.Kolový důlní přepravník s menipulačním ramenem určený zejména pro přepravu středně hmotných a středně objemných dílů v horizontálni dopravě dolu, obsahující kolový podvozek s nápravamí, sklopnou nosnou plošinu a manipulační rameno, vyznačený tim, že sklopné nosné plošina (8) je umístěna za nosnou nápravou (2) v horizontální poloze (A) pod akčním prostorem(6) otočného manipúlačniho ramena (5) přičepovaného otočným sloupem (7) do rámu (1) přepravníku nad nosnou nápravou (2),pod kterou jsou k rámu (1) příčepovány sklopné stabilizační opěrky (10), přičemž ose otáčení (9) sklopné nosné plošiny (8) je OVHOĎĚŽHŠ s osou (3) nosné nápravy (2) a sklopné nosné plošina(8) ve vertikální poloze (B) je mimo akční prostor (6) otočného manipulačního ramena (5).

MPK / Značky

Značky: kolový, manipulačním, přepravník, důlní, ramenem

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-224943-kolovy-dulni-prepravnik-s-manipulacnim-ramenem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kolový důlní přepravník s manipulačním ramenem</a>

Podobne patenty