Vysoko stabilná elektrolytická voda so zníženou pološírkou signálu NMR

Číslo patentu: E 14697

Dátum: 25.04.2008

Autori: De Noni Roberto, Chen Yongge

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vysoko stabilná elektrolytická voda so zníženou pološírkou signálu NMR Opis0001 Predložený vynález sa týka vysoko stabílných kyslých vôd vyrobených elektrolýzou,spôsobu výroby a použitia kyslých vôd a zariadení na výrobu kyslých vôd podľa predloženého0002 Je známe, že vodné roztoky solí, najmä chloridu sodného, sa elektrolytickým spracovaním rozdelia na dva kvapalné produkty. Prvý má zásadité aredukčné vlastnosti(všeobecne známe ako katódová voda, alebo zásaditá voda) adruhý má kyslé a oxidačnévlastnosti (všeobecne známe ako anódová voda, alebo kyslá voda).0003 Bežné elektrolytické vody trpia všeobecne známym nedostatkom a to tým, že majú len veľmi krátky čas použiteľnosti. Len pár dní po príprave má produkt tendenciu sa rozkladať astráca svoje vlastnosti. Známe elektrolytické vody preto musia byť pripravené a použité priamo na mieste. Komerčné využitie hotového produktu je veľmi nevýhodné, pretože je trvanlívosť spotrebiteľských balení veľmi obmedzená.0004 Niekoľko spoločností vyrába zásaditú vodu na pitné účely a ponúkajú takúto vodu na základe jej antioxidačných účinkov. Tieto vody sú vyrábané rôznymi spôsobmi, či už v domácom, alebo priemyselnom meradle, pričom spôsob výroby zahŕňa elektrolýzu a použitie ultrazvuku. Všeobecne majú tieto vody pH blízke neutrálnemu, obvykle nie viac než 9 alebo 10. Vody podľa predloženého vynálezu nie sú určené na konzumáciu, a všeobecne majúomnoho vyššie pH než vyrábané pitné vody.0005 Šírka pásma O-NMR v spektre vody, braná v polovici amplitúdy píku vody (prípadne pološírka NMR signálu), (taktiež známa ako plná šírka pri polovičnej výške alebo F WHH),je pre vodu z vodovodu získanú z podzemného vrtu 80 Hz, pre vodu získanú čistením ríečnej či obvyklej odpadovej vody je 120 Hz, (časopis Shokuhin To Kaíhatsu, Vol. 24, No. 7, 1991 , p. 83. Patentový dokument US 5,824,353 zmieňuje vodu, ktorá má pološírku NMR signálu oNMR nižšiu než 50 Hz. Voda je vyrábaná ultrazvukovými vibráciami, a jej stabilita a nízka hodnota pološírky NMR signálu závisí od prítomnosti istých koncentrácii draslíkových, horčíkových a vápnikových iónov.0006 Jedným predmetom vynálezu je poskytnutie elektrolytíckých zásaditých a kyslých vôd,ktoré nemajú nedostatky, ktoré sú známe zo stavu techniky. V rámci toho je cieľom predloženého vynálezu poskytnutie kyslých elektrolytíckých vôd, ktoré sú vysoko stabilné v čase, a ktorých výroba je ľahká a lacná.0007 Ďalším predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť fannaceutické akozmetické kompozície, ktoré sú schopné zlepšiť hydratáciu pokožky, alebo transportovať aktívne0008 Ďalším predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť elektrolytické vody, ktoré sú opisané vyššie, majúce vysokú kapacitu penetrácie do tkanív cicavcov, ako sú hlboké vrstvykože, a teda môžu liečiť, alebo predchádzať rôznym poruchám kože a jej patologickým stavom.0009 Ešte ďalším predmetom predloženého vynálezu je poskytnutie spôsobu prípravy elektrolytíckých kyslých vôd podľa predloženého vynálezu a taktiež prístrojov azariadení,ktoré môžu byť použité na prípravu elektrolytíckých zásaditých akyslých vôd podľa0010 Tieto a ďalšie ciele a predmety vynálezu sú dosiahnuté kyslou elektrolytíckou vodou a spôsobom jej prípravy, tak ako sú opisané v patentových nárokoch. Je opísaný elektrolytický proces, ktorý používa špeciálne nanopotiahnuté elektródy v anódovej a katódovej komore a špeciálne nanopotiałmuté membrány medzi anódovou a katódovou komorou na výrobu alkalickej a kyslej vody, ktoré sú v podstate bez ťažkých kovov a majú pološírku NMR signálu HO-NMR omnoho nižšiu, než elektrolytické vody vyrobené spôsobmi známymi zo stavu techniky, a to 45 až 51 Hz. Pološírka NMR signálu priamo odráža kvalitu a konzistenciu vody vyrábanej spôsobom podľa predloženého vynálezu, pretože jeho hodnota závisí od priemernejveľkosti klasterov a distribúciu molekulámych veľkostí klasterov vo vode.0011 Preto, v jednom uskutočnení, poskytuje vynález kyslú elektrolytickú vodu, ako je nárokovaná, majúcu pološírku NMR signálu pre O od asi 45 do menej než 51 Hz, a oxidačnoredukčný potenciál od 900 do 1250 mV. Kyslé vody podľa predloženého vynálezu sa výhodne vyznačujú oxidačno-redukčným potenciálom od približne 100 do asi 130 O mV, pH hodnotou od asi 1,0 do asi 3,0 a/alebo neprítomnosťou žiadnych detegovateľných ťažkých kovov.Vo zvlášť výhodnom uskutočnení vynálezu má voda stabilitu V termínoch pH, oxidačno redukčného potenciálu alebo pološírky NMR signálu, ktorá presahuje 180 alebo dokonca 365 dní, ak je skladovaná za vhodných podmienok, ktoré výrobok chráni pred svetlom, vzduchom a teplom.0012 Ďalším uskutočnením vynálezu sú topické kompozície, ktoré obsahujú, ako jednu z ingrediencií, kyslú elektrolytickú vodu majúcu pološírku NMR signálu O od asi 45 do menej než 51 Hz a jeden alebo viac kozmeticky alebo farmaceutický prijateľných topických0013 V ďalšom uskutočnení vynálezu sú poskytnuté elektrolytické jednotky a spôsob použitia týchto jednotiek na výrobu kyslých elektrolytických vôd, ktoré majú pološírku NMR signáluO od asi 45 do menej než 51 Hz, zahŕňajúci(a) poskytnutie elektrolytickej jednotky zahŕňajúcej katódovú komoru obsahujúcu katódu, anódovú komoru obsahujúcu anódu, a nanoporézny filter oddeľujúcí tieto komory (výhodne sa vyznačujúce porozitou, ktorá umožňuje prejsť ionizovaným frakciám nanoklasterovej HzO, pričom táto porozíta sa predovšetkým vyznačuje veľkosťou pórov od asi 120 do asi 180 nm v priemere (výhodne majú póry stredný priemer medzi 120 a 180 nm anóda a katóda sú potiahnuté reziduami nanočastic, z ktorých má viac než 70 hmotnostných priemer od 40 do 100 nm(b) uvedenie roztoku vody a soli kovu alkalíckých zemín do jednej alebo oboch komôr a(c) použitie elektrického potenciálu na anódu a katódu v čase a v miere dostatočnej navýrobu kyslej elektrolytickej vody.0014 Ostatné uskutočnenia vynálezu sú vztialmuté na konkrétne použitie frakcií kyslej elektrolytickej vody podľa predloženého vynálezu, najmä v medicíne akozmetickom priemysle. V jednom uskutočnení vynálezu je voda použitá ako prostriedok na hydratáciu pleti,buď samotná, alebo ako súčasť topickej kozmetickej alebo farmaceutickej kompozície, alebo na napomáhanie transportu jednej alebo viacerých farmaceutických látok. Táto voda je tiež užitočná na liečenie a prevenciu povrchových alebo hlbokých porúch kože, alebo poranení kože alebo škáry alebo sliznice, zahŕňajúca rany, zápalové ochorenia, infekcie, popáleniny a odreniny. Kyslá voda sa ukázala byť obzvlášť užitočné pri liečení kože a sliznice, pretože má liečivé účinky na kožu aj sliznicu amá schopnosť indukovať produkciu kolagénu, a ďalšiemetabolické procesy nevyhnutné pre ozdravný proces kože a sliznic.0015 Cieľ a predmety vynálezu sú tiež dosialmuté kompoziciou, ktorá obsahuje kyslú vodu,ktorá je opísaná vyššie, a jednu alebo viac ďalších zložiek (výhodne látky zvyšujúce viskozitu) vybrané zo skupiny, ktorá pozostáva zi) excipientov a nosičov, ktoré sú farmaceutický prijateľné na ľudské a Zvieracie použitie,ii) excipientov a nosičov, ktoré sú kozmeticky prijateľné na ľudské a zvieracie použitie, iii) excipientov a nosičov používaných v potravinárskom priemysle na prípravu dezinfekčnýchiv) excipientov a nosičov používaných vpoľnohospodárskom priemysle na pripravu0016 Ciele a predmety vynálezu sú tiež dosiahnuté sadou, ktorá obsahuje kyslú vodu, ako je tu opísaná, a prostriedok na jej aplikáciu na substrát, akým je napríklad dávkovacia nádoba, obrúsok, alebo obväz.0017 Ciele a predmety vynálezu sú tiež dosíalmuté použitím kyslej vody, ktorá je opísaná vyššie, na pripravu liečiva na liečenie a na prevenciu povrchových alebo hlbokých porúch kožea slizníc, alebo poranení na ľudskom či zvieracom tele.0018 Ciele a predmety vynálezu sú tiež dosiahnuté použitím kyslej elektrolytickej vody, ako0019 Ciele a predmety vynálezu sú tiež dosiahnuté použitím kyslej elektrolytickej vody, ako je opísaná vyššie, na poskytnutie roztoku na nadmemú oxidáciu ľudského alebo zvieracieho0020 Ciele a predmety vynálezu sú tiež dosialmuté použitím kyslej vody, ako je opísaná vyššie, na kozmetické ošetrenie ľudského, alebo zvieracieho tela, alebo jeho jednotlivých častí,najmä ako topický prostriedok proti stamutiu, alebo na odstránenie čiernych usadenín na koži, ktoré sú výsledkom oxidačných procesov.0021 Ciele a predmety vynálezu sú tiež dosialmuté použitím kyslej vody, ako je opísanávyššie, na uskutočňovanie prípravy vhodnej na rekonštrukcie kosti.0022 Ciele a predmety vynálezu sú tiež dosiahnuté použitím kyslej elektrolytickej vody, ako je opísaná vyššie, na rehydratáciu dehydratovaných ľudských alebo zvieracích tkanív pre

MPK / Značky

MPK: A61P 17/00, A61K 33/00, C02F 1/461

Značky: pološírkou, elektrolytická, signálu, stabilná, vysoko, zníženou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/59-e14697-vysoko-stabilna-elektrolyticka-voda-so-znizenou-polosirkou-signalu-nmr.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vysoko stabilná elektrolytická voda so zníženou pološírkou signálu NMR</a>

Podobne patenty