Zařízení pro připínání a odepínání přímé regulace tahu v regulátoru tahového mechanismu

Číslo patentu: 224884

Dátum: 01.08.1985

Autori: Blaha Miroslav, Páník Jaroslav, Frydrych Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro připínání a odepínání přímé regulace tahu v regulátoru tahového mechanismu, sestávající z čidla tahu, vyhodnocovacího bloku, napájecího bloku, čidla kotevního proudu poháněcího motoru tahového mechanismu, dvou součtových bloků, omezovacího bloku regulátoru tahu korekčního bloku, tří hradel a dvou rozhodovacích bloků, vyznačující se tím, že,výstup čidla (3.l) tahu je spojen s měřicím vstupem (m) vyhodnocovacího bloku (3.2), jehož výstup je paralelně připojen na zpětnovazební vstup (k) druhého součtového bloku (11) a na informační vstup (t) druhého rozhodovacího bloku (16), jehož výstup je zapojen jednak na ovládací vstup (u) druhého hradla (13) a jednak na ovládací vstup (x) prvního hradla (12), jehož výstup je spojen s blokovacím vstupem (w) regulátoru (9) tahu, na jehož odchylkový vstup (h) je zapojen výstup druhého součtového bloku (11), k jehož zadávacímu vstupu (i) je připojen výstup druhého hradla (13), jehož zadávací vstup (j) je paralelně propojen se zadávacím vstupem (g) třetího hradla (14) a s druhým informačním vstupem (r) prvního rozhodovacího bloku (15), jehož výstupy (?, z) jsou spojeny s korespondujícími ovládacími vstupy (p, o) třetího hradla (14), jehož výstup je přes omezovací blok (ô) zapojen na prvni zadávací vstup (e) prvního součtového bloku (7), jehož druhý zadávací vstup (d) je paralelně propojen se zadávacím vstupem (v) prvního hradla (12), výstupem regulátoru (9) tahu, prvním informačním vstupem (q) prvního rozhodovacího bloku (15) a odchylkovým vstupem (n) korekčního bloku (10), jehož výstup je spojen s korekčním vstupem (l) druhého součtového bloku (11), přičemž na výstup prvního součtového bloku (7) je zapojen odchylkový vstup (e) napájecího bloku (5) a na zpětnovazební vstup (c) výstup čidla (6) kotevního proudu poháněcího motoru (4) tahového mechanismu (1), při které je silový vstup (b) napájecího bloku (5) spojen s nezakresleným napájecím vedením.

Text

Pozerať všetko

Nevýhodou dosavadního řešení byl jednak nespojitý přechod z režimu nepínaoího tehu do režimu přímé regulace tabu, takže docházelo k opětovnému povolení pásu,jednsk nebyla zejištěne kontrole uzavření zpětné tahové vazby a konečně bylo možno ponechat v režimu příné regulace tahu zedání napínacího tehu. Tento pak působí v tehovém regulačním obvodu jako porucha, která je odregulována tahovým regulátorem, úměrně dosažitelněmu zesílení tehového regulečního obvodu. Přitom ztráta zpětné tahové vezby vede k okamžitému zadání meximálního prwudu měniče, rozběhu motoru s maximálním zrychlením a náslsdnému prudkému vypnutí pásu. Tím doohání ke vzniku nepřípustné proudové špičky, která vede k odstevení pohonu, pokud není nutno odstevit pohon,r 74 z titulu přetržení pásu. Z toho všeho vyplývá, že kvalite přímé regulace tabu byla.znehodnocovénainedokonalým ovládáním tehového pohonu v okamžiku připojení příméregulace tehu v regulátoru tehového mechanismu. Toto přlpojení záviselo totiž na kvalitě a zručnosti obsluhy a tím tedy na subjektu obsluhy závisela jak kvalita, tak i kventits válcoveného materiálu.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro připínení a bdąpínání přímé regulace tehu v regulátoru tahového mechanismu podle vyndlezu, které sestává 2 čidle tehu,vyhodnocovscího bloku, nepájecího bloku, čidla kotevního proudu poháněoího motoru tahového mechanisnu, dvou součtových bloku, omezovacího bloku, regulátoru tehu, korekčního bloku tří hradel a dvou rozhodovecích bloků.Podstatou zařízení podle vynálezu je toževýstup čidla tehu je spojen s měřicím vstupom vyhodnocovecího bloku, jehož výstup je paralelné připojen na zpětnovezsbní vstup druhého součtového bloku a na informační vstup druhého rozhodovecího bloku,jehož výstup je zapojen jednak na ovládací vstup druhého hradla a jednak na ovládací vstup prvního hradle. Výstup prvního hradle je epojen s blokovacím vstupem regulátoru tehu, na jehož odchylkový vstup je zapojen výstup druhého součtového bloku, k jehož zadávacímu vstupu je připojen výstup druhého hradla. Zedávací vstup druhého hrsdla je pak paralelné propojen se zadávacím vstupem třetího hradle e s druhým informečním vstupom prvního rozhodovecího bloku, jehož výstupy jsou spojeny s koreepondujícími ovládacími vstupy třetího hradla, jehož výstup je přes omezovecí blok aepojen na první zadávaní vstup prvního součtového bloku. Druhý zsdávací vstup prvního souětového bloku je paralelné propojsn se zadávaoím vetupem prvního hradla, výstupom regulátoru tahu, prvním informečním vstupem prvního rozhodovacího bloku a odohylkovým vstupem korekčního bloku, jehož výstup je spojen s korekčním vstupem druhého součtového bloku. Na výstup prvního součtového bloku je pak zapojen odchylkový vstup napájecího bloku a na zpětnovezební vstup výstup čidle kotevního proudu poháněoího motoru tahového mechenismu, přes které je silový vstup nepájecího bloku spojen s nezakresleným nepájecímVýhodou zařízení podle vynálszu je to, že zajištuje plynulé připojení přímé regulace tehu a následné automatické odpojení obvodu nepřímé regulace tehu, potrebnýchpro vyvození napínacího tehu, bez nebezpečí přetržení pásu, či odstavení měniče z titulu nepřípustně velikého kotevního proudu. Tím jsou zkráceny manipulační doby, související se zahájením vlastního valcovecího procesu, je sníženo mechanické nemáhání jednotlivých strojů a válcovanéłxo pásu e je zajištěno přesné dodržaní požadovaného tehu. Zařízení podle vynálezu má tedy vliv jak na dodržaní požadovaných tolerancí tlouštky, tak na zlepšení kvality povrchu pásu.Zařízení pro připínaní a odepínání přímé regulace tuahu v regulátoru tahového mecha nísmu podle vynálezu je příkladně achematickv znázorněno blokovým schématem na výkresu.Jak patrno z blokového schématu sestava zařízení podle vynálezu z čidla 34 tehu např. presduktoru, které je součástí převáděcího válečkuh pásu, hapnutého mezi rýchlostné vřízeným mechanismem z, napí válcovací stolici a tahovým mechanismem 1 např. navíjedlem a vyhodnocovacího bloku 1.3, tvořaného např. kombinací operačních. zesilovačů. Dále pak zařízení podle vynálezu sestává z napájecího bloku 5,-, což je v daném případě tyristorový měnič, eloužící pro napájení poháněcího motoru 1 tehového.mechanismu l, čidla âkotevního proudu poháněcího motoru A, což je např. měřicítransformátor proudu, dvou součtových bloků 1, .E, realizovaných pasivními prvky,omezovacího blokug, což jsou např. operační zesilovače s příslušnými vazbami a regulátoru 2 tehu, realizovaným v daném případě opaeračním zesilovačem. Součástí zařízení podle vynálezu je ještě blok lg, realizovaný kombinací operačních zesilovačů a příslušných vazeb, tři hradla lg, u, u, realizované mapř. kontakty příslušných relé a dva rozhodovací bloky u, L 6, což jsou komparátory. Jednotlivé bloky 34, ažv 15 jsou pak zepojny tak, .že výstup čidle § 41 tehu je spojen s měřicím vstupom mvyhodnocovacího bloku 1,3, jehož výstup je paralelné připojen na zpětnovazební vstupk, druhého součtového bloku ll a na informační vstup t druhého rozhodovacího blokujLs, jehož řídící vstup x je spojen se spínačem - připojení přímé regulace - v nezakresleném ovládacvvím pultu. Výstup druhého rozhodovacího bloku Lg je pak zapojen jednak i ne ovládací vstup g druhého hradla lg a jednak na ovládací vstup g prvního hradlalg, jehož výstup je spojen s blokovacím vstupom p regulátoru 2 tehu, na jehož odchylkový vstup h, je zepojen výstup druhého součtového bloku u, jehož zadávacímu vstupu j, je připojen výstup druhého hrsdla u. Zadávací vstup j druhého hradla L 1 je paralelné propojen s ovládečem - žádaná Hodnota tahu - v nezskresleném ovladacím pultu, se zedavacím vstupom g třetího hradls A a s druhým informačním vstupom z prvního rozho dovacího bloku u, jehož řídicí vstup g je spojen se spínačem - připojení napínacíhotehu - v nezakreslsnem ovládscím pultu. Výstupy 5, z prvního rozhodovacího bloku 15 jsou pak spojený s korespondujícími ovládacími vstupy p, g třetího hradla u,jehož výstup je připojen na zadávecí vstup i omezovecího bloku g, jehož výstup jespojen s prvním zadávacím vstupom g prvního eoučtového bloku 1. Druhý zedávací vstupg prvního součtového bloku 1 je paralelné propojen se zadávscím vstupom x prvního hradla l 2, výstupom regulátoru 2 tehu, prvním informačním vstupom g prvního rozhodovacího bloku 15 a odchylkovým vstupom p korekčního bloku lg, jehož výstup je spojens korekčním vstupom 1 druhého součtového bloku u Na výstup prvního součtového bloku 1 ja pak zepojen odchylkový vstup g napájecího bloku i, k jehož výstupu je připojen poháněcí motor i tehového mechenismu 1, přičemž ne zpětnovezební vstup g napájecího bloku i js zapojen výstup čidla g kotevního proudu poháněoího motoru i tahováho mechenismu 1, přes které je silový vstup n nepájeeího bloku 5 spojen s nezekreslenýmFunkce zařízení podle vynálezu je následující. Spínečem - připojení nepíneeího tehu - v nezekresleném ovládecím pultu je vydán povel na řídící vstup a prvního rozhodovecího bloku 12 pro odblokování třetího hradle 11 ovládacím signálom, přivedeným ne jeho druhý ovládací vstup p. Odblokování třetího hredle u je však provedeno pouze při nLüovém zadaní žádené hodnoty tehu z ovládače - žádená hodnota tehu - umístěnáho v nezakresleném ovládacím pultu, o čemž je první rozhodovecí blok 12 informován signálom, přivedeným na jeho druhý informační vstup n. Po odblokování třetího hradle A je žádanáthodnote tehu přivsdena na zedávecí vstup p omezovecího bloku g, kde je upravena její strmost e je dále zevedsna ne první zadávací vstupprvního součtového bloku 1, kde je porovnáne se signálom skutečně hodnoty kotevního proudu poháněcího motoru A tahového mechanismu l. Tento signál je získán čidlem g kotevního proudu poháněeího motoru i tehového mechanismu l. Tento signál je získán čidlem 5 kotevního proudu poháněoího motoru 5 tehověho meehanismu l a přivádí se na zpětnovazební vstup g prvního součtového bloku 1, jehož výstupním sigzálem, přiváděným ne odcľąvlkový vstup g nepájecího bloku j, je řízen kotevní proud poháněcího motoru i tehového mechanismu l. Napínecí teh, kterým je nemut pás, je pak měřen čidlem 1., tehu,jehož výstupní signál je přes vyhodnocovecí blok 3,2 přiveden do druhého rozhodovecího bloku u, kde po dosežení nastavené minimální hodnoty nspínecího tehu je vyhodnocen signál pro odblokování druhého hredle l e prvního hredla lg. To se však děje za. předpokladu, že spínečem - připojení přímé regulace Š- umístěným v nezakreslenám. ovládecím pultu, je požadováno připojení přímé regulace prostřednictvím sigxálu,přivedeného na řídící vstup x druhého rozhodovacího bloku 3,5 V tomto případě je od ovladače - žádená hodnota tehu - umístěném v nezakresleném ovládecím pultu,přiveden signál přes druhé hredlo u e na zedávecí vstup j, druhého součtového bloku u, na jehož zpětnovezební vstup ,k již byla přivedene informace o skutočná hodnotě nepínacího tehu, měřené čidlem 341 tehu. Výstupním signálom součtového bloku ,u je řízen odblokovaný regulátor 2 tehu, jehožvýstupní signál, přiváděný-na druhý zadávací vstup g prvního součtověho bloku 1, pak představuje žáľdenou hodnotu kotevního proudu poháněcího motoru 5 tahového mschenismu l. Přitom pro zajištění stability tehového regulečního obvodu je výstupní signál rsgulátoru 2 tehu ještě zeveden přes korekční blok lg na korskční vstup 1 .druhého součtováho bloku L. Výstupní signál. regulátoru 2 tehu, po dosežení nastavená minimální hodnoty, též zejištujs prostřednictvím prvního rozhodovscího bloku 12 uzavření třetího hradle 15. Tím dojde automaticky k odpojeníobvodu uepřímé regulace tehu, zejiětujících nastavení nepínecího tehu, takže dále jetah v pásu regulován a ovlivňován pouze v rámci přímé regulace tabu.Zařízení pro připínání a odepínání přímé regulace tehu v regulátoru tahového msohamismu, sestávající z čidla tehu., vyhodnocovecího bloku, napájecího bloku, čidla kotevního proudu poháněcího motoru tahového Inechsníemu, dvou součtových blokü,omezovacího bloku regulátoru tabu korekčního bloku, tří hradel a dvou rozzhodovacích bloku, vyzmečující se tím, že výstup čidle (3.1) .tehu je spojen s měřicím vstupem(m) vyhodnooovecího bloku (3.2), jehož výstup je paralelné připojen na zpětnovazební vstup (k) druhého součtového bloku (11) a na informační vstup (t) druhého rozhodovacího bloku (16), jehož výstup je zepojen jednak na ovládací vstup (u) druhého hradla (13) a jednak na ovládací vstup (x) prvního hredla (12), jehož výstup je spojen s blokoveoím vstupem (w) regulátoru (9) tehu, na jehož odchylkový vstup (h) je zepojen výstup druhého součtového bloku (11), k jehož zadávacímu vstupu (i) je připojen výstup Ľ druhého hredla (13), jehož zadávací vstup (j) je paralelné propojen se zedávecím vstupem (g) třetího hradle (14) a s cąlruhýminformačním vstupem (r) prvního rozhodovacího bloku (15), jehož výstupy (oc, z) jsou spojeny s korespondujícími ovládecími vstupy (p, o) třetího hredla (14), jehož výstup je přes omezovací blok (8) zepojen navprvní zadávací vstup (e) prvního součtového bloku (7), jehož druhý zadávací vstup(d) je paralelne propojen se zadávacím vstupom (v) prvního hradle (12), výstupom regulátoru (9) tehu, prvním informečním vstupem (q) prvního rozhodovacího bloku (15)a odchylkovým vstupem (n) korekčního bloku (10), jehož výstup je spojen s korekčním vstupem (l) druhého součtového bloku (ll), přičemž ha výstup prvního součtovéhobloku 7) je zapojen odchylkový vstup (a) nepájecvího bloku (5) a na zpětnovazební vstup (o) Výstup čidle (6) kotevního proudu poháněoího motoru (4) tahového mechanismu(l), při které je silový vstup (b) napájecího bloku (5) spojen s nezekreslerxým

MPK / Značky

Značky: regulátoru, zařízení, mechanismu, připínání, regulace, odepínání, přímé, tahového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-224884-zarizeni-pro-pripinani-a-odepinani-prime-regulace-tahu-v-regulatoru-tahoveho-mechanismu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro připínání a odepínání přímé regulace tahu v regulátoru tahového mechanismu</a>

Podobne patenty