Rastlina kukurice MON88017 a zmesi a metódy na jej detekciu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Rastlina kukurice MON 88017 a zmesi a metódy na jej detekciu Opis OBLASŤ VYNÁLEZU0001 Tento vynález sa týka oblasti rastlinnej molekulárnej biológie. Konkrétnejšie sa tento vynález týka rastliny kukurice MON 88017 tolerujúcej glyfozát a odolnej voči hmyzu a testov a metód na detekciu prítomnosti DNA rastliny kukurice MON 88017 v rastlinnej vzorke a ich0002 Kukurica je dôležitou plodinou a je hlavným zdrojom potravy v mnohých častiach sveta. Metódy bíotechnológie boli aplikované na kukurici na zlepšenie agronomíckých vlastností a kvality produktu. Jednou takouto agronomiekou vlastnosťou je znášanlivosť herbicídov, obzvlášť znášanlivosť glyfozátového herbicídu. Táto vlastnosť bola kukurici poskytnutá expresíou transgénu V rastline kukurice, ktorá expiimuje 5-enolpyruvyl-3-fosfošikimát-syntázu odolnú voči glyfozátu (CP 4 EPSPS, US patent 5 633 435). Ďalšou agronomickou vlastnosťou je odolnosť voči hmyzu, napríklad geneticky konštruovaná odolnosť rastliny kukurice voči zavíjačovi kukuríčnému a kukuričiarovi koreňovému UJS patent 6 489 542 a US patent 6 620 988). Bolo by výhodné mať schopnosť detegovať prítomnosť transgénnej/genomickej DNA z konkrétnej rastliny na stanovenie, či potomstvo pohlavného križenia obsahuje túto záujmovú transgénnu/genomickú DNA. Okrem toho by bol spôsob detekcie konkrétnej rastliny užitočný pri dodržiavaní regulácii vyžadujúcich schválenie pred uvedením na trh a označovani potravín pochádzajúcich z rekombinantných rastlín plodiny.0003 O expresii cudzích génov V rastlinách je známe, že je možné ju ovplyvniť ich polohou V chromozómoch, možno v dôsledku štruktúry chromatinu (napr. heterochromatin) alebo blízkosti prvkov regulujúcich transkripcíu (napr. zosilňovače) blízko miesta začlenenia (Weising a kol., Ann. Rev. génet 22 z 42 l-477, 1988). Z tohto dôvodu je často nutné testovať veľké množstvo rastlín na identifikáciu rastliny charakterízovanej optimálnou expresíou zavedeného génu záujmu. Napríklad bolo pozorované v rastlinách a v iných organizmoch, že môže existovať široká premenlivosť v úrovniach expresie zavedeného trzmsgénu medzi rastlinami. Môžu tiežexistovať rozdiely v priestorových alebo časových vzoroch expresie, napríklad rozdielyv relatívnej expresii transgénu v rôznych rastlinných tkanivách, ktoré nemusia zodpovedať vzorom očakávaným od prvkov regulujúcich transkripciu prítomných v zavedenom génovom konštrukte. Z tohto dôvodu je bežné produkovať stovky až tisíce rôznych transgénnych rastlín a vytriedit tieto rastliny na jednu rastlinu, ktorá má žiaduce úrovne expresíe transgénu a fenotyp na komerčné účely. Rastlina, ktorá má žiaduce úrovne alebo vzory expresíe transgénu, je užitočná na zavádzanie transgénu do iných genetických prostredí pohlavným krížením s použitím konvenčných šľachtiteľských spôsobov. Potomstvo takýchto krížení si udržuje charakteristický znak expresíe transgénu z pôvodného transformantu. Táto stratégia sa používa na zaistenie spoľahlivej génovej expresíe v rade odrôd, ktoré sú dobre prispôsobené miestnym pestovateľským podmienkam a požiadavkám trhu.0004 Je možné detegovať prítomnosť transgénu akýmikoľvek dobre známymi spôsobmi detekcie nukleových kyselín, ako je polymerázová reťazová reakcia (PCR) alebo hybridizácia DNA s použitím sond polynukleových kyselín. Tieto metódy detekcie všeobecne používajú primér DNA alebo molekuly sond, ktoré sú špecifické pre genetické prvky, ako sú promótory,vedúce sekvencie, íntróny, kódujúce úseky, 3 terminátory transkripcie, markerové gény atď., čo sú zložky transgénov konštruktu DNA. Ako výsledok nemusia byť také metódy užitočné na rozlíšenie medzi rôznymi transgénnymi eventmí, obzvlášte tými vytvorenými s použitím toho istého transgénneho konštruktu DNA, pokiaľ nie je známa sekvencia genomickej DNA susediacej s vloženou transgénnou DNA. Metódy detekcie DNA špecifickej pre event boli vyvinuté pre mnoho zavedených transgénnych rastlín plodín, napríklad cukrová repa (U S patent 6 531 649), pšenica (US zverejnená patentová prihláška 2002/0 062 503), kukurica odolná voči hmyzu (US zverejnená patentová prihláška 2002/0 102 582) a event kukurice znášajúcej glyfozát nk 603 (US zverejnená patentová prihláška 2002/0 013 960).0005 Tento vynález sa týka rastliny kukurice MON 880 l 7 znášajúcej glyfozát a odolnej voči kukuríčiarovi koreňovému, a zmesí V nej obsiahnutých, a metódy detekcie transgénneho/genomického vloženého úseku v rastline kukurice MON 880 l 7 a jej potomstve0006 Tento vynález sa týka rastliny kukurice znášajúcej glyfozát a odolnej voči kukuričníkoví koreňovému, jej potomstva, semena alebo časti, genómu uvedenej rastliny, kde potomstvo, semeno alebo časť obsahuje vložený transgén znázomený na Obr. 2 a sekvencie spojeniatransgén/genóm SEQ ID NO 1 a 2, pričom vložený transgén znázomený na Obr. 2 je prítomný v evente kukurice MON 88017 uloženej v Americkej zbierke typových kultúr (ATCC) s piístupovým č. PTA-5582. 0007 Tento vynález ďalej poskytuje ízolovanú molekulu DNA, ktorou(i) je transgénny/genomický úsek SEQ ID NO 5 obsahujúci spojenie transgénnej/genomickej DNA so SEQ ID NO 1 a SEQ ID NO 2, alebo jeho úplný komplement(ii) je transgérmy/genomický úsek SEQ ID N 023 obsahujúci spojenie transgénnej/genomickej DNA so SEQ ID N 0 l , alebo jeho úplný komplement alebo(iii) je transgénny/genomický úsek SEQ ID NO 4 obsahujúci spojenie transgénnej/genomíckej DNA so SEQ ID NO 2, alebo jeho úplný komplement. 0008 Je poskytnutá ízolovaná molekula DNA, ktorou je transgénny/genomický úsek SEQ D N 023 alebo jeho komplement, pričom táto molekula DNA je v genóme rastliny kukurice MON 88017. Je taktiež opísaná rastlina kukurice a semeno obsahujúce SEQ ID N 013 vo svojom genóme. 0009 Ďalej je poskytnutá ízolovaná molekula DNA, ktorou je transgénny/genomický úsek SEQ ID NO 4 alebo jeho komplement, pričom táto molekula DNA je v genóme rastliny kukurice MON 88017. Je taktiež opísaná rastlina kukurice a semeno obsahujúce SEQ ID NO 4 vo svojom genóme. 0010 Je poskytnutá ízolovaná molekula DNA, ktorou je transgérmy/genomický úsek SEQ 1 D NO 5 z MON 88017 alebo jeho komplement, pričom táto molekula DNA je v genóme rastliny kukurice MON 88017. Je taktiež opísaná rastlina kukurice a semeno obsahujúce SEQ ID NO 5 vo svojom genóme. 0011 Ďalej sú poskytnuté dve molekuly DNA obsahujúce dvojicu primérov na použitie v metóde detekcie DNA, kde prvá molekula DNA obsahuje aspoň 11 alebo viac susediacich polynukleotidov z akejkoľvek časti úseku transgénnej DNA z molekuly DNA o SEQ ID N 013 alebo jej komplementu, a druhá molekula DNA obsahuje aspoň 11 alebo viac susediacich polynukleotidov z akejkoľvek časti úseku genomickej DNA kukurice o SEQ ID N 023 alebo jej komplementu, pričom tieto molekuly DNA, keď sa použijú spoločne, predstavujú sadu primérov DNA v metóde ampliñkácie DNA, ktorá produkuje amplikón. Amplikón produkovaný s použitím dvojice primérov DNA v metóde ampliñkácie DNA je diagnostický pre rastlinu kukurice MON 88017, keď tento amplikón obsahuje SEQ ID NO 1. Odborník rozpozná, že sa pri tejto prvej a druhej molekule DNA nevyžaduje, aby pozostávala iba z DNA, ale môže byť tiež zložená výhradne z RNA alebo kombinácie DNA, RNA alebo iných nukleotidov alebo ich analógov, ktoré nepôsobia ako templáty pre jednu alebo viac polyrneráz. Navyše odborník rozpozná, že sonda alebo prímér, ako sú tu opísané, by mali byť aspoň od asi l 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20 po sebe ídúcich nukleotidov dlhé a zvolené zo skupiny nukleotidov, ako sú uvedené v SEQ ID NO 1 (ľubovoľne navrhnuté 5 spojenie), SEQ ID N 012 (ľubovoľne navrhnuté 3 spojenie),SEQ ID NO 3 (časť ľubovoľne navrhnutej 5 priľahlej sekvencie), SEQ ID NO 4 (časť ľubovoľne navrhnutej 3 priľahlej sekvencie) a SEQ ID NO 5 (celá alebo časť vloženej sekvencie nukleotídov). Sú možné sondy a príméry dlhé aspoň od asi 21 do 50 alebo viac po sebe ídúcich nukleotidov, ked sú zvolené zo skupiny nukleotidov, ako sú uvedené v SEQ ID NO 3, SEQ ID NO 4 a SEQ ID NO 5.0012 Ďalej sú poskytnuté dve molekuly DNA zahŕňajúce dvojicu primérov na použitie v metóde detekcie DNA, kde prvá molekula DNA obsahuje aspoň 11 alebo viac susediacich polynukleotidov z akejkoľvek časti úseku transgénnej DNA z molekuly DNA so SEQ ID NO 4 alebo jej komplementu, a druhá molekula DNA obsahuje aspoň 11 alebo viac susediacich polynukleotidov z akejkoľvek časti úseku genomickej DNA kukurice so SEQ ID NO 4 alebo jej komplernentu, pričom tieto molekuly DNA, keď sa použijú spoločne, tvoria sadu primérov DNA v metóde amplifikácie DNA, ktorá vytvorí amplíkón. Amplikón vytvorený s použitím dvojice primérov DNA v metóde amplifikácie DNA je diagnostický pre rastlinu kukurice MON 880 l 7,keď obsahuje SEQ 1 D N 022.0013 Podľa ďalšieho opisu sú poskytnuté metódy detekcie prítomnosti DNA vo vzorke zodpovedajúcej špecificky DNA rastliny kukurice MON 88017. Takéto metódy zahŕňajú (a) uvedenie vzorky obsahujúcej genomickú DNA MON 880 l 7 do styku s dvojicou primérov DNA,ako sú tu skôr definované a (b) uskutočnenie reakcie ampliñkácie nukleovej kyseliny, čim sa vytvorí amplikón a (c) detekcíu tohto amplikónu, pričom tento amplikón zahŕňa SEQ ID NO 1 alebo SEQ ID N 022.0014 Podľa ďalšieho opisu sú poskytnuté metódy detekcie prítomnosti DNA vo vzorke zodpovedajúcej špeciñcky DNA rastliny kukurice MON 88017. Takéto metódy zahŕňajú (a) uvedenie vzorky obsahujúcej DNA MON 880 l 7 do styku so sondou DNA zahŕňajúcou SEQ ID NO 1 alebo SEQ ID N 022, alebo molekulami DNA v podstate homológnyrni k SEQ ID NO 1 alebo SEQ ID NO 2, ktoré hybridizujú za prísnych hybridizačných podmienok s genomickou DNA z rastliny kukurice MON 880 l 7 a nehybridizujú za prísnych hybridizačných podmienok s rastlinou kukurice, ktorou nie je MON 880 l 7 (b) podrobenie vzorky a sondy prisnym hybridizačným podmienkam a (c) detekcíu hybridizácie sondy s DNA rastliny kukurice MON 88017.

MPK / Značky

MPK: C12N 15/82, C07H 21/04, A01H 5/00, A01H 5/10, A01H 1/00, C12Q 1/68

Značky: rastlina, mon88017, detekciu, metody, kukurice, zmesí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/56-e19129-rastlina-kukurice-mon88017-a-zmesi-a-metody-na-jej-detekciu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rastlina kukurice MON88017 a zmesi a metódy na jej detekciu</a>

Podobne patenty