Zařízení pro omezení krouticího momentu elektrických servomotorů

Číslo patentu: 217254

Dátum: 15.07.1984

Autor: Klásek Viktor

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro omezení kroutícího momentu elektrických servomotorů s planetovým soukolím, se šnekovým soukolím pro snímání krouticího momentu a s ručním ovládáním, vyznačující se tím, že na hřídeli vícechodého šneku (11) je suvně uloženo pouzdro (23) zakončené ozubením, vytvářejícím jednu část ozubené spojky /25/, jejíž druhou část vytváří čelní ozubení na unašeči (26) kuličkové spojky (27), na jehož vnějším povrchu jsou vytvořena tvarovaná zahloubení pro (28) pro kuličky (27), na které doléhá opěrný kotouč (29) tlakem přítlačné pružiny (31), která se spírá o čelo matice (32).

Text

Pozerať všetko

iělsso. Poruohn srnstury nůio mít zojmâns v provozu jsdoIIýcho 1 oktIíIon volni vážně níolodky. Z toho důvodu šídá provonovstol pro kritickő douhy ssřísoní sorvomotory a bezpečnostní funkcí, ktoré jsou spoloklivć i v oxtlooioh přípodooh o při solhiní něktorýoh řídíoíok prvků. Ä 2 1 QJsou sníun zařízení pro onosoní nárůstuosovýoh,si 1, jo to nspříklsd oĺřiooni,ktoré mi zobudovonć pružiny k ustioi vřotono vontilu, jo znínő tnkć sořísoni pro zbrsdänimotoru pomoci plovouoíoh rotorů motoru so änokon. Nodostątkon jo, io pružiny snižuji tanost ornstuny-1 snikuji nirůst osovýok sil do onosoně nísy dokud pružiny nodosodnou nntvndo. Akunulovsni onorgie je onosono o noohuiní sařízoni při solkíni monontovýok spinsöů při přodimenzovaném motoru. Ioohoniokő brzdy motoru omeaují zibörovó mononty při otvíríni zsklinovsnýoh srnotur s ohrosí motor při solháni monontovýok spinočů, neho znbrsdäný motor so spílí. V obou případoeh jo naotavovúni prušin obtížné a účinnost jo omosono. Stoině tok jo funkos hrudovýcn motoru s oloktronagnotiokou-brzdou nedostatočná, noboĺ i v tento případě so projovujo prodlovn ÉO - 160 ms mosi funkci nonontovýoh spinoöů s odpotoníTyto nedostatky odstroinjo soříseni pro omezení kroutioiho momentu oloktrickýoh oorvomotorů s plsnotovýu soukolín, so šnokovým soukolín pro sníniní kroutioíko nouontu a s ručním ovládáním podlo vynilozu. Podststs vynilozu spočíví v ton, šo nn hřŕdoli viooohodého änoku jo suvnč uloiono pousdro zakončoná osubsnin, ktorí vytviří vino číst ozuboné spojky. Druhou číst oznboně spojky vytváří čolní oouboni na ussioči kuličkové spojky. No vněaěís povrchu unoěočo kuličkové spojky Jsou vyivořons tvnrovsná sohloubsní pro kuličky. Hs kuliěky dolěki opörný kotouč půsohonin přítlsčně pružiny, ktorá so opíní o čolo natioo. Účinky vynälozu so výši tim, io s pousdrom jo povně opojen kotouč opatřoný koliky, ktorým odpovídají otvory vytvořonâ v čolo nibojo ruöniho kolo uloäonćko otoönä na tülooo. 1Výhodou zařiooni podlo vynilosu Jo, io spliujo poiodovek bozpoünosti provoon i in oxtrómnich podmínek. Víoochodý noosnosvorný inok do uiožon suvnö. Drši korusovó kolo plsnotověko ooukoli o Jo brsdőn proti ottöoní knličkovon spojkou. Knličkoví spojks umožní šnoku protáčoní při přokročoni dovolonáno uonontu. in oo zabráni ćoläínu núrůstu sil a to na noouosonou dobu. To onsnonú, ło so ssoriní d|lšinunírůIvI oil iěna noonezsnou dráhu a tody nooíviolo no tuhooti olnotůry i při solhiní nonontovýoh opinačů. Celé ząřizoni jo snadno nsstavitolnó a umožnuje ruční říooní při havsrijniokPřikloď uopořidíní podle vynílosu jo znízorněn na připojenýoh výkrosooh. Ko obr. l jo zařízení pre onssoni kroutioího nomontu ápolu s planstovým aoukolím o oloktronotorom v čiatoäněn řosu v nárysu, na obr. 2. je stojně zožizoní v bokorysu,no obr 3, jo čistočný řos sařisoním pro omezení krouticíko momentu o na obr. 4jo v řoau detail vybráni s kuličkou kuličkové spojky.Hřidel olemotem l je spojen přes přodlohové eoukelí e kušelovým kolem, g, ktoré je v záběru r talířovým kolem i. Telířové kolo i je tečně ulošene na hlavuním hřídeli i oorvemotoru. náboj talíífevéno kola i je opatřen ozubením, které jev Iiběru oo satelity §. satelity 6 jsou otočné nloiené na. čopeeh 1 naěeče 8. Uniioč- g je pevné spojený e hlavním hřidolom ž eervemotornu Sotelityľâ jsouv odběru o vnitřním esubením kerunového kole g. Korunové kole g je uloženievolně nm hlnvním lžídoli 2 oervometoru. S kominevým kolem g je pevně spojene änoková kolo lg, ktoré je Vytvořeno jako eeučáet korunevéhe kole. iešnekevé kole 10 je v ziběru e víeoehodým neaamaovorným šnekem ll. Vícechodý neeąmoevotnývšnek ll obr. 2, jo epejen ee zařízením 1 ą pre omezení kroatieího momentu. Zařízení l 2 pre omezení kreutioího momentu (obr. 3) je vytvořena tak, že šnek ll je viceehedý,nonmoovorný o je opntřon prodleuženeu hřídolíLVo své střední poloze je šnek gciršon silou hlavní pružiny gg. Hlavní. pružina. gg ee jedním čelom opírí o opěrkagl, ktorá delóhí na omezení. predloušeněhe leřzćdole šnoku Q, ą svým druhým čelomno hlavní. pružina gg opírá e čelo oseváhe ležiekn g, jehož druhé čelo doléhí na-pejiotný kreužek 22 uložený v radiálni dríšce predleužoného hřídele ěneku ll.No. konci predleuženóho křídele víeeehdóho šneku ll. je pouzdro 2 §, vo kterém je upravena. vnitřní dráška. pro pero a, ~kterő eojiiĺujo spojeni mezi hřídelom šnekul o poumdnm 32. No vnitřním čele pouzdro a, ktoré je blížo ko šneku g je vytvo řue ozuboni, která vytváří jednu číst osnbené opojky g. Druhou část ezubenó 5 poj~ vky 32 tvoří. čolní ezuboni n ąneäeči gg kuličkové epojky gl. No vnější čele una äoče g 6 kuličkové spojky jsou vytvořena ohleubení gg pro kuličky 31. Na protilehléstraně nhlonbeni doléhá na kuličky jedním čelom operný kotouč 29. Na pretiiehlé čele epěrnáho ketouče gídolćhą jeden konec přítlačnć pruiiny lll jejíž druhý konce oo opirí o matiei E. Ietieo x je eeireubovoná veuitřním eívltu těloeo 5 g. Pře«eouviním notice 33, so noví přodpöti přítleöná pružiny 2 L. V těloeo ji je rediílní otvor pre kolik lg, ktorý spadá de vybrímí v opěrném keteuči ga a zabraňuje tak jeho natáčení. Namvnějším konci pouzdroje pomocný koteuč z, ktorý je e peudrem g pevně spojen. Pomocný kotenč z, je n evćm čelo epatřen apejovaeími kelíky a,ktoré jsou s ním pevne spojený. Naproti epojovecím kolíkům 2 jsou upravený otvory v níboji ručnihe kole jg. Ruční kolo 53 je otoěně uložene na eeazené části těleea Ži. lezi hřídolom šmeku ll s. jeho prndleušonou čáati je radiílní drážka. g. Do dríiky i zasahuje jeden konec dvojzvrotné páky 5.L.Drnhý konec dvejàvratmé pákyi je místě mezi. kontakty momentevýeh apínečů 40, Zařízení px-ąeujo takto Přítlečnő. pružina 2 ee nastaví přesenvíním matice 33 tok. any eo in. hlevním hřídoli ž eorvonotoru mohl bezpečně přenášet maximální požadovaný kreutieí moment. Pokud je tento kreutieí moment v požadovaných em,jo šnek g vo né poláee držon silou hlevní pružiny gg. Jeetliže kreutici moment otoupno nad etonovenou men, přokročí oeovć sile püeebíeí na šnek LL tlak hlavníspojky oo edvolnjí v znhloubeníck Q uncěeče 26, a šnek ll l shřídelen eo otiöí. Tím oo korunové kolo 2 ploneiového soukolí rovněč otíčí o kroutloĺ moment na hlavním hříąoli i oorvonoton díla neetoupí. současně ee přoeune pít j v dráhe g na hřídell šnoku g a druhy konec piky dolohno na. kontakt nonentávěko spínače 3 kg, » ktorý vypne olektrometor l. Jo-li třeba o ąüoküo důvodu ovláda aenonotorruční, například při kavu-ii, peto u písanie kolo ä miro dolevo, až opojoveoí kolik 51 sopednou. otvory v níbojl ročníka kole 2 oo naeunou n spojovací kolíkyv pomocné kotouči z. Při. pooiíčouí ručního kole 2 ee pootoüí pomocný kotouč 2, pouzdro 2 § o přes poro a oo pohyb přenüí no křídel šneku u.Vynilooú oe využije u elektrických ervonoiorů vo všech oboroch průmyslu,1. Zařízení pm omezení kroutícího namahy elektrických eervamotorů a planetovýn soukolín, so šnekovým Kcoukolín pro enínákí kreuticího momentu a. e ruční ovlidáním, vyznnčující se tím, že na hřídeli vícechaděho šneku (ll) je uvně uloženo pouzdro (23) sekončeaé ozubením, vytvářojícím jednu číst ozubenó apojlq /25/,Její druhou číst vytváří öolní ozubení na unaäeči (26) kuličkové spojiť GD,n jehož vnější povrchu jsou vyivcřonl tvarovaná zahloubení pre (28) prohk Aky (27). na ktoré dolóhi opěuý kotouč (293 Ělakcm příilečnć pružiny (Bnfłtorí oo opírí o čelo notice (32).2. Zařízení podle bodu l., vyząačující lo tím, že s pouzdro (23) je pevné spoje -g-gĺ kotouč (52) opotřoný kolíky (51). kterým odpovídají otvory (53) vyivořonó v čelo niboje ruěníhouloženéhona sčloeo (54).

MPK / Značky

Značky: omezení, krouticího, elektrických, zařízení, servomotoru, momentu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-217254-zarizeni-pro-omezeni-krouticiho-momentu-elektrickych-servomotoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro omezení krouticího momentu elektrických servomotorů</a>

Podobne patenty