Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Stabilný fungicídny prípravok vo forme dispergovateľného prášku, na báze N-/1-formamido-2,2,2-trichlóretyl/morfolínu samotného, alebo v zmesi s inými pesticídne účinnými látkami, rozširujúcimi biologické spektrum použitia prípravku ako koloidná síra, zinočnatý komplex etylénbisditiokarbamátu manganatého, Cu-oxychlorid, 0,0-dimetyl-S-ftalimidometylditiofosfát. Obsahuje povrchovoaktívne látky, inertné plnidlo a prípadne ochranný koloid. Stabilný fungicídny prípravok ďalej obsahuje anhydrid kyseliny ftalovej a anhydrid kyseliny maleinovej a má následovné zastúpenie jednotlivých komponentov 2 až 80 hmotnostných % N-/1-formamido-2,2,2-trichlóretyl/morfolínu, prípadne jeho zmesí s inými pesticídmi, 2 až 15 hmotnostných ionogénnych, alebo neionogénnych povrchovoaktívnych látok, do 15 hmotnostných % ochranného koloidu, 0,5 až 10 hmotnostných % anhyridu kyseliny ftalovej a anhydridu kyseliny maleinovej, zvyšok do 100 hmotnostných % inertného plnidla.

Text

Pozerať všetko

Predmeton vynálezu je stabilný fungicídny prípravok vo forme diepergovatelného prášku,Nefl-fornnmido-2,2,2-trichlóretyl/morfolín je protimúčnatkový fungicíd (čsl. a.o. 193 659), ktorý sa pre aplikačné účely upravuje do formy emulzného koncentrátu granulátu a diapergovate 1 ného prášku.Pri úprave pesticídov do fmry diepergovate 1 ného prášku používajú sa bežne známe neionické a ionické povrchovoaktévne látky,oohranne koloidy a anorgenické plnidlá.Ukázalo aa, že diepergovate 1 ný prášok na báze N-/1-formamino-2,2,2-trichlőretyl/morfolínu upravený za pomoci známych látok je v priebehu dlhšieho skladovania neetabilný. Doohadza k prekryätalizovaniu a zhrubnuçiu účinnej látky, dôsledkom čoho je zhoršenie stability auapenzie s pri eitových analýzsch dochádza k nvýšeniu hrubého podielu na sites Takýto prípravok je po nieko 1 kotýždňovom skladovaní prakticky nepoužite 1 ný s polnohospodárskej praxi. QTeraz sa zistil novy stabilný fungicídny prípravok vo forme dispergovatelného prášku,na báze N-/1-formamido-2,2,2-trichlôretyl/morfolínu samotného alebo v zmesi s inými pesticídmi obsahujúci povrchovoaktívne látky, inertné plnidlo a prípadne ochranný koloid. Podstata vynálezu spočíva v tom, že prípravok dalej obsahuje enhydrid kyseliny ftelovej a enhydrid kyseliny maleinovej a má nasledujúce zastúpenie jednotlivých komponentov2 až-15 hmotnostných ionogénnyoh alebo neionogénnych povrchovoaktívnych látok, do 15 hmotrostnýoh ochranného koloidu, .0,5 až 10 hmotnostnych snhydridu kyseliny ftalovej a anhydridu kyseliny maleinovej, zvyšok do Ibo hmotnostnýoh inertného plnidla. Ako da 1 šie peeticídne účinné látky môžu sa použit koloidná síra, mankozab (zinočnatý okomplex atylénbieditiokarbamátu manganatého), Cu-oxychlorid, fosmei /0,0-dimety 1-S-ftalimidometylditiofosfát/. Ako povrchovo-aktívne látky mâzu sa použit neionogenné látky na báze atylénoxidovych aduktov vyšších mastných alkoholov, vyšších mastných kyselín, alkylfenolov, merkeptanov,alkylénglykolesterov, alkylén glykoltioesterov, alkylénglykoléterov, alkylénglykoltioeeà terov, kopolyméry etylénoxidu a propylénoxidom ionogénne látky na báze soli alkyl (aryl) aulfokyselín spod. Ako ochranné koloidy môžu sa použit soli lingninsulfonátov, látk na báze polyvinylalkoholov apod.Ako inertné plnidlo sa môžu použit jemné mleté látky ako kaolin, kysličník kremičitý, krieda, bridlica, tálok, oiatomit spod.Ako anhydridy dikarboxylových kyselín sa màžu použitanhydriâ kyseliny ftalovej, anhydrid kyseliny maleinoved. Fungicídny prípravok vo forme dispergovate 1 něho prášku, pod 1 a vynálezu ai zachovávasvoje fyzikálne-chemické parametre aj po dlhodobom skladovaní.anhydrid kyseliny moleinovej .Predmet vynálezu osvetlujú ale neobmedzujú nasledujúcepríklady Príklad 1 V laboratőrnon mixéri bola pripravená vzorka o zložahíz trimorfamid tech. 98-ný mletý . . . . . . .-. . . . . . . 52 hmot. lignin sulfonát vápenatý . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 hmot. eodná so 1 dinafty 1 metándisulfokyseliny (xartamol NNO) . . o . . . . . . . . . . 45 hmot. zrážanýSi 02(Sj.lox 1 d) . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 hmot. kaolín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 hmot. anhydrid kyseliny ftalovej . . . . . . . . . . . . . . . . 5 hmot.Získal sa stabilný fungicídny Pr 1 k 1 ad 2 V laboratórnom mixéri bola pripravená vzorka o zloženíZískal sa otabilný fungicígny prípravok, ktorý s vodou tvorí suspeV laboratőrnom mixéri bola pripravená vzorka o zloženítrimorfamid 97-ný mletý . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 hmot. fosmet 98-ný mletý . . . . .«. . . . . . . . . . . . . . 34 hmot. ligninaulfonát sodný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 hmot. sodná ao 1 dinafty 1 metÉn dioulfokyselíny (Kortamol NNO) . . . . . . . . . . . . . . 2 hmot. zrážaný Si 02(S 1 loxid) . . . . . .~. . . . . . . L . . . . 20 hmot. kaolín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 hmot. anhydrid kyseliny ftalovej . . . . . . . f . 5 . . . . . . 2 hmotZískal sa otabilný kombinovaný fungicidno-insekticídny prípravok, suspenzie. Príklad 4 V mixéri bola pripravená vzorka o zloženímancozeb 90-ný mletý . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 hmot. etylěnoxidový adukt vyääłch mastných alkoholov (S 1 ovaso 1 SF) . . . . . , . . . . . . . 2 hmot..ligninsulfonát vápenatý . . . . . . . . . . . . 3 hmot. sodná sol dinaftylmetán- V disulfokyaeliny (Kortamol NNO) .l. . . . . . . . 3 hmot. zrážauý S 102 (Si 1 ox 1 d) . . . . . . . . . . . .10 hmot. anhydrid kyseliny ñtelovej . . . . . . . . . . 2 hmot.Získal sa stabilný fungicídny prípravok, ktorý tvorí e vodou suspenziu.Príklad 5 V mixéri bola pripravená vzorka o zloženítrimorfamid 95 ~ný mletý . . . . . . . . . . 15 hmot. Cu-oxychlorid 96-ný mletý . . . . . . . . . . 65 hmot. ligninsulfonát vápenatý . . . . . . . . . . . . 5 hmot. sodnâ sol dinaftylmetán disulfokyselirw (Kortamorwwo) . . . . . . . . . 1 hmot. zrážaný S 102 Ksiloxid) . . . . . . . . . . . . 13,5 hmot. anhydrid kyseliny ftalovej . . . . . . . . . 055 hmot.Získal sa stabilný fungicídny prípravok, ktorý s vodou tvorí suspenziu.Príklad 6 V mixéri bola pripravená vzorka o zloženítrimorfamid 98-ný mletý . . . . . 9 . . . . , 5 hmot. kolqidná síra 95-ná mletá . . . . . . . . . . 58 hmot. ligninsulfonát sodný . . . . . . . . . . . 12 hmot. sodná sol dinaftylmetán dísulfokyseliny (xortamol NNO) . . . . . . . . 0,5 hmot.kaolin . . . . . . . . . . . . . . . e . . . .20,5 hmot. anhydrid kyseliny ftalovej . . . . . . . . . . 3,0 hmot.Získal sa stabilný fungicidny prípravok, ktorý 5 vodou tvorí suspénziu. Príklad 1 V laboratćrnom mixéri bola pripravená vzorka o zloženílignin sulfonát vápenatý . . . . . . . . . Ľ sodná sol dinaftylmetán diaulfokyeeliny (Kortamol NNO) . . . . Á . . . 3,0 hmot. zrážaný S 102 (Siloxid) . . . . . . . . . . . . 7,35 hmot. anhydrmd kyseliny ftalovej . . . . . . . . . . 5,0 hmot.Získal sa stabilný fungicídny prípravok, ktorý B vodou tvorí suspenziu. Ďalej sa pripravila v laboratoőrnom mixéri nestabilizovaná vzorka o zloženísodná sol dinaftylmetán disulfokyselinyl(xortamol NNO) . . . . . . . . 5 hmot. zrážany S 102 (siloxid) . . . . . . . . . . . . 20 Hmot. kaolín . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 18 hmot.Táto vzorka bola skladovaná spolu so vzorkemi pod 1 a vynálazu a v časových intervale( sa vyhodnocovala stabilita suspenzie a zvyšok na site o ve 1 koti otvorov 0,032 mm. Výs~ ledky sú uvedené v da 1 ej pripojenej tabulka. VVýsledky etá 1 ost 1 euspenzie ( hmot.) a zvyšku na site 0,032 mm ( hmot.) pripravenýchvzoriek počas dlhodobého skladovania pri 20 °C.suspenzíe zvyšok na site 0 0 0,25 1,20 0,032auspenzie zvyšok na 0 0,01 0,24 1,20 sítě 0,032zvyšok na site 0,032

MPK / Značky

Značky: prípravok, fungicídný, stabilný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-215691-stabilny-fungicidny-pripravok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stabilný fungicídny prípravok</a>

Podobne patenty