Automatický signalizační systém

Číslo patentu: 213939

Dátum: 01.06.1984

Autor: Schmucker Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Automatický signalizační systém pro automatické sledování hlídaných míst v elektrických obvodech strojů a zařízení, sestávající z multiplexeru, multivibrátoru, čítače, dekoderu, displeje, hradlovacích obvodů, pamětí a poruchového relé, vyznačené tím, že výstup multivibrátoru /12/ je propojen se vstupem /ab/ hradlovacího obvodu /11/ blokování impulsů, jehož druhý blokovací vstup /ad/ je propojen s negovaným výstupem /q/ výstupní paměti /3/, přičemž výstup /ac/ hradlovacího obvodu /11/ blokování impulsů je propojen se vstupem /aa/ desítkového čítače /10/, kde výstupy /x,y,z/ tohoto čítače /10/ jsou propojeny s adresovacími vstupy /k,l,m/ multiplexeru /l/ pro funkci výběru dat, kde současně jsou výstupy /x,y,z/ desítkového čítače /10/ propojeny se vstupy /ae, af, ag/ dekodéru /13/, přičemž výstupy /ah až aq/ dekodéru /13/ jsou propojeny a katodami dekadické číslicové indikační výbojky /14/, jejíž anoda je propojena přes anodový odpor /15/ a kladným napětím /U2/, kde výstupy čidel nebo sledovaných míst /A až H/ obvodu jsou propojeny se vstupy /a až h/ dat multiplexeru /1/, přičemž přímý výstup /i/ multiplexeru /1/ je propojen se vsazovacím vstupem /n/ výstupní paměti /3/, dále je přímý výstup /i/ multiplexeru /1/ propojen s blokovacím vstupem /w/ hradlovacího obvodu /9/, přičemž negovaný výstup /j/ multiplexeru /l/ je propojen s kontaktem druhé polohy přepínače /2/ "ručně-automaticky" a kontakt první polohy přepínače /2/ "runě-automaticky" je propojen s výstupem /v/ hradlovacího obvodu /9/, kde výstupní kontakt přepínače /2/ "ručně-automaticky" je propojen s nulovacím vstupem /o/ výstupní paměti /3/, jejíž přímý výstup /p/ je propojen se vstupem zesilovacího stupně /4/, přičemž výstup zesilovacího stupně /4/ je propojen s jednou stranou cívky poruchového relé /5/, jehož druhá strana je propojena s kladným potenciálem /+U1/ s paralelně k cívce poruchového relé /5/ je zapojena zhášecí dioda /6/, kde dále vstup /u/ hradlovacího obvodu /9/ je propojen s negovaným výstupem /t/ paměti /8/ tvarovacího obvodu, přičemž vsazovací vstup /r/ paměti /8/ je propojen s první stranou pracovního kontaktu odstavovacího tlačítka /7/ poruch a nulovací vstup /s/ paměti /8/ je propojen a první stranou klidového kontaktu odstavovacího tlačítka /7/ poruch, přičemž druhé strany pracovního a klidového kontaktu odstavovacího tlačítka /7/ poruch jsou spojeny s prvkem /OV/ o napěťové úrovni nula voltu.

Text

Pozerať všetko

lativně vysoká. Jinou jeho výhodou je to, že nároky nastrana poruchového relé je připojena na první kladné napětí. Vsazovací vstup výstupe ní paměti je propojen s přímým výstupom multiplexeru, který je současně propojen i s blokovacím vstupem druhého hradlovacího obvodu. Negovaný-výstup multiplexeru je propojen přesdruhou polohu přepínače ručné-automaticky s nulovacím vstupem výstupní paměti, který je současně přes první polohu přepínače ručně-automaticky Ľ propojen s výstupem hradlovacího obvdou, jehož vstup je propojen s negovaným výstupem ĺ paměti, sloužící jako tvarpvací obvod, jejíž vsazovací vstup je propojen s pracovním kontaktem a jejíž nulovací vstup je propojen s klidovým kontaktom odstavovacího tlačítka poruchy. Druhé stpany obou kontaktů tohoto tlačítka jsou spojeny s prvkem o napěĺové úrovni nula voltu. Paralelně k cívce poruchového relé je zapojena zhášecí dioda. Výstupy desítkového čítače jsou zároveň propojeny se vstupy dekoděru, jehož výstupy jsou propojeny s jednotlivými katodami dekadické číslicové výbojky. Anoda této výbojky je pak propojena přes anodový odpor s druhým klsdným napětím. IVýhodou automatického sígnalizačního systému podle vynálezu je jeho poměrně značná jednoduchost a nízká cena. Jeho výhodou je dále to, že jeho spolehlivost je rezapojení a údržbu a potřebný montážní prostor jsou poměrně malé. Další jeho výhodou je to, že se automaticky na displeji zobrazí místo poruchy a při více poruchách se automaticky vyhledává jednaporucha za druhou, dále, že kontakty jediného~poruchového relé je možno blokovathlídaný stroj nebo zařízení a současně opticky a akustický signalizovat stav bez poruchy a poruchový stav. ° Automatický signalizační systém je v příkladu znázorněn na přiloženém výkresu,znázoršujícím blokové schéma příkladného provedení zapojení podle vynélezu pro osm sledovaných míst, jejichž počet v případě použití dalších stavebních prvků lze libovolně rozšířit. Automatický signalízační systém podle vynálezu sestává z multívibrátoru lg, jehož výstup je propojen se vstupom ap hradlovacího obvodu ll blokování impulsů.Druhý blohovaoí vstup gg tohoto hradlovacího obvodu ll blokování impulsů je propojens negovaným výstupom g výstupní paměti 3. Výstup gg hradlovacího obvodu lg blokování impulsü je propojen se vstupem g§~desítkového čítače § 94 Výstupy 3, y, g tohoto čítače ig jsou propojeny s adresovacími vstupy 5, l, Q multiplexeru l. Dále jsou výstupy5, 1, 3 desítkováho čítače lg propojeny se vstupy gg, sf, gg dekodéru lg. Výstupyah až gg dekodéru lg jsou propojeuy s katodami dekaoické číslicová indikační výbojkyLi, jejíž anoda je propqjena přes anodový odpor gj s kladným napětím U 2. Výstupy čidel Š nebo sledovaných míst A až g obvodu, které jsou upravené pro konkrétníťlogický systém, Ě jsou propojeny se vstupy g až h dat multiplexeru l. Přímý výstup i multiplexeru l jepropojen se vsazovacím vstupem g výstupní paměti 1, Dále je přímý výstup i multiplexe 4 Šru l propojen s blokovacím vetupem 5 hradlovacího obvodu 5. Negovaný výstup j multiplexeru l je propojen s kontaktem druhé polohy přepínače g, ručně-automaticky.Kontakt první polohy přepínače g ručně-automaticky je propojen s výstupem 1 hradlovacího obvodu 3. Výstupní kontakt přepínače 2, ručné-automaticky je propojen s nulovacím vstupom Q výstupní paměti 3, jejíž přímý výstup 3 je propojen se vstupom zesilovaoího stupně 5. Výstup zeeilovacího stupně 5 je propojen s jednou stranou cívky poruchového relé 2, jehož druhá strana je propojens s kladným potenciálem łU 1. Paralelněk cívce poruchového relé 5 je zapojena zhášecí dioda Q. Vstup g hradlovecího obvodu 3je propojen s negovsným výstupom 1 paměti §, sloužící jako tvarovací obvod. Vsazovací vstup g paměti § je propojen s první stranou pracovního kontaktu odstavovecího tlačítka1 poruch, a nulovací vstup š paměti § je propojen s první stranou klidového kontaktu odstavovacího tlačítka 1 poruch. Druhé strany pracovního a klídového kontaktu odatavovscího tlačítka 1 pwruch jsou spojeny s prvkem gĽo nspětové úrovni nula voltu, tedy s prvkem 91,který vykazuje signál L logické nuly.Při provozu jsou impulsy z výstupu multivibrátoru lg, jejichž kmitočet je určen vnitřnímí RC - členy, přivedeny na vstup gg hradlovscího obvodu ll blokování impulsü. Je-li sledovaná soustava ve stavu bez poruchy to je, kdy výstupy čidel nebo sledovaných míst A až H obvodu mají signál H logické jedničky, je na negovaném výstupu 9 výstupní paměti Q signál logické jedničky, který je přiveden na blokovací vstup gg hradlovacího obvodu ll a uvolnuje průchod impulsů na jeho výstup gg, který je propojen na vstup 53 desítkového čítače lQ pracujícího v kődu BSD, jenž je těmito impulsy čítán neustále směrem nahoru, täsže jeho výstupy 3, 1, 3 se v tomto kődu BCD mění neustále ze stavu 0 do stavu 9. Výstupy 3, ý, g desítkového čítače lg jsou propojeny s adresovacími vstupy 3, L, g osmiksnálového multiplexeru pro funkci výběru dat. Tím jsou postupně frekvencí určenou multivibrátorem lg přepínáný logické signály ze vstupů g až Q dat na přímý výstup ia v negovaném tvaru na výstup J multiplexeru l. Objeví-li se například porucha na výstupu Q, odpovídající adrese L H L logických signálů, to je desítkovému~číslu dvě, je v okamžiku, kdy se dostane desítkový čítač lg do tohoto stavu, logický signál L logické nuly ze vstupu g dat multiplexeru l pro funkci výběru dat propojen na jeho přímý výstup 1 a protože je tento propojen se vsazovacím vstupem 5 paměti 3, provede její vsszení, Negovaný výstupg paměti 3 má nyní logický signál L, logické nuly, který je přiveden na blokovací vstup~ gg hradlovacího obvodul, který zablokuje impulsy pro desítkový čítač lg. Desítkový čí tač lg zůstane stát ve stavu odpovídající v BCD kődu adrese multiplexeru A, na jejímž vstupu g dat se objevil logický signál L, logické nuly signalizující poruchu, to jestav L HL lągických signálu na výstupech 3, y, 5 desítkového čítače gg. Tento stav je přiveden na vstup.dekodĚru lg přivádějící kőd BCD na kőd jedna z deseti, to znamená, že se na výstupu gj dekodéru ll objeví potenciál o napětí nula voltu a protože je tento výstup propojen s katodou dekadické číelicové indikační výbojky lg pro číslo dvě, rozsvítí se toto Číslo a signalizuje poruchu čídla, nebo místa s označením dvě, protože enoda indiksční výbojky LA je propojena přes anodový odpor li na kladný potenciál U 2. Zároveň je přímý výstup p výstupní paměti., na němž je nyní logický signál H logické jedničky, propojen se vstupem zesílovacího stupně 5, na jehož výstupu je opět připojena jedna stra 213939na cívky poruchového relé j. Na tomto výstupu je nyní napojen potenciál o napětínula voltu. Protože na druhý konec cívky poruchového relé 5 je příveden kladný potenciál H-Jl, toto relé přitáhne. První klidový kontakt poru-chového relé 5 může nyní rozpojit hlavní okruh sledovaného stroje, nebo zařízení. Druhý klídový kontakt poruchového relé j může například rozpojit signalizační žárovku-bez porúch a pracovní kontakty poruchového relé ž pak mohou zapnout signalizační žárovku poruchaa houkačku na kmítovou sběrnu a vhodným zepojením umožnit její odstavení Je-li prepínač g ručné-automaticky v poloze ručné je nulovací vstup g výstupnípaměti J připojen na výstup l hradlovacího obvodu 3, jehož blokovací vstup 11 je připojen na výstup i multiplexeru l. Na tomto je nyní logický signál L logickénuly a tím blokuje průchod signálu hradlovacím obvodom 2. V okamžiku, kdy jeupravena poruche čidls nebo místa s výstupom g na adrese LH L logickýchsignálu multiplexeru l, to značí, že na vstupu g multiplexeru 1 přejde signál dostavu H logické jedničky, změní se signál i na výstupu unultiplexeru l na logioký signál H logické jedničky. Tím se dostane i na blokovací vstup l hradlovacího obvodu 2 logický signál H, logické jedničky, který tento uvolní. Po stlačení odstavovacího tlačítka 1 poruchy je ze vstupu g paměti Q odpojen logicsý signál L logické nulya připojsn na vsazovaoí vstup g paměti g. uegovsný výstup t paměti Q je nyní ve stavu logického signálu L logické nuly. Tento logický signál L logické nuly je přiveden na vstup j hradlovacího obvodu 2, na jehož výstupu 1 se nyní objeví logický signál L logické nuly, který je p iveden na nulovací vstup g výstupní paměti 3 a způsobí její nulování. Logický signál L logické nuly na výstupu p paměti j má za následok odpadnutí poruchového relé 5 a tím uvolnění stroje nebo zařízení, k jehož cívce je paralelné připojena zhášecí dioda Q, která chrání koncový tranzistor zesílovacího stupně A proti přepětí, jež vzniká samoindukcí cívky při jejím vypnutí. Signál .H logické jedničky na výstupu g paměti j, jenž je přiveden na blokovací vsstup go hradlovacího obvodu ll,uvolní nynílimpulsy multívibrátorugg pro desítkový čítač p, jenž se opět .rozjede a zmenou stavu na svých výstupech gç, y, g v kődu BCI) postupnšĺpřepíná logická signályze vstupu g až j dat multiplexeru j, na jeho výstup i, což se neustále opakuje ve frekvenci multivibratoru 13, až do dalšího objevení poruchy, to je logického signálu L logické nuly na některém ze vstupu g až g multiplexeru l Jełali prepínač g, ručné-automaticky v poloze automaticky dojigle k oďstavení poruchy a k rozjetí desítkového čítače lQ automaticky ihned po odstranění poruchy na místu signalizovaném indikační výbojkou M. To je po změně logického signářiu L logické nuly na logický signál H logické jedničky na vstupu daného adreeoug v jejímž stavu zůstal stát desítkový čítač ,Q.Automatický signalizační systém pro automatićké sledování hlídaných místv elektrických obvodech strojů a zařízení, sestávsjicí z multiplexeru, multivibrá toru, čítače, dekoderu, displeje, hradlovacích obvodu, paměti a poruchového relé,vyznečené tím, že výstup multívíbrátoru /l 2/ je propojen se vstupem /ab/ hradlovacího obvodu /ll/ blokování impulsů, jehož druhý blokovscí vstup /ad/ je pfopojen s negovaným výstupom /q/ výstupní paměti /3/, přičemž výstup /ae/ hradlovacího obvodu /ll/ blokování impulsů je propojen se vstupom /aa/ desítkováho číuače /10/, kde výstupy/x,y,z/ tohoto čítače /10/ jsou propojený s adresovacímí vstupy /k,1,m/ multiplexeru /1/ pro funkci výběru dat, kde současně jsou výstupy /x,y,z/ desítkového čítače /10/ propojeny se vstupy /ae, sf, ag/ dekodéru /13/, přičemž výstupy /hh až aq/ dekodéru /13/ jsou propojeny s katodami deksdické číslicové indikační výbojký /14/, jejíž anoda je» propojena přes anodový odpor /15/ s kladným napětím /»UZ/, kde výstupy čidel nebo sledo.vaných míst /A až H/ obvodu jsou propojeny se vstupy /a až h/ dat multipexeru /1/, přičemž přímý výstup /í/ multiplexeru /1/ je propojsn se vsazovacím vstupem /n/ výstupní paměti /3/, dále je přímý výstup /í/ multiplexeru /l/ propojen s blokovacím vstupom /w/hradlovacího obvodu /9/, přičemž negovaný výstup /j/ multiplexeru /1/ je propojen s kontsktemdruhé polohy přepínače /2/ ručné-automaticky a Kontakt prvni polohy přepínače /2/ ĺruně-automaticky je propojen s výstupem /v/ hrsdlovacího obvodu /9/, kde výstupní kontakt přepínače /2/ ručně-automaticky je propojs s nulovacím wstupem /0/ výstupní paměti /3/, jejíž přímý výstup /p/ je propojen se vstupem zcsilovacího stupně /4/,přičemž výstup zesilovacího stupně /4/ je propojen s jednou strąnou cívký poruchového relé /5/, jehož druhá strana je propojens s kladným potenciálem /U 1/ a paralelnék cívce poruchového relé /5/ je zapojena zhášecí diods /6/, kde dále vstup /u/ hradlovacího obvodu /9/ je propojen s negovsným výstupom lt/ paměti /8/ tvsrovscího obvodu,přičemž vsazovací vstup /r/ paměti /8/ je propojen s rvní stranou pracovního kontaktu odstavovacího tlačítka /7/ poruch I nulovací vstup /s/ paměti /8/ je propojen s první stranou klidového kontaktu odstavovacího tlačítka /7/ poruch, přičemž druhé strany pracovního a klidového kontaktu odstavovacího tlačítka /7/ poruch jsou spojený s pŕvkem/OV/ 0 napětové úrovni nula voltu. V

MPK / Značky

Značky: automatický, systém, signalizační

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-213939-automaticky-signalizacni-system.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Automatický signalizační systém</a>

Podobne patenty