Zařízení pro otáčení a předávání ingotu na ingotovém voze

Číslo patentu: 219753

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kršek Petr, Mach Ludvík, Kuchař Antonín, Koláček Jaromír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Předmětem vynálezu je zařízení pro otáčení a předávání ingotu na ingotovém voze a jeho účelem je vyřešení otočení ingotu do polohy vhodné pro předání v přijímacím místě valníku, při zabezpečení vodorovného pohybu ingotu při přesunu na valník. Uvedeného účelu se dosáhne připevněním základové desky (5) k hornímu konci nosného čepu (1), upevněném v ložiskách (2, 2') rámu vozu. Na desce (5) jsou připevněny dvě dvojice konzol (6) s otvory, ve kterých jsou uloženy čepy (7), jenž také procházejí otvory vytvořenými v žebrech (8), připevněných k dolní ploše pracovní desky (9), mezi níž a základovou deskou (5) jsou uspořádány pružiny (10). K dolní ploše pracovní desky (9) jsou u jejich okrajů připevněny svislé narážky (13, 14), pod nimiž jsou k rámu připevněny opěrky (15, 15'). Svou jednou stranou je pracovní deska (9) prodloužená a svislá narážka (14) u této strany má tvar výseku pláště. Na rámu je pod touto narážkou (14) v předávací poloze ingotu, kdy pracovní plošina je pootočena o 90°, připevněna konzolovitá opěrka (19), jejíž dorazová plocha má tvar části mezikruží. Přihlášené řešení je nejlépe charakterizováno na obr. 1.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení pro otáčení a předávání ingotu na ingotovém voze a řeší otočení ingotu do polohy vhodné pro předání v přejímacím místě valníku při zabezpečení vodorovneho pohybu íngotu při přesunu na valník.Dosud známé zařízení pro uložení a otočení ingotu je tvořeno svislým nosným čepem, jež je svými konci uložen v ložiskách,jež jsou upravený v základním rámu ingoĎDVŠhO vozu. K hornímu konci nosného čepu je připevněna vodorovná základní deska plošiny, na jejíž horní ploše jsou uspořádány dvě dvojice konzol. V každé dvojici konzol je vytvořen průchozí otvor, V němž je uložen čep, který prochází oválným otvorem výtvořeném v žebru- Tato žebra jsou součástí horní pracovní desky a jsou výtvořený na její spodní ploše. Mezi spodní plochou pracovní desky a horní plochou vodorovné základní desky jsou upravený pružiny. Na spodní ploše pracovní desky jsou u jejího předního a zadního okraje vzhledem ke směru jízdy ingotového vozu vytvořeny svislé narážky, které mají na svém dolním konci upravené dorazové plochy. Pod těmito narážkami jsou vytvořený na základním rámu ingotového vozu opěrky. Nevýhodou zařízení je, že při přesunu ingotu z funkční plochy horní pracovní desky na přejímací valník dochází při horizontálním posunu těžiště ingotu k nerovnoměrnému stlačení pružlu pod horní pracovní deskou, která se naklání. Tím dochází k nebezpečí naražení čelní plochy ingotu o první váleček valníku. Aby k tomu nedošlo musí se mezi první váleček valníku a horní pracovní desku ingotového vozu umístit pomocný vâleček, který bývá součástí lngotového vozu. Nevýhoda je, že konstrukce ingotového vozu vychází pak složitější, náročnější na údržbu a hmotnější. Z tohoto důvodu je rovněž i provoz ingotového vozu energeticky náročnější.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro otáčení a předávání ingotu na ingotovém voze podle výnálezu, tvořené nosným čepem uloženém v ložiskách upravených v rámu vozu a k hornímu konci nosného čepu je připevněná vodorovná Základová deska,na níž jsou upevněný dvě dvojice konzol, v jejichž otvorech jso-u uložený čepy. Každý čep prochází oválným otvorem, vytvořeným z žebru, připevněném k dolní ploše pracovní desky uspořádané nad konzolami, mezi níž a vodorovnou zákla-dovou deskou jsou upravený pružiny. K dolní ploše pracovní desky, jsou u jejich okrajü připevněny svislé narážký, pod nimiž jsou upevněny na základním rámu ingotového vozu opěrky a na jeho jednom konci je připevněna patka. Podstatou vynálezu je to, že svou jednou stranou odvrácenou od patky rámu je pracovní deska prodloužená, přičemž svlslá naražka umístěná u této prodloužené strany má tvar výseku plaště válce se středem zakřívení ve středu otáčení nosného čepu. Na rámu je pod toutosvislou naräžkou v předávací poloze ingotu, kdy pracovní plošina je pootočena o 90 °,připevněna konzolovítá opěrka, jejíž dorazová plocha má tvar částí mezikruží se středem zakřivení v ose otáčení svislého čepu a všechny hrany svislých naražek a opěrek mají vytvořeny ve směru otáčení plošiny šikmé náběhy.Výhodou zařízení podle výnálezu je, že při přesunu ingotu z plošiny na přejímací valník je zabezpečen vodorovný pohyb ingotu, aniž by hrozilo nebezpečí, že čelní plocha ingotu narazí v nepříznivém úhlu na první váleček přejímacího valníku. současně je zabezpečeno poměrně rovnomerné zatížení pružin plošiny ingotového vozu. Výhodou také je, že jednodušší, a tím i lehči konstrukce rámu ingotového vozu, bez pomocného váleěku, přináší jednodušší údržbu a energeticky výhodnější provoz, Také je výhodou, že i při nevhodném položení ingotu na horní pracovní desku plošiny je hydraulický valec v důsledku úpravy náběhových hran narážek a dorazů a jejích menšího znečisťování schopen plošinu s ingotem otočit.Na přiložených výkresoch je znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je jeho nárýs s plošinou v částečném řezu, na obr. 2 je jeho půdorýs, na obr. 3 řez vedený rovinou A - A z obr- 1 splošinou pootočenou o 90 ° a na obr. 4 pohled vedený směrem P z obr. 3 v částečném řezu.Zařízení podle vynálezu sestává ze svislého nosného čepu 1, jež je svými konci uložen v ložiskách 2, 2, jež jsou upravený v základním rámu 4 ingotového vozu. K hornímu konci nosného čepu 1 je připevněna základní deska 5 plošiny, na jejíž horní ploše jsou vytvořeny dvě dvojice konzol 6, ve kterých jsou vytv-ořeny průchozí otvory, v kterých jsou upevněný čepy 7. Čep 7 každé dvojicekonzol 6 prochází oválným otvorem vytvořeným v žebru B. Tato žebra 8 jsou součástí pracovní desky 9 a jsou výtvořena na její spodní ploše. Mezi spodní plochu pracovní desky 9 a horní plochu základní desky 5 jsou upravený pružiny 10. Pracovní deska 9 je jedním svým .okrajem ve směru podélné osy ingotového vozu na straně odvrácené od patky 11 rámu 4 ingotového vozu prodlouženä a na své spodní ploše vyztužena žebry 12. N.a spodní ploše pracovní desky 9 je u jejího okraje bližšího k patce 11 vytvořena svislé narážka 13 deskového tvaru a u okraje odvráceného od patky 11 svislé narážka 14, jež má tvar výseku pláště válce se středem křivosti ve středu otáčení pracovní plošiny ingotového vozu. Svíslé narážký 13, 14 mají na svém dolním konci upravené dorazo-vé plochý. Pod těmito narážkami 13, 14 jsou vytvořeny na základním rámu 4 ingotového vozu opěrky 15, 15, jež mají na své horní .funkční ploše upravený dorazové desky 17, 17.Na hlavním podélníku základního rámu 4 je V místě pod svislou narážkou 14 prodloužené části pracovní desky 9, kdy pracovní plošina je pootočena o 90 ° V poloze pro předávání ingotu, vytvořena konzolővitá opěrka 19, jejíž dorazová plocha má tvar času mezikruží se středem v ose otáčení plošiny. Náběhové hrany svislých narážek 13, 14 a opěrek 15, 15, 19 jsou opatřeny šikmým náběhem 3 obr, 4.Převážený ingot se ukladá na ingotový vůz jeřábem, kdy nejdříve se pata íngotu položí na patku 11 ingotového vozu. Poté se ingot jeřábem sklopí až se položí na horní plochu pracovní desky 9. Vzniklý ráz se částečně utlumí pružinami 10 a zbytek rázu se přenese přes svislé narážky 13, 14 a přes opěrky 15, 15, do rámu 4 ingotového vozu a odtud přes jeho odpružené dvojkolí do kolejiště vozu. Funkční poloha pracovní desky 9 při ukládání ingotu, je když prodloužený okraj horní pracovní desky 9 je ve směru jízdy ingotového vozu a je odvrácen od patky 11. Po přijetí ingotového vozu k přejímacímu valníku se hydraulickým válcem 18 otočí pracovní plošina o 90 ° tak, že prodloužená strana pracovní desky směřuje k přejímacímu valniku, přičemž svislá narážka L 4 se rovněž natočí a dostane se nad konzolovitou opěrku 19. Při pře 6souvaní ingotu po horní funkční ploše pracovní desky 9 směrem k přejírnacímu valníku se posunuje rovněž i těžiště ingotu, takže dojde k většímu stlačení pružin 1 I bližšího k prodl-ouženému okraji pracovní desky 9. Narážka 14 se přitom opře o svou konzolovitou o-pěrku 19 a nedovolí většimu naklopení desky 9, takže dojde prakticky k vodorovnému posunu ingotu a ingot najede pod vhodným úhlem na první váleček valníku. V případě, že ingot je ulo-žen na funkční plochu pracovní desky 9 značné excentricky vzhledem k poloze jeho těžiště k poloze osy otáčení plošiny stlačí se enormě pružiny 1 U. Stlačí-li se pružiny 1 U bližší k patce 11 nemá to na funkci vliv. Stlačí-li se více pružiny 10 bližší k prodloužené části pracovní desky 9, při otáčení plošiny narazí na sebe nejdříve šikmé naběhy narážky 14 a její konzolovité opěrky 19. Síla od hydraulického valce 16 je však dostatečná k tomu, aby vysunula svislou zarážku 14 jejich šikmým náběhem po šikmém náběhu její konzolovité opěrky 19 a pootočila tak plošinou o požadovaných 90 °. Vzájemný poměr šířky obrazových ploch svislých narážek 13, 14 a dosedacích desek 17, 17 je chrání před znečištěním padajícími okujem 1.Zařízení pro otačení a předávání ingotu na ingotovém voze, sestávající z nosného čepu uloženého v ložiskách upravených v rámu vozu, přičemž k hornímu konci nosného čepu je připevněna vodorovná základová deska, na níž jsou upevněny dvě dvojice konzol, V jejichž otvorech jsou uloženy čepy, kde každý čep prochází oválným otvorem,vytvořeným V žebru, připevněném k dolní ploše pracovní desky uspořádané nad konzolami, mezi níž a v-odorovntou základovou deskou jsou upuraveny pružiny, přičemž k dolní ploše pracovní desky, jsou u jejich okrajů připevněny svislé narážky, pod nimiž jsou upevněny na základním rámu ingotového vo-zu opěrky a na jeho jednom koncije připevněna patka, vyznačené tím, že svou jednou stranou odvrácenou od patky 11 rámu 4 je pracovní deska 9 prodlouženä, přičemž svisla narážka 14 umístěná u této prodloužené strany má tvar výseku plaště válce se středem zakřivení ve středu otáčení nosného čepu 1, kde na rámu 4 je pod touto svislou narážkou 14 v pňedávací poloze ingotu, kdy pracovní plošina je pootočena o 90 °, připevněná konzolovitá opěrka 19, jejíž dorazová plocha ma tvar části mezikruži se středem zakřlveni v ose otáčení svislého čepu 1 a všechny hrany svislých narážek 13, 14 a opěrek 15, 15, 19 mají vytvo-řeny ve směru otáčení plošiny šikmé náběhy (3).

MPK / Značky

Značky: ingotovém, předávání, otáčení, ingotu, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-219753-zarizeni-pro-otaceni-a-predavani-ingotu-na-ingotovem-voze.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro otáčení a předávání ingotu na ingotovém voze</a>

Podobne patenty