Zařízení pro digitální zadávání hodnot

Číslo patentu: 215612

Dátum: 15.05.1984

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení pro digitální zadávání hodnot, zejména v oblasti elektronických soustav při ovládání výrobních agregátů, v oblasti elektrických přístrojů apod. Běžným prvkem pro zadáváni hodnot je odporový potenciometr s frakcí odporového děliče, napěťového děliče apod. Při požadavku digitálního zadávání hodnot se celkový odpor potenciometru skládá z dílčích odporů zapojených do řady za sebou, přičemž jednotlivé uzly z této řady jsou spojeny v postupném pořadí s jednotlivými kontakty vícepolohového přepínače. Při požadavku jemného dělení v širokém rozsahu hodnot vychází neúměrně velký počet poloh, které již nelze realizovat známými přemínači, a zadávání hodnot se stává nepřehledným.

Text

Pozerať všetko

Tyto nevýhody odstraňuje zarízení pro digitální zadáviní hodnot podle vynćlozu, jehož podstata spočíva v tom, do se skládá Í jedne rady odporů spojených za sebou, z druhe rady odporů spojených za sebou, z tretí rady odporů spojených zo sebou, pričom jednotlivé uzly toto jedno-rady odporů jsou v postupne poradíispojony s kontakty jedné čdatí vícepolohovoho prepínače, napríklad s prepínanýní konthkty jednoho poschodí jednoho vícepolohovoho radíče, jednotlivé uzly této druhe rady odpord jsou v postupnťm poradí spojony o kontakty druhé části. tohoto jednoho vícepolohovćho prepínače, ,napríklad s prepínonými kontakty deliího poschodí tohoto jednoho vícopolohoveho radiče, jednotlivo uzly tieto tretí rady odpord jsou ~v postupnóm pořadí spojený s kontakty dalšího víoopolohověho prepínače, napríklad s prepí nanými kontakty dalčího vícepolohoveho radiče, a spojení těchto rad odporů a těchto prepínačd je dalo takové, łe sběrný kontakt jedné části. jednoho vícepolohováho prepínače je spojen s jedním koncom tretí rady odporů, sběrný kontakt druhe části jednoho vícepolohoveho prepínače je spojon s druhým koncom této tretí rady odporů, přičemž jeden konec jedné rady odporů je opojon s jednou svorkou, Druhy konec druhé rady odporu je spojon o druhou svorkou,sbčrný kontakt dsläíhovícopolohoveho prepínače je spojon a tretí avorkou.Prodnoatní zarízení podle vynalozu je skutečnost, že umožňuje hrubá a jemná nastavovaní zadávaných hodnot .v äirokćm rozsahu pri. zachování konetantní hodnoty celkového odporu mezi. jednou svorkou o druhou svorkou.zarízení pro digitální zedávćní hodnot podle vyndlozu jo v príkladnćm provedení znázorněno na priloženom výkrese. l ýNa výkrese je zndzorněna jedna rade odporü, aloiona z jednotlivých odporů 51, ąg, 35,31, 55, 35, 51, ąg, 35, spojených za sebou tak, že odpor 51 jo spojon s odporom gg v uzlu,spojonom s kontaktom g, odpor 53 je spojon s odporom jav uzlu spojene s kontaktom 1, odpor 53 je epojen s odporom 55 v uslu, opojonem s kontaktom 4, odpor 3541 spojen s odporom 55 v uzlu, spojením s kontaktom 5, odpor 35 je spojon o odporom 35 v uzlu, spcjenom s kontakv tom 5, odpor 5 §jo spojon o odporom 31, spojením o kontaktom I, odpor 51 je spojon s odporom 55 v uzlu, spojenćm s kontaktom g, odpor g je spojon s odporom 52 v uelu, apojonems kontaktom 5, druhý konec odporu 32 je spojon e kontaktom 1 g- ťlyto kontakty 1, g, 5, , N19 prodstavují kontakty jedne čáti. jednoho vícepolohového prepínače, například přepínané kontakty jednoho poschodí jednoho aspoň desotipolohováho radiče. dJo/znizorněna druhá rada odpord, sloiena z jednotlivých odporu 11., 43, 55, u, 3,5, 143,g, 55, 515, spojených za sebou tak, že odpor 51 je spojon s odporom gg v uzlu, spojeném a kontaktom 1, odpor gg je spojen o odporom 35 v uzlu, spojonem swkontakton 15, odpgr 15 je spojon s odporom 11 v uzla, spojeném s kontaktom 11, odpor 55 je spojon o odporom 55 v uzlu, spojeném s kontaktom 15, odpor 45 do epojon s odporom 45 v uzlu, spojonam a kontaktom l , odpor 55 je spojon s odporom 41 v uzlu, epojonám s kontaktom 1.1, odpor 11 jo-opojen s odporom 15 v uzlu, opojonćm s kontaktom 1 §, odpor 15 je spojen s odporom 52 v uzlu, spojonćm o kontaktu 1.5, druhý konec odporu 55 je apojon s kontaktomTyto kontakty 1.1, 35 g, 1.5, , gg prodstavují kontakty druhé části tohoto jednoho vícopolohoveho prepínače, na príklad propínanć kontakty dalěího poschodí tohoto jednoho aspoň doeotípolohovćho radiče Dále je nnizorněna tretí rada odporů, složona z jednotlivých odpord 51., 5 g, 55, 55, 55,55, 51, 55, 55, spojednýoh n sebou tak, ie odpor 51 je spojon a odporom g v uelu, spojo nom s kontaktom gg, odpor g je spojen s odporom i vuzlu, spojené e kontaktu g), odporv uzlu, spojeni o kontaktom g. odpor 55 je epojen s .odporom §§ v uzlu, spojením s kontakten 2 §, odpor §§ je spojen a odporom 51 v uolu, spojená s kontaktu 31, odpor 51 je epojen s odporom 51 v uzlu, spojeného konstsktem 2 B, odpor g je spojen s odporom 52 v uzla, spojením s kontaktu ga, druhý konec odporu 52 V je spojen a kontaktom 32. wto kontakty gl, gg,gł, g), .u, 39 přsdstavují kontakty daliíhe víoepolohovího přepínsče, například prepínaníkontakty dalšího aspon destipolohovćho řadiče. x 2 VSpojení těchto řad odporu a těchto přepínačů je dalo takové, že ebčrný kontakt 49 jedné čistí jednoho vícepolohováho přepínačo je epojen e jedním koncom třstfřady odporu spojeném e kontakte g dalšího víoepolohového přepínače, sběrný kontakt 59 druhé části tohoto jednoho vícopolohového přcpínače je spsjan e druhým koncom túto třetí řady odporu spojenln s kontaktom 39 tohoto dalšího víoepolehového přepínačsLpřičeI jeden konec jedná řady edporu spojený s kontaktom 1. této jedné části jednoho vícepolohového přepínače je spoje s jednou svorkou g druhý konec druhé řady odporu spojený s kontaktom gg »této druhé časti ,zjednoho vícepolohového prepínače. je epojen s druhou svorkou gg, sbčrný kontakt §Q dalšího vícepolohováho prepínače je spojon s třetíýąvorkou Q.Počet odporu v jedné řsdě, počet odporu v druhé řadě, počet odporuÄve třetí řaděv jsou všeobecně libovolná cold čísla Výhodný počet odporu v jedné řadě je stejný jako je počet. odporu vo druhá řadě. i Ľ p vvelikosti odporu v ,jedná řadč a velikosti odporu ve druhá řadč jsou vłoobccně libovolné. Výhodná je však stejné velikost vlcohodporu v jedné řadě a vo druhé řadě, při ktoré ee dosahuje rovnoměrnć hrubá rozdčloní celého rozsahu zadávenýoh hodnot.ą Velikost odporu ve třetí Křadč je všeobecně libovolnd v závislosti na tom, zda se požaduje linoúrní prubčh jemného dělení, anebo zcela všeobecný prubčh tohoto dělení, dále částečně nebo úplné vyplnění jednotlivých dílku hrubého dčlení jemným dčlením, popřípadč pře-i kročení těchto jednotlivých ma jemným dčlením.Jedno konkrétní výhodné provedení podle výkresu minor-Šuja číselný príklad. Při počtu dovítí odporu v jedne řadě a devítí odporu ve druhé řadč o hodnotách 3 kâ e při počtu devíti odporu ve třetí řadč o hodnotách 333,59. jednu se o hrubé ddlení celkového rozsahu zaddvaných hodnot 30 kQ na deset dílků po 3 kQ. , a jemné d-ělení každého zltěchto dílku na devět jemných dílku po 333,39 Celkový rozsah zadávanąých hodnot se tedy rozděluje na 90 ,čistí s to ponocí dvou víoepolohorvých přepínačů, z nichž jeden m( alespoň deset psloh, a druhý nl alespoň devst poloh. řCelková hodnota odporu mezi jednou ovorkou g o druhou svorkou Q se sklidáze součtu . edporuĺjednoho počtu odporu jednoho řetězce, druhého počtu odporu druhćho řetězce, přičemž součet těchto počtu .odporu je číslo konetantní, a skládá ee ze součtu odporu třetího řetězce. V 7lak například při postavení jednoho prepínače v polose spojující kontakt 3 se jeběrnýn kontakte gQ jedno části tohoto přepínače e. spojující kontakt u se sbčrnjn kontaktom § 93 druh( čistí tohoto přepínače, e při postavení druhého přepínače v poloze spojující kontakt31 se ehčrnýn kontaktom § 52 tehetovpřopínečo je příalučnu hodnote odporu mezi jednou ovorkeug a třetí evorkou Q 3 revna součtu odpord Qł, Jg, 33 žł, jg, 23, 55, 5 §,.§§ což v číseldóm vyjádření předatavuàe hodnotu 11 ks. Příalulný dělíeí pměr je tedy 11 3 o.Zařízení pro digitální zadávaní hodnot nachází široké uplatnění jako číalicová náhrada za analogový potenoíometr. Naníato ohmíckých odpord lze uvažovat všeobecně jakoukoliv elektrickou inpedanoi, pneumatický popřípadě hydraulický odpor a podobnézařízení pro digitální zadávaní hodnot, vyznačená tím, že se skládá z Jedná řady odporů(31, 32, 33, , 39) spojených za sebou, z druhé řady odporů (41, 42, 43. , 49) apojeu. ných za sebou, z třetí řady odporů (51, 52, 53, , 59) gpojaných za sebou, přičemž jednotlivé uzly títo jedné řady odpord jsou v postupné» pořadí spojeny a kontakty (1, 2, 3,, 10) Jedná dáeti jednoho víoepolohového přapínača, například s přepínanymí kontakty Jednoho poschodí jednoho vícepolohováho řadiče jednotlivý uzly této druhé řady odporů Jaou v poetupnćm pořadí apojeny skontakty (11, 12, 13, , 20) druhá části tohoto jadnoho vícepolohového přepínače, například s přepínanými kontakty dalšího poschodí tohoto jednoho vícepolohoveho řadiče, jednotlivé uzly této třetí řady odporů Jsou v poatupném pořadí opojenw a kontakty (21, 22, 23, , 30) dalšího vícepolohověho přapínača, například s přepínanýní kontakty dalšího víoepolohového řadiče, a spojení těchto řad odpord a těchto přepínačů jo dále takové, že eběrný kontakt (40) jedné části jednoho víoapolohového přepínačeje apojen e jedním koncem třetí řady odpord, aběrný kontakt (50) druhé částí jednoho vícepolohového přepínače je spoáan a druhým koncom této třetí řady odporů, přičemž jeden konec Jedná řady odporu Je spojen e Jednou avorkou (61), druhý konec druhé řady odpord je epojen e druhou evorkou (62), aběrný kontakt (60) dalšího vícepolohošćho přepínače je apoáan o tře tí avorkou (63) 1 výkresV popisu vynálezu k autorskámu osvědčani č.215 612 Je chybné vytiš těno datum z ve řa ,jnšní .ÚŘAD PRO vxNÁwzx A OBJEVX

MPK / Značky

Značky: digitální, zařízení, zadávání, hodnot

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-215612-zarizeni-pro-digitalni-zadavani-hodnot.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro digitální zadávání hodnot</a>

Podobne patenty