Rozváděč hydraulického servořízení

Číslo patentu: 221469

Dátum: 15.02.1986

Autor: Poláček Bohumil

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Rozváděč hydraulického servořízení podle vynálezu je charakterizován tím, že ve střední výchozí poloze je dvojice odpadních kanálů uzavřena oproti přívodnímu kanálu středním nákružkem a dvěma vnějšími nákružky je uzavřena dvojice spotřebních kanálů. V jedné z pracovních poloh je přitom jeden ze spotřebních kanálů spojen jedním z kruhových vybrání a prostřednictvím jedné podélné dutiny a radiálními otvory s pří vodním kanálem, zatímco druhý ze spotřebních kanálů je spojen zářezy vnějších nákružků a jedním z kruhových vybrání s jedním z odpadních kanálů. Uvedený rozváděč lze s výhodou využít pro hydraulické servořízení.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká rozváděče hydraulického servořízení, zvláště pro řízení směru terénních vozidel a mobilních strojů.Rozváděče servořizení mívají obvykle rozvětvený přívodní i odpadní kanál, dvojici supotřebních kanálů a -někdy ještě ohtokový kanál - čili G až 7 kanálů. V důsledku toho jsou poměrně složité a rozměrné. sou známy rovněž rozváděče servořízení s centrálnim přívodním kanálem a sousedícími odpadními kanály a spotřebními kanály po stranách, u .nichž ve střední - výnchozí poloze je přívodní kanál propojen s odpardním a spotřební .kanály jsou uzavřený, které oproti předcházejícím rozváděčům jsou jednodušší. Uvedená provedení rozvaděčů nejsou vhodná v těch případech, kdy se jednoho zdroje ~ hydrogenerátoru využívá k napájení servořízeni i pracovní hvdrauli-ky. e tomu tak zejmé-na proto, že tyto rozváděče servořízeni při nepracujícím servořízení propouštějí kapalinu ze zdroje do odpadu, místo aby ji ponechávaly k dispozici pro pracovní hyldraulíku.Uvedené nedostatky odstraňuje do značné míry rozvaděč podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že ve střední výchozí poloze je dvojice odpadních kanálů uzavřena op-roti přívodnímu kanálu středním nákružkem a dvěma .vnějšími nakružky je uzavřena dvojice spotřebních kanálů. V jedné z pracovních poloh je přitom jeden ze spotřebních kanálů spojen jedním z kruhových dutiny šoupátka a radiálními otvory s přívodním kanálem, zatímco druhý ze spotřebních kanálů je spojen zářezy vnějších nákružků a jedním z kruhových vybraní s jedním z odpadních kanálů.Uvedené zařízení je jednoduché konstrukce a při nepracujícím servořízení nepropouští kapalinu ze zdroje do odpadu.vynález je vysvětlen pomocí pripojených výkresů, kde na obr. 1 je schematicky znázorněn řez rozváděčem servořízení ve střední poloze a jeho vřazení do hydraulického okruhu, na o|br. 2 je znázorněno alternativní řešení rozváděče servořízení ve střední poloze. Rozváděč 1 servořízení podle vynalezu v provedení podle obr. 1 je součástí výkonového okruhu, vyznačeneho silnýimi čarami dvouokruhového .hydraulického servořízeni. Sestává z tělesa 2, v .němž je šoupártko 3 a víka 17, 17 se středicími pružinami 18, 18 a podložkami 19, 13. Těleso 2 rozváděče 1 má centrální přívodní kanál 4 spojený výtlačným potrubím 12 s hydrogenerátorem 13, .rozvětvený odpadní kanál 5 spojený odpedním potrubím 23 s nádrží 24 a spotřební kanály B, 6 spojené potrubími 26, 26 s přímočarým hvdromotorem 27 ovládajícím mechanismus řízení, znázornený schematicky trrojramennou pakou 28 a řízeným kolem 23. Dutiny 20, 2 U vík 17, 17 jsou řídicími větvemi 31, 31 spojený jednak s odměrným hyidrogenerátorem 32, jednak se zpětnovazebním válcem 33. Šoupátko 3 má střednínákružek 7 oddělen rotačními vybráními 1 D,10 od nákružků H, 8, ktere jsou vnějšímí vyhráními 11, 11 odděleny od vnějších nákružků 9, 9. Nákružky 8, 8 maji zářezy 21,21 či sražení není zakresleno) nákružky 9, 9 mají zářezy 22, 22 či sražení taktéž není zakresleno. Šoupatko 3 má dále vnitřni npodélné dutiny 15, 15 spojené otvory 14,14 s rotačními vybráními 10, 10 a otvory 16, 13 s povrchem. Přitom mezi otvory 1 G,16 a spotřebními ľkanály je pře-krytí d, d. V tělese 2 je dvojice zpětných ventilů 34, 34 s pružinami 35, 35 nacházejícími se mezi dvutinami 20, 21 vík 17, 17 a oldpadními kanály 5, 5, sloužící k zaplňováni řídicích větví 31, 31 z odpadu výkonověho okruhu. Z výtlač-ného potrubí 12 vede odbočka 12 k prioritnímu či ji-nému ventilu 36.Rozváděč 1 podle vynálezu v provedení podle obr. 1 pracuje takto je-li servořízení V rovnovážnem, kiidovém stavu, zaujíma špouätko 3 v tělese 2 střední - zakreslenou polohu -, v níž je udržováno silou středicích pružin 18, 18 °. V této poloze šoupátko 3 vnějšími .ná-kružky 9, 9 uzavírá oba spotřební kanály B, B a středním nákružkem 7 uzavírá přívodní kanál 4 oproti oběma kanálům 5, 5. Poloha pístu přímočarêho hydromotoru 27 a tím i mechanismu řízení je fixována a nemůže se účinkem .nerovnosti.podkladu, po kterém jede stroj, samovolně měnít. Kapalina dodávaná hydrogenerátorem 13 teče výtlačným potrubím 12 a jeho odbočkou 12 k prioritnímu ventilu 36 a z něj dále do nádrže 24 nebo do pracovní hydrauliky. Funkce a způsob ovládání prioritního ventilu 33 není podrobněji popisovana, .poněvadž vzhledem k předmětu vynálezu má podružný význam, Počátečnípooto čeni volantu 3 o s odměrným hydrogeneráto rem 32 vyvolá blíže nepopsanýlm způsobem přestavení prioritního ventilu 3 G z polohy í do polohy O a přeruší tak tok kapaliny z hydrogenerátoru 13 odbočkou 12 k pracovníhydraulice či nádrži 24. Při .dalším otáčenívolantu 30 - například doprava, odměrný hyldrogenerátor 32 saje vkaipalinu z řídící věntve 31 a vyt-lačuje ji řídící větví 31 do dutiny 2 D do víka 17 rozváděče. Účlnkem přiváděné kapaliny v dutině 20 na levé čelo šoupátka 3 se toto přestavuje p-roti síle středicí pružiny 18 v pravém víku 17. Posunutím šoupatka 3 o zdvih větší než krytí a se propojí přivodní kanál 4 s odpadním kanálem 5 a zruší se tím případný zbytkový tlak v přívodním kanála 4 vyvolaný předcházející činností pracovní hydrauliky, který by mohl působit rušivě na vlastní činnost servořízení. Dalším posouvánim šoupát-ka 3 o zdvih větší než odkrytí d .kruhových vybraní 10, 10 se propojují otvory 16 se spotřebním kanálem 6, lpřivírají zářezy 21, v důsledku ~čehož v přivodním kanale 4, podélné dutíně 15, lspotřebním kanále 6, potrubí 26 a levěm prostoru přímocarého hydromotoru 27 roste tlak. Na .pravé straně šoupátka 3 dochází přitom prostřednictvím zářezů 22 k propo 221459jení spotřebiního kanálu E s oldpadním kanálem 5 a dále s nádrží 24. Proud kapaliny dodávaný odměrným hydrogenerátorem 13 se rozděluje na dvě částí, přičemž tok kapaliny jdouvcí z přívodního konálu 4 do spotřebního kanálu G s přestavením šoupátka 3 ze střední polohy vzrůstá a tok kapaliny jdoucí z přívodního kanálu 4 do oďpadního kanálu 5 klesá, až poblíž k-rajní .polohy šoupátka 3 -ustává docela - všechna kapalina dodávaná hydrogenerátorem 13 jde pak do přĺłľľlüčłľľéhü hydromotoru 27. Ie-lí šoupátko 3 ípřestaveno doprava, přichází kapalřna z hydrogenerátoru 13 do levého spotřebního kanálu B a z něho potrubím 26 do levého prostoru přímočarého hydromotoru 27 a vysouvá jeho pís-t doprava. Z jeho pravého prostoru je kapalina pístem vytlačována pot-rubím 26 a spotřebním kanálem B přes zářezy 22 do odpadního kanál-u 5 a odtud odpadním potrulbím 23 do nádrže 24. Vysouváním pístu přímočarého hydromotoru 27 doprava se řídící mechanísmus představovaný na obr. 1 trojramennou pákou 28 a řízeným k-olem 29 vychyluje doprava. Zároveň s ním se posouvá píst zpětnovazebního válce 33 doprava, čímž ve svém levém prostoru spojeném s řídící větví 31 uvolňuje objem a dává podnět k návratu vychýleného šoupátka z pravé polohy do střední a tím-k zastavení servořízení s řídicím mechanismem. Otáčí-li se volantem 30 s odměrným hydrogenerátorem 32 doleva, je činnost rozváděče 1 a celého servořízení obdobná, jako bylo popsálno pro případě otáčení do prava.U rozváděče 1 servořízení v provedení podle obr. 2 jsou funkčné shodně části označeny stejný.mi vztah-ovými čísly jak-o v obr. 1. Provedení rozváděče 1 podle obr. 2 se liší od provedení rozváděče 1 obr. 1 tím, že v podélných dutílnách 15, 15 má vloženy talířové zpětné ventily 37, 37 s pružinamí 38, 38 a otvory 16, 15 má provedeny tak,že ústí do spotřebnich kanálů li, B. V důsledku uvedené změny dochází k toku kapaliny z přívodního kanálu 4 do jednoho zespotřebnich kanálů i, B tehdy, když posu.nutím šodpá-tka 3 ze střední pol-ohy stoupne v přívodním kanále 4 tlak na hodnotu tlaku v příslušném spotřební-m kanála B, 6. je zřejmě, že zpětně ventily 37, 37 znemožňují, aby za provozu -rozváděče 1 servořízení kapalína proudila obráceně ~ ze spotřebního kanálu 6, 6 do ne zcela zavřeného přívodního kanálu 4. inak je funkce rozvánděče 1 po-dle vynálezu v provedení podle obr. 2 shodná s funkcí popsanou na obr. 1.Aby činnost servořízení nebyla rušena pracovní hydraulíkou, musí být vzájemné vztahy kanálů, zejména jejich krytí čí odkrytí v určitých vztazích. Zásad-ní význam má poměr krytí a přívodního kanálu 4 k odkrytí d kruhových vybraní 1 U, 10 sousedících s přívodním kanálem 4.Rušívý vlív .pracovní hydrauliky na činnost servořizení se odst-raní tím, když a d a b c d. V tomto případě se při každém přestavování šoupátka 3 ze střední polohy O nejprve propojí přívodní kanál 4 s odpadním 5 nebo 5 a tím se zruší .případný tlak vyvolaný pracovní hy-draulikou - a pak tepr.ve dalším posuvem šoupátka se propojují spotřební kanály 6, B a plynule se rozvaděčem 1 řídí tok kapaliny k přímočarému hydromotoru 27 a zpět. Aby regulační rozsah r-ozváděče 1 vzhledem ke zdvihu h šoupätka 3 byl co největší, dělá seRozváděč 1 servořízení podle vynálezu může být provedeln odchylně od vyob-razení obr. 1 a 2.Rozváděč 1 servořízení podle vynälezu lze Avýhodně využívat zejména V těch případech,kdy servořízení a pracovní hydraulíka mají alespoň jeden společný zdroj - hydrogenerátor. Přítom rozvaděč slouží k přednostnímu ZĚSOIĎOVĚIIIÍ servořízení a potlačuje rušivý vliv pracovní hydrauliky na serv-ořízení.1. Rozváděč hy-draullckého servořizení,zv-láště pro řízení -směru mobilních strojů,s centrálním přívodním kanálem spojeným se zdrojem servořízení, dvěma sousedícímí odpandními kanály Spojenými s nádrží a dvěma spotřebnímí kanály po stranách, spojenýmí s nejméně jedním hydromotorem, přičemž v tělese rozváděče je šoupátko s několika nákružky a kruhovýmí vyhrá-nimi a dvojicí dutín, které jsou -s povrchem šoupátka a jeho nákružky spojený radíálnímí otvory,vyznačené tím, že ve střední výchozí poloze je dvojice odpadních kanálů 5, 5 středním nákružkem 7 uzavřena oproti přívodnímu kanálu 4 a vnějšími nák-ružky 9,9 uzavřena oproti spotřebním kanálům 6, 6), zatímco V jedné z .pracovních poloh je jeden ze spotřebnich kanálů B, 6 spojen jedním z kruhových vybraní 10,10 a prostřednictvím jedné podélné dutiny 15, 15 a radíálními otvory 14, 14, 16, 16 s přívodním kanálem 4, zatílmco druhý ze spotřebnich kanálů B, 6 je spojen zářezy 22,22 a jedním z vnějších vybraní 11, 11 s jedním z -odpadních kanálů 5, 5).2. Rozvávděč hyd-raulickéhvo servořízení podle bodu 1, vyznačený tím, že ve střední výchozí poloze šoupátka 3 jekrytí a přívodního kanálu 4 menší než odkrytí d sousedních vkruhových vybraní 10, 10 vzhledem k odpadním kanálům 5, 5 a7 E menší než krytí b a c spotřebních kaná- nýxch dutinách 15, 15 šouupátka 3 jsou lů 6, 6). uloženy zpětné ventily 37, 37 s .pružinami 3. Rozváděč hydraulickéhvo servořízení po- 38, 38).

MPK / Značky

Značky: rozvaděč, hydraulického, servořízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-221469-rozvadec-hydraulickeho-servorizeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozváděč hydraulického servořízení</a>

Podobne patenty