Dávkovacie zariadenie valcových súčiastok, najmä do puzdra ložiska

Číslo patentu: 221666

Dátum: 15.03.1986

Autori: Revay Jozef, Adam Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelom vynálezu je umožnenie automatickej montáže ihlových ložísk. Uvedeného účelu sa dosahuje zariadením podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorené zakladacou hlavicou, oproti ktorej plniacemu bubienku vyúsťuje aspoň jedna dopravná dráha, ktorej jedna strana je opatrená prítlačnou lištou. Druhý koniec dopravnej dráhy je pripojený na dávkovací bubienok. Plniaci a dávkovací bubienok sú pohonovým prevodom spojené s krokovým motorom. Zakladacia hlavica je tvorená plniacim bubienkom uloženým neotočne posuvne na pracovnom hriadeli, nad ktorým je pevne uložené zarovnávacie puzdro. Medzi plniacim bubienkom a zarovnávacím puzdrom je uložená tlačná pružina. Na zarovnávacom puzdre je posuvne uložené nosné puzdro zavesené odpružene na nosnom kotúči. Pod plniacim bubienkom sú uložené odpružené čeľuste.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka prevedenia dávkovacieho zariadenia vailcových súčiastok, napríklad ihiel do puzdra ložiska.Doteraz sa monrtáž napríklad ih-lových ložísk vyk-onávala na Vednoúčeloyvých zariadeniach, ktoré vykonávajú plnenie ihlel V Horizontálne polohe. Ovládanie tohoto zariadenia zabezpečuje obsluha, čo pri väčšom objeme výroby je nedostatočné s. ohľadom na výkon zariadenia. U tohoto zariadenia sú ihly privadzané z vibračnéhro záso níka do spádovej vodiacej dráhy k plníacemu kotúču, kde po jeho naplnení .ihlami, obsluha priloži puzdro ložiska k plniaceąmu kotúču pomocou ručnej páky oez zasúvací mechanizmus založí ihly do- puzdra ložiska. Kontrola prítomnosti všetkých ih-iel V puzdre ložiska sa vykonáva vizuálne a v pripade chýbajúcej ihly obsluha túto doplní. Nevýhodou tohoto zariadenia je nízky výkon a náročnosť na ručnú prácu obsluhy. Ďalšou nevýhodou zariadenia je, že ihly sú plnené v lrorizontálnej polohe, čo je pre krokom/é mnontážne systémy nevýhodné z hladiska nasledujúcich operácii montáže.Vyššie uvedené nevýhody odstraňuje a problémy zakladanie ihiel do puzdra ložiska rieši dávkovanie zariadenie valcových súčiastok, najmä do puzdra ložiska podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že je tvoren-é plniacim bubienkom -neqotočne, posuvne uloženým na pracovnom hriadeli uchytenom na posiuvnnom valci. Na obvode plniaceho bubienka sú vytvorené lôžka, oproti ktorým vyúsťuje dopravná dráha. jedna strana dopravnej dráhy je opatrená pritlačnou lištou a druhý jej koniec je pripojený na dávkovací bubienok pevne uložený na hriadeli. Pracovný hriadel a hriadel dávkovacieho bubienka sú pohonovým prevodom spojené s krokovým motorom. Nad plniacim bubienkom je na pracovnom hriadeli pevne uložené zarovnávacia puzdro. Medzi plniacim bubienkloin- a zarovnávacim puzdarom je uložené nosné puzdro zavesené odpružene prostrednictvom nosných čapov na nosnom k-otúči otočné uloženom na pracovnom hriadeli Na- dolnom čele nosného puzdra pod lôžkami plniaoeho bubienka sú posuvne prostrednictvom príruby uložené odpružené čeľuste. Do podstaty vynálrezu patrí aj to, že prítlačná lišta zo strany dopravnej dráhy je opatrená zvislými vybraniamri a protilahla strana je opatrena pritlačnými pružinami.Dávkovacím zariadením vaicových súčiastok, najmä do puzdra ložiska sa docieli podstatné zvýšenie výkonu, možnost jeho zaradenia do automatickej montážne linky.Na pripojených výkresoch je znázornené prikladné prevedenie dávkovacieho nariadenia valcových súčiastok do púzdier ložísk, kde na obr. 1 je nakreslená kinematická schéma zariadenia, na iobr. 2 je nakreslený rez. rrovinou A - A z obr. 1 a naobr. 3 je nakreslený rez zakladacou hlavicou s čia-sročným pohľadom zariadenia.Dávkovacie zariadenie valcových súčiastok do puzdra ložiska pozostáva zo stojanu 3, na ktorom je priskrutkovaná fréma 18. V hornej časti frémy 18 je pevne uchytený posuvový valec 34 opatrený kontrolou 35 Východzích polôh. Na piestnrici posuvového valca 34 je otočne uložený pracovný hriadel 24. Na dolnom konci pracovného hriadela 24 je neotočne prostredníctvom pera 23 a v zvislom smere posuvné uložený plniaci bubienok 22. Plniaci bubienok 22 má po obvode vytvorené lôžka 37, ktorých počet je zhodný s počtom zakladaných ihiel do puzdra ložiska 1 uloženého v upinačl 2. Nad plniacim bubienkom 22 je na pracovnom hri-adeli 24 pevne uložené zarovnávacia puzdro 26. Medzi plniacim bubienktom 22 a zarovnávacím puzdrom 26 je uložená tlačná pružina 25. Na zarovnávaoom puzdre 26 je posuvne uložené nosné puzdro 30, ktoré je zavesené prostredníctvom troch nosných čapov 27 na nosnorm kotúči 29. Nosné čapy 27 sú na nosnom kotúči 29 uložené posuvne a medzi nosným kotúčom 29 a nosnvm puzdrom 30 sú uložené pružiny 28. Noený kotúč 29 je otočné uložený na pracovnom hriadeli 24. Na dolnom čele nosného puzdra 30 pod lôžkami 37 plniaceho bubienka 22 sú posuvne prostredníctvom príruby 33 uložené odpružené čeluste 31, ktoré sú opása-né pružným krúžkom 32. Oproti lôžkam 37 plniaceho hubienka 22 v-yúeťujú tri dopravné dráhy 19, oproti ktorým sú uložené prítlačné lišty 2 I. Na prítlačných lištách 2 D sú zo strany dopravných dráh 19 vytvorené zvislé vybrania 38 a ich prłotiľahlé strany sú opatrené dvomi piritllałčnými pružinami 21. Vstupné konce dopravných dráh 19 sú pripojené na dávkovanie bubienky 1 D opatnené podávacimi lôžkami 39. Dávkovacle bubienky 10 sú pevne uložené na hriadeľoch 17, ktorých dol-né konce sú otočne uložené na dolnej doske 38, ktorá je prsiSkľuĎkjOVHDá na fréme 18. Pracovný li-riadel 24 a hrladel 17 sú v hornej časti pohonovým prevodom 16, tvoreným ozubenými knlesami, spojené s krokovým motorom 11,ktorý je uložený na fréme 18. Na hriadeli. krokového motora 11 je uchytený skrutkou 13 kontrolný kotúč 12 opatrený aretačnými otvormi 4 U. Oproti aretačným otvorom 40 kontrolného kotúča 12 je umiestnený snímač 14 polohy dávkovanie, ktorý je pevne uchytený na konzole 15 priskrutkovanej na fréme 18. Nad podávacie lôžka 39 dávkovacích bubienkov 1 D vyúsťujú prívodná rúrky 7, ktorých horné konce sú pripojené na výstupy vibračného zásobníka 4. Prívodné rúrky 7 sú na dolnom konci opatrené dolným štrbinovým snímačom 9 a v hornej časti horným štrbinovým snímačom 8. Vihračný zásobník 4 je uložený na stĺpe li a je obklopený tlmičom hluku 5.Funkcia dávkovacieho zariadenia valco 221566vých súčiastok do puzdra ložiska 1 je nasledovná Ihly 41, ktoré sa majú dávkovat do puzdra ložiska 1 sa volne nasypú do vibračnêho zásobníka 4. Z vlbračnuého zásobníka 4 sú ihly 41 zorientované za sebou dopravovane prívodriými rúrkami 7 do plodávacích lôžok 39 dávkovacích bubienkov 10. Dávkovacie bubienky 1 I sú krokovýrn motorom 11 cez pohonový prevod 16 prostredníctvom Ihriadela 17 prerušovane pootáčané, čím sú ihly 41 podávané cez dopravné dráhy 19 do lôžok 37 plniaceluo bubienka 22. Pre naplnenie lôžok 37 plniaceho bublenka 22 je potrebné vykonať 12 krokov, ktorých počet je daný počtom aretačných otvorov 40 V kontriolnom kotúči 12,ktoré sú snimané snímačom 14. Ihly 41 sú v dopravnej dráhe 19 držané v zvislej polohe prostredníctvom zvislých vybraní 33 prĺtlačnej lišty 20. Ihly 41 sú V lôžkach 37 plniacelro bubienka 22 proti vypadnutiu držané odpružen-ými čeľustami 31. Po naplnení všetkých lôžok 37 plniacehio- bubien ka 22 zastaví sa knokový motor 11 a dostane impulz posuvový valec 34 prostredníctvom. kontnou 35 vychodzich polôh. Posuvnový valec 34 presunie pracovným hriadeľom 24 celú zakladaciu hlavicu smerom dlodu až nosné puzdro. 30 dlosa-.doe na puzdrlo ložiska 1. Posuvový valec 34 pretláča ďalej plniaci bubienok 22 cez pružiny 28 a cez tlačnú pružinu 25, odpruženými čelusiťami 31 až na dno puzdra ložiska 1, kedy zarovnávacia puzdro 26 zarovná ihly 41 do jednej noviny. Pri spätne-m pohybe sa odpruženie če usrte roztvuori-a a nad ihlami 41 sa prostredníctvom pružného krúžka 32 zatucria. Ihly 41 sa zotrú z lôžok 37 plni-aceho bubienka 22 a zostanú nadávkované na vnútornom obvode puzdra ložiska 1, ktorý bol predtým natretý mazacím tukom, aby sa ihly 41 udržali na stene puzdra ložiska 1. Plolsuvlový valec 34 vráti pracovný hriiadel 24 spolu so zakladacou hlavicou do východiskovej polohy a tak je zariadenie pripravené k. vyk-onaniu ďalšieho cyklu.1. Dávkovanie zariadenie valcových súčiastok najmä do puzdra ložiska, pozostávajúca zo zakladacej hlavice s pripojenými prívodnými dráhami súčiastok a s pripojeným vibračným podávłačom, vyznačujúce sa tým, že zakladacia hlavicia je tvorená plniacim bubienkom 22, neotočne poeuvne uloženým na pracovnom hriadeli 24, uchytenom na posuvovom valcí 34, pričom na obvode plniaceho bubienka 22 sú vytvorené lôžka 37, oproti ktorým vyúsťuje aspoň jedna dopravná dráha 19, ktorej jedna strana je opatrení prítlačnou lištou 20 a druhý jej koniec je pripojený na dávkovací bubienok 10 pevne uložený na hriadeli 17, kým pracovný oriadel 24 a hriadeľ 17 dávkovacieho bubienvka 10 srú pohooovým prevodom 16 spojené s knokovým motorom 11, zatial čo nad plnia cim bubien-kom 22 je na pršacovnoxm .hriadeli 24 pevne uložené zarovnávacie puzdm 26, pričzorm medzi plniacim bubienkom 22 a zarovnávzacím puzdrnom 26 je uložená tlačná pružina 25, kým na zarovnáv-acoąm puzdre 28 je posuvne uložené nosné puzdro 30 zavesené odpružene prostrednĺctv-.om nosných čapov 27 na nosnoin kotúči 29 otočne ulłoženom na pracovnom hriadeli 24, zatial čo na dolnom čele nosného. puzdra 30 pod lôžkami 37 plniaceho bubienka 22 sú posuvne proustredníctvom príruhy 33 uložené odpružené čeluste 31.2. Dávkovacie zariadenie podľa bodu 1,vyznačené tým, žie prítlačná lišta 20 za strany dopravnej dráhy 19 je opatrená zvislými vybraniami 38 a protiľahlá strana je opatrená prítlačnými pružinami 21.

MPK / Značky

Značky: zariadenie, válcových, súčiastok, dávkovacie, puzdra, najmä, ložiska

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-221666-davkovacie-zariadenie-valcovych-suciastok-najma-do-puzdra-loziska.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dávkovacie zariadenie valcových súčiastok, najmä do puzdra ložiska</a>

Podobne patenty