Způsob řízení směšovacího poměru paliva a spalovacího vzduchu u hořáků sklářských tavicích pecí a zapojení k provádění způsobu

Číslo patentu: 214308

Dátum: 01.06.1984

Autori: Bačík Ivan, Blažejovský Josef, Snopek Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob řízení optimálního směšovacího poměru paliva a spalovacího vzduchu u hořáků sklářských tavicích pecí změnami množství spalovacího vzduchu na základě analýzy spalin na obsah kyslíku a kysličníku uhelnatého, vyznačující se tím, že množství spalovacího vzduchu se udržuje na úrovni, při níž nejnižší množství kyslíku a nejvyšší množství spalitelných látek ve spalinách jsou ve vzájemném poměru na hodnotách, při nichž je teplota v peci na žádané výši.

Text

Pozerať všetko

nad sklovinou a reguluje se spotřeba vzduchu a paliva v nepřímo uměrné závislosti na odchylce algebraického součtu hodnot signálu teploty a složení plynů nad sklovinou od dané hodnotysignálu. Složení plynu nad hladinou skloviny však nsdává objektivní údaj o podmínkách hoře ní.Dnes se za nsjvhodnější měřítko hospodárnosti spalování považují údaje analyzátorů spalin. Použití laboratorní analýzy spalin je zdlouhavé a regulace je zatížena značným zpožděním. Mimoto tato metoda se nehodí pro automatické způsoby řízení. Proto se používá analyzá torü zapojených do odtahu spalin nebo napojených na ně.Z publikace J. Štěpána Základy navrhování regulace tepelných energetických zařízení/vydalo SNTL a SVTL r. 1963/ na str. 146 je známo použití signálů podle údajů analyzátorů spalin na kysličník uhličitý. Tento způsob má tu nevýhodu, že u sklářských tavicích pecí je obsah kysličníku uhličitého ve spalinách závislý nejen na podmínkách hoření, ale též na složení kmene, tj. látek obsahujících a uvolňujících kysličník uhličitý během tavicího proce su.Nejčastěji se používá signálu podle obsahu kyslíku ve spalinách,jak uvádí např. patent Francie č. 2.022.374. Nevýhodou je, že nelze spolehlivě určit, jaká koncentrace kyslíku od povídá optimálnímu směšovacímu poměru určitého hořáku i paliva.V patentovém spisu USA č. 3,856,496 je popsán způsob regulace hoření ve skláŕské tavicí peci, podle kterého se měří množství přebytečného vzduchu analyzátorem kyslíku a obsah kysličníku uhelnatěho analyzátorem kysličníku uhelnatěho V závislosti na výkonu pece, přičemž se minimalizuje množství dodávaného vzduchu při udržování úrovně obsahu kysličníku uhelnatého pod předem stanovenou hranicí. Bylo však zjištěno, že všeobecně přijímaný názor,že minimální koncentrace kyslíku je optimální, není obecně platný a při minimalizaci kyslíku může docházet ke kolísání teploty v peci. Mimoto spaliny obsahují vedle kysličníku uhelnatého též další spalitelné látky, které analýza nebere v úvahu. Zařízení na základě zjištěných údajů reguluje spalovací poměry vzájemným nastavením rozprašovacích trysek paliva ve zděném hořáku pŕivádějícím spalovací vzduch a je vhodné především pro pece pracující seUvedené nevýhody se odstraní nebo podstatně omezí způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že množství spalovacího vzduchu se udržuje na úrovni, při níž nejnižší,množství kyslíku a nejvyšší množství spalitelných látek ve spalinách jsou ve vzájemném poměru na hodnotách, při nichž je teplota v peci na žádané výši. Podstata zapojení k provádění způsobu spočíva v tom, že regulační orgán přívodu vzduchu do hořáku je napojen na výs tup poměrového členu, na jehož vstup je napojen porovnávací člen, na který jsou napojenýpřímo analyzátor kyslíku a přes odchylkový člen analyzátor spalitelných 1 átek.a čidlo tep loty.Způsob regulace podle vynálezu bere v úvahu vedle kyslíku obsah všech spalitelných látek ve spalinách a přesně vymezuje při dodržení požadované teploty v peci oblast optimální ho spalování, v níž potom průběh spalování udržuje a to bez ohledu na složení paliva. Tímse zajišťuje co nejvýhodnější průběh spalovacího procesu, což se projevuje minimálními ztrátami na zjevném i chemickém teple spalín. Výsledkem je lepší stupeň využití paliva a docíle ní úspor v jeho spotřebě.Příkladně provedení vynálezu je popsáno dále a schematicky znázorněno na připojených výkresech, z nichž představuje obr. 1 graf závislostí obsahu složek spalín a teplotyobr. 2 zjednodušene blokové schema zapojení k provádění způsobuKřivka a /obr. 1/ znázorňuje prüběh obsahu kyslíku ve spalinách ve sklářské tavicí peci vytápěné lehkým olejem, křivka Q průběh obsahu spalitelných látek ve spalinách v ekvivalentních kysličníku-uhelnatého, přičemž ekvivalentní kysliřníku uhelnatého je obecně takové množství jakkoli spalitelné látky, které svým spalovacím účinkem odpovídá množství spáleného kysličníku uhelnatého. Spalitelné látky jsou kysličník uhelnatý, vodík, methan, vyšší uhlovodíky apod. Křivka 9 znázorňuje průběh naměřených teplot V peci. Svislé čáry g,§ vymezu jí optimální podmínky spalování v peci. Na ose x je stupnice směšovacího poměru §p vzduch-olej v m 3 l 1, měřeno za normálních podmínek a pod ní stupnice součinitele Q přebytku vzdu chu.V peci l /obr. 2/ je umístěno čidlo g teploty, např. termočlánek nebo radiační pyrometr.V odtahu § spalín je umístěno odběrové zařízení Q analyzátoru § kyslíku a analyzátoru § spalitelných látek. Analyzátor § kyslíku je napojen na porovnávací člen Z spojený s poměrovým členem § napojeným na snímač 2 průtoku vzduchu a regulační orgán lg průtoku vzduchu napojené na přívod ll spalovacího vzduchu. Přívod lg paliva s regulačním orgánem lg průtoku paliva a přívod ll spalovacího vzduchu üstí do hořáku lg pece l. Čidlo g teploty a analyzá tor 6 spalitelných látek jsou napojeny na porovnávací člen Z přes odchylkový člen lâ.Tavicí teplota, jejíž průběh znázorňuje křivka g /obr. 1/ se nastaví zhruba na žádanou hodnotu pomocí regulačního orgánu lg průtoku paliva a regulačním orgánem lg průtoku spalovacího vzduchu do hořáku L 5 a měří se čidlem g teploty. Analyzátor § zajištuje obsah kyslíku ve spalinách a analyzátor § spalitelných látek obsah spalitelných látek ve spalinách. JeSt 1 ĺ že je obsah kyslíku neúměrně vysoký, např. více než 3 , porovnávací člen Zvyš 1 e signál do poměrového členu §, jehož výstupní signál snižuje regulačním orgánem lg průtoku vzduchu množství vzduchu přiváděného přívodem ll spalovacího vzduchu do hořáku lg. To se děje tak dlouho, dokud odchylkový člen lâ nezjistí současný pokles teploty čidla g a analyzátor § spalitelných látek vzrůst spalitelných látek nadnejvyšší přípustnou koncentraci spalitełných látek ve spalinách vymezenou čarou Ě Jestliže se za těchto podmínek teplota v peci l,změřená čidlem 2, liší od žádané hodnoty, upraví neznázorněný obvod napojený mezi čidlo gteploty a regulační orgány lg a lg celkový přívod paliva i vzduchu do pece l tak, aby tep lota byla na žádané výši.1. Způsob řízení optimálního směšovacího poměru paliva a spalovacího vzduchu u hořáků sklářských tavicích pecí změnami množství spalovacího vzduchu na základě analýzy spalín na obsah kyslíku a kysličníku uhelnatěho, vyznačující se tím, že množství spalovacího vzduchu se udržuje na úrovni, při níž nejnižší množství kyslíku a nejvyšší množství spalitelných látek ve spallnách jsou ve vzájemněm poměru na hodnotách, při nichž je teplotav peci na žádané výši.2. zapojení k provádění způsobu podle bodu 1 vyznačené tím, že regulační orgán /10/ v pří vodu /11/ spalovacího vzduchu do hořáku /l 4/ je napojen na výstup poměrového členu /8/, na jehož vstup je napojen porovnávací člen /74 na který jsou napojeny přímo analyzátor/5/ kyslíku a přes odchylkový člen /IS/ analyzátor /6/ spalitelných látek a čidlo /2/

MPK / Značky

Značky: způsob, spalovacího, poměru, pecí, tavicích, směšovacího, sklářských, řízení, vzduchu, hořáku, paliva, provádění, způsobu, zapojení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-214308-zpusob-rizeni-smesovaciho-pomeru-paliva-a-spalovaciho-vzduchu-u-horaku-sklarskych-tavicich-peci-a-zapojeni-k-provadeni-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob řízení směšovacího poměru paliva a spalovacího vzduchu u hořáků sklářských tavicích pecí a zapojení k provádění způsobu</a>

Podobne patenty