Zariadenie a spôsob ohýbania súčasti

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka ohýbacej zápustky podľa úvodnej časti patentového nároku 1 a zostavy ohýbacích zápustiek podľa úvodnej časti patentového nároku 15, ako aj spôsobu podľa patentového nároku 17 pri použití ohýbacej zápustky podľa vynálezu alebo zostavy ohýbacích zápustiek podľa vynálezu.0002 Ohýbanie súčasti prostrednictvom ohýbacích lisov je už dlhšiu dobu často používaný spoľahlivý spôsob spracovania súčasti ich pretváraním. Oblasť použitia ohýbacieho spôsobu je často obmedzená vlastnosťami materiálu,najmä jeho mechanicko-technologickými vlastnosťami. Tak pri krehkých materiáloch, ako je horčík, titán, pružinová oceľ, vysokopevné zliatiny hliníka,vysokopevné ocele alebo aj pri iných materiáloch, známych ako krehké, existuje problém, že pri pretvárani ohýbaním nemajú tieto materiály žiadnu dostatočnú plastickú tvárnost a z tohto dôvodu počas ohýbacieho procesu praskajú, alebo sa pozdĺž deformačnej zóny objavujú trhliny alebo iné nežiaduce deformácie. Charakteristickým parametrom, ktorý môže označiť takéto správanie materiálu,je takzvaná ťažnosť, teda hodnota plastickej deformácie, ktorú môže pretvárajúca sa súčasť ešte maximálne zniesť, kým sa objavi prasklina. Alternatívne charakteristický parameter pre toto správanie je tiež takzvaný pomer medze klzu a pevnosti, ktorý dáva do pomeru napätie v súčasti,potrebné pre začiatok viditeľnej plastickej deformácie, s napätím, panujúcim v súčasti pri tržnom zaťažení.0003 Aby sme pre použitie niektorého pretváracieho spôsobu, najmä pre ohýbanie, sprístupnili aj také materiály s nízkou ťažnosťou alebo vysokým pomerom medze klzu a pevnosti, sú už dlhšiu dobu s úspechom využívané spôsoby, ktorými je súčasť umiestnená do stavu, v ktorom má priaznivejšiemechanické vlastnosti a môže byť prostredníctvom niektorého ohýbacieho spôsobu pretváraná. Známa metóda spočíva v tom, že sa súčasť, ktorá má byť ohnutá, aspoň v oblasti deformačnej zóny zahreje, čím môže byt v tejto zahriatej oblasti znížené napätie, potrebné na začatie plastickej deformácie.0004 Ako príklad pre takéto správanie uvádza dokument EP 0 993 345 A 1 spôsob ohýbania súčasti mechanickým silovým pôsobením pri selektívnom zahriati súčasti pozdĺž čiary ohybu laserovým žiarením, pričom sa z jedného alebo z niekoľkých laserových lúčov vytvorí podlhovasté pole žiarenia, a pritom vďaka tomuto polu žiarenia vznikne vo všetkých bodoch súčasti pozdĺž čiary ohybu pásmo tepelného ovplyvnenia. Pritom zariadenie na vytvorenie priamkového poľa žiarenia zahŕňa valcové šošovky a/alebo valcová zrkadlá, s ktorými je pole žiarenia privádzané do nástroja vďaka otvoru v ohýbacej zápustke. Na príklade uskutočnenia na obrázku 4 v dokumente EP - A 1 je laserový lúč pomocou optiky, upravujúcej tvar lúča, pozostávajúcej z hranolového zrkadla, dvoch valcových šošoviek a dvoch valcových presmerovačov zrkadiel, rozložený do dvoch polí žiarenia. ktoré sú vedené cez ohýbaciu zápustku na súčasť a vždy vytvorí priamkové pásmo tepelného ovplyvnenia. Týmto spôsobom upravený laserový lúč je pritom k súčasti privádzaný cez otvor tvaru zárezu na spodnej strane zápustky.0005 Toto riešenie pre vedenie energeticky bohatého žiarenia v ohýbacej zápustke, známe z dokumentu EP 0 993 345 A 1, nie je optimálne vhodné pre praktické použitie v bežných ohýbacich strojoch, pretože ohýbacia zápustka má kvôli dvojdielnemu uskutočneniu obmedzenú mechanickú stabilitu a nosník alebo stôl lisu, prijímajúci ohýbaciu zápustku, musí mať vybratie pre Iúčovú distribučnú zostavu. Takéto rozkladanie lúčov vyžaduje vysokú kvalitu optických prvkov k podľa možnosti rovnomernému rozloženiu výkonu žiarenia zo zdrojažiarenia do deformačnej zóny súčasti.0006 Úloha vynálezu spočíva v tom, pripraviť ohýbaciu zápustku,použitelnú pre druhovo podobný ohýbací spôsob, ktorá bude lepšie využitelná0007 Úloha vynálezu je vyriešená ohýbacou zápustkou podľa patentového nároku 1 alebo zostavou ohýbacích zápustiek podľa patentového nároku 15.0008 Tým, že je zostava blokov laserových diód na generovanie žiarenia pripevnená vo vnútri základného telesa nástroja a bloky laserových diód sú aspoň približne rovnomerne usporiadané pozdĺž pozdĺžneho smeru ohýbacieho vybratia za výstupným otvorom lúčov v základnom telese nástroja, je energeticky bohaté žiarenie, potrebné pre zahriatie súčasti, vo vzťahu k deformačnej zóne generované blízko a rovnomerne, čim odpadajú drahé optické prvky pre zmeny smeru, rozdelenie a tvarovanie koncentrovaného zväzku lúčov, poskytovaného zdrojom žiarenia. Najmä rozdelenie koncentrovaného zväzku lúčov na čiastkové zväzky s aspoň približne rovnakými výkonmi žiarenia vyžaduje pripojenie externého zdroja žiarenia a optických prvkov najvyššej kvality, ktoré sú príslušne drahé. Ďalej je rozdeleným generovanlm energeticky bohatého žiarenia vo vnútri ohýbacej zápustky zabránené kritickému bezpečnostno-technickému použitiu vysoko koncentrovaného zväzku lúčov, preto pri použití takejto ohýbacej zápustky sú ochranné vybavenia, nutné pre obsluhujúceho pracovníka v okolí takej ohýbacej zápustky, a súčasne zodpovedajúce súčasným tendenciám, menej0009 Použitie blokov laserových diód ako zdrojov žiarenia je pre miestne ohriatie plechových súčastí obzvlášť výhodné, pretože sú pritom k dispozícii hustoty žiarenia, ktoré môžu spôsobiť dostatočne rýchle ohriatie, pričom však zničenie súčasti príliš dlhým pôsobením je sotva možné a ťažké zranenia obsluhujúceho pracovníka pri nepredpokladanom výstupe žiarenia sú vďaka obmedzenej hustote energie menej pravdepodobne. Ožarovanie súčasti, a tým spôsobený miestny nárast teploty prebieha pritom aspoň tak dlho, až materiál súčasti dosiahne potrebnú teplotu pre ohýbací proces. Laserové žiarenie môže byť udržiavané najmä ešte aj po začiatku ohýbacieho procesu alebo tiež ešte aj po skončení ohýbacieho procesu, aby sa pri vysokých stupňoch pretvárania zabránilo najmä možnému vzniku trhlín v súčasti a/alebo aby sa dosiahlo pôsobenie miestneho tepelného spracovania pretváraného materiálu napríklad pre zníženie napätia.0010 Podľa ďalšieho spôsobu uskutočnenia ohýbacej zápustky sú bloky laserových diód namontované na nosnom prvku a tým je vytvorená súvislá vložka laserových diód, ktorá je vymenitelne pripevnená v základnom telese nástroja. Takto môže byť pri poruche rýchlo a jednoducho vymenená celá vložka laserových diód a môžu tak byť minimalizované odstávky výroby. Ďalej tým môže byť znížený náklad na udržiavanie zásob náhradných dielov a pokazené vložky laserových diód môžu byť eventuálne opravené nezávisle od používania ohýbacej zápustky výmenou jednotlivých blokov laserových diód. Okrem toho môžu byť vložky laserových diód zabudované aj do ohýbacích zápustiek resp. základných telies nástrojov s inými velkosťami zápustky, takže pri prekonfigurovaní na inú veľkosť zápustky odpadnú náklady na obstaranie drahých dodatočných vložiek laserových diód.0011 Alternatívne môžu byť realizované iné velkosti zápustiek aj pomocou nástrčných resp. výmenných vložiek alebo adaptérov, ktoré sú ľahko oddelitelne pripevnené na hornej strane ohýbacej zápustky.0012 Nosný prvok je pritom s výhodou vyrobený z plastu, najmä z PEEK plastu, čim môžu byť jednotlivé bloky laserových diód namontované do jednotky0013 Bloky laserových diód jednej ohýbacej zápustky resp. jednej vložky laserových diód sú spolu elektricky výhodne spojené v sériovom zapojení, čím je zaručené, že každý blok laserových diód je pretekaný rovnakým prúdom a vydáva rovnaký výkon žiarenia. Ďalej so sériovým zapojenim sa dá ľahšie rozoznať výpadok jednotlivých blokov laserových diód, pretože v takom prípade nevydáva žiarenie žiadny z blokov laserových diód a to môže byť rozpoznané ľahšie a rýchlejšie, než keď žiarenie nevydáva len jeden z blokov laserových diód a nie sú tak dostatočne zahrievané len časti deformačnej zóny.0014 Pri sériovom zapojení blokov laserových diód môže byť prúdové spojenie medzi dvoma susednými blokmi laserových diód od kladného pólu jedného bloku laserových diód k zápornému pólu druhého bloku laserových diód vytvorené s výhodou diagonálnym kontaktným prvkom, najmä zo zliatinymedi. Takéto diagonálne kontaktné prvky majú velký elektricky vodivý prierez, EP 2 448 688 35306 IT

MPK / Značky

MPK: B21D 5/02, B21D 37/16

Značky: spôsob, zariadenie, ohýbania, súčastí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/57-e18299-zariadenie-a-sposob-ohybania-sucasti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob ohýbania súčasti</a>

Podobne patenty