Automatické zarízení pro praní předmětů, zejména smontovaných valivých ložisek

Číslo patentu: 217257

Dátum: 15.07.1984

Autori: Šik Ladislav, Kovařík Stanislav, Zeman Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je automatické zařízení pro praní předmětů, zejména smontovaných valivých ložisek, na jejichž povrchu působí a stéká nastříkaná kapalina nebo jiné tekuté materiály. Podstatou zařízení je to, že jeho válečková dráha je vytvořena po celé délce skříně zařízení, celá je poháněná náhonovým ústrojím, počátek i konec válečkové dráhy je osazen vodorovnými válečky, za nimiž jsou osazeny jen nakloněné válečky. Nakloněné válečky postupně zvětšují úhel uložení, přičemž vždy mezi několik jednodílných válečků je proložen vícedílný váleček. Nejnižší konce nakloněných válečků jsou opatřeny odvalovacími kladkami. Sprcha zařízení je umístěna nad nakloněnými válečky. Na hřídeli vícedílného válečku je pevně uložen přední i zadní díl a otočně je uložen střední díl, jehož ozubení je spojeno s ozubením zadního dílu vloženým ozubeným kolem.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká automatického zařízení pro praní předmětů, zejména amontovaných valivých ložisek, na jejichž povrchu působí a stéká naetříkaná kapalina nebo jené tekuté materiály. Doeud se používá zařízení pro praní a čistění emontovaných valivých ložisek, u kterého musí obsluha jednak vsunout montované valivé ložiska po válečková dráze do pracíhe zařízenía jednak jej přidržovat pomocí páky v místě praní. ľo ukončení praní smontovaného valivého. ložiska jej obeluha ještě musí podat ny~další pvacoviště po vàlečkové dráze. nevýhody atd vajícíha uvedeného zařízení spočivají v tom, že pracoviště je pro nbàłghg příliš nezdravé,nebot pracím médiem je nafta avpři časté práci e naftou ee vyskytují nemoci dýchacích cest i různé kožní choroby. navíc ruční obeluha uvedeného zařízení je zd 1 ouhaváa jakast vyprání závisí na délce praní.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněnyautomatidkyn zařízením pro přaní předmětů, zajmény smontóvaných valivých ložisek podle vynálezu, seatávajícího ze ekříně a krytů, ze sprchy pro prací médium a z válečkové dráhy. fodstata vynálezu spečívá vtcm, že válečková dráha je opatřona po jedné straně válečkovými pohony, propojenýmí podle délky zkříně rozvadnou hřídelí na náhonové ústrojí. Dále nappočátku i konci je ooozena-vodorovnými válečky, za nimi jsou osazeny jen nakloněné válečky. nakloněné válečkyjacu umíetěny těsně vedle sebe a za vodorovnými válečky postupně zvětěují úhel uložení až do jehe požadovaného naklonění. Současně nad nejnižěím bodem doaedací plochy nakloněných válečků jsou uspořádány odvalovací kladky. Uepořádání nakloněných váleüků je vždy takové, žešvždy opaicvanö po sobě nejméně dva jednodílné válečky je proložen vícedílný váleček. na hřídelj vícekílného válečku je pevné ulcžen přední i zadní díl a otočné je na něm uložen střední díl. °zubení otředního dílu je spojene e ozubenín zadního dílu prostřednictvím vloženého ozuheného kola. Válečkový pohon je vgtvořen z kuželových ozubených kol. Střední díl vícedílnáho vúleĺku je na vnějěím povrchu opetřen protikluznou hmctou. Sprcha je umístäna.nad nakloněnými válečky. 1Výhedy autamatíckéhe zařízení pro praní předmětů, zejména amontovaných valivých ložieek,podle vynálezu apečívají v tom, že úplně byl odetraněn nezdravý styk obsluhy e pracím nédieu při ručníupoaounání, přidržcvání a prottćení valivého ložiska a acučasně odpadla nomáhavá práce,vždyt některá velkorozněrovávalivć ložiska váží až BO kg. Další výhody automatického zařízení podle vgnálezu spočívají v univoreálnoeti. zejména při praní rozdílných velikootí valivých ložesek není zapotřebí provádět přestavbu zařízení, čímž odpadají výměnné čnetipotřebné k přeetavbě. Dále je zvýšen výkon a hlavně kvalita praní,kterd je dana dokonalýmNa výkresoch je znázopnlno automatická zařízení podle vynálezu, kde na obr.l je jeho . nárya na obr. 2 je jeho bokorye, na obr. 3 je vyobrazeho uložení e válečkovým pohonom jednodíl ného válečku a na obr. 4 je vyobrazeno uložení e válečkovým pohonem, včetně pohonu atředního dí lu vícedílného válečku.Skříň l je vytvořena ze evařovaneho celku a naní je po celé její délce připevněna válečková dráha gg. Válečková dráha gg je vytvořena z vodorovných válečků 3 a-nakloněných válečků à. Nakloněné válečky 1 eestávají vždyopakovyně po sobě z několika jednodílnýchíválečků i a z jedneho vícedílného válečkuj. Počátek i konec vúlečkové dráhy gg je oeazen vodorovnými velečky Q a ostatní část válečkavé dráhy gg je osazena nakloněnými vâlečky 1. Nakłoněné válečký 1-2 jsou ulíotěn töoně vodlo soba, čímž se vytváří rovná dosedaeí plocho. Za vodorovnýmí válečky 3 nokloněně viločky Q postupně zvětšují úhel uložení, až do jejich požadovaného nokĺonění. Iokloněné válečky 1 mají nad nejnižším koncem dosedocí plochy vytvořeny odvslovncí kladky gg. No hřídelí g je pevné uložen přední díl gg i zadní dílĺłä Š otočně uložon střední díl 15 víeodílného válečku j. Ozuboní 11 otřeuníhovdíluA je propojeno s ozubením.§ zodního dílu 15 prostřednictvím vloženého ozubeného kola łg. Povrch středního dí 1 u 15 vícedílnéno vú 1 ečku,§ je na povrchu opatřen protíkluznou hmotou 12, mající velký koeficient tření. Válečkovi dráho gg je oputřena po jedné straně vá 1 očkovými pohony gg. Válečkevý pohon gg sestává zo dvou kuže 1 ovýcn~ozubenýCh kol 10,11 Kuželové ozubené kolo 19 je připojeno k jednonu konci každého hřídele gł jednodílného válečku 3 i vícedí 1 néhová 1 ečku 2. Kuželová ozubená kola 11 jsou přípevněna k rozvodové hřídeli 2, která je bud podle délký skříně 1 jedno, nebo vícedílná. Pohon rozvodové hhídels Q jezajíětěn náhonevým ústrojím §, zpravídla připevněným na skříni 1. Prací médium, spravidla nafta, se ze skříně 1 oivádí jedním potrubímo do skříně 1 se přivádí dalším potrubím, rozvedeným do jednotlivých sprch §.sprchy § jsou umístěny nad nakloněnými válečky Q válačkové dráhy gg. Válečkoxa dráha gg,sprchy §vo válečkové pohony gg s rozvsdnou hřídelí 2 jsou zakrytyvíky 1. Náhnnové ústrojíQ rsztáčí rozvodnou hřídelí 3. Rozvodové hřídel 3 s kuželovýmí ozubenými koly Ag roztáčí válečkové pohony gg, vodorovné válečky g a nekloněné válečky Q. ąnydl Éotsce je stejný u vodorovnýcn válečků 3, jednodílných válešků Q, ale rotoce opačného snyslu je u stľedních dílů 14 vícedílných válečku 2. Při uložení valivéhe ložiska na válečkovou dráhu 22 Á takové vslívélozisko po ní poseuváno až na nakloněné válečky 3. Zda vnější kŕoužok valívého ložiska se opřeo odvoluje po odvalovacích kladkách gg o ze sprch § se sťříká prací médium na valivá ložisko. Vlívem opočného smyslu otáčení středního-dílu 15 vícedílněho válečku 2 s vnitřní kroužek oproti vnějšímu kroužku ložískn protáčí na rovné dosedscí plače nakloněných válečků 3, ntím je dosnženo dokonalého automatického preprání vgäšvých 1 ožisek.Ä1. Automatická zořízení pro praní předmětů, zejména smontovaných valivých lsiísek( sestávojící ze skříněo ze aprch pro prací médium, z krytu a z válečkové dráhy, vyznnčená tím, že válečková dráhs(22) je jednak opotřono po jedné straně válečkovými pohony (20), propojenýni s roavodovou hřídelí (9) no náhonové ústrojí (6) a jednak je osazeno no svém začátku i konei vodorovnýni váločky (2) a zbývající část je osazens nokloněnýmí válečky (3), které jsou umístěny těsně vodlo sebe, o zs vodorovnými válečky (2) postupně zvětšují phel uložení už do požadovného sklonunukloněnýćh válečkü (3), která mají nsdnejnižsín bodom doeedncí plochy vytvořeny odvolovscí kladky (12), přičemž nakloněná válečky 4(3) jsou sestyveny opakované po sobě z nejnéně dvou jednodílných válečků (4) a jednoho víeedílneho vâlečku (5), jehož hřídel (21)je pevně uloženp vpředním díl (13) i v zadním dílu (15) I otočné ve středním dílu (13)k erý je svým ozubenín (17) o ozubením (16) zadního dílu (19) propojen prostřednictvím vloženéhouozubeného kolo (18), přičemž sprchy (8) jsou vytvořeny nad nokloněnýni válečky (3).2. Automatické zařízení pro praní předmětů podle bodu 1, vyznačené tím, že střední di (14) vídodílného válečku (5) je no povrchu opotřen protikluznou hmotou (19).-3 3. Automatická zařízení pro praní předmětů podle bodu 1, vyznačené tím, že válečkový pohon(20) je vytvořeň z kuželových ozubených kol (10) a (ll).

MPK / Značky

Značky: automatické, valivých, zejména, smontovaných, zařízení, ložisek, předmětů, praní

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-217257-automaticke-zarizeni-pro-prani-predmetu-zejmena-smontovanych-valivych-lozisek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Automatické zarízení pro praní předmětů, zejména smontovaných valivých ložisek</a>

Podobne patenty