2-Benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2 znamenajú atóm vodíka, nitroskupinu, halogén, kyanoskupinu, tiokyanátovú skupinu, alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, alkenyl, alkinyl, -OR5, -OCOR6, -OSO2R6, -SH, -S(O)nR7, -SO2OR5, -SO2NR5R8, -NR8SO2R6 alebo -NR8COR6
R3 predstavuje atóm vodíka, alkyl, halogénalkyl, alkenyl alebo alkinyl
R4 znamená atóm vodíka, nesubstituovaný alebo substituovaný alkyl, cykloalkyl, alkenyl, cykloalkenyl, alkinyl, -COR9, -CO2R9, -COSR9 alebo -CONR8R9
X znamená kyslík alebo síru
Z predstavuje kyslík alebo NR8
m znamená 0 alebo 1
n predstavuje 0, 1 alebo 2
R5 znamená atóm vodíka, alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, alkenyl alebo alkinyl
R6 predstavuje alkyl alebo halogénalkyl
R7 znamená alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, alkenyl alebo alkinyl
R8 predstavuje atóm vodíka alebo alkyl
R9 znamená alkyl, alkenyl, alkinyl, fenyl alebo benzyl
R10 predstavuje alkyl, halogénalkyl, alkenyl alebo alkinyl
Q znamená nesubstituovaný alebo substituovaný cyklohexán-1,3-diónový kruh, ktorý je pripojený v polohe 2
pričom m znamená 1, ak R3 predstavuje atóm vodíka. Opísané sú taktiež soli týchto zlúčenín využiteľné v poľnohospodárstve ako herbicídy.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka Z-benzoylcyklohexán-l,3-diónov, spôsobu ich prípravy, kompozícii s ich obsahom a použitia týchto zlúčenín a kompozícii, ktoré ich obsahujú na ničenie škodlivých rastlín.Ale, herbicídne vlastnosti týchto zlúčenín známych z doterajšieho stavu techniky a ich tolerovateľnosť pre poľnohospodárske plodiny sú len málo uspokojivé.Účelom predloženého vynálezu je poskytnúť nové, predovšetkým herbicídne účinné zlúčeniny, ktoré majú zlepšené vlastností.Zistili sme, že tento cieľ sa dá dosiahnuť 2-benzoylcyklohexán-LS-diónmi všeobecného vzorca (l)v ktorom premenné majú nasledujúce významy-COSR° alebo -coNallü, pričom uvedene alkylovć, cykloalkylovć, alkenylové, cykloalkenylové a alkinylové zvyšky a R 9 zvyškov .C 0129, -cozaí -COSR° a .coNRW môžu byť čiastočne alebo úplne halogénovanć a/alebo môžu k nim byť pripojené jedna až tri z nasledujúcich skupínhydroxylová skupina, merkaptoskupina, aminoskupina, kyanoskupina, R, -OR°, .saw, -Nląhąw, NOR°, -OCOR°,-SCOR°, -NRCOR°, -CO 2 R°, -cosam, -coNRR°, c.-c-alkyliminooxy, Cl-Cralkoxyamino, Cl-Cralkylkarbonyl, C 1-C 4-alkoxy-Cz-Có-alkoxykarbonyl, Cl-Ca-alkyl-sulfonyl, heterocyklyl, heterocyklyloxy, fenyl, fenyl-Cj-Cralkyl, hetaryl,fenoxy, fenyl-Cl-Ca-alkoxy a hetaryloxy, pričom posledných osem uvedených zvyškov môžu byť samotné substituovanéX znamená kyslík alebo síruZ predstavuje kyslík alebo NRaR predstavuje atóm vodíka alebo Cl-Cs-alkylQ znamená nesubstituovaný alebo substituovaný cyklohexàn-J-diónový kruh, ktorý je pripojený V polohe 2 pričom m znamená l, ak R 3 je atóm vodíka a ich poľnohospodársky využiteľných solí.Vynález sa ďalej týka herbicidnych kompozícii, ktoré obsahujú zlúčeniny vzorca (l) a majú veľmi dobrú herbicídnu účinnosť. Okrem toho sa vynález týka spôsobov prípravy týchto kompozícii a postupov na ničenie nežiaducej vegetácie s použitím zlúčenín vzorca (I).V závislosti od substitučnćho vzoru, zlúčeniny vzorca (l) môžu obsahovať jedno alebo viac chirálnych centier a sú potom pritomně ako enantioméme alebo diastereoizoméme zmesi. Vynález sa týka tiež čistých enantiomerov alebo diastereoizomérov a taktiež ich zmesi.Zlúčeniny vzorca (I) môžu byť prítomné vo fonne svojich poľnohospodársky využiteľných solí, druh solí V zásade nie je dôležitý. Vo všeobecnosti prichádzajú do úvahy soli takých katiónov alebo kyslá adičné soli takých kyselín, ktorých katióny alebo anióny neovplyvňujú nepriaznivo herbicídnu účinnosť zlúčenln vzorca (I).Vhodnými katiónmi sú predovšetkým ióny alkalických kovov, výhodne litium, sodík a draslík, kovov alkalických zemin, výhodne Vápnik a horčík, a prechodových kovov, výhodne mangánu, medi, zinku a železa, a amónia, pričom podľa potreby môže byť jeden až štyri atómy vodíka nahradených skupinou ako je C,-C 4-alkyl alebo hydroxyl-Cj-Cralkyl a/alebo jedna fenylová alebo benzylová skupina, výhodne diizopropylamónium, tetrametylamónium, tetrabutylamónium,trimetylbenzyl-amónium, ďalej fosfóniove ióny, sulfóniove ióny, výhodne tri(C 1-C 4-alkyl)sulfóniovć a sulfoxóniové ióny, výhodne tri(Cl-Cralkybsulfoxónium, Aniómni využiteľných kyslých adičných solí sú predovšetkým chlorid, bromid, íluorid, hydrogensiran, síran, dihydrogenfosforečnan, hydrogenfosforečnan, dusičnan, hydrogenuhličitan, uhličitan, hexafluórkremíčitan, hexafluórfosforečnan, benzoát a anióny Cj-Cl-alkánových kyselín, výhodne mravčan, octan, propíonát a butyràt.Významné sú zlúčeniny vzorca (I) podľa vynálezu, V ktorých premenná Q znamená ą/klohexán-LB-diónový kruh vzorca (II)pričom (H) predstavuje tiež tautoméme vzorce (Iľ) a (II), f, OH R, o f. o z 1 2 R. R., R 2 R ř ěľ Ku ŕ-ľ R 1) D Ru .O Ru O R. Hktorý je pripojený V polohe 2 a kdeR , R, R a R znamenajú atóm vodíka alebo Cl-Cralkyl R predstavuje atóm vodíka, Cj-Cľalkyl alebo C,-C,.-cykloalkyl, pričom k posledným dvom uvedeným skupinám môžu byť pripojené jeden až tri z nasledujúcich substituentov halogén, Cl-C 4-alkyltio alebo Cl-Ci-alkoxy aleboznamená tetrahydropyran-Z-yl, tetrahydropyran-3-yl, tetrahydropyran-4-yl, tetrahydrotiopyran-Z-yl, tetrahydrotiopyran-3-yl, tetrahydrotíopyran-4-yl, l,3-dioxolan-2-yl, l,3-dioxan-Z-yl, l,4-dioxan-2-yl, lJ-oxatiolan-Z-yl, l,3-oxatian-2-yl, 1,3-ditiolan-2-yl alebo lJ-ditian-Z-yl, pričom posledných šesť uvedených zvyškov môže byť substituovaných jedným až troma Cj-C 4-alkylovými zvyškamiR znamená atóm vodíka, Cl-C 4-alkyl alebo Cl-Có-alkoxykarbonyl alebo R a R spolu tvoria n väzbu alebo troj- až šesťčlenný karbocyklický kruh alebo jednotka CRĽR môže byť nahradenà skupinou CO. Rovnako výhodné sú zlúčeniny vzorca (I) podľa vynálezu,v ktorých R 4 znamená alóm vodíka, Cl-Cs-alkyl, C 3-Có-cykloalkyl,Cy-Cs-alkenyl, C 4-C 5-cykloalkenyl, C 3-C 5-alkinyl, -CORg,-co,R 9, -cosrť alebo -CO-NRR° , pričom uvedené alkylové,cykloalkylové, alkenylové, cykloalkenylové a alkinylové zvyšky a R zvyškov .C 0119, -COZRŽ -CO-SR a -CONRR° môžu byť čiastočne alebo úplne halogénované a/alebo môže byť k nim pripojenájedna až tri z nasledujúcich skupin hydroxylová skupina, merkaptoskupina, aminoskupina, kyanoskupina, R°, -OR°, -SR°, -NRR°, NOR°, -ocokm,-scoiąw, -NRCOR 1 °,-CO 2 R°, -c 0 sR°, -CoNRR°, c,-c-alkylimínooxy, Cl-Cralkoxyamino, Cl-Cçalkylkarbonyl,C 1-Ci-alkoxy-Cz-Có-al-koxykarbonyl, CrQ-alkylsulfonyl,heterocyklyl, heterocyklyloxy, fenyl, fenyl-Cy-C 4-alkyl,hetaryl, fenoxy, fenyl-Cj-Cralkoxy a hetaryloxy, pričom posledných osem uvedených zvyškov môže čiastočne alebo úplne halogénovaných a/alebo môže byť k nim pripojený jeden až tri zvyšky zvolené z nasledujúcej skupiny nitroskupina, kyanoskupina, C 1-C 4-alkyl, Cl-Crhalogćnalkyl,Cy-Cralkoxy, Cl-Cľhalogćnalkoxy, Cy-Cľalkoxykarbonyl. Organické časti uvedené pre substituenty R 1 až R alebo ako zvyšky na fenylovom, hetarylovom a heterocyklylovom kruhu predstavujú spoločné termíny pre zoznamy jednotlivých členov skupín. Všetky uhľovodíkové reťazce, t. j. všetky alkylově, halogénalkylové, cykloalkylové, alkoxyalkylovć, alkoxylové, halogénalkoxylové, alkyliminooxylovć, alkoxyaminove, alkyltio, alkylsulfonylové, alkylkarbonylové, alkoxykarbonylově, alkoxyalkoxykarbonylově, alkenylově, cykloalkenylové, alkinylove časti, môžu byť lineáme alebo rozvetvené. Pokial nie je uvedené inak, výhodne sú halogénovanć substituenty, ktoré nesú jeden až päť rovnakých alebo rozdielnych atómov halogćnu. Halogćnom je vždy fluór, chlór, bróm alebo jód. Ďalšími prlkladmi významov sú Cg-Crallcyl etyl, propyl, l-melyletyl, butyl, l-metylpropyl, 2-metylpropyl a Ll-dimetyletyl C 1-C 4-alkyl a alkylovć časti Cl-Cralkylkarbonylu C 1-C 4-alkyl,akoje uvedené, a tiež metyl Cg-Có-alkyl a alkylovć časti C 1-Có-alkoxy-Cy-Cg-alkylu Cz-C 4-alkyl, ako je uvedené, a tiež pentyl, l-metylbutyl, 2-metylbutyl, 3-metylbutyl, LZ-dimetylpropyl, l-etylpropyl, hexyl,Ll-dimetylpropyl, LZ-dimetylpropyl, l-metylpentyl, Z-metylpentyl, 3-metylpentyl, 4-metylpentyl, Ll-dímetylbu-tyl,LZ-dimetylbutyl, l,3-dimetylbutyl, 2,2-dimetylbutyl, 2,3-dimetylbutyl, 3,3-dimetylbutyl, l-etylbutyl, 2 ~etylbutyl, 1,l,2-trímetylpropyl, 1-etyl-1-metylpropyl a l-etyl-3-metyl-propyl Cj-Có-alkyl a alkylove časti C,-Cô-alkoxy-CrCs-alkylu Cz-Cs-alkyl, ako je uvedené, a tiež metyl Cl-Q-halogénalkyl C 1-C 4-alkylový zvyšok, ako je uvedené, ktorý je čiastočne alebo úplne substituovaný tluórom,chlórom, brómom a/alebo jódom, napríklad chlómietyl,dichlónnetyl, trichlónnetyl, fluórmetyl, difluórmetyl, trifluórmetyl, chlórfluórmetyl, dichlórfluónnetyl, chlórdifluónnetýl, Z-fluóretyl, Z-chlóretyl, Z-brómetyl, Z-jódetyl, 2,2-dífluóretyl, 2,2,2-trifluóretyl, 2-chlór-2-fluóretyl, 2-chlór-2,2-difluóretyl, 2,2-dichlór-2-ŕluóretyl, 2,2,2-trichlóretyl,pentalluóretyl, 2-fluórpropyl, 3-fluórpropyl, 2,2-difluórpropyl, 2,3-difluórpropyl, 2-chlórpropyl, 3-chlórpropyl, 2,3-dichlórpropyl, 2-brómpropyl, 3-brómpropyl, 3,3,3-trifluórpropyl, 3,3,3-trichlórpropyl, 2,2,3,3,3-pentatluórpropyl,heptalluórpropyl, l-(fluónnetyn-Z-fluóretyl, l-(chlórmetyD-ZCy-Cą-halogćnalkoxy Cl-Ci-alkoxylový zvyšok, ako je uvedené, ktorý je čiastočne alebo úplne substituovaný iluórom,chlórom, brómom a/alebo jódom, napríklad fluórmetoxy,difluórmetoxy, trifluórmeloxy, chlórdifluórmetoxy, brómdifluórmetoxy, Z-fluóretoxy, 2-chlóretoxy, Z-brómetoxy, 2-jódetoxy, LZ-difluóretoxy, 2,2,2-trifluóretoxy, 2-chlór-2-fluóretoxy, 2-chlór-2,2-difluóretoxy, 2,2-dichlór-2-fluóretoxy, 2,2,2-trichlóretoxy, pentafluóretoxy, Z-tluórpropoxy,3-Íluórpropoxy, Z-chlórpropoxy, 3-chlórpropoxy, Z-brómpropoxy, 3-brómpropoxy, 2,2-difluórpropoxy, 2,3 ~difluórpropoxy, 2,3-dichlórpropoxy, 3,3,3-trifluórpropoxy, 3,3,3-trichlórpropoxy, 2,2,3,3,3-pentafluórpropoxy, heptalluórpropoxy, l-Uluórmetyn-Z-fluóretoxy, 1-(ehlórtnetyl)-2-chlóretoxy, 1-(brómmetyl)-2-brómetoxy, 4-iluórbutoxy, 4 ~chlórbutoxy, 4-brómbutoxy a nonafluórbutoxyheterocyklyl a heterocyklylovć zvyšky v heterocyklyloxy tri až sedemčlenné nasýtené alebo čiastočne nenasýtené monoalebo polycyklickć heterocykly, ktoré obsahujú jeden až tri heteroatómy zvolené zo skupiny zahŕňajúcej kyslík, dusík a síru, ako je oxíranyl, Z-tetrahydrofuranyl, 3-tetrahydrofuranyl, Z-tetrahydrotienyl, S-tetrahydrotienyl, 2-pyrolidinyl,3-pyrolidinyl, 3-izoxazolidinyl, 4-izoxazolidinyl, S-izoxazolidinyl, 3-izotiazolidinyl, 4-izotiazolidinyl, S-izotíazolidinyl, S-pyrazolidinyl, 4-pyrazolidinyl, S-pyrazolidinyl, 2-oxazolidinyl, 4-oxazolidinyl, S-oxazolidinyl, 2-tíazolidinyl,4-tiazolidinyl, S-tiazolidinyl, 2-imidazolidinyl, 4-imidazolidinyl, l,2,4-oxadiazolidin-3-yl, LZA-oxadiazolidin-S-yl,LZA-tiadiazolídin-Žo-yl, LZA-tiadiazolidin-S-yl, l,2,4-triazolidin-3-yl, l,3,4-oxadiazolidin-2-yl, 1,3,4-tiadíazolídin-2-yl, l,3,4-triazolidin-2-yl, 2,3-dihydrofuran-2-yl, 2,3-dihydrofuran-B-yl, 2,3-dihydrofuran-4-yl, ZJ-dihydrofuran-S-yl,2,5-dihydrofuran-2-yl, LS-dihydrofuran-S-yl, 2,3-dihydr 0 tien-2-yl, 2,3-dihydrotien-3-yl, 2,3-dihydrotien-4-yl, 2,3-dihydrotien-S-yl, LS-dihydrolien-Z-yl, 2,5-dihydrotien-3-yl,2,3-dihydropyrol-2-yl, 2,3-dihydropyrol-3-yl, 2,3-dihydropyrol-4-yl, 2,3-dihydropyrol-5-yl, Zj-dihydropyrol-Z-yl, 2,5-dihydropyrol-S-yl, 2,3-dihydroizoxazo 1-3-yl, 2,3-dihydroizoxazol-4-yl, 2,3-dihydroizoxazol-S-yl, ALS-dihydroizoxazol-3-yl, 4,5-dihydroizoxazol-4-yl, 4,5-dihydroizoxazol-5-yl,2,5-dihydroizoxazol-3-yl, 2,5-dihydroizoxazol-4-yl, 2,5-dihydroxazol-5-yl, 2,3-dihydroizotiazol-3-yl, 2,3-dihydr 0 izotiazol-4-yl, 2,3-dihydroizotiazol-S-yl, 4,5-dihydroizotíazol-3-yl, 4,5-dihydroizotiazol-4-yl, 4,5-dihydroizotiazol-5-yl, 2,5-dihydroizotiazol-3-yl, 2,5-dihydroizotiazol-4-yl,2,S-dihydroizotiazol-S-yl, 2,3-dihydropyrazol-3-yl, 2,3-dihydropyrazol-4-yl, 2,3-dihydropyrazol-5-yl, 4,5-dihydropyrazol-3-yl, 4,5-dihydropyrazol-4-yl, 4,5-dihydropyrazol-S-yl, LS-dihydropyrazol-ĺě-yl, 2,5-dihydr 0 pyrazol-4-yl,LS-dihydropyrazol-S-yl, 2,3-dihydrooxazol-2-yl, 2,3-dihydrooxazol-4-yl, LS-dihydrooxazol-S-yl, 4,5-dihydrooxaz 0 l-2-yl, 4,5-dihydrooxazol~ 4-yl, 4,5-dihydrooxazol-5-yl, 2,5-dihydrooxazol-2-yl, 2,5-dihydrooxazol-4-yl, 2,5-dihydrooxazol-S-yl, 2,3-dihydrotiazol-2-yl, 2,3-dihydrotiazol-4-yl,2,3-dihydr 0 tiazol-5-yl, ILS-dihydrotiazol-Z-yl, 4,5-dihydrotiazo 1-4-yl, 4,5-dihydrotíazol-5-y 1, 2,5-dihydrotiazol-2-yl,2,5-dihydrotiazol-4-yl, 2,5-dihydrotiazol~ 5-yl, 2,3-dihydro imidazol-2-yl, 2,3-dihydroimidaz 0 l-4-yl, 2,3-dihydroimidazol-S-yl, 4,5-dihydroimidazol-2-yl, ALS-dihydroimidazol-4-yl, 4,S-dihydroimidazol-S-yl, 2,5-dihydroimida 1 ol-2-yl,2,5-dihydroimidazol-4-yl, Zj-díhydroimidazol-S-yl, 2-morfolinyl, 3-morfolinyl, 2-piperidinyl, 3-piperidinyl, 4-piperidinyl, lš-tetrahydropyridazinyl, 4-tetrahydropyridazinyl, 2-tetrahydropyrimidinyl, 4-tetrahydropyrimidinyl, 5-tetrahydropyrimidinyl, 2-tetrahydropyrazinyl, l,3,5-tetrahydrotriazin-2-yl, 1,ZA-terrahydrotriazín-S-yl, l,3-dihydrooxazin-2-yl, 1,3-ditian-2-yl, 2-tetrahydropyranyl, 3-tetrahydropyranyl, 4-tetrahydropyranyl, Z-tetrahydrotiopyranyl, 3-tetrahydrotiopyranyl, 4-tetrahydrotiopyranyl, LS-dioxolan-Z-yl,3,4,5,ó-tetrahydropyridin-2-yl, 4 H-1,3-tíazin-2-yl, 4 H-3,1-benzotiazin-Z-yl, 1,l-dioxo-2,3,ILS-tetrahydrotien-Z-yl, 2 H-l,4-benzotiazin-3-yl, 2 H-l,4-benzoxazin-3-yl, 1,3-dihydrooxazin-Z-yl, hetaryl a hetarylové zvyšky V hetaryloxyaromatické mono- alebo polycyklicke zvyšky, ktoré okrem karbonylových členov kruhu môžu obsahovať jeden až štyri atómy dusíka alebojeden až tri atómy dusíka a jeden atóm kyslíka alebo atóm síry, alebo jeden atóm kyslíka, alebo jeden atóm síry, napríklad Z-furyl, 3-furyl, 2-tienyl, 3-tienyl, Z-pyrolyl,3-pyrolyl, 3-izoxazolyl, 4-izoxazolyl, S-izoxazolyl, S-izotiazolyl, 4-izotiazolyl, S-izotiazolyl, 3-pyrazolyl, 4-pyrazolyl, 5-pyrazolyl, Z-oxazolyl, 4-oxazolyl, S-oxazolyl, Z-tiazolyl, 4-tiazolyl, S-tiazolyl, Z-imidazolyl, 4-imidazolyl, l,2,4-oxadiazol-3-yl, l,2,4-oxadíazol-5-yl, l,2,4-tiadiazol-3-yl,1,2,4-tíadiazol-5-yl, l,2,4-triazol-3-yl, 1,3,4-oxadiazol-2-yl, 1,3,4-tiadiazol-2-yl, 1,3,4-triazol-2-yl, 2-pyridinyl, 3-pyridinyl, 4-pyridinyl, 3-pyridazínyl, 4-pyridazinyl, 2-pyrímidinyl, 4-pyrimidinyl, S-pyrimidiriyl, Z-pyrazinyl,1,3,5-triazin-2-yl, 1,2,4-tríazin-3-yl, l,2,4,5-tetrazin-3-yl a zodpovedajúce benzokondenzované deriváty.Všetky fenylove a hetarylove kruhy sú výhodne nesubstituovanć alebo môžu niesť jeden až tri atómy halogćnu a/alebo jeden alebo dva zvyšky vybrané z nasledujúcej skupiny nitroskupina, kyanoskupina, metylová skupina, trifluórmetylová skupina, metoxyskupina, trifluórmetoxyskupina alebo metoxykarbonylová skupina.Výhodné z hľadiska použitia zlúčením vzorca (I) podľa vynálezu ako herbicídov sú také zlúčeniny, v ktorých premenne majú nasledujúce významy, vždy samotné alebo v kombináciiR 2 predstavuje atóm vodíka, nitroskupinu, halogén, kyanoskupinu, tiokyanátovú skupinu, Cl-Có-alkyl, Cl-Cú-halogénalkyl, C,Cs-alkoxy-Cl-CĎ-alkyl, Cz-Cú-alkenyl, Cz-Có-alkinyl,-OR 5 alebo -S(O)R 7 predovšetkým výhodne atóm vodíka, nitroskupinu, halogen, napríklad fluór, chlór alebo bróm,Q-Cć-alkyl, napríklad metyl alebo etyl, C, -Ca-halogénalkyl,napríklad tritluórmetyl, -OR 5 alebo S 02 R 7R 3 znamená atóm vodíka, Cl-Cs-alkyl, napríklad metyl, etyl,propyl alebo butyl, alebo CVCÓ-halogénalkyl, napríklad difluórmetyl alebo trifluórmetylR 4 predstavuje atóm vodíka, Cl-Có-alkyl, Cg-Co-cykloalkyl,Cg-Cá-alkenyl alebo Cg-Cs-alkinyl, pričom posledné štyri uvedenć substituenty môžu byť čiastočne alebo úplne halogénované a/alebo môže byť k nim pripojená jedna až tri z nasledujúcích skupín hydroxylová skupina, merkaptoskupina, aminoskupina, kyanoskupina, -oR°, NOR°, -OCORW, CO 2 R°,-COSRW, -coNRR°, Cl-Cij-alkyliminooxy, Cl-C 4-alkylkarbonyl, C 1-Cralkoxy-Cg-Cs-alkoxykarbonyl, heterocyklyl, SK 282886 B 6heterocyklyloxy, fenyl, fenyl-Cl-Ci-alkyl, hetaryl, fenoxy,fenyl-Cl-Cralkoxy alebo hetaryloxy, pričom posledných osem uvedených zvyškov môžu byť samotné navyše čiastočne alebo úplne halogénovane a/alebo môže byť k ním pripojených jeden až tri zvyšky zvolené z nasledujúcej skupiny nitroskupina, kyanoskupina, C.-C 4-alkyl, Ci-Ci-halogćnalkyl, C 1-C 4-alkoxy, Q-Cľhalogenalkoxy, Cl-CçalkoxykarbonylX znamená kyslík alebo síru, predovšetkým výhodne kyslík Z predstavuje kyslík, NH alebo NCHgR 3 znamená atóm vodíka alebo Cl-CG-alkylR, R, R, R znamenajú atóm vodíka alebo Cl-C 4-alkyl predovšetkým výhodne atóm vodíka, metyl alebo etylR znamená atóm vodíka, C 1-C 4-alky 1, Ci-Ci-cykloalkyl, pričom poslednć dve uvedene skupiny môžu byť nesubstituovaně alebo môže byť k nim pripojený jeden až tn z nasledujúcich substituentov, ako je halogén, Ci-C 4-alkoxy alebo Ci-C 4-alkyltíotetrahydropyran-2-yl, tetrahydropyran-3-yl, tetrahydropyran-4-yl, tetrahydrotiopyran-Z-yl, tetrahydrotiopyran-3-yl, tetrahydrotiopyran-4-yl, l,3-dioxolan-2-yl, l,3-dioxan-2-yI, l,4-dioxan-2-yl, 1,3-oxatiolan-2-yl, LB-oxatian-Z-yl, 1,3-ditian-2-yl alebo LS-ditiolan-Z-yl, pričom posledných šesť uvedených skupín môže byť substituovaných vždyjedným až troma Q-Cn-alkylovými zvyškami predovšetkým výhodne atóm vodíka, metyl, etyl, cyklopropyl, di(metoxy)-mety|,di(etoxy)metyl, 2-etyltiopropyl, tetrahydropyran-Z-yl, tetrahydropyran-S-yl, tetrahydropyran-4-yl, tetrahydrotiopyran-Z-yl, tetrahydrotiopyran-3-yl, tetrahydrotiopyran-4-yl, 1,3-dioxolan-2-yl, l,3-dioxan-2-yl, lA-dioxan-Z-yl, 5,5-dimetyl-l-3-dioxan-2-yl, l,3-oxatiolan-2-yl, l,3-oxatian-2-y 1,l,3-ditiolan-2-yl, iS-dimetyl-l,3-ditian-2-yl alebo l-metyltiocyklopropylR predstavuje atóm vodíka, Q-Ci-alkyl alebo Ci-Ci-alkoxykarbonylç predovšetkým výhodne atóm vodíka, metyl alebo metoxykarbonyl.Rovnako môže byť výhodné, ak R a R tvoria 7 väzbu tak,že výsledkom je systém s dvojitou väzbou.Taktiež jednotka CRR môže byť výhodne nahradená skupinou C 0.Špeciñcky výhodnými zlúčeninami vzorca (I) sú zlúčeniny, v ktorých m l. Taktiež predovšetkým výhodné sú zlúčeniny, v ktorých m 0 a R 3, R 4 ąć atóm vodíka.Predovšetkým výhodnými zlúčeninami vzorca (I) sú také zlúčeniny, v ktorých m l.Mimoriadne výhodnými sú zlúčeniny vzorca (la) (à l, kde R 1 je viazané v polohe 4 fenylového kruhu a R 2 v polohe 2 fenylového kruhu).Predovšetkým mimoriadne výhodné sú zlúčeniny vzorca(la), v ktorých premenné R až R 3, Q, X, Z a m majú uvedene významy a R znamená atóm vodíka, C,-C 5-alkyl, C 3-C 6-cykloalkyl,Cg-Có-alkenyl alebo C 3-Cs-alldnyl, pričom posledné štyri uvedenć substituenty môžu byť čiastočne alebo úplne halogénované a/alebo môže byť k nim pripojená jedna až tri z nasledujúcích skupín hydroxylová skupina, merkaptoskupina, aminoskupina, kyanoskupina, -OR°, NOR°, -ocokw, -COZRW,-coskw, -CONRSRW, Ci-Cçalkyliminooxy, Ci-Ci-alkylkarbonyl, C,-Cralkoxy-Cz-Có-alkoxykarbonyl, heterocyklyl,heterocyklyloxy, fenyl, fenyl-Cl-Cľalkyl, hetaryl, fenoxy, fenyl-Cl-Cralkoxy alebo hetaryloxy, pričom posledných osem uvedených zvyškov môžu byť navyše čiastočne alebo úplne halogénovane a/alebo môže k nim byť pripojený jeden až tri z nasledujúcich zvyškov vybraných zo skupiny zahŕňajúcej nitroskupinu, kyanoskupinu, Cl-C 4-alkyl, Cl-Cig-halogenalkyl,Ci-C 4-alkoxy, Ci-Cçhalogćnalkoxy, CrQ-alkoxykarbonyl.Predovšetkým mimoriadne najvýhodnejšie sú zlúčeninym 3 cnzcnt CH Cl (CH 1)2 CH 3 cH,Ial.5 Cl (cHmcH, cH,

MPK / Značky

MPK: A01N 33/26, C07C 251/60, A01N 33/24, C07C 251/86

Značky: použitie, přípravy, kompozície, obsahom, 2-benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/55-282886-2-benzoylcyklohexan-13-diony-sposob-ich-pripravy-kompozicie-s-ich-obsahom-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">2-Benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie</a>

Podobne patenty