Kompensátor teplotních dilatací vřeten vodorovných vyvrtávaček

Číslo patentu: 214512

Dátum: 28.02.1984

Autor: Řezníček Mojmír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Předmět vynálezu řeší problém kompensace teplotních dilatací vřeten vodorovných vyvrtávaček, pomocí natáčivého uložení, jak tažné tak i vymezovaní tažné matice posuvového šroubu, kde na čele tažné matice posuvu je pevně upnut třmen s ramenem v němž je kyvně uložena matice teplotní kompensace, jíž prochází tažný šroub teplotní kompensace, ovládaný buď ručním kolem, nebo elektromotorem při samočinném řízení pomocí ovládače.

Text

Pozerať všetko

Předmět vynáleeu řeší problém kompeneece, teplotníoh dilataoí vřaten, . voderovnjŕoh vy vrtávsžek.»Při chodu vodorovnéwyvrtávaöky, uniká ve vřeteníku takové množství tepla, že posunutí kanoe vřetone ve směru jeho eey, cvlivněné teplotním rcztažením těless vřeteníku, posuvového šroubu a vlastního vřetene, může dosáhnout i několika desatín milimetru. Tovpřesahuje näkclikanásobně přípustné nepřesnosti cbrábění. K potlačení těchto nepřesncstí se používá odvádění teple. s vřeteníku pcdoblaeeným olejom. Tento způsob má však mnoho nedostatků. Zařízení je velmi nákladné, trvalou spotřebou energie navíc. zvyšuje provozní miklady, je nutno zvládat značné množství oirkulujíoího oleje a konečně je třeba velmi pracnä, experimentálnä stancvit místa Vpřívodu chladíoího oleje, protože nevhodná volba chladících míst, může vésti knevyhcvujícím výsledkům.Předmět vynálenu tuto vysckounepřesnost, spůsobenou tepelnou dilataci vžetene odstraňuje, je umíatěn na tělese zadního, opěrného ložiska vřetene, na výlcžníku vodorovné vyvn távečky s posuvovým šroubem a jeho podstata spočíví v tom, že posuvový šroub pracovníhoi vřetena, uložený v tažné matioi posuvu pracovního vřetens. a ve vymesovací tažné matioi po suvu pracovního wrřetena, jsou tyto matice uloženy natáčivě v telesa, sadního cpěrného 1 ožiska, pracovního posuvuvřetena, pomocí přímb, kde na. vymezovsołí tažné matici, je upevnän.s dnážkou pero vymezení, a upínacími ärouby, spojujíoími třmen, tažné. matice posuvu, v jeden oelek, kde naJrameni třmenu, je uložena kyvně na öepu, matice tepelné kompenseoe, s tažným šroubem, jež vychází s převodové skříně, ovládán jednak ručním kolem,nebo elektrcmotcrem, ovládaním spínači, jež nastavuje semoöinný ovladač, přes číselník,kde celý kompensátor je umístěn kyvnä na čepu, uloženěmv upeväcvaoím umení, pevné spojeném e telesom, nadního opěrného ložiska vąřetena., i vPředmět vynálezu odstraňuje používání chlazení oleje, lze jím dosáhnouti kompeneaoe,teplotní dilatece napraoovním vřetenu v rozmsmí jedné setiny milimetru. iPříkladné provedení předmětu vynílesu je sohématiolq ąsnásornäno ne. připcjenýoh výkreeeoh, kde na obr.u 1, je nnázoměn řez, tšlesemisadního opärného ložiska, pmcovního městene. v části pcsuvového äroubu, na obr. 2, pak boční pohledu strany vymszovací-tažné matice a na obr. 3, pak čelní pohled na umístění celého kompeneátoru teplotní dilataoe.Na obr. .1, je na sohématiokém řem, tälesem nadního, cpärného ložiska pracovního vřłetene g, v místě čistí posuvového äroubu l, nnánornéno natáčivé uložení, jak tažné matice posuvu 1, tak i vymucvaoí tažné matice i, jež jsou obě ąxiálnä upnuty přírubąmi j. Načale tažné nation posuvu 1, je upnut pevné třmen 6, s ramenem, pro kyvné uložení, matice teplotní kompeneaoe lg. Na čele vymesovaoí tažné matice i, je pevné upnut třmen 1, mající na svém rameni, vymenovaní drížku g, s upínscími šrouby 2, pomocí kterých jsou obe. třmeny § a 1. pevné spcjeny v jeden celok. vymenovaní drážke g, slouží k eíklednímu, uiílnímu vymezení, obou tažnýoh matio 3 a i, na posuvovém šroubu l. Na obr. 2 e. 3, je Inúsorněnc kyvné uložení, matice teplotní kompeneace 12, na čepu n. Touto mstioí jg, prochází tažný äroub,teplotní kompensnoe 33, ktorý vvąohází z převodové sldíně 1 , jsouoe ovládam, bud mčnímkolem 12, nebo při semočinném. řízení elektromotoremji, který otáčí současně číielníkemJá, teplotní kompenseoe. Vlastní řízení, teplotní kompeneaoe je uskutečňevínc, pomocí ovlaV dače u, který dle údajů teploměrü, umístěnýohvna pouzdrech uložení pracovního vřetene kte réžto zařízení je známé. Qvladač 33, pêk přestavuje, ovládací spínače 11, v obou eměrech dle udené teploty, jzĺvž odpovídá úměrně, teplotni prodloužení konce osy, pracovního vřetene. Vlastní teplotní kompensaoe, pracovního vřetene g 1, je tedý dosahoval-zo, částečným natáčením tažných inatic a i, pomocí nichž, bez ohledu na pracovní posuv, je pracovní vřeteno při libovolpém výsuvu, korigováno dle vlasthíhoÁotoplení. Korekce je provedena dledélky, pracovníhovřetene aš úhel natáčení tažných maticą s. i, i dle stoupání závitu posuvověho šroubu, kteréžto hodnoty jsou pro každou, vodorovnou vývrtdvačku indĺviduelní.Celý teplotni kompensátor je zaväšen, na čepu převodovâ skříně Q, na upevňovacím ramená.že dojde k poruäe elektrické části teplotniho kompensátoru, nebo z ekonomických důvodů ne ní. vhodné provädět samočinnou tep 1 otní. kompensaoi, jestato prováděna pouze ručním kolem 15,dle údajů teploměru. Lze také misto -převodové skříně 1 , použití pouze prodloužené rameno ze až-menu §, a toto rameno, aretovat v broměnné poloze, dle údajů teploněru.Celý teplotná komšeneátor je značně jednoduchý, pro svou montáž vyžaduje pouze úpravu tělesapadního, opärněuho ložiska pracovního vřełĺene a lze jej použití. na všech drueíoh vo. dorovných vyvrtávaček.Kompensátor teplotníoh diletací vřeterí vodorovnýoh vyvrtávaček, umístěnýwna tělosezadního opěrného ložiska vřetene na. výložníku vodorovné vyvrtávačky s posuvovým šroubemv vyznačenyf tím, že posuvový äroub (1) pracovního vřetena je uložený vtažné na (3) p°suvlł Pr°°°vnĺh° Vřetem 3 7 ° Vľmüovací tažné matici (4) posuvu pracovního vřetena, kde tyto matice jsou uložený natáčivě v tělese (2) zadního opěrněho ložiska vřetene (21) pomocí přírub (5), a na vymezovacív tažné matioi (4) je vupovněn třmen (7), opatřehý drážkou (s) .o pro vvmezení a upínacími šrouby (9) pro pevnĺs spojehí s třmenem (6) tažné matice (3) pasu. W na 3310 i GMB-i .13 kyvně uložena na čepu (11) matice (10) tažného šroubu (12), spoje ného s převodovou skrz-iní (13), který je pro ovládání přažen s ručním kolem (15) nebo selêkťľomoťorem (14). zařazeným současně do obvodu vřazenýoh spínačd (17) e. samočinného ovla dačo (18) a ovládajícím čieelník (16), přičemž kompeneátor je umíetěn kyvně na. čepu (zo)

MPK / Značky

Značky: vřeten, vodorovných, kompensátor, teplotních, vyvrtávaček, dilatací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-214512-kompensator-teplotnich-dilataci-vreten-vodorovnych-vyvrtavacek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompensátor teplotních dilatací vřeten vodorovných vyvrtávaček</a>

Podobne patenty