Podávací mechanizmus pre podávanie tyčí do pracovných strojov

Číslo patentu: 221797

Dátum: 15.05.1985

Autori: Adam Josef, Švondrk Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelom vynálezu je zásobovanie pracovného stroja tyčovým polotovarom o požadovanej dĺžke. Uvedeného účelu sa dosiahne podávacím mechanizmom tyčí do pracovných strojov podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že je tvorený presúvačom, ktorý je výkyvne uložený v priečnom smere na stojane. Na hornej ploche presúvača je vytvorené vodiace lôžko a jedna strana presúvača je opatrená podpernými segmentami. Nad vodiacim lôžkom je uložený reťazový posúvač s pripojeným servomotorom. Reťazový posúvač je opatrený unášacím palcom zasahujúcim do vodiaceho lôžka. Nad podpernými segmentami je umiestnený zásobník tyčí, a oproti vodiacemu l(žku presúvača pred vstupom tyče do pracovného stroja je umiestnený navádzací kaliber.

Text

Pozerať všetko

Predmetom vynálezu je prevedenie podávacieho mechanizmu pre podávanie tyčí do pracovných strojovxlzV súčasnosti sáüínáme podávacie zariadenia, ktoré zásobujú pracovné stroje tyčovým materiálom rôzneho profilu. Tieto zariadenia však nie sú prispôsobené pre hromadnú výrobu tak, aby pri zmene výrobku jednoduchým prestavením bolo možné v krátkom čase vyrábať odlišný výrobok. Najväčšie problémy spôsobuje výroba rôznych dĺžok súčiastok vyrábaných z tyčovéhc materiálu rôzneho profilu.Vyššie uvedená nevýhody zmierňuje a technický problém rieši podávací mechanizmus pre podávanie tyčí do pracovných strojov, ktorého podstatou je, že je tvorený presúvačon, ktorý je výkyvne uložený v priečnom smere na stojane. Na hornej ploche presúvača je vytvorené vodiace lôžko a jedna strana presúvača je opatrená v rovine hornej plochy podpornými segmentami. Vo východiskovej polohe presúvača je nad vodiacim lôžkom uložený reťazový posúvač s pripojeným servomotorom a je opatrený unášacím palcom zasahujúcím do vodiaceho lôžka. Nad podpernými segmentami je umiestnený zásobník tyčí. Oproti vodiscemu lôžku presúvača pred vstupom tyče do pracovného stroja je umiastnenýnavadzací kaliber. Do podstaty vynálezu patrí aj to, že vodiace lôžko je vytvorená vo vodiacej lište vymeniteľne uloženej na hornej ploche presúvača.Podávacím mechanizmom pre podávanie tyčí sa docieli toho, že pri zmene dĺžky výrobku nie je potrebný v podávacom zariadení tyčí žiadny zásah, pretože servomotor zabezpečí vsunutie tyče do pracovného stroja v požadovanej dĺžke. Pri zmene prierezu tyče stačí vymeniť vodiacu lištu s príslušným vodiacim löžkom a navadzací kaliber.Na pripojených výkresoch je znázornená prikladné prevedenie podávacieho mechanizmu tyčí, kde na obr. 1 je nakreslený nárys, na obr. 2 je nakreslený priečny rez zariadenia vo východiskovej polohe s podávanou tyčou vo vodiacom lôžku a na obr. 3 je nakreslený priečny rez zariadenia v polohe presúvača pri odoberaní tyče zo zásobníka. lPodávací mechanizmus pre podávanie tyčí do pracovných strojov pozostáva zo stojanali, na ktorom je v priečnom smere prostredníctvom nosného čapu g výkyvne uložený presúvač 1. Presüvač L je na dolnej ploche opatrený pákou 1 pripojenou na pneumatický valec A. Na hornej ploche presúvača 1 je v drážke uložené vymeniteľne prostredníctvom úpiniek (na obr. nezakreslenél vodíaca lišta Q. Na hornej ploche vodiacej lišty É je vytvorené vodiace lôžko 1 tyče §. Pravá strana presúvača 1 je pevne opatrená štvormi podpernými segmentami 2. Vo východiskovej polohe presúvača L (obr. 2) je nad presüvačom 1 umiestnený reťazový posúvač lg s pripojeným servomotorom li. Reťazový posúvač lg je pevne opatrený unáěacím palcom L 1,ktorý zasahuje do vodíaceho lôžka 1. Nad podpernými segmentami Ž je umiestnený zásobník 2 tyčí §, ktorý je prostrednígtvom konzoly lg uložený na stojane 12. Oproti vodiacemu lôžku 1 pred vstupom tyče § do pracovného stroja lg je uložený navadzecí kaliber 15 uchytený ramenom l§ na stojane li. Oproti podávanej tyčí § je na pracovnom strojijlg uložený koncový doraz 11. Reťazový posüvač lg je na hornej strane opatrený vačkou gg a je nad ním uložený predný snímač gl a zadný snímač 13.Funkcia podávacieho mechanizmu pre podávanie tyčí do pracgvného stroja je nasledovná Zásobník 2 sa naplní tyčami Q. Pneumetický valec 3 presunie presúvač 1 do polohy vodiacim lôžkom 1 pod zásobník 2. Vodiace tyč § spadne do vodiaceho lôžka 1 a pneumatický valec 3 presunie presüvač 1 vodiaoim lôžkom 1 pod reťazový posuvač lg. Predný snímač gl spusti servomotor 11, ktorý prostredníctvom unášacieho palca ll reťazového posúvača lg posúva tyč § cez navádzací kaliber LA do pracovného stroja lá. Dĺžka, o ktorú sa posúva tyč § do pracovného stroja lg je určená koncovým dorszom 11, ktorý vypína servomotor 13. Po posunutí tyče § je pracovným strojom lg z nej oddelená potrebné časť pre dalšie technologické spracovanie. Posuv tyče § do pracovného stroja lg sa vykonáva do jej úplného spracovanie, kedy zadný snímač 12 prostredníctvom vačky gg vyšle signál pre reverzný chod servomotora li. Servemotor ll vráti unáěací palec 11 do zadnej východiskovej polohy, a tak sa celý cyklus opakuje.I. Podávací mechanizmus pre podávanie tyčí do pracovných strojov uložený na stojane oproti pracovnému mechanizmu pracovného stroje vyznačujúci sa tým, že je tvorený presúvečom(1) výkyvne uloženom V priečnom smere na stojane (15), pričom na hornej ploche presúvača(1) je vytvorená vodiace lôžko (7) e jedne strana presúvače (1) je opatrená v rovine hornej plochy podpernými segmentemi (5), zatiaľ čo vo východiskovej polohe presúvača (I) je nad vodiacim lôžkom (7) uložený reťazový posüvač (12) s pripojeným servomotorom (I 3), opatroný unášecím palcom (Il) zesahujúcim do vodieceho lôžka (7), pričom nad podpernými segmentemi (5) je umiestnený zásobník (9)tyčí (8), kým oproti vodíacemu lôžku (7) presúvača(X) pred vstupom tyče (8) do pracovného stroja (I 6) je umiestnený nevádzací kalíber (14).2. Podávací mechanizmus podľa bodu 1, vyznačený tým, že vodiace lôžko (7) je vytvorené vo vodieced lište (6) vymeniteľne uloženej na hornej ploche presúvače (1).

MPK / Značky

Značky: pracovných, strojov, podávací, podávanie, mechanizmus, tyčí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-221797-podavaci-mechanizmus-pre-podavanie-tyci-do-pracovnych-strojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podávací mechanizmus pre podávanie tyčí do pracovných strojov</a>

Podobne patenty