Vyhladzovací prostriedok Helicobacter pylori, majúci inhibičnú aktivitu na vylučovanie žalúdočných kyselín

Číslo patentu: E 12739

Dátum: 18.12.2007

Autori: Yamamoto Masaichi, Ito Masaharu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

VYHLADZOVACÍ PROSTRIEDOK HELICOBACTER PYLORI, MAJÚCI INHIBIČNÚ AKTIVITU NA WLUČOVANIE ŽALÚDOČNÝCH KYSELÍN0001 vynález sa týka vyhladzovacieho prostriedku Helicobacter pylori, majúceho tiež vynikajúcu inhibičnú aktivitu na vylučovania žalúdočných kyselín.0002 Gastritída, žalúdočné vredy a dvanástnikový vred sú choroby, ktoré sa rozvíjajú následkom komplíkovaného spustenia faktorov ako napríklad stres,genetické dispozície a životný štýl. V posledných rokoch je venovaná pozornosť baktérií Helicobacter pylori (H. pylori) ako jednej zhiavných príčin. Od úspechu Warrena a Marshalla pri izolácií a kultivácii špírálovitej baktérie zo vzoriek biopsie žalúdka v r. 1983, sa vykonával intenzívny výskum súvislostí medzi touto baktériou a gastritldou, žalúdočnými vredmi, dvanástnikovým vredom a rakovinou žalúdka. Následkom toho je oznámené, že pomer infekcie Helícobacter pylon (H. py/on) je taká, že zatial čo kladný pomer v normálnom žalúdku bol približne 4 , kladný pomer mal hodnotu približne 83 pre chronickou gastrítldu, približne 69 pre žalúdočné vredy, približne 92 pre dvanástnikové vredy a približne 51 pre syndróm neulceróznej dyspepsie (pozri nepatentový dokument 1). Ďalej, infekcia baktériami Helicobacter pylon silne koreluje s početnosťou výskytu rakoviny žalúdka, a v roku 1994 medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny, International Agency for Research on Cancer Svetovej zdravotnej organizácie (WHO) vyhlásila baktériu Helícobacterpylori ako karcinogén udávajúci silnú prlčinnú súvislosť.0003 Hlavný smer liečby gastritldy, žalúdočných vredov, dvanástnikových vredov a podobne bol reprezentovaný symptomatickou liečbou, v ktorej sa používajú inhibítory vylučovania žalúdočných kyselín, ktoré inhibujú vylučovanie žalúdočných kyselín, ako napriklad blokátory H 2 a inhibítory protónovej pumpy amukozálne ochranné prostriedky, za účelom zlepšovania subjektlvnych symptómov, ako sú napríklad epigastrické bolesti, a urýchrovanie uzdravenia žalúdočného vredu. Je všakuvádzané, že hoci sa týmito Iiečivami poranenie dočasne vylieči, keď sa liečba zastaví, približne 80 pacientov má recidívu do jedného roku (pozri nepatentový dokument 1). Na jednej strane sa tiež uvádza, že ked sa vyhubí Helicobacter pylon,jednoročná početnosť opakovaní bola 10 alebo menej pre dvanástnikové vredy, a početnosť bola tiež nízka pre prípad žalúdočných vredov (pozri nepatentový dokument 2).0004 Momentálne sa vykonáva, ako spôsob vyhladzovania baktérií Helicobacter pyíori, liečba ako napríklad použitím inhibitora protónovej pumpy (PPI) v kombinácii s antibakteriálnymi prostriedkami, ako napriklad amoxicilin a klaritromycín, vo veľkých množstvách počas jedného týždňa alebo viac, a v niektorých prípadoch pridaným metronidazolu. Avšak podávanie antibakteriálnych prostriedkov vo veľkých množstvách tiež spôsobuje dezinfekciu užitočných baktérií v čreve, a následkom toho je znepokojenie ohľadne nepriaznivých vedľajších účinkov, ako napriklad riedka stolica, hnačka a narušenie chuti, glositída, stomatitída, abnormalita pečeñovej funkcie a hemoragická enteritída a tiež možnosť premnoženia Staphylococcus aureus odolného voči meticilínu (MRSA).0005 Doposiaľ bolo podané veľké množstvo patentových prihlášok týkajúcich sa pyridínových derivátov, pre aplikácie ako prostriedku proti vredom, inhibítorov vylučovania žalúdočnej kyseliny, antibakteriálnych prostriedkov proti baktérií Helicobacter pyíori, a podobne (pozri patentové dokumenty 1 až 8). Nie je však nájdené žiadna zlúčenina, ktorá kombinuje aktivitu voči Helicobacter pyíori a aktivitu inhibície vylučovania žalúdočnej kyseliny dobre vyváženým spôsobom, aje schopná vyhubiť baktériu Helicobacter pyíori, ked sa použije ako jediný prostriedok.0006 Ďalej, bola objavená zlúčenina majúca aktivitu voči Helicobacter pyíori in vitro a aktivitu inhibície žalúdočnej kyseliny (pozri nepatentový dokument 3). Avšak vmodeli pieskomila mongolského inñkovaného Helicobacter pyíori, uktorého sa predpokladá, že odráža ľudskú infekciu baktériou Helicobacter pyíori, nebolo možné určiť účinnost a vývoj prostriedku bol pozastavený.0007 Napriek značnému úsiliu opisanému vyššie je vsúčasnosti stále široko používaná trojitá liečba, na vyhubenie baktérie Helicobacter pyíori. Dôvodom je, že inhibítory protónovej pumpy ako napríklad omeprazol, Iansoprazol a rabeprazol a klaritromycín sú všetky extrémne nestabilné vkyseline a amoxicilin vykazuje problematickú antibakteriálnu aktivitu za kyslých podmienok. To znamená, žeexistovala potreba podávať veľké množstvo vyššie uvedených antibiotických látok Iabilných vkyslom prostredí, zatiaľ čo žalúdočná kyselina bola silne inhibovaná inhibítormi protónovej pumpy, ktoré sa podávali ako enterický prípravok.0009 EP-A-1411053 poskytuje spôsob prípravy zlúčeniny vzorcakde každý z R 1, R 3 a R 4 je nezávisle od seba vodlk, alkyl, a|koxy| alebo fluórovaný a|koxy| s 1 až 6 atómami uhlíka, a R 2 je nitro, halogén, a|koxy| alebo halogénovaný alkoxyl s 1 až 6 atómami uhlíka alebo skupina -OR-(CH 2)-0 Rg, kde n je celé číslo medzi 1 a 6 a R 3 reprezentuje vodlk alebo alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka. Takto pripravené zlúčeniny sú užitočné ako medziprodukty pri príprave istýchS-CM (8). ~ kde R je vodik, fluór, metoxy alebo trifluórmetyl, R je vodlk alebo metyl, R 3 je C 34s priamym reťazcom alebo rozvetvený alkyl, a n označuje 0 alebo 1. Zlúčeniny sú užitočné ako protivredové prostriedky.Podstata vynálezu Problémy, ktoré má tento vynález riešiť0011 Tento vynález zaisťuje nový farmaceutický prípravok na prevenciu a/alebo liečbu chorôb zahŕňajúcich baktériu Helicobacter pylorí a/alebo chorôb zahŕňajúcich vylučovanie žalúdočnej kyseliny, ktorý je účinný pri prevencii a/alebo liečbe chorôb súvisiacich s baktériou Helicobacter pylon a tiež pôsobí špecificky proti baktérií Helícobacter pylori, a ktorý nevyvlja aktivitu na črevné baktérie, súčasne je stabilný voči kyseline a má inhibičnú aktivitu na vylučovanie žalúdočnej kyseliny a zlúčeninu alebo jej soľ, ktorá je užitočná ako aktívna prlsada pre prípravok.Prostriedky na riešenie problémov0012 vynálezcovia vykonávali výskum s cieľom získať zlúčeninu, ktorá vyhovuje1) Má byť stabilná voči kyseline 2) mať uspokojivú antibakteriálnu aktivitu voči baktérií Helicobacter pylori 3) pôsobiť špeciñcky proti baktérií He/ícobacter pylon a súčasne nevyvíjať aktivitu na črevné baktérie 4) vykazovať účinky aj na tie baktérie, ktoré vykazujú odolnosť voči antibakteriálnym prostriedkom použivaným pri liečbe chorôb súvisiacich s baktériou Helicobacter pylori 5) mať inhibičnú aktivitu na vylučovanie žalúdočnej kyseliny a 6) vykazovať účinok hubenia baktérií vživočlšnom modeli pri infekciu baktérií Helícobacter pylon, pri použitl ako jediného prostriedku (Hirayama a kol. J. Gastroenterol.,1996. 31, (Suppl. 9), 24-8) .Ako výsledok vynálezcovia našli rodinu zlúčenín, ktoré sú stabilné v kyseline, majú silnú aktivitu proti Helicobacter pylon s MIC 0,1 g/ml alebo nižšiu, nemajú aktivitu na

MPK / Značky

MPK: A61K 31/4439, A61P 1/18, A61P 1/00, C07D 401/12, A61P 31/04, A61P 1/04

Značky: helicobacter, aktivitu, vyhladzovací, prostriedok, inhibičnú, pylori, vylučovanie, žalúdočných, kyselin, majúci

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/56-e12739-vyhladzovaci-prostriedok-helicobacter-pylori-majuci-inhibicnu-aktivitu-na-vylucovanie-zaludocnych-kyselin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vyhladzovací prostriedok Helicobacter pylori, majúci inhibičnú aktivitu na vylučovanie žalúdočných kyselín</a>

Podobne patenty