Nůžky pro prostřihování navzájem rovnoběžných podélných prvků mříží nebo mřížových roštů

Číslo patentu: 215017

Dátum: 15.10.1984

Autori: Ritter Josef, Gött Hans, Ritter Gerhard, Ritter Klaus

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Nůžky pro prostřihování navzájem rovnoběžných podélných prvků mříží nebo mřížových roštů, které jsou opatřeny vodorovným vodicím nosníkem, při řezu pevným, na němž jsou upraveny hřebenové opěry, a které mají nožový nosník, pohyblivý při řezu rovnoběžně s vodicím nosníkem, na němž jsou upraveny hřebenové nože, spolupracující při střihu s hřebenovými držáky vodicího nosníku, vyznačené tím, že vodicí nosník (9) a nožový nosník (10), opatřené drážkami (19, 20), oddělujícími pilovité opěry (17) a nože (18), jsou uspořádány posuvně mezi svislými vedeními (11, 12), přičemž obě koncové plochy vodicího nosníku (9) se opírají o doraz (13, 14) uspořádaný pevně na stojanu (1) stroje, a že proti oběma čelním koncům nožového nosníku (10) je uspořádán vždy jeden jednočinný, ve stojanu (1) stroje upevněný, pracovní válec (5, 6) s pístem (3, 4), jehož pístnice (15, 16) je na konci vytvořena jako tlačná plocha pro k ní přivrácenou čelní plochu nožového nosníku (10).

Text

Pozerať všetko

nut. Drahy, které u takto vytvořených nůžek musí nože urazit, jsou proto velké, přičemž nejdříve odříznuté podélné prvky zůstávají trvale v dotyku s »přiřazenými noži nebo alespoň do té doby, než se ohnou do té míry, aby sklouzly z nožů. Vzhledem k tomu, že 7 jednotlive nože vstupují do záberu po sobě,jsou deformace jednotlivých podélných prvků navíc ještě nestejně velké.Rovněž opotřebení nožü je značné, protože při každém řezu jsou namáhány vždy stejné řezné hrany. To je zvläště nepřIjemnÉ,protože rychlé olpotřebení řezných hran vyžaduje častou výměnu vodicích a nožových nosníku, pročež oba tyto nosníky musí být s poháněcím mechanismem spoje-ny sice silově pevně, ale demontovatelně.Výměna vodicích a nožových nosniků je práce velmi náročná na čas, přičemž je ji třeba provádět také tehdy, pokud se majípo sobě odřezávat m-říže nebo mřížové rošty ~~s různými roztečemi ~podelných prvků. Vynález si klade za úkol vytvořit nüžky -vúvodu uvedeného druhu tak, aby byla i, při,- jednoduché celkové konstrukcí zaijištěn-arychlá výměna vodiciho a nožového nosní ku. Mimotp má konstrukcenůžekpodler vy nálezu Ivyloulčit prohýlbáni prostřihovaných podélných prvků a podstatné snížit prostoje ve srovnání se gznámými typy nůžek, Vytčený úkol se řeší a uvedene nevýhodyse odstraňují nůžktami podle vynálezu, je jichž podstata spočíva vtom, že Vodicí nos- ~-. .nik a nožový nosník, opatřené drá-žkaml, oddělujícílmi pilovité opěry a nože, jsou uspořádány posuvné mezi svislými vedeními, přičemž obě koncové plochy vodiciho nosníku se opi-raji o doraz uspořádaný pevně na stojanu stroje, a že proti oběma čelnim koncům nožoyélho nosníku je uspořádán vždy. jeden jednočinný, vevstojanu stroje upevněný,pracovní válec s pistem, jehož pístnice je na koncivytvořena jako tlačná plocha pro k ní přivrácenou čelní plochu nožovehoánosníku.Podle výhodného vytvoření vynälwezu jsouVodicí nosník a nožový nosník v oblastisvých konců uloženy v -otvorech otevíratelných a uzaviratelných rámů a tyto otevíratelné a uzaviratelné rámy jsou spojeny s pístnicemi svisle uspořádaných pracovních válců.Další výhodné vytvoření vynálezu spočíva v tom, že každá z boční-ch plooh vodiciho nosníku a nožovérho nosníku, ktera vymezuje dľážkll mezi dvěma sousedními noži nebo opěrami, tvoří alespoň s jednou z podélných bočníoh ploch vo-dicího nosníku nebo nožového nosníku řeznou hranu.Nůžky podle vynälezu lze také zd-okonalit tak, že dorazy pro čelní plochy vodiciho nosníku jsou uloženy ve dnech pracovních válců bočně od .pístnioHlavní výhody vynálezu spočívaji v tom,že u tohoto vytvoření nůžek je Vodicí nosník a nožový nosník ve-den toliko mezi dvěma,například pří-mými lkluznými plochami. K čelnim plochám vodiciho nosníku přiléhající, 4například přínmé plochy základen dorazů zabraňují pohybu vodiciho nosníku ve směru jeho podélné osy při řezu, aniž by omezovaly svislé posouvání tohoto nosníku. Síly, .potřebné pro pohyb nožoveho nosníku, se přenäšejí jako prostě tlakové síly přes rovněž napřikla-d přime plochyzakladen pistnic na čelní plochy nožového nosníku, takže -ani přenos velkých řezných sil nepůsobí technické obtíže. Přitom nejsou mezi oběma stavebními prvky vytvořena spojení, ktera by bylo třeba při demontáži vodiciho a. nožov-ého nosníku neljprve uvolňovast, což dovoluje provádět demontáž ve velmi krátké době.Při-výměnělze nožovy nosník v nadzdvižené poloze vodiciho a nožového nosníku buď v podélném směru z jeho uložení v uzavíratelném rámu vytáhnout, nebo po otevření uzavíratelneho rámu na obou stranách vyjmout jej ve směru vzhůru.Uspořádání podle vynálezutaké-umotžňuje oddělit všechny podélne prvky současně. Mříž nebo mřižový rošt mohou potom, pokud se n-ožový nosníkpo dokončenémzstřihu-poĺ-hybuje -dále, ibezpotiží sledovat tento pohyb,čímž se vyloučí jakékoliv prohnutí podélnýoh prvků přisttři-hur.. g - r , Řezná »hrana.ustpořadaná podle vynálezu je schopná při střihu spolupracovat s úhlo Dříčně proti 1 ehLou. .bOČIIÍP.LOE,ĽLOLI.ÉIÉŽKY-.i 19.druhém nosníku. Toto uspořádání umožňuje stříhat jak při pohybu nožového nosníku zpráva dolevagtak i. při pohybu v opačném smeru. Životnlostunůžek, se proto ve srovnání se známymi typy nůžek zvýši alespoň na dvojnásobek, protože m-ají nejméně dvakrát tolik řeznýoh ploch, případně dokonce čtyřlkrát .tolik řezných ploch, nežvuznámych nůžek. . ° ..° ~ vynález .jo v dalším podrobněji vysvětlen naąpřikladech provedení ve spojení s výkresovou částí. .a y . . . .Na ohr. 1 jsouznázorněny nůžky podle vynálezuw-vjvohledus .částečným řezemą .Na ohrgçztľje znázorněn částečný řez ,steljných nüžekvjpfldoryse. Na obr. Sa a 3 h je znázorněn bokorys a půdorysdetallu stejně vytvořeného- vodiciho nosníku a nožového nosníku.Znazorněné nůžky mají stojan 1 stroje, jehož obě poloviny jsou spojeny do rámu mohutným nosníkem 2, který je rovnoběžný s podélným směrem vodiciho nosníku 9 a nožového nosníku 1 D. Tento nosník 2 zaohycuje síly, vznikałjící při stříhäní.V obou bočních částech stojanu 1 stroje je uspořádán vždy jeden jednočinný pracovní valec 5, 6 s pístern 3, 4. Tyto pracovni válce 5, ü se opirají o příslušně tuhou, ve stojanu 1 stroje uloženou podpěrnou desku 7, 8, při čemž tyto podpěrné desky 7, 8 přenášejí sí- vly, vznikajicí při stříhání, na nosníky 2. Vodicí nosník 9 a nožový nosník 10, vytvářející vlastní stříhací nebo řezné ústrojí,jsou posuvné vedeny mezi svislý-mi vedeními 11, 12, tvoří-nimi s nosníky 2 kompaktní jed 215017-notku, a to jak ve svislém, tak i ve vodorovném směru. . Dorazy 13, 14, které jsou uloženy zalícovaně ve dnech Sa, Ba pracovních válců 5, B a které mají například rovnou kluznou plochupro například rovněž rovné přivrácené čel-ní plochy vo-dicího nosníku 9, vytvořené jako zakladny, zajišťují vodlcí nosník 9 proti posunutí v podélném směru, aniž by nějak ormezovaly možnost jeho svislého pohybu.Stejně je vytvořena například rovná základní plocha obou pístnic 15 s, 16 pístů 3, 4,kterávspolupracuje s například rovněž rovnou celní plochou nožovéhoi nosníku 11,čímž se zaj-isrtí možnost svíslêho relativní-ho pohybu nožové-ho nosníku lll vzhledem k pistnicl 15, 16. Každý z obou pístů 3, 4 je tedy tvarově pevné spojen s npžovým nosníkem 10 prostřednictvím přlvrácenê, se základní plochou jeho pístnice 15, 16 spolupracujfcí čelní plochou nožového nosníku 1 U, takže mezi písty 3, 4 a nožovým nosníkem 10 lze přenášet jenom tlakové síly, působící mezi těmito oběma prvky.Opěry 17 a nože 18 jsou vytvĺořeny jak-o zuby hřełbenu na navzájom sousedních úzkych stranách vodlcího nosníku 9 ~ajn~ožového nosníku 1 D a vytvářejí mezi sebou vdrážky 19, 20 do nichž se zasunou podélné tyče mříže nebo pásy ploché oceli mřížového roštu před stříhá-ním. Osové vzdálenosti těchto drážek 19, 2 D jsou ve v-odicím nosníku 9 a v nožovém nosníku 10 stejně velké a odpovídají vzájemným osovým vzdálenostem podélných prvků mříže nebo mřížového roštu.Pro uskutečnění svislého posouvání jsou vodicí nosník 9 a nožový nosník 1 D vedený v otevíratelných a uzavíratelných rámech 21,22, čímž se umožňuje pohyb obou nosníků 9,10 relativně k otevíratelným a uzavíratelným rámům 21, 22 toliko ve směru normály na rovinu tvořenou oběma otevíratelnymi a uzavíratelnými rámy 21, 22. Otevíratelné a uzavíraltelné rámy 21, 22 se mohou pohybovat působením pracovních válců 23, 24 ve svislém směru, přičemž při tomto pohybu -otevíratelného a uzavíratelnêlío rámu 21, 22 jsou nožový nosník 10 a vodicí nosník 9 společně unášeny.Otevíratelné a uzavíratelné rámy 21, 22 jsou s výhodou složeny ze dvou polovin, které jsou spojený neznázorněnými svorníky,zachycujícímí tollko setrvačné síly vznikající při svislém posouvání -vodicího nosníku 9 a nožového nosníku 1 D, takže je lze snadno Otevřít. Po otevření -otevíratelnéh-o a uzavíratelneho rámu 21, 22 lze vodící nosník 9 d a nožový nosník 10 nadzdvihnout a vyměnit.Pokud je vodicí nosník 9 a nožový nosník ll ve spodní klldové poloze, lze postupně přesouvat mimo záběr s oběma nosníky 9,10 mříž nebo mřížový rošt, který vystupuje ze svařovacího stroje. Těsně před přestřížením se vodicí nosník 9 a nožový nosník 10 prostřednictvím pracovního válce 23, 24 a otevíra-telného a uzavíratelného rámu 21, 22nadzdvihne do té míry, aby bylo možné zasunout podélné phvkyimříže nebo mřížového roštiído drážek 19, Zíltmezi sousedními opěrami 17, případně noži 18, ležícími V jedné rovině.Působením tlakového prostředí na jeden z obou pístů 3, 4 v pracovních vválcích 5, 6 se nožový nosník 10 posune tak daleko rovnoběžně k vodlcímu nosníku Sl, že je možné podělně prvky proříznout. Protože se uskutoční proříznutí všech podélných prvků současně, může oddělená mříž neho mřížový rošt bez překážek sledovat další pohyb nožového nosníku 1 D, přičemž cddělený kus se bez prohnu-tí prostřižených podélných prvků odsune stranou.Řezný pohyb nožového nosníku 10 vzhle dem k voclícímu nosníku 9 lze uskutečnit například jen do -té míry, aby se spolehlivě oddělily všechny podélné prvky. V tom případě je třeba bezprostředně po řezném pohybu zajistit vratný pohyb nožového nosníku ll do výchozí polohy působením tlakoveho prostředí na ten pracovní valec, ke kterému se nožový nosník 10 při řezu přibllsžoval. Následující řezný pohyb lze potom uskutečnit v opačném směru, takže jsou při řezu střídavěnamáhány obě boční plochy sousedníohopěr nebo Křezně hrany sousedních nožů, mezi .kterými je vždy vytvořena úiožná drážka pro podélný prvek. jerovněž možné posunout nožový nosník 10 při řezu o takovou dráhu, která odpovídá osové vzdálenosti jednotlivých prvků v mříži nebo V mřížovém roštu a v nožovém nosníku 10 upravit o jednu drážku pro podélné prvky více než ve vodicím nosníku 9. Tak leží po každém řezu drážky 19, 20 pro uložení -podélných prvků -opět v zákrytu, takže může odpadnout oddělený, tj. s řezem nespojený, vratný pohyb nožového nosníku 10 po každém řez.u.jednotlivé řezné pohyby se potom uskutečňují v neustálém střídání, to znamená, že jednou se pohybuje n-ožový nosník ll zprava doleva a při příštím řezu se pohybuje nožový nosník 1 U zleva doprava.Další výhoda -hřebenových nůžek podle vynálezu spočíva v uspořádání vždy jednoho pracovníh-o válce 5, 6 po obou stranách nožoveho nosníku 10, takže každý z obou pracovníci-h válců 5, B přenáší na nožový nosník 10 jen tlačné síly, čímž je úkol přenášet značné síly z pístu 3, 4 na nožový nosník 1 D splněn konstrukčně nejpříznivějším způsobem.ak je patrno z bokorysu na obr. 3 a nebo z půdorysu na obr. Sb, kde je znázorněn vodicí nosník 9, případně shodně vytvořený nožový nosník ll), vytváří každý z nich drážku 19, 2 D mezi bočními plochami 19 a, 20 a,vymezujícími sousední opěry 17 nebo nože 18, která tvoří s alespoň jednou z podélnýc-h boční-ch p 1 och Ba, 10 a vodicího nosníku 9 nebo nožového nosníku 1 U řeznou hranu Bb,10 h. Pokud se vytvoří řezné hrany na oboubočnlcvh podělných plochách těchto nosnĺků,lze použít oba nosníky jako nožově nosnlky v obou p-odélných směrech a po upotřebentje obrátit o 18.0 a znovu použít, což zajistí dlouhou životnost nüžek.,1. Nůžky pro prostřihováni navzájom rovnoběžnýlch podélných prvků mříži nebo mřížovýcłh roštü, které jsou opatřeny vodorovným vodicím nosníkem, přl řezu pevným, na němž jsou upraveny hřebeno-vé opěry, a které majírnožový nosník, pohy-blivý při řezu rovn-oběžně s vodicím nosníkem, na němž jsou Ltpraąveny hřebenové nože, spolupracující při střihu s hřebenovými držáky vodicího nosníku, vyznačené tím, že vodieí nosník 9 a nožový nosník 102, vopatřené urážkami 19, 2 x 0), oddělujícími pilovítě opěry 117 a nože 18, jsou uspořádúny posuvně mezi svislými vedeními 11, 12, ~přlčemž obě koncové plochy vodicí-ho nosníku 9 se opírají o doraz 13, 14 uspořádaný pevně na stojanu 1 stroje, a že proti oběma čelním koncům nožového nosníku 10 je uspořádán vždy jeden jednočinný, ve stojanu 1 stroje upevněný, pracovní válec 5, 6 s pistem 3, 4, jehož pístnlce 15, 16 je na konci vytvořena jako tlačná plocha pro k ní při vrácenou čelní plochu nožového nosníku 1 I 0 ~.2. Nůžky podle bodu 1, vyznačené tim, že vodicí nosník 9 a nožový nosník 10 jsou v oblasti. svých konců uloženy v .otvorech otjevíratelných a uzavíratelných rámů 21,22 a že tyto otevíratelné a uzavíratelné rámy 21, 22 jsou spojeny s pístni-cemi svisle uspořádaných pracovních válců 23, 24.3. Nůžky podle .bodů 1 a. 2, vyznačené tim,že každá z bočních ploc-h 19 a, 20 a vodicího nosníku 9 a nožového nosníku 10, která vymezuje drážku 19, 2 U mezi dvěma sousedními noži 18 neb-oopěrami 17, tvoří alespoň s jednou z podélných bočníoh ploch Sa, 10 a vodicĺho nosníku 9 nebo nožového nosníku 10 řeuzn-ou hranu 9 b, 10 b4. Nůžky podle bodů 1 až 3, vyznačené tím,že dotazy 13, 14 pro čelní plochy vodicího nosníku 9 jsou uloženy ve dnech Sa, Ba pracovních válců 5, 6 bočně od pístnic 15, 15.,

MPK / Značky

Značky: navzájem, roštů, podélných, mříží, rovnoběžných, mřížových, prostřihování, nůžky, prvků

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-215017-nuzky-pro-prostrihovani-navzajem-rovnobeznych-podelnych-prvku-mrizi-nebo-mrizovych-rostu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nůžky pro prostřihování navzájem rovnoběžných podélných prvků mříží nebo mřížových roštů</a>

Podobne patenty