Způsob hlubokého provzdušňování odpadní, průmyslové nebo biologické vody a zařízení k provádění tohoto způsobu

Číslo patentu: 221833

Dátum: 15.07.1985

Autor: Frukacz Boleslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší problém snížení nákladů na provzdušňování odpadní vody, zvýšení efektivnosti jejího čištění a umožnění činnosti zařízení pro čištění odpadní vody v jakýchkoli atmosférických podmínkách. Způsob podle vynálezu spočívá v tom, že se vrstva odpadní vody odvádí z povrchu zařízení pro čištění odpadní vody s počáteční rychlostí od 5 m/s do 20 m/s, s výhodou od 8 m/s do 12 m/s do blízkosti dna nádrže zařízení, řídí se v šikmém směru ke dnu nádrže v úhlu od 10° do 30° a smíšená se vzduchem se vypouští. Podstata zařízení, kterým se provádí způsob podle vynálezu spočívá v tom, že sestává z vodního čerpadla, které je spojeno potrubím se soupravami trysek, spojených potrubími pomocí kolektoru, opatřených na čelní straně ejektory, přičemž okolo volných výstupních konců trysek jsou vytvořeny štěrbiny pro vstup vzduchu.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká způaobu hlubokého provzdušňováni odpadmi vody v zařízeníoh pro čištění odpadmi, průmyslové nebo biologické vody s aktivovaným kolem a zařízení k provádění tohoto způsobu.Podle známých způaobů se hlubokého provzdušňování odpadni vody dosahuje prüchodem vzduchových bublin vypouštěných v blízkosti dna nádrže 3 nehybnou odpadní vodou. Známá zařízení pro hluboké provzdušňování odpadní vody obsahují vysokovýkonné ventilátory s velkým stlačením, potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu a provzdušňovací prvky, které jsou uložené v blizkosti dna nádrže pro čištění odpadní vody a mají nejčastěji tvar děrovaných skříňových roštu. VU zpüsobu podle vynálezu se vrstva odpadmi vody odvádí z povrchu nádrže zařízení pro čištění odpadní vody s počáteěni rychlosti 05 5 m/s do 20 m/9, s výhodou od 8 m/s do 12 m/5,do blízkosti dna nádrže a řídí se v šikmém směru k jejimu dnu v úhlu, který závisí na hloub~ ce nádrže, s výhodou 10 ° až 30 ° a smiěená se vzduohem se vypoušti.Zařízení podle vynálezu sestává z vodního čerpadla, které je spojene potrubím se soupravami trysek spojených s potrubími pro přivod vzduchu pomocí kolektorů opatřených na čelw ni straně ejektory. Okolo výstupnich konců trysek jsou vytvořeny štěrbiny pro vstup vzduchu. Kolektory mají s výhodou tvar dutého válce a výhodnym průřezem trysek jsou rovnostranné trojúhelniky.Výhoda vynálezu spočívá ve značném snížení nákladů na čištění odpadní vody u v umožněni činnosti zařízení v jakýchkoli atmosfériokých podmínkách.Přikladné provedení vynálezu je znázorněno na výkrese, kde značí obr. 1 schematicxý axiálni řez zàřízením, obr. 2 axiální řez kolektorem a obr. 3 průřez kolektorem.Zařízení aestává z vodního čerpadla 1 ponnřeného nepatrně do čištěné vody. Vodní čerpadlo 1 je spojene potrubím g se soupravami Lrysek 3 umístěných v kolektorech 1. Kolektory 5 jsou též spojeny s potrubímí 2 pro přívod vzduchu a čelní strany kolektorů jsou opatřeny ejoktory Q. Trysky 3 jsou jednou stranou připevněny k zadní stěně 1 kolektorů 3. Volné konce § trysek A jsou umistěny v otvorech čolnich stěn 2, přičemž kolem volných konrů § trysek 1 jsou vytvořeny štěrbiny lg pro vstup vzduchu. Kolektory 3 mají s výhodou tvar dutćho válce. Průřez trysek 1 tvoří 3 výhodou rovnostranné trojúhelníky.Během provozu zařízení odvádí vodní čerpadlo 1 znečištěnou odpední vodu z povrchových vratev nádrže zařízení pro čištění vody a vhání ji potrubimi g do trysek 1 kolektorů 3,přičemž ji uděluje rychlost V rozmezí od 5 m/s do 20 m/S a řídí ji v šikmém směru vzhledem ke dnu nádrže v úhlu, jehož velikost závisí na hloubce nádrže zařízení pro čištění odpadmi vody, s výhodou od 10 ° do 30 °. Odpadní voda vytékajicí z trysek 1 způsobuje v kolektoru A záporný tlak, což má za následok nasávání vzduchu, který protéká štěrbinami lg a misí se s adpadní vodou v ejoktorech Q, přičemž vytvoři sedimentační směs. Odpadní voda vytékajíci z ajektorů Q uvádí do pohybu odpadni vodu a kal v celém zeřízoní pro čištění odpadmi vody a vzduchové bubliny protékajíci vrstvou odpadni vody způsobuji její žádouci oxidaci v zá vislosti na výkonnosti vodniho čerpadla L. S čerpadlem 1 je možno spojit řadu trysek 1. Za účelem zvýšení efektívnosti provzdušňování se vzduch vhání do kolektoru 3 ventilátoruZařízenim podle vynálezu bylo dosaženo, jak je dále uvedeno na dvou přikladech, příznivých výsledků.V nádrži pro čištění odpadní vody, hluboké 1,9 m bylo ve vzdálenosti 0,65 m od jejího dna místěno se sklonom ke dnu nádrže v úhlu 20 ° zařízení podle vynálezu udělujíci odpadmi vodě počáteční rychlost asi 8 m/s.V nádrži pro čištění odpadni vody hluboké 2,2 m bylo ve vzdálenosti asi 0,9 m od jejího dna umístěno se sklonom ke dnu nádrže v úhlu asi 15 ° zařízení podle vynálezu udélující odpadní vodě rychlost asi I 2 m/s.Zpüsobu a zařizeňł pro hluboké provzduěňováni lze užít pro odpadní vody všech průmyslových odvětví a též k provzduščování.chovatelských vodních bazénü.1. Způsob hlubokého provzdušňováni odpední průmyslové nebo biologické vody v zařízení pro čištění odpadní vody s aktivovaným kolem, vyznačujici se tím, že se vrstva odpadní vody odvádí z povrchu zařízení pro čištění odpadni vody s počátečni rychlosti od 5 m/s do 20 m/s, s výhodou od 8 m/s do 12 m/s do blízkosti dna nádrže zařízení, řídí se v šikmém směru ks dnu nádrže v úhlu od 10 ° do 30 ° a smíšená se vzduchom vypouětí.2. Zařízení podle vynálezu k provádění zpüsobu podle bodu 1, vyznačující se tím, že sestává z vodniho čerpadla (1), které je spojene potrubim (2) se soupravami trysek (3),spojených potrubimi (5) pomoci kolektorů (4), opatřených na čelní straně ejektory (6), přičemž okolo volných výstupnich konců (8) trysek (3) jsou vytvořeny štěrbiny (10) pro vstup vzduchu.3. Zařízení podle bodu 2, vyznačujici se tím, že kolektory (4) mají s výhodou tvar dutého válce a výhodným průřezem trysek (3) je rovnostranný trojúhelník.

MPK / Značky

Značky: průmyslové, provádění, provzdušňování, biologické, způsob, odpadní, zařízení, tohoto, hlubokého, způsobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-221833-zpusob-hlubokeho-provzdusnovani-odpadni-prumyslove-nebo-biologicke-vody-a-zarizeni-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob hlubokého provzdušňování odpadní, průmyslové nebo biologické vody a zařízení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty