Spôsob výroby zmesi magnetických sklenených častíc, magnetické sklenené častice, zmes a suspenzia magnetických častíc, skúmavka a viaczložková súprava obsahujúca uvedenú zmes, použitie uvedenej zmesi a spôsob izolácie biologického materiálu

Číslo patentu: 287932

Dátum: 14.04.2012

Autori: Weindel Kurt, Riedling Michael, Geiger Albert

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Tento vynález sa vzťahuje na magnetické častice s nanoveľkosťou so skleneným povrchom, charakterizovaným tým, že magnetické sklenené častice obsahujú aspoň jeden magnetický objekt so stredným priemerom medzi 5 a 500 nm. Tento vynález sa tiež vzťahuje na metódy ich prípravy, na ich suspenzie a ich použitiu na purifikáciu DNA alebo RNA, najmä v automatizovaných postupoch.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa vzťahuje na magnetické V podstate guľovité, častice so skleneným povrchom. Tento vynález sa tiež vzťahuje na metódy ich prípravy, na ich suspenziám a na ich použitie na purifikáciu biologického materiálu, najmä v automatizovaných procesoch.Veľa biologických materiálov, najmä nukleových kyselín, poskytne pri izolácii z ich normálneho prostredia Výnimočné problémy. Na jednej strane sú veľmi často prítomné vo veľmi malých koncentráciách a na druhej strane sú často v prítomnosti mnohých iných pevných a rozpustných substancii, ktoré sťažujú izoláciu alebo meranie, najmä pri biologických analýzach.Biošpecifické väzobné analýzy umožňujú detekcíu špecifických analytov, napr. nukleových kyselín alebo špecifických vlastností analytov a hrajú dôležitú rolu na poli diagnostik a bioanalytík. Príklady sú hybridizačne analýzy, immuno analýzy a analýzy typu receptor-ligand.Hybridizačné analýzy využívajú na molekulámu detekciu analytov nukleových kyselín, napr. RNA a DNA, špecifické párovanie báz. Oligonukleotidove sondy s dĺžkou 18 až 20 nukleotidov tak môžu umožniť špecifické rozpoznanie vybranej sekvencie V ľudskom genóme. lná analýza, ktorá využíva selektívnej väzby dvoch oligonukleotidových primérov, je polymerázová reťazová reakcia (polymerase chain reaction, PCR) opísaná v US 4 683 195. Táto metóda využíva v niekoľkých cykloch selektívnu amplifikáciu špecifickej oblasti nukleovej kyseliny terrnostabilnou polymerázou, až do detegovateľného množstva, za prítomnosti deoxynukleotidových trifosfátov.Nukleové kyseliny sú pomeme komplexné analyty, ktoré sa musia normálne extrahovať z komplexnej zmesi pred tým, ako sa môžu použiť V testoch založených na sondáchExistuje niekoľko metód na extrakciu nukleových kyselín- od sekvencie závislej alebo biošpecítickej metódy, ako napr.- hybridizácia k imobilizovaným sondám na guľôčkach,- od sekvencie nezávislej alebo fyzíkálno-chemickej metódy, ako napr.- extrakcia vodná fáza - vodná fáza s napr. chloroformom,- adsorpcia ku kremičitému gélu alebo dvojmocným zeminám (diatomic earths),- adsorpcia k magnetickým skleneným časticiam (MGP) alebo organosilánovým časticiam pri chaotropných podmienkach.V posledných rokoch sa navrhlo veľa procedúr a materiálov na izoláciu nukleových kyselín z ich prirodzeného prostredia, ktoré využívali ich naväzovanie na sklenené povrchy. Napríklad V Proc. Natl. Acad. USA 76, 615 - 691 (1979) je navrhnutý postup na naväzovanie nukleových kyselín v agarózových géloch na mleté flintové sklo v prítomnosti jodidu sodného.V Anal. Biochem. 121, 382 - 387 (1982) je opísaná purifikácia plazmidovej DNA z baktérií na sklenenom prachu v prítomnosti chloristanu sodného (sodium perchlorate).V DE-A 37 34 442 je opísaná izolácia jednopramennej DNA fágu M 13 na vláknitých filtroch precipitáciou fágových častíc s využitím kyseliny octovej a lýza fágových častíc chloristanom. Nukleové kyseliny sa naviažu na filtre zo sklenených vlákien, omyjú a potom vymyjú Tris/EDTA pufrom s obsahom metanolu.Podobná procedúra na purifikáciu DNA z fágov lambda je opísaná v Anal. Biochem. 175, 196 - 201Procedúra, známa už skoršie, vyvolá selektívnu väzbu nukleových kyselín na sklenený povrch v roztokoch chaotropných solí a oddelí nukleové kyseliny od kontaminuj úcích prímesí, ako je agaróza, proteíny alebo bunkové zvyšky. K oddeleniu sklenených častíc od znečisťujúcich látok sa častice podľa doterajších postupov bud centrifugujú, alebo sa tekutina prefiltruje cez sklenený vláknítý filter. To je ale obmedzujúci krok, ktorý zabraňuje použitiu tohto postupu na spracovanie veľkého počtu vzoriek, Ukázalo sa, že magnetické častice pokryté skleneným povrchom ponúkajú na izoláciu biologických materiálov značné výhody. Ked sa nevystavili magnetické častice pôsobeniu magnetického pol , je jedinou silou použiteľnou na sedimentáciu gravitácia. Pretrepaním roztoku sa môžu resuspendovať. Sedimentačná procedúra, ktorá nevyužíva magnetické pole, je pomalšia, ako imobílizácia biologických materiálov na časticiach. To platí najmä pre nukleové kyseliny. Magnetické častice sa môžu ľahko sústrediť na určitom mieste v roztoku pomocou magnetu. Roztok sa potom oddelí od častíc a teda tiež od prichytených biologických materiálov.Použitie magnetických častíc na imobilizáciu nukleových kyselín po precipitácii, pridaním soli a etanolu,je opísané v Anal. Biochem. 201, 166 - 169 (1992) a v PCT GB 91/00212. V tomto postupe sa nukleové kyselíny aglutinujú spoločne s magnetickými časticami. Aglutinát sa oddelí od pôvodného roztoku aplikácioumagnetického poľa a premývacím krokom. Po jednom premytí sa nukleové kyseliny rozpustia v Tris pufri. Tento postup má ale nevýhodu v tom, že precipitácia nie je selektívna pre nukleové kyseliny. Dochádza tiež k aglutinácii radu pevných a rozpustených častíc. Výsledkom je, že sa táto procedúra nemôže použiť na odstránenie významného množstva inhibítorov špecifických enzymatických reakcií, ktoré sa môžu vyskytovať.Na trhu je tiež magnetické porézne sklo, ktoré obsahuje V pórovitej, špeciálnej sklenej základnej hmote(matrix) magnetické častice a ktoré je pokryté vrstvou obsahujúcou streptavidín. Tento produkt sa môže použiť na izoláciu biologických materiálov, napr. proteínov alebo nukleových kyselín, ktoré sú modiñkované v komplexnom prípravnom kroku tak, že sa viažu kovalentne na biotín. Zmagnetovateľne špecifické adsorbenty sa ukázali ako veľmi účinné a vhodné na automatickú prípravu vzorky. Na tieto účely sa môžu použiť ferimagnetické, feromagnetické a superparamagnetické pigmenty.Čiastočky sú podľa odborníkov pevné materiály s malým priemerom. Takéto čiastočky sa často nazývajú pigmenty.Tieto materiály, ktoré sú označené ako magnetické, sú priťahované k magnetu, tzn. napríklad feromagnetické alebo superparamagnetické materiály, Ako výhodný a preferovaný sa odbomíkom javí supermagnetizmus (napr. US 5 928 958 US 5 925 573 EP 757 106). Sklené alebo organosilánové (organosilane) povrchy sú často na použitie v biošpecifických väzobných reakciách upravované, napr. US 5 928 958, US 5 898 071,US 5 925 573, EP 937 497, US 9 554 088 alebo US 4 910 148. Alebo sa môže sklený alebo organosilánový povrch upraviť rôznymi rozpúšťadlami alebo soľami na modiñkáciu ich hydrofilnosti a/alebo ich elektropozitivíty, napr. US 5 438 127.Nederivatizované silanolové skupiny skla alebo silánového povrchu môžu byť, ale za vhodných reakčných podmienok opísaných v DE 195 20 964, DE 195 37 985, W 0 96/41840, W 0 96/41811, EP 757 106 alebo US 5 520 899 použité na adsorpciu pomocou čírych fyzikálne-chemických síl. Typicky sú magnetické jadra alebo magnetické jadrové agregáty pokryté skleným povrchom, ktorý sa vytvorí kyselinou- alebo zásadou- katalyzovaným sol-gél procesom (by an acidor base- catalyzed sol-gel-process). Tieto častice sa nazývajú častice typu jadro-plášť (core-shell particles). Sklený obal má potom typickú hrúbku vrstvy (pozri napr. DE 195 20 964), kde veľkosť a tvar pigmentu (ktorý môže obsahovať okrem magnetických kovových oxidov tiež nemagnetické častice, ako napr. sľudu) určujú veľkosť a tvar produkovanej častice (pozri napr. DE 195 37 985 a zodpovedajúci W 0 96/4181 l). Aby sa získala vysoká povrchová aktivita, používa sa sklený materiál s veľkou pórozitou (pozri napr. EP 757 106 W 0 99/26605). Opísané sú ďalej zložené magnetické častice, napr. kremičitanom obalený oxid železitý obalený anorganickou kremennou hmotou z kremenných častíc(EP 757 106), alebo zmesi sklenených a kremenných gélov (mixtures of glass and silica gel) (W 0 95/06652). Problém, ktorý by mal vyriešiť predkladaný vynález, sa môže vidieť ako poskytnutie magnetických sklených častíc so zlepšenými vlastnosťami na prípravu vzorky a na biologické analýzy, najmä V automatizovaných procesoch.Nedostatok magnetických sklených častíc v súčasnom stave vývoja sa vyrieši výsledkami predkladaného vynálezu.Cieľom vynálezu je poskytnúť zmes (composition) magnetických sklených častíc. Magnetické sklené častice (magnetis glass particles - MGPs) sú podľa predkladaného vynálezu pevné disperzie malých magnetických jadier v skle. MGP sú relatívne malé a sú v podstate guľovité. Nemagnetický jemný obsah zmesi MGP je veľmi nízky, vďaka metóde ich prípravy. To má ten účinok, že suspenzia MGP sedimentuje pomaly a môže tak byť výhodne využítá na postupy v molekulámej bíológíi, ktoré sa môžu automatizovať. V jednej forme vynálezu sú poskytnuté zmesi a suspenzia MGP podľa predkladaného vynálezu. V inej forme vynálezu je poskytnutá metóda pre zmes MGP. V ešte ďalšej forme vynálezuje poskytnutá metóda na puriñkáciu DNA alebo RNA, kde sa používajú MGP podľa predkladaného vynálezu.Predmetom vynálezu je spôsob výroby zmesi magnetických sklených častíc, ktorého podstata spočíva v tom, že zahmuje stupne a) suspendovanie magnetických objektov s priemerom medzi 5 až 500 nm v solu, b) sušenie suspenzie rozprašovaním vo dvojdýzovej rozprašovacej sušiami a,c) slinovanie rozprašovaním vysušeného prášku.Výhodne vstupná teplota dvojdýzovej rozprašovacej sušiame je medzi 120 °C a 500 °C, výstupná teplota je zvolená podľa teploty varu solu a rozprašovací tlak je aspoň rovnaj úci sa aspoň 0,3 Mpa.Výhodne vstupná teplota dvojdýzovej rozprašovacej sušiarne leží medzi 170 °C a 230 °C, výhodnejšie medzi 190 °C a 210 °C.Výhodne rozprašovací tlak leží medzi 0,4 a 0,6 Mpa.Výhodne soľ ako rozpúšťadlo obsahuje etanol.Výhodne výstupná teplota leží medzi 50 °C a 300 °C.Výhodne výstupná teplota leží medzi 90 °C a 100 °C.Výhodne slinovacia teplota leží medzi 400 °C a 1200 °C, výhodne medzi 720 °C a 770 °C.Predmetom vynálezu sú rovnako magnetické sklenené častice získateľné uvedeným spôsobom.Predmetom vynálezu je rovnako zmes magnetických sklenených častíc získateľná uvedeným spôsobom,ktorá obsahuje aspoň jeden magnetický objekt so stredným priemerom medzi 5 a 500 nm, a ktorej podstata spočíva V tom, že polčas sedimentácie suspenzie zmesi v izopropanolu s obsahom 3 mg/ml (hmotn./obj.) je dlhší než 3 minúty.Výhodne magnetický objekt má stredný priemer medzi 10 a 200 nm, výhodne medzi 15 a 50 nm.Výhodne polčas sedimentácieje dlhší než 6 minút.Výhodne magnetický objekt má stredný priemer 23 nm.Výhodne pomer priemeru magnetického telieska k priemeru skleneného plášťa je menší než 1 10.Výhodne magnetické sklenené častice majú stredný priemer medzi 0,5 m a 5 m.Výhodne magnetické sklenené častice sú mikroporézne.Výhodne porézny povrch magnetických sklenených častíc tvorí menej než 10 celkového povrchu.Výhodne magnetický objekt je superparamagnetický.Výhodne magnetický objekt je ferimagnetický alebo feromagnetický.Výhodne magnetický objekt obsahuje železo alebo oxid železa.Výhodne oxidom železa je Fe 3 O 4 alebo yFe 2 O 3.Výhodne magnetické sklenené častice majú povrchovú plochu väčšiu než 4 mZ/g.Výhodne sklenené častice majú povrchovú plochu medzi 5 a 100 mZ/g, výhodne v rozmedzí l 0 až 50 m 2/ g, najvýhodnejšie V rozmedzí 15 až 30 mZ/g.Výhodne magnetické sklenené častice sú v podstate sférické.Predmetom vynálezu je rovnako suspenzia, ktorej podstata spočíva v tom, že obsahuje uvedenú zmes magnetických častíc V kvapaline.Výhodne kvapalina obsahuje alkohol.Výhodne alkoholom je isopropanol alebo etanol.Výhodne kvapalinou je pufrovaný vodný roztok.Výhodne suspenzia dodatočne obsahuje DNA alebo RNA.Výhodne suspenzia dodatočne obsahuje chaotropné činidlo.Výhodne chaotropné činidlo je prítomné v koncentrácii medzi 2 a 8 mol/l, výhodnejšie medzi 4 a 6 mol/l.Výhodne suspenzia obsahuje 5 až 60 mg/ml uvedenej kompozície.Predmetom vynálezu je rovnako skúmavka obsahujúca uvedenú kompozíciu alebo uvedenú suspenziu.Predmetom vynálezu je rovnako viaczložková súprava obsahujúca uvedenú skúmavku.Výhodne súprava ďalej obsahuje prernývaci roztok alebo eluent.Výhodne súprava obsahuje činidlá vhodné na čistenie nukleovej kyseliny.Predmetom vynálezu je rovnako použitie uvedenej zmesi na prípravu suspenzie.Výhodne sa suspenzia použije na čistenie nukleových kyselín.Predmetom vynálezu je rovnako použitie uvedenej viaczložkovej súpravy na čistenie nukleových kyselín.Predmetom vynálezu je rovnako spôsob izolácie biologického materiálu, ktorého podstata spočíva v tom,že obsahuje a) privedenie vzorky, ktorá obsahuje biologický materiál v kvapaline, do kontaktu so zmesou podľa niektorého z nárokov 10 až 24, magnetickými sklenenými časticami podľa nároku 9 alebo suspenziami podľa niektorého z nárokov 25 až 32 za podmienok, pri ktorých sa biologický materiál viaže priamo na sklenený povrch, a b) oddelenie biologického materiálu od kvapaliny.Výhodne biologickým materiálom je nukleová kyselina.Výhodne sa oddelenie uskutoční pomocou magnetu.Výhodne magnetické častice nie sú predmagnetizované, ked sú privedené do kontaktu so vzorkou.Výhodne je spôsob automatizovaný.Výhodne je spôsob prevádzkovaný vo formáte vysokého presadenía.Výhodne sa pri spôsobe odoberie zo zásobnej nádoby uvedená suspenzia a čiastkové objemy suspenzie sa prídajú do rôznych reakčných nádob.Výhodne sa nukleová kyselina po čistení deteguje.Výhodne sa nukleová kyselina deteguje po ampliñkačnom stupni.Výhodne sa nukleová kyselina deteguje spôsobom zahmujúcima) uvedenie do kontaktu vzorky s oligonukleotidom obsahujúcim sekvenciu komplementámu k oblastí cieľovej nukletidovej kyseliny a so značeným oligonukleotidom obsahujúcim sekvenciu komplementámu k druhej oblasti toho istého vlákna sekvencie cieľovej nukleovej kyseliny, ale nezahmujúcim sekvenciu nukleovej kyseliny definovanú prvým oligonukleotidom, na vytvorenie za hybridizačných podmienok zmesi duplexov, pričom tieto duplexy obsahujú cieľovú nukleovú kyselinu spojenú s prvým oligonukleotidom a so značeným oligonukleotidom tak, že 3- koniec prvého oligonukleotidu je priľahlý ku 5-koncu značeného nukleotidub) udržanie zmesi zo stupňa a) s templat-dependentnou polymerázou nukleových kyselín majúcou 5- a 3-nukleázovou aktivitu za podmienok dostatočných na umožnenie 5- a 3-nukleázovej aktivite rozštiepiť pripojený značený oligonukleotid a uvoľniť značené fragmenty ac) detekciu a/alebo meranie signálu generovaného hydrolýzou značeného oligonukleotidu.Spôsob podľa niektorého z nárokov 48 až 49, vyznačujúci sa tým, že detekcia sa uskutočňuje za prítomnosti blokujúceho oligonukleotidu.Výhodne blokujúcim oligonukleotidom je aptamer.Výhodne aptamer má sekvenciu SEQ ID N 0223.Výhodne sa ampliñkačná a detekčná reakcia uskutočňuje vo formáte homogénneho multiplexového stanovenia v roztoku na účely súčasnej detekcie viacpočetných cieľov.Výhodne v priebehu aspoň 5 cyklov polymerázovej reťazovej reakcie je teplota nasadenia primérov menej ako 8 °C, výhodne menej ako 3 °C, nad disociačnou teplotou polymerázo-aptamérového komplexu.MGP podľa predkladaného vynálezu sú sklenené kvapôčky, V ktorých sú rozptýlené veľmi malé, v ktorých sú rozptýlene veľmi malé, neagreguj úce magnetické častice. Tieto častice, ktoré sa nazývajú ako magnetické, sú priťahované k magnetu, tzn. napríklad feromagnetické alebo superparamagnetické materiály. Preferované sú feromagnetické materiály, najmä ak neboli dosiaľ predmagnetizované. Predmagnetizovaním sa v tomto kontexte rozumie kontakt s magnetom, ktorý zvýši zvyškový magnetizmus (remanencia). Preferovanými magnetickými materiálmi sú železo alebo oxidy železa, ako napríklad magnetid (Fe 3 O 4) alebo Fe 2 O 3,prednostne y-Fe 2 O 3. V zásade sa môžu použiť železitan bámatý, nikel, kobalt, zlatiny Al-Ni-Fe-Co, alebo iné feri alebo feromagnetíká (ferri or ferromagnetic). Magnetickými časticami môže byť napr. magnetický pigment. Veľkosť magnetických častíc je v nano rozsahu, tzn. podľa predkladaného vynálezu je priemer medzi 5 a 500 nm, lepšie medzi 10 a 200 nm a ešte lepšie medzi 15 a 50 nm. Vhodné magnetické pigmenty vwába íinna CERAC majú stredný priemer 23 nm a skladajú sa z yFegOg (BET-povrch 50 mz/g, CERAC P. O. Box 1178, Milwaukee, Wisconsin 53201 - 1178 USA Article-No. I-2012). Magnetické sklenené častice podľa predkladaného vynálezu sú ďalej charakterizované skutočnosťou, že MGP majú priemer častice medzi 0,5 a 5 m, prednostne potom medzi 1 a 2 m, čo sa určilo pomocou vysokorozlišovacieho rastrovacieho elektrónového mikroskopu, zatiaľ čo magnetické častice majú priemer medzi 5 až 500 nm, prednostne medzi 10 a 200 nm, alebo ešte lepšie medzi 15 a 50 nm, ako bolo uvedené. MGP predkladaného vynálezu sú teda ďalej charakterizované pomerom priemerov magnetického pigmentového jadra k magnetickej sklenej častici menším ako 1 k 10, ako sa určilo vysokorozlišovacou rastrovacou elektrónovou mikroskopiou. Vďaka týmto pomerom priemerov a tiež vďaka neprítomnosti akéhokoľvek inertného nosiča, ktorý by určoval tvar a veľkosť častíc, sú geometria MGP a počet začlenených magnetických častíc určených podmienkami výroby. MGP podľa predloženého vynálezu sú mikroporózne, ale majú vysoko štruktúrovaný a teda relatívne veľký povrch s viacej ako 6 mZ/g. Magnetické sklené častice podľa predkladaného vynálezu majú prednostne povrch v rozsahu 5 až 100 mZ/g, lepšie V rozsahu 5 až 90 mz/g, ešte lepšie v rozsahu 10 až 50 mz/g a najlepšie v rozsahu 15 až 30 mz/g. Tento povrch je zhruba dvojnásobný v zrovnaní s časticami opísanými v DE 195 37 985. To sa môže určiť metódou Braunauer-Emett-Teller s využitím automatického komerčného prístroja (pozri príklad 4). Diskusia tejto metódy, neformálne nazývanej BET metóda, je v práci S. Brauner. The Adsorbtion of Gases and Vapors, Vol. 1, Princeton University Press, 1943. Napríklad vzorka EJ 0096.5 R-01, o ktorú je prednostne záujem (pozri príklad 1 a tabuľky 1 až 3 pre prehľad výrobných parametrov), má BET-povrch 26,8525 mz/g, oblasť mikropóru 2,3058 mZ/g a priemerný priemer póru 24,9132 nm. To znamená, že povrch póru je menej ako 10 celkového povrchu a že magnetická sklená častíca je mikroporózna.Pórom sa mysli zárez (recess) vo vonkajšom povrchu častice. Povrch zasahuje tak ďaleko do častice, že zvislá línia vynesená v záreze na povrchu rozdelí časticu aspoň jeden raz V smere priľahlého prostredia častice. Navyše póry zasahujú do častice do hĺbky, ktorá je väčšia akojeden polomer póru.Pomalšia sedimentačná kinetika, väčší povrch a sférický tvar inhibujúcí agregáciu sa prejaví v lepšom funkčnom správaní ako adsorbenta pri diagnóze nukleových kyselín (pozri príklad 3, 5 a 7), pri porovnaní s nemeckými návrhmi patentov DE 198 54 973.3, alebo DE 198 55 259.9. Toto kritérium sa môže kvantiñkovať posunom cyklu, keď dôjde k prekročeniu nastaveného prahu (threshold cycle) v tzv. TaqMan® testoch,pomeru signál-pozadie, a štatisticky potvrdeným nižším detekčným limitom. Metódy na tento test sú uvedené v WO 92/02638 a zodpovedajúcich US patentoch (US 5 210 015, US 5 804 375, US 5 487 972). Experimenty s rádioaktívnym sledovaním (pozri príklad 5.2) ukázali, že spôsob naväzovania pokiaľ ide o DNA a RNA bol ten istý, ako pri súčasnom referenčnom materiáli.Produkčné parametre mali prekvapivo vplyv na výsledky experimentov s rádioaktívnym sledovaním. Ďalšou výhodou MGP typu predkladaného vynálezu je to, že neexistencia tenzie vo sklenej vrstve môže viesť kvôli vnútomej štruktúre k prasklinám počas procesu sušenía a zodpovedajúcim poškodením vo sklenom obale (dôkladný (solid) rozptyl malých magnetických jadier v sklenenej kvapke). To sa môže skúmať metódami tvorby obrazu (pozri príklad 3).Inou formou predkladaného vynálezu je suspenzia magnetických častíc. Je to zrejmé odbomíkom, ktorí pripravujú suspenzie pridávaním tekutiny ku zmesi MGP a premiešaním suspenzie do homogenity. Tekutina

MPK / Značky

MPK: H01F 1/44, B03C 1/01, C03C 14/00, C12N 15/10, H01F 1/00, B01J 19/00, C01B 33/18, H01F 1/06, C03B 19/10, C12Q 1/68, C03B 8/02

Značky: izolácie, materiálů, biologického, viaczložková, spôsob, magnetických, skleněné, skúmavka, magnetické, suspenzia, částice, súprava, sklenených, zmesí, obsahujúca, uvedenej, změs, částic, uvedenú, použitie, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/55-287932-sposob-vyroby-zmesi-magnetickych-sklenenych-castic-magneticke-sklenene-castice-zmes-a-suspenzia-magnetickych-castic-skumavka-a-viaczlozkova-suprava-obsahujuca-uvedenu-zmes-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby zmesi magnetických sklenených častíc, magnetické sklenené častice, zmes a suspenzia magnetických častíc, skúmavka a viaczložková súprava obsahujúca uvedenú zmes, použitie uvedenej zmesi a spôsob izolácie biologického materiálu</a>

Podobne patenty