Způsob výroby rotačních dutých těles z plastických hmot vyztužených skleněnými vlákny a zařízení k jeho provádění

Číslo patentu: 216154

Dátum: 15.10.1984

Autor: Müller Manfred

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob výroby rotačních dutých těles z plastických hmot, vyztužených skleněnými vlákny, zvláště laminovaných kapalinových zásobních nádrží z umělých hmot, které mají alespoň na jednom povrchu rouno z organického vláknitého materiálu, nasycené umělou pryskyřicí jakožto nárazníkovou vrstvu a v laminátové struktuře alespoň jednu vrstvu, například skleněných vláken, vyznačený tím, že se v současném pracovním pochodu a na témže pracovním stroji vytváří z alespoň jednoho pramene neskané mnohovláknové příze působením vnějších sil rouno, které se setrvačným účinkem těchto sil nanáší na povrch pohybující se formy tělesa, opatřené vrstvou umělé pryskyřice, načež se rouno se zpožděním překrývá pásy pramenů přástu, například ze skleněných vláken, které se bezprostředně před překrýváním rouna napouští umělou pryskyřicí.

Text

Pozerať všetko

To vede k-e korozím a k pozvolnému ro-zruš-ovaní všude tam, kde jsou skleněná vlákna nebo skleněná stříž nech-ramena a kde nálhodně přlcházejí do styku s vodou, vodní párou, například ze vzduchu nebo s nějakým podobným korozívním .prostředím, at už v důsledku polrézních míst, způsobených při výrobě například vzwduchovými bublinami,které se uzavřou do pryskyřice na vnitřním povrchu nádrže, nebo v důsledku neodhorného nebo nešetrného zacházení v provozu,například narýpnutím povrchové plochy mechanickými čisticími nástroji nebo následným vrtanim apod., nebo také otěrem například v potrubích. Pozvolnému rozkladaní skleněnýích vláken nebo vláken skleněné stříže v kombinovaných technických,materiáloch vzniklou vlhkosti předchází vždycky - zvláště pro tlakové nádoby nebezpečný proces, totiž oddělování vazne vrstvy, nanesené pro zlepšení přilnutí umělé hmo-ty a sklenených vláken roun, čímž se podstatné snižuje pevnost sklenených laminátů.Na základě negativních vlivů nechráněných skleněných vláken na korozi kom-binovených technických materiálů, přešlo se již ~dříve s úspěchem na použití obměněnéstruktury laminátu při výrobě laminova-ných, skleněnými vlákny vyztužených zásobních nádrží pro různé kapaliny škodlivé Spodní vodě, jakýml jsou například top né oleje nebo jiné produkty minerálních o-A lejů, jakož i pro různá média, proti kterýmjsou například nenasycené polyesterové nebo epoxidnové -prys-kyřice chemicky odolné,a které mohou obsahovat stopy vody. Na nazíjecí jádro, pokryté vrstvou tekuté prysky řice, se nejprve ručně navine rouno, resppás rouna zvlášť jinde.vytrobený,většinou chemicky nebo kapalně vázainý, .sestávga-jícíz nekonečných polyesterovýchvláken neho z polyesterového přediva. Rouno z organlc-jzpůsobem navíjeně, předtímąnasycené tekutou pryskyři-cí a preparcrvané vaznýímiišlich tami, tvoří současně chemicky DKÍOÍHOII .ná-r razníkoízo-u vrstvu meziąumělou .rprýskyřicínap~o~v~ríchu askleněnými vrstvami vláken.uvnitř laminátové struktury .Bro obvyklý způsob výroby .zásobních .ná-u,drží z umělých hmot vyztužených skleněný-tmi vlákny, které obsahují v laminátové struktuře alespoň jednu vrstvu sklerněných vláken, se používá rovněž strojů, typických pronavíjeci provoz, na nichž lze navíjet výztužné vrstvy popsaným způsobem při obvodových rychlostech navíjecíh-o jadra 60 m//mín a více. Tento způsob má však nevýhodu, že rounově pásy, které mají šířku asi 100 až 400 mm, váhu asi 20 až 40 g/In a musí být chemicky nebo tepelne vázany,musí být navíjeny ve zvláštníin odděleném pracovnim postupu ručné na trn, který se přitom otáčí jen velmi zvolna. Na vnějším, 4popřipadě vnitřním povrchu zásobni nádrže s-e tento postup musí provadět se zvláštní pečlivosti, aby se dosáhlo za-mýšlené ochrany sklenených vláken, a aby se rovněž zabránilo vý-skytu kazů předkonfekcionované pruhy rouna musí být přitom navíjeny s přesahem asi 10 až 20 mm, v závislosti na velikosti zásobní nádrže a šířce rouna.ÚIk-olem vynálezu je zlepšit způsob výlroby přístrojů a zásobních nádrží karpalin, vyztužených skleněnýrni vlákny s laminátłovou struktu-rou a učinit ji produktivnější zvýšením využití navíjecich strojů, jakož i zabránit velkému odpadu, který vzniká při konfekcionování pásů rouna.Úkol byl podle vynálezu vyřešen n-ávrhem způsobu výroby rotačních dutých těles z umělých hmot, vyztužených xskleněnými vlákny, zvláště laminovaných -kapallnových zásobních .nádrží z umělých hmot, které m-ají .alespoň na jednom povrchu rouno z orgwnického vlaknitého materiálu, nasycené umělou pryskyřlcí jakožto náravznikovou vrstvu a v laminátové struktuře alespoň jednu vrstvu .například skleněných vláken, vyznačený tím, že se v současněm pracovním pochodu a na témže pracovním stroji vytváří z alespoň jednoho pramene neskané mno hovlákinové příze půso-bením vnějších silrouno, které se setrvačným üčinkem těchto sil naunáši na povrch pohybující se formy tělesa, opatřené vrstvou umelé pryskyřice,nače-ž se rouno se zpoždění-m překrývá pásy pramenů přástů, například ze sklelněných vláken, které se bezprostředně před pře.krýváním roulna napouští umělou pryskyřici.Dále podle vyrnálezu se rouno tvoří dmýcháním alespoň jedné neskalné, z cívrky odtahované příze, tlakovým vzduchom proudcím z dmýchacích trysek na čerstvý povrch pryskyřice, přičemžrgkažvdý jednotlivý pás àfouna se vytváří širší než je pás pramene přástusząx ą L- Rovněž podle vynálezu jakožto umělých pryskyřic smĺšených s vhodným tužidlem a u-rychlovačem se používá nenasycených polyesterových nebo epoxidorvých prys-kyřic,které se vytvrzují při pokojově teplote.Podle dalšího význaku vynálezu k výrobě rouua se používá neslkanýoh posukovaných nekonečných syntetických přízi, s výhodou nekonečných skleměných vláken, nasycených vhodnými vaznými šlichtami.K .provádění způsobu podle vynálezu na strojivsestávajícím z n-avijecího strojes navíjecílm trnem k uložení navíjecího jadra, z pokládacích saní s vodičem pramene přástu a výkyvnou napouštěcí vanou, nástrčného držáku cívek příze, z hnacích prostředků,převodových prostředků, jalkož 1 prostředkůpro řízení počtu otáčok navíjecího trnu vůči.posuvu jaokládacích zařízení k navíjení den nádrží bylo podle vynálezu navlržeho zařízení vyznačené tím, .že na voclorovaně otoč polyesterových přízí neboném stole je ve svislé rovině procházející vodičom pramene přástu upravena alespoň jedna, v télže rovine oročná dmýchací tryska, k rozvlákňováni pramene příze na rouno, přičemž průvodiče místa styku pásu pramene přástu s povrchem navíjecíh-o jádra a místa styku -rozvlákněné příze s povrchem navíjecího jadra, svírají úhel předstihu nebo zpoždění.Dále podle vyn-ávlezu »dmýchvací tryska je nesena držákem, uloženým otočné suvně v šikmém výřezu stojiny stolu.Konečné podle vynválezu dmýchací tryska je uspořádána výškově stavitelné vů-či vodiči pramene přástu.ako umelé pryskyři-ce smíšené s vhodným tužidlem a urychlovaučem se doporučuje použít nenawsycenćš polyesterové nebo epoxidové pryskyřice, respektive pryskyřic, které přizpůsobeny výrobnímu postupu se při po»kojové teplotě vytvrdí. K výrobě ro-una postupem podle vynálezu se navrhuje použít neskané a dlo-užené nekonečné syntetické příze, zvláště nekonečné polyesterové příze, protože tyto příze mají v důsledku ohemické podobnosti dobré adhesní vlastnosti k pryskyřici a dobré vlastnosti otěrové a korozvní. Na základě těchto opatření není zapotřebí žádných, dalších přidavných chemický-ch pojidel pro vazbu rounových pásů, která se ukládají na ještě lepkavou nevytvrzenou vrstvu z umelé pry.skyřice. Přilnavost nekonečné příze k če-rstvérnu povrchu pryskyřice je (ÍOSÍEIÁČHÍÍCÍ a prosycování pásu rouna je příznivé »ovlivňováno tím, že se tyto pásy vroune ihned vtlančí do pryskyřice nanesené na navíjecím jádru a to premeny přástu napuštěnými čerstvou pryskyřicí. Pro výrobu rouna lze však také použít skleněných vláken, preparovaných vhodnými vaznými šlichtami, se zcela dobrým úspěchem.Rouno z nekonečné syntetické příze se vyrábí zvláště výhodné na navíjecím jádru dutéh-o tělesa nebo zásohní nádrže potřeném umělolu pryskyřicí, pro vytvoření vnitřníh-o povrchu napuštěného pryskyřicí a chemicky odolného Avšak je právě tak možné vyrábět rouno n.a stěnách duté-ho tělesa ztuženýłch pásy většího počtu pramenů přástů ze skleněných vláken, k vytv-oření vnějšího povrchu napuštěného umelou pryskyřicí a chemicky odolného, což je nejvíc-e požadováno pro podzemní nádrže z umělých hmot vyztužené »skleněnými vlákny, kteréžto nádrže obsahují ksapaliny ohrožující spodní vodu.Způsob podle vynálezu se neomezuje pouze na výrobu pásů roun pro vnitřní nebo vnější povrchy nádrží, pro něžvse zvláště výhodne používá dloužených a neskaných nekonečných polyesterových přízi a na so-u časné navijení pramenů přástu ze skleně ných vláken, při výrobě dutých těles, vyztužených skleněnými vlákny, nýbrž tento způsob, prováděný podle vynálezu, je rovnež vhodný k výrobě rouna ze sklenených vláken, předem (Jpatřených vaznými šlichta má, jakožto vrstvami mezi vrstvami roun podle požadavků na laminátovou strukturu.Výhoda navrženého způsobu výroby pro laminovamá rotační dutá tělesa z umělých hmot, vyztužených skleněnými vlákny, ktere obsahují nejméně j-edno rouno z organického vláknitého materiálu, jakožto náraznikovou vrstvu a která míají v laminátové struktuře nejmeně jednu vrstvu sklenených vláken spočíva v tom, že se výrobou a nanesením pásu rosuna na navijecí jádro, opatřené vrstvou pryskyřice a současným navíjeníni pásů většího počtu pramenů přástu ze sklenených vláken, při stále vysoké pracovní rychl-osti, uspoří určitý čas potřebný při pečlivém ručním navíjení rounovýoh pásů,čímž se zvýši využití navíjecích strojů.Další výhodou je, že odpadne zastaralý dosava-dní způsob předvýroby .a konfekcienování pásů roun na oddelených zvláštních zařízeních a chemikálie pro jejich vázaní,balení, dopravu a uskladnění u zpracovatele. Nadto se tímto způsobem ulehčuje Zachazení s materiálem a zlevňuje uskladňování tak podstatné, že k výrobě je zapotřerbí pouze cívky s příslušným nekonečným vláknem šetřící prostorem, zatímco šíři pásu rouna a potřebnou plošnou váhu lze nastavit jednoduchou re-gulací množství tlakoveho vzduchu v dnuýchací utrysce nebo tryskách, v závislosti na obvodové rychlosti otáčejícího se navíjeciho jadra.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že nastavení-ma vzdálenosti mezi .dmýchací tryskou a ukládací plochou lze přizpůsobit šířku používaného pásu pramenů přástu, zvláště pak kIrýt jeho okraje libovolným způsobem a zmenou sklonu trysky vůči ukládacĺmu povrchu nekonečných vláken nebo nekonečné přIIze snadno přizpůsobit její p-olohu různým průmiěrům navíjeciho jadra.Dále je» dmýchvací tryska nastavena v náběhovém úhlu mezi povrchem navíjecího jádra a vodicím prvkem roun a dále je tato tryska v případě výroby vrstvy TOUJHH k vytvoření vnějšího povrchu nádrže, masy-ceněho pryskyřicí, přestavitelná kolem vodiciho prvku rouna, a to tak, ž-e vodicí prvek pramenu přástu leží v úhlu náběhu mezi povrchem navíijecího jadra a dmýchací tryskou. Aby nebyla ovlivňovvána pohyblivost pokládacích saní, poprípade, aby byly trysky upevněny stavitelné, vzhledem k ukladací ploše nekonečných přízí, jsou přívodní potrubí vzduchu k dmýchalcím tryskám ohebná.V případě, že se způsobem podle vynálezu vyrábějí nádrže nebo přístroje s navinutými dny na navíjecích strojic-h se známými přírdavnými zařízeními, a že jsou na nich rovněž uspořádaný dmýchací trysky prio výrobu pásů -roun, jsou armatury přívodních potrubí tlakovéhov vzduchu k dmýchacím tryskám, upevněným na různých pokladaClCh zařízeních navíjecího stroje, říditelné koncovým ispĺnalčem, v závislosti na poloze pokládacích saní.spojením koncových spínačů, potřebných k řízení sledu práce navíjecího stroje a pokládacích zařízení s uzavíracími armaturami přívodních potrubí vzduchu k přlslušným dmýchacínr Lbryskámz, se dosáhne postupného přívodu stlačeného vzduchu k ním tak, jak to odpovídá průběhu pohybu poskládacího zařízení.Přednosti způsobu. podle vynálezu ukazuje následující příkladPodle vynálezu má být vyrobena uskladňovací zásobní nádrž na kapalinu o vnitřním průměru 1600 mm a navíjecí jádro, opatřené vrstvou pryskyřice, se má otáčet rychlostí 12 ~ot./lnin., kolem podélné osy, takže-OĎVOdUl/ĺt rychlost navíjecího jádra se pohybuje kolem cca 6 x 0 rn/nrln. a je příměřená pro nanášoní pramenů přástu. estliže je k dispozici jpramenům přástu pás ze skleněných vláken o šířce 100 mm, pak se za urlnutu navine plocha 6 m 7. současně se má vyrobit popsałným způsobem podle vynálezu během mvíjení pramenů přástu další pás rouna o alespoň stejné ploše na vnitřním, popřípaclě na vnějším povrchu této zásobní skladovací nádrže, přičemž se stlačeným vzduchom dmýchací ltvrysk-ou dlĺĺlýChá na povrch pryskyřice, neskaná příze, složena z množství vláken. e-lí plošné váha požadovaného pásu rouna asi 30 g/mŽ, musí být vyrobeno tomu odpovídající množství rouna, tj. 480 g/mi-n. Při použití nekonečné polyesterové příze čísla dtex 11-00, jejichž 10000 m váži tedy podle definice 1100 g,vyplýva z toho rychlost nekonečné přize cca 4360 m/min. Prüřezem vyfukovací trysky lze nastavit potřebné množství vzduchu. estliže množství tlakového vzduchu, který je k dispozici, není dostačujívcí, lze součassným dmýlohálníłm většího počtu nekonečných přízí v jedné nebo několika tryskách snížit potřebné množství vzduchu. Naproti tomu je třeba dodatočné stanovit, při obvyklém způsobu navíjení zás-obních nádrží kromě montážní doby, kolísající od zpracování zpracovatele ke zpraoovateli pro ruční nanášení a prvé navíjení předkonfevkcionovaných pásů rouna na navíjecí jádro a velmi zvolna se otáčející a opatřené ještě vrstvou tekuté uměle pryskyřice, přlslušný čas a potřebné výrobní prostředky pro oddělenou výrobu pásu rouna.Na obr. 1 výkresu je schematioky znázorněno zařízení k provádění způsobu podle vynálezu. Navíjecí stroj sestává ze stojanu 1 stroje »s navíjecím trnem 2 pro ul-ožení navíjecího jádra 3 a z pokládacích saní 4 poháněných vodicím vřetenem nebo podobných zařízení, vratně pohyblivých vůči pevně uloženérn-u otáčivému navíjecímu t~rnu 2,souběžně s jeho povdéln-ou osou. Navíjecí jádro 3 je poháněno neznázorněným hna cím moto-rem s plynul-e Iněnitelným převodem. a dalšími, na výkrese neuvedenými,prostředky pro přenos síl a točivých momxentů, a to ve směru označeném šipkou 5,požadovaný-m počtem otáček. Posuv pokládacích saní 4 vůči požadovanérmí počtu otaček navíjecího jadra 3 lze stanovil vhodnými odpovídajícími hnacími a ovládacími prostředky, které rovněž .nejsou na výkrese vyznalčeny. Na pokládacích saních 4 je uspořádán stůl 6, na kterém je upevněna výkyvná napouštěcí vana 7, naplněná umělou pryskyřicí, již je veden jeden nebo několik pramenů přástu 6 ze sklenených vláken. Puramelny přástu 6 sdružené v pásy, se odta-hují z neznázorněných cívek -cívečnioe a přivádějí se k první dvojici válců 9. 0 dvtud vedou kolem otočné uloženého válce napouštěcího 16 a pryskyři-čnou lázní ve výkyvné napouštěcí vaně 7 k druhé dvojici válců 11, jimiž se otírá přebytewčná umělá pryskyřívce. Tahem. poháněného navíjeclho jadra 3 se prameny přástů vedené vadi-čem 12 pramene přástu šroubovitě navíjejí. K měnění úhlu náběhu pramenů přástu 6 na navíjecí jádro» 3 je stůl 6 na pokládacích saních 4 uspořádán otočné. Na stole 6 pokláda-cích saní 4 jsou kromě toho ještě upevněny držáky 13 cívek 14 příze, a sice neijměně jeden držák 13 pro cívku 14 s nekonečnou syntetickou přlzí a popřípadě další držák 13 cívky 14 příze ze skleněných vláken. Na části stolu 6 přivrácené k navíjecímu jádro 3 jsou na držácích 15 uspořádány dmýc-hací trysky 16 k arozjvlákňowání příze 17. Dmýc-hvací trysky 16 jsou upetvněny na držácích 15 tak, že jejích sklony vzhledem k ukláidacímu povrchu dmýchané příze 17, popřípadě přízí na navíjecím jádru 3 a vzdálenosti jejich ústí od povrchu navíjecího jadra 3, jsou stavitelné.Dmýchací trys-kra 16 je nosena držákem 15 uloženým ot-očně suvně v šikmém výřezu 22 stojiny 23 st-olu 6.Polčet dmýchacích trynsek 16 na .stole 6 pokládacích saní 4 odpovídá počtu používaných cívek 14 přlze 17. Tlakový vzduch, potřelbný pro dmýchání rozvlákňovaných přízí 17, se přivádí do -d-mýchacích trysek 16 ohebnými hadicemi 18 z neznázorněného zdroje tlakového vzduchu. Rozvlákněná příze 17 se odtahuje čelem z cívky 14 a přivádí se do vodiče 19 dmzýohací trysky 16. Vzduchovým proudem, vystupujícím velkou rychlostí z dnrýchací trysky 16, se roczvlák.něná příze 17 nanáší na povrch navljecího jadra 3, kde se ukladá na lepkavý podklad umělé pryskyřice ve tvaru šzroubového pásu 20 rouna a překrývá prameny přástu 8 navíjené ta-hem navíjecího jadra 3 s napětím a s úhlem 21 zpoždění.1. Způsob výnoby rotačních -dutých těles z plastických hmot, vyztužených skleněnými vlákny, zvláště lamínovaných kapalinových zásobních nádrží z umělých hmot, které mají alespoň na jednom povrchu rouno z orga-níckého vlaknítého materiálu, nasycené umělou pryskyřicí jakožto nárazníkovou vrstvu a v laminátové struktuře alespoň jednu vrstvu, například sklenených vláken,vyznačený tím, že se V s-oučasném pracovním pochodu a. na témže praoovním stroji vytváří z alespoň jednoho pramene neskane mnohovláknové příze působením vněj« ších síl rouno, které se lsetrvačným účinkem těchto sil nanáší na povrch pohybující se formy tělesa, opatřezné vrstvou umelé pryskyříce, načež se rouno se zpožděním překrývá pásy pramenů přástu, například ze sklenených vláken, ktere se bezprostředně př-ed překrývání-m rouna napouští umělou pryskyřící.2-. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že rouno se tvoří dmýcháním alespoň jedné neskané, z cívky odtałíované příze, tlakovým vzduohem -proudící-m z dmýchacích t-rysek na čerstvý povrch pryskyřice, přičemž každý jednotlivý píis -nouna se vytváří širší, než je pás pramene přáetu.3. Způsob podle bodů 1 a 2, vyznačený tím, že jakožto umělých pryskyřic, smíšených s vhodným tužídlem a urychlovačem,se používá nenasycených polyesterových nebo e-poxidových -pryszkyřic, které se vytvrzují při pokojové teplotě.4. Způsob podle bodů 1 až 3, vyznačený tím, že k výrobě rouna se používá neskaných, posuko-vamých, nekonečných syntetických přízí, s výhodou .nekonečných polyesterových přízí, anebo skleněných vláken,nasycených vhodnými vaznými šlíchtaml.5. Zařízení k provádění způsobu podle hodů 1 až 4, sestávající z navíjecísho stroje, s navíjecím trnem k uložení navíjecího jádra,z poklá-dacich saní s vodi-čem pramene přästu a výkyvn-ou, napouštěcí vanou, nástrčného dlržáku cív-ek příze, z hnacích prostředků, převodových prostředků, jakož í pro středků pro řízení počtu otałček navíjecího trnu vůči posuvu p-okládacích saní -k navíjení den nádrží, vyznačené tím, že na vodorovně otočném stole A 6 je ve svislé .rovině,procházející vodičem 12 pramene přástu 8, upravena .alespoň jedna, v této rovině otočná, dmýchací rtryskla 16, k rozvlákňc» vání pramene příze 17 na rouno 20, příčemž průvodiče místa styku pásu pramene 18 přástu s povrchem navíjecího jadra 3 a místa styku m/zvlákněné příze 17 s povrchem navíjecího jadra 3, svírající úhel Z 1 předstiwhu nebo zpoždění.S. Zařízení podle bodu 5, vyznačené tím,že dmýchací tryska L 6 je neeena. držákem 15, uloženým otočné suvně v šikmém výřezu 22 stojiny 23 stolu 61.7. Zařízení podle bodu 5, vyznačené tím,že dmrých-ací tryskta 16 je neusena držákelm kvově stavitelné vůči vodiči 12 pramene přástu (8).

MPK / Značky

Značky: rotačních, výroby, zařízení, dutých, vyztužených, provádění, plastických, těles, způsob, skleněnými, vlákny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-216154-zpusob-vyroby-rotacnich-dutych-teles-z-plastickych-hmot-vyztuzenych-sklenenymi-vlakny-a-zarizeni-k-jeho-provadeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby rotačních dutých těles z plastických hmot vyztužených skleněnými vlákny a zařízení k jeho provádění</a>

Podobne patenty