Způsob výroby školní brašny z velmi lehkého syntetického textilního materiálu

Číslo patentu: 215620

Dátum: 15.05.1984

Autori: Melichna František, Langmajer Miroslav, Sobota Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká oboru výroby galanterních výrobků ze syntetických textilních materiálů a jeho předmětem je výrobní postup pomocí vysokofrekvenčního svařování nejvýše ve dvou operacích. U způsobu výroby galanterních výrobků ze syntetických textilních materiálů ipatřených po jedné straně nánosem svařovacího prostředku vysokofrekvenčním svařováním se podle vynálezu dva výseky základního materiálu položí rovinně k sobě stranami opatřenými nánosem svařovacího prostředku, mezi ně se vloží části výztuh opatřené nejméně po jedné straně nánosem svařovacího prostředku a výztuhy se vysokofrekvenčně k výsekům základního materiálu přiváří, načež se vysokofrekvenčně v jedné rovině provede svaření obou výseků základního materiálu v místech pravoúhlých lomů a takto vzniklý polotovar se prostorově vytvaruje a v místech jednotlivých částí výseků základního materiálu spojí vysokofrekvenčním svárem nebo jiným způsobem. Způsob podle vynálezu je vhodný pro výrobu jakohokoliv galanterního výrobku ze syntetických textilních materiálů, opatřených po jedne straně nánosem svařovacího prostředku.

Text

Pozerať všetko

Předmětem vynálezu je způsob výroby školní brašny z velmi lehkého eyntetického textilního materiálu, opetřeného z rubové strenv nánosem svařovecího prostředku s vyšší hodnotou ztrátového činitele než textilní materiál a s nížším bodom tání než textilní meteriál. Velmi lehkým eyntetickým textilním materiálem je míněn materiál s hmotnoetí menší než 150 5/1112. APři výrobě galenterních výrobků ze syntetických materiálů, zejména proetorových výrobků jako jsou čkolní brašny, nahradila v současné době vyuokofrekvenční svnřování v podstatné míře klasický způsob výroby šitím. Technologícký způsob výroby pomocí vyookofrekvenčního sveřovení spočívá v postupném spojování jednotlivých rovných přířezů s výstuhami do skupin e nakonec v montážním epojenítěchto skupin v jeden celek. Hmotnost gelenterních výrobků je závislá především na hmotnosti použitých přírodních nebo syntetických materiálů. Doeud ponžívené přírodní usmě i syntetické materiály umožňují především u äkolních aktovek enížit hmotnost hotoväho výrobku na minimum, které je požedováno zdravotníky u nás i v zahraničí. Z tohoto důvodu voli dnee celá řada výrobců ěkolních braěen jako výchozí meteriál textil, jehož hmotnost je menší než přírodní useň nebo plastická kůže. Tím ee však výrobci zbavují možnosti použití progresivní technologie vyeokofrekvenčního eveřování pro spojování jednotlivých dílů, a musí se vrátit ke klasické technologii äití, eventuelně lepení, což je technologie méně produktivní. VUvedené nevýhody odstraňuje zcela způsob výroby školní brašny z velmi lehkáho syntetického textilního materiálu, opatřeného z rubové strany nánosem sveřovaeího proetŕedku e vyšší hodnotou zrrátového činitele než textilní materiál a s nižším bodom tání, kde podstata vynálezu epočívá v tom, že dva výseky zákledního materiálu se položí rovinně k sobě stranami opatřenými nánoeem evařovecího prostředku, mezi ně se vloží části výztuh,nečež se vyeokofrekvenčně v jedné rovíně provede svaření obou výseků základního materiálu v místech pravoúhlých lomů e takto vzniklý polotovar se prostorově vytvaruje e v místech etyků jednotlivých částí výseků základního materiálu spojí vyeokofrekvenčním sverem nebo jiným způsobem. Příŕezy tuhých výztuh ee vkládají mezi obě vrstvy avařovenéhp textilníhor materiálu, do polohy vyznačené vysokofrekvenčními sváry, ktere zároveň stredí přířezy tuhých výztuh ve správně poloze.Hlavní výhodou zpüeobu výroby podle vynálezu je, že školní brašny, ale i jiné gelen~ terní výrobky, jsou vyrobeny ze dvou vrstev velmi lehkéhoytextilního materiálu ze synteticě kých vláken, opatřeného z rubové strany nánoaem sveřovacího prostředku ve vretvě pouze 0,03 až 0,1 mm, a že výrobek je vyztužován.pouze na exponovaných místech, jako je podložení klopy, zámku e místo pro ukotvení řemcne, vsezení kapsy e vyztužení dne. Další podstątnou výhodou způeobu podle vynálezu je, že celý výrobek se vyrábí v jedné nebo ve dvou svářecích operecích v jedné rovině s jedinou montážní svořovací operací při prostorovém vytvsrování. Provádění způeobu výroby podle vynelezu je tedy možné na jiných známých e používaných eveřoveoíbh příprevcích, takže tento způsob je ekonomicky výhodný při využití nejen ve velkoséřiove výrobě, ale také pro výrobu gelanterie v menších eériích. Přitom jednotlivé tvarové epoje mohou zároveň vytvářet místa prevoúhlých lomd gelenterního výrobku a takto vzníklý polotovar se proetorově vytveruje a v místech etykü jednotlivých částí výseků zákledního materiálu se spojí vysokofrekvenčním evářem nebo jiným způsobem. Příŕezytuhých výztuh. -poprípade vložek 2 lehčenó plestikové hmoty, se vkládají bud mezi jednotlivé avarové spoje před overením, nebo se vsouvají do evaŕeného polotovaru po svaření. Polotuhé výztuhy, napřtužší plastické kůže, jsou přivañovány na polotover již v první evářeďí operací.Způsob výroby školní brašny z velmi lehkěho eyntetíckáho.textilního materiálu podle vynálezu je objasněn na vyobrazeních, kde na obr. l jsou znázorněny dva na sebe přiložené výseky základního materuálu pro výrobu na obr. 2 je ve evislém řezu znezorněno přívařeâí výztuhy zámku školní brašnv a na obr. 3 je ve svíslěm řezu znázorněno přivaření výztuhy klopy školní brašny. uPříklad způsobu výroby školní brašny z velmi lehkého syntetického tevtilního meter riálu podle vynálezu je tento Dva výaeky základního materiálu, který je vyroben z velui lehkých syntetických vláken a ž ruyové strany je opatřen nánosem svařovacího proetředku e vyšší hodnotou ztrátového činitele a s nižším bodem tání než textilní materiál 0,03 až 0,1 mm na bázi měkčeného polyvinylchloridu, lineárních polyuretenů, kapalymerů vínylchlorid-vinylacetátu e podobně, ee položí rovínně k sobě stranami opatřenými nánoaem overovacího prostředku e mezi ně se vloží části výztuh opatřeué nejhéně po jedne straně nánoeem svařovacího prostředku e výztuhy ee vyeokofrekvenčně k výsekům zákledního materiálu přivaří. ek ee ve druhé operací vyeokofrekvenčně v jedné rovině provede avaření obou výseků základního materiálu v místech pravoúhlých lomů, eventuelně i v místech, kde je v některých případech vkládána vložka z měkčeného polyvinylchloridu. Tato vložka se ze.svaru vytlačuje, takže í zde dochází k přímému avaření základního materiálu. Po těchto dvou ovâřecích operacích, prováděnych v jedné rovině, se vzniklý polotovar prostorove vytvaruje a v mísxech etyků jednotlivých čáatí výseků základního materiálu spojí vysokofrekvenčním averem pomoci znamych prípravku nebo jiným způsobem.Proádění způsobu podle vynalezu je znázorněno na obr. l, 2 a 3 při výrobě školní brašny. Na obr. l je znázorněn lícový výsek à základního materiálu,.opatřený otvory 5 pro výztuhu Q zámku a závěsu řemenü a rubdvý výsek g základního materiálu, položené rovínně k sobě stranami opatřenymi nánosem 2 oveŕovacího proatředku. Na obr. 1 óaou vyznaceny takéevary § v místech pravoúhlých lomů polotovaru. Pŕivaření výztuh Q otvorů 5 v částech Q ad v lícovém výseku 1 k rubovému výseku g základního materiálu pomocí svářecí elektrody1 vysokofrekvenčním evařováním je znázorněno na obr. 2, zatímco přivaření výztuhy 1 klopy V 3 školní aktovky k rubovému výseku g základního materiálu se součsnýn přichycenín výztuhy g kłopy 3 k Iícovému výseku l základmího materiálu, je znázorněno na obr. 3. Pokud je školní brašne opaçrována také vnitřní přepažkou, je tato vyztužovánaokrejovou vyztuhou přivařenou obdobné jako výztuha Q klopy g. Výztuhy lze však podle vynálezu vložit meoi výeeky zákledního materiálu až po provedení avarů v místech lomů.Po této prvníevářecí operací ae ve druhé operací provedou v jedné rovině evary § v místech pravoúhlých lomñ mezi částmi 5, Q, 9,5, 3,9, g,g, g,g, čímž v jednotlivych dílech školní brašny vzniknou kapsy. do kterých lze, podle druhu brašny, vložit další výztuhy a nebo vložky z mňkčeného polyvinylchłoridu, například do dna g nebo do zádové části b. Po náaledněm proetorovén vytvarování polotovaru ee již na známém prípravku ve finálníoperací evaří k sobě strany dílu 5 a g se stranami dílu 3 aa g.Způsob výroby školní brašny z velmi lehkěho syntetickéhq textilního materiálu, opctřeněho z rubové strany nánoaem svaŕovacího proatředku s vyšší hodnotou ztrátového činitele näž textilní materiál a s nižším bodom tání než textilní materiál, vyznačující se tím, že dva výanhy základního materiálu se položí rovinně k sobě ctranani opatŕenými nánqsem avařovacíhołproatředku, mezi ně se vloží čáàti výztuh, načež se vyaokofrekvenčně v jedné rovihě provede avařoní óbou výaekü základhího materiálu v místech pracoúhlých lomů, a takto vzniklý polotovar se proatorově vytvaruje a v místech atyků jednotlivých částí výaeků základního materiálu spojí vysokofrekvenčnín gvarem.

MPK / Značky

Značky: způsob, materiálů, školní, brašny, velmi, syntetického, výroby, textilního, lehkého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-215620-zpusob-vyroby-skolni-brasny-z-velmi-lehkeho-syntetickeho-textilniho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby školní brašny z velmi lehkého syntetického textilního materiálu</a>

Podobne patenty