Sodná soľ 6-fluoro-3-hydroxy-2-pyrazín karboxamidu

Číslo patentu: E 20444

Dátum: 29.09.2011

Autori: Uehara Sayuri, Takakura Keiko, Nakamatsu Namika, Takeshima Sakiko

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Súčasný vynález sa týka kryštalickej sodnej soli 6 fluoro-3-hydroxy-2-pyrazínkarboxamidu (tu uvádzaného ako zlúčenina A), injektovateľného prípravku túto obsahujúceho a0002 V súčasnej dobe spôsobuje svetovú pandémiu influenza vírus H 1 Nl, a výskyt pandémie dàlšieho virulentného vírusu je0003 V súčasnosti sú ako terapeutické agens pre influenza vírus využívané napr. Oseltamivir, Zanamivir, Peramivir,Laninamivir, a Amantadin. Avšak tieto terapeutická agens majú napr. nasledujúce nevýhody. Oseltamivir nemôže byť podávaný pacientom) s ťažkosťami s orálnynl podávanín Je tiež obťažné podávať Zanamivir deťonl a starším osobám. Trvá dlhšiu dobu podávať Peramivir. Amantadin je neefektívny proti Typu B influenza vírusu a môžu sa vyskytnúť rezistentné vírusy. Laninamivir je inhalačné liečivo, ktoré nie je vhodné pre pacientov s demenciou a závažným ochorením, a je obťažné ho0004 Bolo teda požadované dalšie vynikajúce terapeutickéagens pre influenza vírus. Zvlášť potom boli požadovanéinjekcie, ktoré môžu byt podávané pacientom s tažkosćami pri0005 Medzitým bolo publikované mnoho správ ohľadne metód,zlepšujúcich rozpustnost lekárskych produktov vo vode. Napr. metóda na zlepšenie rozpustnosti vo vode zmenou stavu vo vode nerozpustnej liečebnej zlúčeniny do amorfnej formy je všeobecne známa. Všeobecne amorfný stav zlúčeniny vykazuje o veľa lepšiu rozpustnosć vo vode, než kryštalický stav0006 zlúčenina A alebo jej soľ majú vynikajúcu antivírusovú aktivitu a sú využiteľné ako terapeutické agens pre vírusovú infekciu (Patentový dokument 2). Avšak zlúčenina A má nízku rozpustnosć vo vode a preto injekcie zlúčeniny A alebo jejsoli neboli až dosiaľ známe.0007 Súčasný vynález sa týka prípravy vodného roztoku sodnej soli zlúčeniny A za použitia sodného hydroxidu,všeobecne užívaného ako bázy, a potom produkcie lyofilizovaného preparátu V súlade s bežnou metódou, zaúčelom zlepšenia rozpustnosti zlúčeniny A vo vode. Sodná soľlyofilizovaný koláč so špatnou rozpustnostou, a vyžadoval dlhú dobu na rozpustenie. Konkrétnejšie, pokiaľ bolo pridané rozpúštadlo k lyofilizovanému prípravku, lyofilizovaný koláč sa zmenil na špatne rozpustnú hmotu, ktoré trvalo dlho, než sa rozpustila. Amorfná lyofilizovaná príprava sodnej soli zlúčeniny A bola taká, u ktorej rozpustenie trvalo dlhú dobu abolo obtažné s ňou manipulovat bez významných strát.Avšak efekt tohto kroku na rozpustnosć lyofilizovanéhoprípravku sa líšil V závislosti na dalších látkach. Preto bolivytvorené štúdie metódy pokus-omyl (nepatentový dokument 1).Nepatentový dokument l Development of medicinal drug, sv. ll,str. 393, 20000010 Pretrváva potreba rozvoje injektovateľného prípravkuzlúčeniny A alebo jej soli s vynikajúcou rozpustnostou.0011 V rámci súčasného vynálezu boli intenzívne uskutočnenéštúdie s ohľadom na vyššie uvedené. Ich výsledkom boli(1) rozpustnost sodnej soli zlúčeniny A (dalej označovanéako soľ A) vo vode je vysoká,(2) rozpúšćacia rýchlost kryštalickej soli A, a rozpúšćacia rýchlosť mletej kryštalickej soli A sú(3) prípravok, obsahujúci kryštalickú soľ A a/alebo mletá0012 Konkrétnejšie potom môže byt kryštalická soľ A produkovaná precipitáciou kryštálu z roztoku soli A. Kryštály majú vysokú rozpustnosć a výrazne vyššiu rozpúštaciu rýchlosť vo vode. Preto prípravok, obsahujúci kryštalickú soľ A, né vynikajúcu rozpustnosć a je využiteľný ako injektovateľný0013 Navyše mletá kryštalická soľ A má vysokú rozpustnosć a výrazne vysokú rozpúšćaciu rýchlosť vo vode. Preto prípravok,obsahujúci mletú kryštalickú soľ má vynikajúcu rozpustnost aje využiteľný ako injektovateľný prípravok.0014 Prášková plníaca metóda je známa ako technika pre plnenie vialiek apod. práškom. Avšak pri práškovej plniacej metóde je obtažné presne kontrolovat obsah náplne, ktorý je ľahko kontaminovateľný cudzími telesami, v porovnaní s metódou, ktorá rozdeľuje roztok do malých častí. Z týchto dôvodov, ako proces produkcie pevných injekčných prípravkov, je najspoľahlivejší proces lyofilizácie.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/4965, A61K 9/19, A61K 9/08, A61P 31/16, C07D 241/24, A61P 31/12

Značky: karboxamidu, 6-fluoro-3-hydroxy-2-pyrazín, sodná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/56-e20444-sodna-sol-6-fluoro-3-hydroxy-2-pyrazin-karboxamidu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sodná soľ 6-fluoro-3-hydroxy-2-pyrazín karboxamidu</a>

Podobne patenty