Zapojení sanitační stanice pro sanitaci vnitřku chemických zařízení, zejména potravinářských či farmaceutických

Číslo patentu: 216629

Dátum: 01.10.1984

Autori: Silbernágl František, Rybák Vít, Smola Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojení sanitační stanice pro sanitaci vnitřků chemických zařízení, zejména potravinářských či farmaceutických, v němž je uspořádán nejméně jeden skladovací plastový zásobník sanitačního vodného roztoku, nádoba pro přípravu sanitačních prostředků vyšší koncentrace, čerpadlo, zařízení pro ohřev sanitačních vodných roztoků a sanitované zařízení či soubor zařízení, vyznačené tím, že skladovací plastové zásobníky (1) jsou umístěny odděleně od nádoby (6) pro přípravu sanitačního prostředku vyšší koncentrace a tvoří samostatnou jednotku, přestavitelnou na samostatný cirkulační okruh pro přípravu, ohřev a skladování sanitačních prostředků a na samostatný sanitační okruh, přičemž v samostatném cirkulačním okruhu pro přípravu, ohřev a skladování sanitačního vodného roztoku je zapojen příslušný skladovací plastový zásobník (1) propojený přes čerpadlo (8) se zařízením (9) pro ohřev, z něhož potrubí (11) ohřátého sanitačního vodného roztoku svou větví (11´) ústí zpět do skladovacího plastového zásobníku (1) a okruh uzavírá, zatímco v sanitačním okruhu je zapojeno potrubí (4) sanitačního vodného roztoku ústící přes čerpadlo (8) do zařízení (9) pro ohřev, z něhož vede větev (11´´) potrubí (11) ohřátého sanitačního vodného roztoku do sanitovaného zařízení (10), z něhož zpětné potrubí (12) a nebo větev (12´´) použitého sanitačního vodného roztoku ústí zpět přes čerpadlo (8) do zařízení (9) k ohřevu a okruh uzavírá.

Text

Pozerať všetko

bylo by nutné volit velkou tlouěřku stěn 1 výztuh z důvodů mechanického namáhání za zvýšených teplot.Navrhuje se proto zdokonelené zapojení santtačních stanic pro saniteci vnitřků chemických zařízení, zejména potravínářských či farmaceutíckýoh. V zapojení je uspořádán nejméná jeden skladovací plastový zásobník eanitačního vodného roztoku, nádoba pro přípravu sanitačních prostředků vyšší konceñtrace, čerpadlo, zařízení pro ohřev sanitačních vodných roztoků a eenítované zařízení čí soubor zařízení. Skladovací plastové zásobníky jsou umístěny oddělenš od nádoby pro přípravu sanitačního prostředku vyšší koncentrace a tvoří samostatnou jednotku. Ząíojení je přeetavitelné na samostatný cirkulsční okruh pro přípravu, ohřev a skladování sanitačních prostředků a na samostatný sanitační okruh. V samostatném cirkulačním okruhu pro přípravu, ohřev a skladování sanitačního vodného roztoku je zapojen příslušný skladovací plastový zásobník propojenýpřes čerpadlo se zařízením pro ohřev, z něhož potrubí ohřátého sanitsčního vodnéhoroztoku svou větví ústí zpět do ekladovacího plastového zásobníku a okruh uzavírá.V sanitačním okruhu je zapojeno potrubí sanltačního vodného roztoku ústící přes čerpadlo do zařízení pro ohřev, z náhož vede vetev potrubí ohřátého sanitačního vodného roztoku msmuwmüomümm,zúmžwümpnmupwhwmemüúmmvmwmruum ústí zpět přes čerpadlo do zařízení k ohřevu a okruh uzavírá. Zpětné potrubí použitého sanitačního vodného roztoku úetí do potrubí ohřátého senítačního roztoku, jedna jeho větev detí do odpadu a další větev ústí do čerpadla. Potrubí ohřátého ssnitačního vodného roztoku se dělí na větev ústící do příslušného skladovacího plastového zásobníku a na větev ústící do sanitačního zařízení. Nádoba pro přípravu eenitačních prostředků vyššíkoncantrace je propojena potrubím sanitačního prostředku vyšší koncentraces potrubím eanitačního vodného roztoku. Zařízení pro ohřev je součástí nádoby pro příprava sanitačních prostředků vyšší koncentrace.Výhody navrženého zapojení pro sanltaci vnitřků technologických zařízení spočívají zejména v možností použít běžně dostupné lehké, jednoduché, a tím levné plastické materiály na plastové zásobníky. Tyto zásobníky nemusí být opatřeny výměníkem tepla a míchadlem. V tomto zapojení zařezené plastové zásobníky sanitačních roztoků jsou namáhány teplým sanitačním roztokom pouze krátkou dobu při předehřevu obsahu zásobníku . před prováděním sanitace a v případě, že se teplý ssnitační roztok přečerpává zpět do zásobníku k dalšímu použití.Příklad provedení vynálezu je schematlcky znázorněn na výkrese, kde je vidět celkové zapojení sanitační stanice.V tomto příkladě jsou v sanítační stanici zapcjeny tři skladovací plastová zásobníky l sanitačního vodného roztoku, z nichž jeden je urcen např. ke skladování kyselého sanitačního vodného roztoku, další např. ke skladování zásadítáho sanitečního vodného roztoku a další např. ke skladování horké vody. skladovací plastové zásobníky Asanitačního vodného roztoku tvoří samostatnou jednotku. Skladovecí plastové zásobníky l jsou opetřený přívodním potrubím g vody, přepadovým potrubím Q, potrubím 1 sanitačního vodného roztoku a vypouštěcím potrubím 2 sanitačního vodného roztoku.V sanitační stanici je dále zapojena nádoba Q pro přípravu sanitačních prostředků vyšší koncentrace, do níž úetí jedna větev gj přívodního potrubí g vody, a která je opatřena výstupním potrubím.1 sanitačního proetředku vyšší koncentrace.Dále je v sanitační stanici zapojeno čerpadlo §, které zejištuje promíchávání sanitačních roztoků vyšší koncentrace, dále cirkulaci sanitačních vodných roztoků při Jejich ohřevu, dále dopravu a cirkulaci eanitačních vodných roztoku při provádění sazitace. Dále je v sanitační stanici umíetěno zařízení 3 k ohřevu sanitačnich vodných roztoku,v tomto případě samostatný výměník tepla, a konečně sanitované zařízení lg či soubor zařízení.Ze zařízení 2 k ohřevu vede potrubí ll ohřátého sanitačního vodného roztoku, kterémá větev ll ústící do příslušného skladovacího plastového zásobníku L a větev ll ústící do sanitovaného zařízení lg. Ze sanitovaného zařízení gg vede zpětné potrubí lg použitého sanitačního vodného roztoku a jeho větev lg ústí přes čerpadlo § do zařízení Q k ohřevu nebo do potrubí ll ohřátého sanitačního vodného roztoku. Jedna větev lg zpětného potrubí gg ústí do odpadu 1.Na potrubí odpadu lg je dále zapojeno přepsdové potrubí Q a vypouštěcí potrubí 5 ze zásobníku L.Sanitační stanici lze nastavením srmatur zapojit Jednak Jako samostatný cirkulační okruh.pro přípravu, ohřev a skladováním sanitačního vodného roztoku. Podle druhu ovládání funkce sanitační stanice se např. mohou použít ruční trojcestné kohouty nebo přepouštěcí ventily s pnsumatickým pístovým eervomotorem.V tom případě je v okruhu zapojen přísluěný skladovací plastnový zásobník l, který je potrubím 5 eanitačního vodného roztoku přes čerpadlo § propojen se zařízením 2 pro ohřev. Tento oirkulační okruh uzavírá větev ll potrubí ll ohřátého sanitačního vodnéhoDalší samostatný cirkulační okruh je okruh sanitační. V něm je příslušný skladovací plastový zásobník l přes potrubí 1 sanitačního vodného roztoku a přes čerpadlo § propojen se zařízením 2 pro ohřev. Z tohoto zařízení 2 ústí větev ll potrubí ll ohřátého sanitačního vodného roztoku do senitovaného zařízení lg. Sanitační okruh je uzavřen zpětným potrubím lg ústícím svou větví lg zpět do čerpadla §.Po skončení senitace může být zapojení přestavěno tak, že zpětné potrubí lg ústí větví g do odpadu 15, nebo do potrubí ll ohřétého sanitačního vodného roztoku a odtud do příslušného skledovacího plastového zásobníku L.V jiném konkrétním příkladě může být přípravná nádoba opatřene zařízením 2 pro ohřev Jako např. topným hadem, duplikátorem nebo zařízením pro přímý ohřev parou. Jinak je zapojení celé sanitační stanice stejné Jako v popseném a zobrazeném příkledě.Do príslušného ekledovaoího pleetového zásobníku l ee nepuetí přívodním potrubím g potřebné množství vody, dále se výpuetním potrubím 1 eanítačního proetředku vyšší koncentrace dopreví do zásobníku J, přes čerpadlo g e přes zařízení 3 pro ohřev příslušně množství eanitečního proetředku vyšší koncentrace z nádoby 5 pro prípravu eenitečního proetředku vyšší koncentrace. Naetává příprava, ohřev a případné skladování eanitačà ního vodného roztoku. Samotná aaniteoe zařízení ,L 9 či souboru zařízení ee provede tak,že se eenítační vodný roztok vede z príslušného eklaąovecího plestového zásobníku 1 přes čerpadlo g a přes zařízení 2 k ohřevu do senitoveného zařízení 19 či souboru zařízeníoodtud ee použitý eenitační vodný roztok vede zpětným potrubím 12 nebo větví u do čerpadla g a do sanitačního okruhu. Použitý eanitační vodný roztok lze ze zpětného potrubí 1,2 oldvéet buč do príslušného skladovací zásobníku l nebo přímo dorknnmnr VYNÄLEZU Zapojení sanitační stanice pro sanitaci vnitřků chemických zařízení, zejnéna potravinářských či farmaceutickych, v němž Je uspořédén nejméně jeden skladovací plastový zásobník sanitačního vodného roztoku, nádoba pro přípravu sanitačních prostředků vyšší koncentrace, čerpadlo, zařízení pro ohřev sanitačních vodných roztoku a sanitcvané zařízení či soubor zařízení, vyznačené tím, že skladovací plastové zásobníky(1) Jsou umístěny odděleně od nádob (6) pro přípravu sanitačního prostředkuvyšší koncentrace a tvoří samostatnou jednotku, přestavitelnou na samostatný cirkulační okruh pro příprevu, ohřev aàúadovéní sanitačních prostředků a na samostatný sanitační okruh, přičemž v samostatném církulačním okruhu pro přípravu, ohřev a skladování sanitačního vodného roztoku je zapojen příslušný skladovací plastový zásobník (1) propojený přes čerpadlo (8) se zařízením (9) pro ohřev, z něhož potru bí (11) ohřátého sanitačního vodného roztoku svou větví (ll) ústí zpět do sklado vacího plastového zásobníku (1) a okruh uzavírá, zatímco v sanitačním okruhu je zapodeno potrubí (4) senitačního vodného roztoku ústící přes čerpadlo (8) do zařízení (9) pro ohřev, z něhož vede větev (ll) potrubí (ll) ohřátého sanitačního vodného roztoku do sanitovaného zařízení (10), z něhož zpětné potrubí (12) a nebo větev (12) použitého sanitečního vodného roztoku ústí zpět přes čerpadlo (8) do zařízení (9) k ohřevu a okruh uzavírá.zapojení podle bodu l, vyznačené tím, že zpětné potrubí (12) použitého senitačního vodného roztoku ústí do potrubí (11) ohřátého sanitačního roztoku, Jedna jeho větev 12 ústí do odpadu (13) a další větev (12 ústí do čerpadla (a).Zapojení podle bodu 1, vyznačené tím, že potrubí (ll) ohřátého sanitačního vodného roztoku se dělí na větev (1 l) ústící do příslušného skladovacího plastového zásobníku (1) a na větev (ll) ústící do senitačního zařízení (10).zapojení podle bodu 1, vyznačené tím, že nádoba (5) pro přípravu sanitačních prostředků vyšší koncentrace Je propojena potrubím (7) senitačního prostředku vyšší koncentrace s potrubím (4) eanitačního vodného roztoku.zapojení podle bodu 1, vyznačené tím, že zařízení (9) pro ohřev je součástí nádoby(6) pro přípravu sanitaěních prostředků vyšší koncentrace.

MPK / Značky

Značky: chemických, sanitační, vnitřku, potravinářských, farmaceutických, zapojení, sanitaci, stanice, zejména, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-216629-zapojeni-sanitacni-stanice-pro-sanitaci-vnitrku-chemickych-zarizeni-zejmena-potravinarskych-ci-farmaceutickych.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení sanitační stanice pro sanitaci vnitřku chemických zařízení, zejména potravinářských či farmaceutických</a>

Podobne patenty