Použitie polypeptidov BCMA a protilátok na prípravu farmaceutických kompozícií na liečbu nádorovej bunky, ktorá exprimuje APRIL

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísané použitie polypeptidu obsahujúceho aminokyselinovú sekvenciu, ktorá je aspoň 80 % identická so sekvenciou vyjadrenou pre aminokyselinu 1 až 184, resp. 1 až 52 zo sekvencie SEQ ID NO:8 a je schopná viazať APRIL, polypeptidu obsahujúceho aminokyselinovú sekvenciu vyjadrenú pre aminokyselinu 8 až 41 zo sekvencie SEQ ID NO:8 alebo protilátky namierené proti SEQ ID NO:8 na prípravu farmaceutickej kompozície na liečenie nádorovej bunky exprimujúcej ligand indukujúci proliferáciu (APRIL).

Text

Pozerať všetko

Vynález nájde uplatnenie predovšetkým pri použití antagonistov APRIL receptora pri liečení rakoviny.Cytokíny z rodiny nádorových nekrotických faktorov (TNF) sa zúčastňujú celého radu pochodov, ktoré sa týkajú kritických biologických funkcií. Každý cytokín z rodiny TNF funguje tak, že sa viaže na jeden alebo viac členov z paralelnej rodiny receptorových proteínov. Tieto receptory následne vyvolávajú intracelulárny signál, ktorý sa prejaví vznikom širokého spektra fyziologických alebo vývinových odpovedí. Mnohé z receptorových signálov ovplyvňujú osud bunky a veľmi často slúžia ako spúšťací mechanizmus terminálnej diferenciácíe. Príklady bunkovej diferenciácie zahŕňajú proliferáciu, maturáciu, migráciu a bunkovú smrť.Cytokíny z rodiny TNF sú membránovo viazané proteíny typu II, ktoré majú krátku intracelulárnu N-koncovú doménu, transmembránovú doménu a C-koncovú doménu na väzbu receptora na povrchu bunky. V niektorých prípadoch sú extracelulárne časti proteínov odšticpené, čím sa vytvára sekrečná forma cytokínov. Zatiaľ čo membránovo viazané proteíny pôsobia lokálne, pravdepodobne sprostredkovávajú bunkový kontakt pomocou ínterakcíí buniek s ich receptorrni, sekrečné formy majú schopnosť cirkulovať alebo difundovať a takto môžu pôsobiť aj na vzdialených miestach. Tak membránovo viazané ako sekretované formy existujú vo forme trimérov a predpokladá sa, že vyvolávajú signál na receptoroch uľahčením ich zhlukovania (clustering).Rodina TNF receptorových proteínov je charakterizovaná prítomnosťou jednej alebo viacerých extracelulárnych domén bohatých na cysteín. Z týchto domén bohatých na cysteín vznikajú jadra pevne viazané disulfidickými väzbami, ktoré prispievajú na udržanie trojrozrnemej štruktúry pri tvorbe kapsy na väzbu ligandu. Receptory sú membránovo viazané proteíny typu I, kde extracelulárna doména je kódovaná N-koncovou časťou proteínu, nasleduje transmembránová doména a C-koncová intraceluláma doména. Intraceluláma doména je zodpovedná za prenos signálu z receptora dovnútra bunky. Niektoré receptory obsahujú intracelulámu doménu smrti (death domain), ktorej signál môže vyprovokovať bunkovú apoptózu. Tieto domény teda môžu byť silnými induktorrrri bunkovej smrti. Ďalšia trieda receptorov môže vyvolať bunkovú smrť len velrr 1 i slabo chýba im pravdepodobne doména smrti. Tretí typ receptorov nemôže vyvolať bunkovú smrť vôbec. Všetky triedy receptorov môžu v závislosti od typu bunky alebo výskytu ďalších signálov produkovať namiesto signálov vedúcich k smrti bunky signály na proliferáciu alebo diferenciáciu buniek.Veľmi dobre preštudovaným príkladom pluripotentného charakteru aktivity cytokínov z rodiny TNF je priamo faktor TNF, podľa ktorého bola celá trieda nazvaná. TNF môže existovať ako membránovo viazaný cytokín, alebo môže byť odštiepený a sekretovaný. Obe formy sa viažu na obidva TNF receptory a to TNF-RSS a TNF-R 75. Pôvodne bol TNF opísaný na základe svojej schopnosti priamo usmrtiť rakovinové bunky. TNF tiež kontroluje širokú škálu imunitných procesov, vrátane indukcie akútnych zápalových reakcií. Uplatňuje sa tiež pri zachovaní homeostázy v lymfatických tkanivách. Vďaka svojej duálnej úlohe sa tento cytokín uplatňuje pri rôznych patologických procesoch. Z toho dôvodu boli tiež pripravené, tak na báze jeho agonistických, ako antagonistických účinkov, prostriedky ovplyvňujúce priebeh ochorenia. Napríklad TNF a LTot(ktorý rovnako prenáša signál cez TNF receptory) sa. použili na liečenie rakoviny, zvlášť potom tých typov,ktoré sa vyskytujú na perifémych miestach, ako sú napríklad sarkórny končatín. V týchto prípadoch priame predanie signálu cytokínov pomocou receptorov indukovalo smrť rakovinových buniek (Aggarwal a Natarajan, 1996. Eur Cytokine Netw 7 strana 93 až 124).V imunologických pokusech sa použili látky blokujúce prenos signálu cez TNF receptor (napríklad monoklonálne protilátky proti TNF, rozpustné fúzne proteíny s TNF-R) na liečenie ochorení, ako je reumatická artritída a zápalové ochorenia čriev. V týchto patologických stavoch totiž TNF funguje ako induktor bunkovej proliferácie a efektorovej funkcie, a preto pri zhoršujúcom sa autoimunitnom ochorení je terapeuticky veľmi výhodné zablokovať väzbu TNF na jeho receptory (Beutler, 1999. J. Rheumatol. 26, Suppl 57 strana 16 až 21 .Pomdme nedávno objavená dvojica ligand/receptor sa javí ako vhodný model na podobné manipulácie. Lyrnfotoxín B (LTB), cytokín z rodiny TNF, ktorý tvorí heterotriméry s LTot, sa viaže na LTE-R. Niektoré nádorové bunky adenokarcinómu, ktoré exprimujú LTD-R, môžu byť usmrtené alebo diferencovanć, ak sa ošetria agonistíckou monoklonálnou protilátkou proti LTB-R (Browning a ďalší, 1996. J. Exp. Med 183 strana 867 až 878). V imunologických pokusech bolo ďalej dokázané, že monoklonálna protilátka proti LTB alebo rozpustný fúzny proteín LTB-R-lg môžu blokovať vývoj zápalového ochorenia čriev, pravdepodobne ovplyvnením interakcie dendritových buniek a T buniek (Mackay a ďalší, 1998. Gastroenterology 115 1464 až 1475).Na liečbu rakoviny je možné tiež použiť systém TRAIL (TNF Related Apoptosis lnducing Ligand). TRAlL interaguje s radom membránovo viazaných aj rozpustných receptorov. Dva z týchto receptorov, 10TRAIL-R 1 a TRAIL-R 2 (tiež nazývané DR 4 a DR 5), sprostredkujú prenos signálu pre bunkovú smrť do rakovinových, ale nie normálnych buniek. Normálne bunky totiž exprimujú ďalšie TRAIL receptory, ktoré bunkovú smrť neindukujú a súťažia tak o väzbu TRAIL. Predpokladá sa, že tieto prídavné receptory fungujú ako kompetitívne klarrmé (decoy) receptory ligandu TRAIL. Použitie rozpustného ligandu TRAIL na usmrtenie rakovinových buniek je založené na selektívnej expresii týchto kornpetitivnych klarrmých (decoy) receptorov na normálnych, nie však na rakovinových bunkách (Gura, 1997 Science 277 strana 768).Rakovinove bunky same často exprimujú rozmanitú paletu kompetitívnych klanmých receptorov, ktoré blokujú imunitné rozpoznávanie alebo efektorové funkcie. Skutočne, niektoré tumory exprimujú klamné TRAIL receptory vo veľkom množstve, hlavne preto, aby sa vyhli bunkovej smrti sprostredkovanej systémom TRAIL (Sheikh a ďalší, 1999, Oncogene 18 strana 4153 až 4159). Tento poznatok obmedzuje v niektorých prípadoch použitie TRAIL ako protirakovinovej látky. Podobné pozorovania sa uskutočnili ohľadom klarrmého receptora pre FAS-L, ktorý je silno exprimovaný v rakovinových bunkách pľúc a čreva (Pitti a ďalší, 1998, Nature 396 strana 699 až 703) a tiež pre antagonistu receptora IL-l (Mantovani a ďalší, 1998. Ann. NY Acad. Sci. 840 strana 338 až 351). Klamné receptory boli nájdené tiež vo vírusových genómoch,pravdepodobne preto, aby boli infikované hostiteľské bunky ochránené pred obrannýrni mechanizmami hostiteľa.APRIL (A Proliferation Inducing Ligand) je nový člen rodiny TNF proteínov. Štúdiá expresie a funkcie ligandu APRIL priniesli poznatky o tom, že tento proteín je využívaný nádorovýrni bunkami na vyvolanie rýchlej proliferácie. Nádorové bunkové línie ošetrené rozpustným proteínom APRIL alebo transfekované pomocou APRIL cDNA rastú rýchlejšie in vitro. Bunky transfekované cDNA kódujúcou ligand APRIL, ktoré sa implantovali imunodeñcientým myšiam, rastú rýchlo ako nádory. Tiež ľudské nádorové bunky, ale nie bunky normálneho tkaniva, exprimujú vysoké hladiny APRIL mRNA. Tieto pozorovania vedú k záveru, že ligand APRIL sa viaže na receptor, ktorý je tiež exprimovaný nádorovými bunkami, čím sa vyvolá autoknnná alebo parakrinná aktivácia nádorovej bunky. Okrem toho možno predpokladať, že ligand APRIL pôsobí aj pri ďalších ochoreniach, čím sa otvárajú ďalšie možnosti využitia ovplyvnenia tejto signálnej dráhy. Napriklad nízka expresia alebo vysoká expresia ligandu APRIL má dôležitú úlohu vo vývinovom poškodení, pretože vývin je často charakterizovaný veľmi prísne kontrolovanou rovnováhou medzi bunkovou proliferáciou a bunkovou smrťou. Obdobne, APRIL môže mať úlohu pri ochoreniach, ktoré sú spojené s bunkovou proliferáciou, ktoré sa môžu vyskytovať v spojení s niektorými autoirruinitnými ochoreniami (napríklad lupienkou) alebo pri zápalových ochoreniach, kde sa bunkové populácie veľmi rýchlo množia (napríklad bakteriálna sepsa).V závislosti od známeho použitia agonistov a antagonistov cytokínov TNF a členov rodiny receptorov TNF ako možných modulátorov ochorenia, signálna dráha ligandu APRIL reprezentuje veľmi dôležitú oblasť pre výskum a vývoj liekov. Tieto lieky by boli obzvlášť vhodné na terapiu rakoviny, pretože o rakovinových bunkách je známe, že produkujú a využívajú ligand APRIL na podporu svojho vlastného rastu a preto je nepravdepodobně, že by tvorili klamné (decoy) receptory alebo iné antagonísty signálnej dráhy ligandu APRIL. Tak sa signálna dráha ligandu APRIL unikátne odlišuje napríklad od signálnych dráh ligandov TRAIL alebo FAS-L, ktorých terapeutické využitie je znemožnené expresiou klamných nádorových receptorov.Liečenie rakoviny známe zo stavu techniky nevyhovuje na rôzne druhy nádorov vzhľadom na svoju malú účinnosť, malý vplyv na prežitie pacienta, vykazovanú toxicitu, vedľajšie účinky alebo kombináciu uvedených nevýhod. Je preto dôležité nájsť a vyvinúť ďalšie spôsoby liečby rakovinového bujnenía, ktoré by boli dostatočne účinné bez vyvolania vážnych vedľajších účinkov. Na tento účel by mohli byť využité antagonisty signálnej dráhy ligandu APRIL, vrátane monoklonálnych protilátok proti ligandu APRIL, protilátok proti receptom APRIL, rozpustných fúznych proteínov receptora APRIL s protilátkou (APRIL-R-Ig), prirodzených antagonistov, malých molekulámych antagonistov a ďalších antagonistov, pripravených pomocou farmaceutíckých alebo chemických postupov.Jedným z výstupov vynálezu je identifikácia proteínu vyskytujúceho sa na B bunkách (B cell mediated protein - BMC alebo BMCA), ktorý slúži ako receptor pre lígand APRIL.Autori vynálezu zistili, že BMCA je receptorom pre nádorový nelcrotický faktor, APRIL. APRIL je totožný s molekulou opísanou v dokumente W 0 99 12965, pozri zoznam referencií. Pre receptor ligandu APRIL je ďalej v texte používané označenie APRIL-R. Vynález sa vzťahuje na použitie antagonistov APRIL-R, ako je definované v patentovom nároku l, na prípravu farmaceutickej kompozície na liečenie rôznych druhov cicavcov, ktorí majú rakovinu alebo majú zvýšené riziko jej výskytu. Tieto subjekty zahŕňajú subjekty už postilmuté rakovinou, alebo tie, ktoré už podstúpili rakovinovú terapiu.Použitia podľa vynálezu využívajú fakt, že isté terapeuticky využiteľné látky definované ako antagonistyAPRIL-R, vrátane napriklad protilátok proti APRIL-R, je možné využiť na liečenie subjektov s rizikom vývoja rakoviny, tak ako už bolo uvedené a ďalej je možné využiť ich na liečenie rakoviny.Terapeutické prostriedky podľa vynálezu môžu byť podávané všetkými možnými spôsobmi, ktoré zodpovedajú vybratému prostriedku a môžu byť pripravené vo fomie spolu s farmaceutický prijateľným nosičom,ktorý je vhodný na určitý spôsob podávania.Výhodné spôsoby podávania sú parenterálne, zvlášť potom intravenózne, intraperitoneálne a intrakapsuláme. Liečenie je možné uskutočňovať dostatočne dlhý čas na ambulantnej báze. Predpokladá sa, že denné dávky protirakovinového terapeutického prípravku sa budú pohybovať v rozsahu 0,01 až 1000 g/kg telesnej hmotnosti, vo výhodnom uskutočnení potom medzi 10 až 300 g/kg telesnej hmotnosti. Je samozrejme, že sa presné denné dávky budú meniť v závislosti od použitého protirakovinového terapeutického prostriedku a od okamžitého fyzického stavu pacienta a priebehu ochorenia.Použitie podľa vynálezu zahŕňa odstránenie podstatnej časti klonovej populácie (kolónie) transformovaných buniek z organizmu cicavca, alebo potlačenie či zoslabeníe rastu kolónii, ktoré sú bežne považované za nádory. Samy osebe sú prostriedky podľa vynálezu a spôsob ich použitia použiteľné na predlženie života a zlepšenie kvality života u pacientov s rizikom výskytu rakoviny, alebo s už prebiehajúcou rakovinou.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 znázorňuje sekvenciu nukleovej kyseliny (sekvenciu SEQ ID NO 1) cDNA pre myší APRIL a odvodenú aminokyselínovú sekvenciu (sekvenciu SEQ ID NO 23) vloženú vo vektore pCCM 213.1 O na expresiu v Pichía pastoris. Podčiarkriutá časť predstavuje epitop myc a aminokyseliny odvodené od FasL. Šípkami je označený začiatok kódujucej sekvencie pre extracelulámu doménu ligandu APRIL.Obrázok 2 znázorňuje sekvenciu nukleovej kyseliny (sekvenciu SEQ ID NO 4) a od nej odvodenú aminokyselínovú sekvenciu (sekvenciu SEQ ID N 026) pre konštrukt FLAG-ľudský APRIL vo vektore na expresiu v cícavčích bunkách (PS 429). Mapa znázorňuje signálnu sekvenciu (aminokyseliny 1 až 15) epitop FLAG (aminokyseliny 16 až 23) a počiatok kódujúcej sekvencie pre extracelulámu doménu ľudského APRILObrázok 3 A znázorňuje sekvenciu nukleovej kyseliny (sekvencia SEQ ID N 027) a od nej odvodenú aminokyselínovú sekvenciu (sekvencia SEQ ID NO 8) klonu s úplnou dĺžkou pre ľudský BMCA. Obrázok 3 B znázorňuje sekvenciu nukleovej kyseliny (sekvencia SEQ ID N 0211) plazrnidu pJST 538, obsahujúceho fúzny konštrukt ľudského APRIL-R-hIgGFc a odvodenú aminokyselínovú sekvenciu (sekvencia SEQ ID NO 12). Konštrukt má nasledujúcu štruktúru signálny peptid z myšej lg kappa cDNA (nukleotidy 1 až 66, aminokyseliny 1 až 22), doména bohatá na cysteín z ľudského BCMA je oràmovaná (nukleotidy 70 až 222, aminokyseliny 24 až 74), ľudský IgGl je kódovaný nukleotidmi 226 až 909 (zodpovedá amínokyselinám 76 až 302). Na miesta spojenia domén (zvyšok 23 a 75) boli vložené bezproblémové aminokyseliny. Šipkou je označené miesto, na ktorom pravdepodobne dochádza k odštiepeníu fúzneho peptidu.Obrázok 4 znázorňuje väzbu komplexu ligandu myc-myší APRIL na myšiu B-bunkovú lyrnfómovú líniu A 20. Tri nezávislé pokusy dokázali špeciñckú väzbu APRIL na bunky A 20 v porovnaní s A) nezafarbenými bunkami a bunkami zafarbenými len Rl 532, B) bunkami zafarbenými RANKL-L a R 1532 a C) bunkami označenými pomocou APRIL a irelevantným králičím sérom.Obrázok 5 znázorňuje väzbu komplexu myc-myší APRIL na ľudské B bLuiky lymfómovej línie RAJI. V dvoch nezávislých pokusoch sa dokázala špecifická väzba APRIL na RAJI bunky v porovnaní s A) nezafarbenými bunkami a bunkami zafarbenými len R 1532, bunkami zafarbenými RANK-l a Rl 532 a B) bunkami označenými pomocou APRIL a irelevantným králičím sérom.Obrázok 6 ukazuje, že väzba APRIL na bunky A 20 (A) a bunky RAJ (B) je kompetitívne ovplyvnená použitím rozpustného proteínu BAF F alebo rozpustnélio proteínu BCMA-lg.Obrázok 7 znázorňuje väzbu komplexu FLAG-ľudský APRIL na rôzne bunkové linie A) bunky A 20, B) bunky HT 29, C) bunky NIH 3 T 3. Špecifické väzba je dokázaná detekciou pomocou biotinylovanej monoklonálnej protilátky M 2 proti epitopu FLAG v porovnaní s väzbou irelevantiiej izopytovo zhodnej kontrolnej monoklonálnej protilátky alebo bez pridania fúzneho proteínu FLAG-APRIL.Obrázok 8 znázorňuje imunoprecipitáciu myc-mAPRIL pomocou fúzneho proteínu BCMA-Fe. Homý ľavý panel ukazuje špecifické imunoprecipitácie hBMCA-Fcŕmyc-mAPlłlL a pozitívne kontroly OPG-Fc/Rank-l. Dolné panely ukazujú, že vo všetkých reakciách bolo použité rovnaké množstvo proteínu.Obrázok 9 znázorňuje pokusy s rôznymi formátmi ELISA testu, ktore dokumentujú, že fúzny ligand FLAG-hAPRJL viaže fúzny proteín hBCMA-Fc. Rôzne fiízne proteíny Fc-receptor sa použili ako poťah na mikrotitračné ELISA platne a viazali ligandy s pripojenou časťou FLAG. A) Detekcia väzby ligandov dokázala, že iba ligandy APRIL a bBAFF sa špecificky viažu na platne potiahnuté hBCMA-Fc (ľavá časť obrázka), ale nie na platne potiahnuté hCD 40-Fc (pravá časť). Na obrázku 9 A-2 je ešte znázornená väzba ďalších ligandov na platne potiahnuté BCMA-Fc (vľavo), CD 40-Fc (v strede) a kombinácia oboch grafov (vpravo).B) Dávková titrácia dokazuje, že ELISA signál detegovaný po väzbe hAPRIL alebo hBAFF na platniach p 0 tialmutých hBCMA-Fc je lineáme závislý od množstva prídaného proteínu. Obrázok 9 B-1) Titrácia pomocou rôznych dávok proteínu APRIL-507 a muBAFF-657 na platniach potialmutých BCMA-Fc-739 alebo TNFR 2-492. Obrázok 9 B-2) Titrácia TNFoLl 97 na platniach potiahnutých BCMA-Fc-739 alebo TNFRZ-Fc-492. Obrázok 9 B-3) Titrácia hAPRIL-429 na platniach potiahnutých BCMA-Fc-739 alebo TNFR 2-Fc-492.Obrázok 10 znázorňuje imunoprecipitáciu FLAG-hAPRIL a FLAG-hBAFF pomocou fúzneho proteínu hBMCA-Fe. Horné štyri panely dokumentujú, že na imunoprecipitáciu bolo použité vždy rovnaké množstvo proteínu, zatiaľ čo dolné panely dokumentujú, že hAPRIL a hBAFF sú imunoprecipitované hBCMA-Fc, ale nie hTRAIN-Fc.Obrázok 11 znázorňuje analýzu väzby fúznych proteínov myc-mAPRIL, FLAG-hBAFF a FLAG-mBAFF na hBMCA pomocou zariadenia BiaCore.Obrázok 12 znázorňuje väzbu ligandu APRIL na BCMA üansfekované bunky. Bunky 293 EBNA sa transfekovali plazmidom tak, aby exprimovali hBCMA úplnej dĺžky. Bunky sa zobrali o 48 hodín neskôr s použitím pufra s 5 mM EDTA a zafarbili pomocou ligandu myc-mAPRIL s koncentráciami O, 40, 200, 1000 a 5000 mg/ml. Ligand sa detegoval králičím antisérom proti ligandu APRIL (R 1532) a konjugátom oslej anti-králičej protilátky IgG s PE. Panel A znázorňuje, že intenzita zafarbenia je závislá od dávkovanía. Panel B znázorňuje, že pri použití rozpustného proteínu BCMA-Ig intenzita zafarbenia vzhľadom na pozadie klesá.Obrázok 13 znázorňuje rast 5 x 106 buniek NIH 3 T 3 implantovaných podkožne do imunodeficientných(Nu/Nu) myší ošetrených kontrolnýmí činidlami alebo fúznym proteínom BCMA-Ig. V tomto modeli bunky NIH 3 T 3 tvoria fibrosarkóm.Obrázok 14 znázorňuje rast 8 x 105 buniek ľudského karcinómu hrubého čreva SW 48 O implantovaných podkožne do ímunodeñcienmých (Nu/Nu) myší ošetrených kontrolnými činidlamí alebo fúznym proteínom hBCMA-lg.Obrázok 15 A znázorňuje rast ľudského karcinómu hrubého čreva HT 29 implantovaného podkožne do imunodeficientných (Nu/Nu) myši, ktoré boli ošetrené kontrolnými činidlami alebo fúznym proteínom hBCMA-lg. V pravej časti sú znázornená objemy nádorov jednotlivých myší k 42. dňu. Obrázok 15 B znázorňuje rast ľudského karcinómu pľúc A 549 implantovaného podkožne do imunodeñcientných (Nu/Nu) myši ošetrených kontrolnými činidlami alebo fúznym proteínom hBCMA-lg.Z dôvodu jasnejšieho a presnejšieho opísania predmetu vynálezu sú špecifické pojmy používané v ďalšom opise vynálezu a nasledujúcich patentových nárokoch vysvetlené v nasledujúcich definíciách.Vynález je v ďalšom texte podrobne opísaný pomocou literámych odkazov, V ktorých sú zahrnuté nasledujúce pojmyTermín receptor APRIL alebo APRIL-R používaný v ďalšom texte zahrna natívnu sekvenciu APRIL-R a sekvenciu variant APRIL-R. APRIL-R je možné izolovať z rôznych zdrojov, ako sú rôzne typy myších či ľudských tkanív alebo z iného zdroja, ale je ich možné pripraviť rekombinantnými či syntetickými postupmi. Termín APRIL-R sa ďalej vzťahuje na polypeptid, ktorý je schopný väzby na rôznych členov rodiny nádorových nekrotických faktorov, na ligand APRIL alebo na jeho homológy či fragmenty. V kontexte tohto vynálezu APRIL-R je BCMA.TCITnÍIl BCMA alebo BCM sa vzťahuje na nový proteín, ktorý sa zúčastňuje maturácie B buniek, tak ako je to opísané Grasom a ďalšími (1995), Intemational Immunology 7 strana 1093 až 1106, BCMApz an integral mernbrane protein in the Golgí apparatus of human mature B lymphocytesť Y. Laabim a ďalšími(1992), EMBO J., ll strana 3897 až 3904, A new gene BCM on Chromosome 16 is fused to the interleukin 2 gene by a t(416) (q 26 pl 3) translocation in a malignant T cell lymphoma.Natívna sekvencia receptora APRIL-R zahŕňa polypeptid, ktorý má rovnakú aminokyselinovú sekvenciu, ako APRIL-R, odvodenú z prirodzene sa vyskytujúcej sekvencie. Takáto natívna sekvencia receptora APRIL-R sa môže ízolovať z prirodzene sa vyskytujúceho materiálu, alebo môže byť pripravená pomocou rekornbinantných alebo syntetických postupov. Natívna sekvencia receptora APRIL-R môže byť prirodzene sa vyskytujúca sekvencia APRIL-R v skrátenej forme, alebo v selcretovanej forme (to znamená v rozpustných formách, obsahujúcich napríklad sekvenciu extracelulámej domény), ďalej v prirodzene sa vyskytujúcich variantných formách (to znamená alternatívne zostríhaných fomuách) a ďalej v prirodzene sa vyskytujúcich formách alelických variantov APRIL-R. Vo výhodnom uskutočnení vynálezu je natívna sekvencia APRIL-R,maturovaná natívna sekvencia s úplnou dĺžkou pre polypeptid APRIL-R, obsahujúca aminokyseliny 1 až 184 zo sekvencie SEQ ID NO 8 alebo jej fragmenty.Termínom extracelulárna doména APRIL-R alebo APRIL-R ECD sa rozumie fomia receptora APRIL-R, ktorá je V podstate jednoduchá forma transmembránových a cytoplazmatíckých domén vyskytujú

MPK / Značky

MPK: A61K 38/17

Značky: liečbu, ktorá, nádorovej, farmaceutických, protilátok, exprimuje, april, polypeptidov, použitie, přípravu, buňky, kompozícií

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/55-286331-pouzitie-polypeptidov-bcma-a-protilatok-na-pripravu-farmaceutickych-kompozicii-na-liecbu-nadorovej-bunky-ktora-exprimuje-april.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie polypeptidov BCMA a protilátok na prípravu farmaceutických kompozícií na liečbu nádorovej bunky, ktorá exprimuje APRIL</a>

Podobne patenty