Abeta protilátková formulácia

Číslo patentu: E 20869

Dátum: 05.03.2013

Autori: Mueller Robert, Mahler Hanns-christian, Goldbach Pierre

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Súčasný vynález sa týka farmaceutickej formulácie protilátkovej molekuly a/alebo zmesi protilátkových molekúl0002 Protilátkové molekuly, ako súčasť skupiny proteínových farmaceutík, sú veľmi chúlostivé na fyzikálnu a chemickú degradáciu, ako je denaturácia a agregácia, deamidácia,oxidácia a hydrolýza. Proteinová stabilita je ovplyvnená vlastnosťami samotného proteínu, napr. amino kyselinovej sekvencie, a externými vplyvmi, ako je teplota, pH rozpúšťadlá, excipientyg rozhranie a strižné sily. Preto je dôležité definovať optimálne podmienky formulácie za účelom ochrany proteínu proti degradácii behom výroby, skladovania a podávania. (Manning, M. C., K. Patel, a kol. (1989). Stability of protein pharmaceuticals. Pharm Res 6(ll) 90318 Zheng, J. Y. a L. J. Janis (2005). Influence of pH,buffer species, and storage temperature on physicochemical stability of a humanized monoclonal antibody LA 298. Int)Pharm.). Podávanie protilátok subkutánnou alebo intramuskulárnou cestou vyžaduje vysokú koncentráciu proteínu vo finálnej formulácii. z dôvodu často požadovaných. vysokých dávok a obmedzených objemov podania. (Shire, S. J., Z.Shahrokh a kol. (2004). challenges in the development ofhigh protein concentration formulations. J Pharm Sci 93(6 h 1390-402., Roskos, L. K., C. G. Davis, a kol. (2004). The clinical pharmacology of therapeutic monoclonal antibodies. Drug Development Research. 61(3) 108-120.) Výroba. vo veľkom merítku proteínu vo vysokej koncentrácii môže byt dosiahnutá pomocou ultrafiltračných procesov, sušiaceho procesu, ako je lyofilizácia alebo sprejové sušenie, a precipitácia. (Shire,S.1., Z. Shahrokh, a kol. (2004). Challenges in thedevelopment of high protein concentration formulations. J Pharm Sci 93(6) 1390-402.).0003 W 0 2008/071394 opisuje Abeta protilátkové kompozície.0004 Predmetom súčasného vynálezu je poskytnúť vysoko koncentrovanú, stabilnú formuláciu Abeta protilátky alebozmesi protilátok, ktoré umožňujú subkutánne podanie protilátky0005 Formulácia podľa súčasného vynálezu vykazuje dobrú stabilitu pri skladovaní po dobu 8 mesiacov pri 2-8 °C a 25 °C bez tvorby viditeľných častíc. Trepanie a viacnásobné kroky topenia a opätovného zmrazenia boli aplikované na kvapalnú formuláciu za účelom simulácie fyzikálnych stresovýchpodmienok, ktoré sa potenciálne vyskytujú behom výroby alebo0006 Farmaceutická formulácia podľa súčasného vynálezu zahrnuje poloxamér ako surfaktant za účelom redukcie agregácie protilátok a tvorby a častíc. Pojem poloxamér, ako je užívaný tu, zahrnuje polyoxyetylén-polyoxypropylénový triblokový kopolymér, známy ako poloxamér 188, predávaný podobchodným názvom PLURONIC® F 68 fy BASF (Parsippanyg N.J.). Ďalšie poloxaméry, ktoré môžu byt využité vo formuláciách podľa súčasného vynálezu, zahrnujú poloxamér 403 (predávaný ako PLURONIC® P 123), poloxamér 407 (predávaný ako PLURONIC® P 127), poloxamér 402 (predávaný ako PLURONIC® P 122), poloxamér 181 (predávaný ako PLURONIC® L 61), poloxamér 401 (predávaný ako PLURONIC® L 121), poloxamér 185 (predávaný ako PLURONIC® P 65), a poloxamér 338 (predávaný PLURONIC® F 108).0007 Súčasný vynález poskytuje stabilnú farmaceutickúkvapalnú farmaceutickú protilátkovú formuláciu, zahrnujúcu- ,50 mg/ml - 200 mg/ml Abéta protilátky podľa nároku 1,0008 V určitej koncepcii podľa súčasného vynálezu je koncentrácia Abeta protilátky približne 100 mg/ml - 200 mg/ml,prednostne 150 mg/ml.0009 V určitej koncepcii podľa súčasného vynálezu je poloxamér prítomný v koncentrácii približne 0,02 - 0,06, prednostne 0,04 .0010 V určitej koncepcii podľa súčasného vynálezu je pufrom acetátový pufor alebo Histidínový pufor, prednostne0011 V určitej koncepcii podľa súčasného vynálezu má pufor0012 V určitej koncepcii podľa súčasného vynálezu. je pH0013 V určitej koncepcii podľa súčasného vynálezu je stabilizátor vybraný zo skupiny, zahrnujúcej cukry a amino0014 V určitej koncepcii podľa súčasného vynálezu je stabilizátor vybraný zo skupiny, zahrnujúcej trehalózu a0015 V určitej koncepcii podľa súčasného vynálezu mástabilizátor koncentráciu približne 100 mM až 300 mM.0016 V určitej koncepcii podľa súčasného vynálezu je stabilizátor trehalóza a má koncentráciu približne 150 mM až0017 V určitej koncepcii podľa súčasného vynálezu je stabilizátor argini a má koncentráciu približne 100 mM až 1500018 V určitej koncepcii podľa súčasného vynálezu je Abeta protilátka monoklonálna protilátka, zahrnujúca tažký reťazec a0019 V určitej koncepcii podľa súčasného vynálezu tažkýreťazec Abeta protilátky zahrnuje VH doménu, ktorá zahrnujeo CDR 1, zahrnujúca amino kyselinovú sekvenciu podľa Seq. Id. č. 4,o CDR 2, zahrnujúca amino kyselinovú. sekvenciu. podľa Seq.

MPK / Značky

MPK: A61K 47/10, A61K 9/08, A61K 39/395, A61K 9/00, C07K 16/18, A61K 47/26, A61K 47/18

Značky: formulácia, abeta, protilátková

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/56-e20869-abeta-protilatkova-formulacia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Abeta protilátková formulácia</a>

Podobne patenty