Bis (2-propyldifenylsilyl) ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká oboru chemie, speciálně chemie organokovových sloučenin. Řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci(- olefinů, zvláště ethylenu. Vynález popisuje dosud neznámou chemickou sloučeninu bis (2-propyldifenylsilyl) ester kyseliny chromové obecného vzorce [(2-C3H7) (C6H5)2SiO]2 CrO2 a způsob jeho přípravy konverzí 2-propyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrným nebo esterifikací 2-propyldifenylsilanolu oxidem chromovým. Nové chemické individuum je identifikováno a charakterizováno chemickou analýzou a rozborem elektronových, infračervených a NMR spekter. Jsou stanoveny jeho základní fyzikálně-chemické veličiny.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká dosud nepopsąnésloučeniny AK žąopopyldiýenylsilyl)Aesterukyseliny chromcvé obecného vzorce IŠ 2-C 331) (C 6 Éš)2sloučeniny. y Estery kyseliny cnrcmové nabyly v posledních letech významu jako účinné složkyprůmyslové používaných ketalyzátorů pro polymeraoe olefinů, zejúěna pšojvýrcků nízko- ątlakáho polyethylenu. Čistě organické estery kyeeltinąr-chlłc ynejsouĺ-všákľ oŕąktickâžpoužití příliš vhodné, neboí Jsou málo stabilní, hořlavá.ažlgsmozáyelnás.jejlćhŕczk 1 i§ může probíhat až explczivně. Z uvedených důvodů se organické estery nshrazuji estery.ĺLŠ organometalickými, např. různě substituovanými silyl-nebo etennylderiváty, nebo orgąe už nometaloidnimi, např. subetitucvanými foefoniovými esťery kyseliny chromové. Ze všecheeterů této skupiny mají z praktického hlediska největší význam bie(trifenylsilyl) eefeävpodobné katalytické vlastnosti i od alkyldifenylsilylderivátu, bis(2-pŕopyldiienyleilylxesteru kyseliny chrcmové. Tato eloučenina nebyla dosud v litersťcře popsána. Q V Předmětem vynálezu je sloučenina bis(2-propyldifenylsilyl)ester kyseliny chromovéPředmětem vynálezu je také způsob přípravy bis(2-prapyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové, jehož podstata spočivá v tom, že se bud 2-propyldifenylohlcrsilanatrkĺhrúí ho vzorcede X znamená chlor, nechá reagovat s chromanem stříbrným, nebo 2 «propyldifenylsi 1 anol Řéhož etrukturního vzorce, Kde X znamená skupinu OH, nechá reagovat s oxidem chromoâým V prostředí organických rozpouštědel.Ý Při způsobu přípravy podle vynálezu se reakce provádí v prostředí benzenu,elifatického unlovouíku 05 G 8. výhodné hexanu, případně chlorovahého uhlovodíku G 1 - G 4, výhodně tetrachlormathanu, s níniž jsou dobře mísitelné obě 2-propy 1 diífenylsilylové složky, zatím co sloučeniny šestimocného chromu tvoří tuhou fázi.Vlastní konverze probihá za mírných podmínek, ty. za teploty místností aL atmosférického tlaku, několikahodinovým třepáním reakčni směsi Produkt se Šizoluje vakuovým odpàřením rozpouštědla. Výtěžky přesahují 90 teorie.šsyntéza preparátu je demonstrována následujícími příklady.šsloučenina vzniká reakcí výjádřenou vztahemçsměs 10,9 g 2-propyldifenylchloreilanu, 8,3 g chromanu stříbrného a 100 ml benzenu Šbyla 24 hodin intenzivně třepána bez přístupu světla. Reakcí vzniklé suspenze byla filtrací zbavena nerozpustných stříbrných solí. Po vakuovém odpaření rozpouštědla iz fíltrátu bylo získáno ll g oranževého oeljovitého produktu (93 teorie), který zstánim při teplotě O až 5 °C poekytl oranžovou krystalickou hmotu. Ve výtěžká 87,resp. 90 teorie byl získán stejný preparát při použití dichlormetanu a chloriduS 1 oučenina vzniká reakcí vyjádřenou vztahemĺsměs 7,5 g 2-propyldifenylsilanolu, 3,9 g oxidu chromového a 80 ml suchého n-hexanu byla 0,5 hodiny míchána bez přístupu světla. Po odfiltrováni od nezreagovaného oxidu ohromového bylo k filtrátu přidáno 3,9 8 čerstvého oxidu chromového a ĺmichání pokračovalo ještě l hodinu. ľo odfiltrování nezreagovaného oxidu chromovéhobyl čirý filtrát zbaven rozpouštědla odpařením za vakua. Bylo ziskáno 7,7 g (88ĺteorie) oranžového olejovitěho produktu, který stáním ztuhl na oranžovou krysťalickoubhmotu. Ve výtěžku 88, resp. 85 teorie byl získán stejný preparát při použitín-pentanu a chloridu uhličitého jako rozpouštědel.Preparáty, získaná postupy v předchozích odstavícn, je možnona základě shodných fyzikálně-chemických parametrů považovat za ldentické.Vlastnosti bis(2-propyldifenylsilyl)esteru kyseliny enromové e jeho ldentifikace. V Vlastnosti a stabilita produktu Břipravený ester kyseliny ohromové je oranžová tuhá látka stálá V temnu a při teplotách pod O °G. Teplota táni 53 až sa °c (po rekrystallzaci z chloridu uhličitého) Index lomu (podchlazená tavenina) 1.6220 (20 °c) Měrná hmotnost (podchlazená tanenina) 1155 kgm 3 (20 ° 0)Výsledky slementární analýzy pro C 30 H 34 Si 2 Cr 04Ve shodě s teorii byly v oblasti 700 až 240 nm ve spektru bla(2-propyldifee nylsllyl)Isteru kyseliny chromové (hexanový roztok) nalezeny tři absorpční pásy,jejich charakteristiky Jsou uvedeny v tabulcs II.Tebulks II Charakteristiky pásu elektronového spektraPolohy pásü i Jejich intenzity odpovídají výsledkům, zjištěným usnámýoh trifeuyl-A trialkyl-, resp. alkyldifsnylsilyl-esterů kyseliny chromová.V infračerveném spektru ssteru byly V oblasti 400 až 4000 em absorpční pásy, jejichž vlnočty e přiřazení uvádí tabulka III.V infrečervenám spektra byly identiflkovány pásy, která náleží vlbracím skupin fenylových, skupiny 2-propylová, vlhrece vazeb Si-0 a vlbrece selkupení Cr 04. Jejich přiřszení vyplynulo z vlbrační analýzy a porovnání se spektry(2-c 3 H 7) (côusjzslcl. (2-035) (G 6 H 5)2 Si 0 H, RG 6 H 5)3 SiQ 20 r 04 7 a.ds 1 §íon orga nokovových esterů kyseliny ehromové.aba. pás (cnfl) přířazexní » abs. pás (amd) přiřazení 469 m X-senz 1476 mv 503 vs X-senz 1580 s 591 m l/(Si-.O-Cr) 1761 617 vr h Maco) 1810 658 a X-senz 1875 696 va dýohání 1949 kruhu 1 705 vs s(C-H)Ih 2866 ~ 736 s 1(Si-C) v 23941 868 vs s/(Si-O) 2926 asc vš y(Si-0) . 2950 96 s vs Her-O) 2995 981 v 5 vwr-o) 3005 990 sh def.kruhu 3020 1027 m pan-Hm 3048 1066 m F(G-H)Ph 3067 1117 va X-senz Ph 3082 m 1155 w F(G-H)Ph Ph ten 82 m ĺywąnľn Jrłfsenz Ěärgššłivývna 1233 w s (C 33) . substituci 1253 w Mc-rnľh 1299 w /J (cánľh Intenzity pásů 1324 w v (c-c)ph Z 331131 slabý 1362 w 5 (e 113) žĺĺâžní 1379 m 6 (CH 3) 劊ŠŠŠbEiInÝ 1.420 vs v (C-G)Ph i 1455 vi á(cn 3) 1.. nůjmm o 2931911111115 spektrum13 d. spektrum sloučeniny bylo měřeno při frekvenci 25,047 M 32, zgsĺvŕĺłłmm 5 P°ktľum při frekvenci 19,T 88 MHz. Pro měření byl. použit 25 ní roztok látky v denteriochloro.formu s tetramethgrleilanem ,jako vnitřním atandartem.Měření byla. proveilena při teplotě 25 °C. Hodnoty chemických posunů jsou, vyjádřeny v ppm(kladné hodnoty ozmačují posun k nižšími poli).

MPK / Značky

Značky: ester, 2-propyldifenylsilyl, způsob, chromové, přípravy, kyseliny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-213975-bis-2-propyldifenylsilyl-ester-kyseliny-chromove-a-zpusob-jeho-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bis (2-propyldifenylsilyl) ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy</a>

Podobne patenty