Analógy glukagónu podobného peptidu-2(GLP-2)

Číslo patentu: E 9353

Dátum: 04.05.2006

Autori: Larsen Bjarne Due, Ebbehöj Kirsten, Petersen Yvette Miata

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka analógov glukagónu podobného peptidu-Z (GLP-2) a ich použitia v medicíne, napriklad pri profylaxii alebo liečbe ochorení súvisiacich so žalúdkom alebo črevom, a na zmiernenie vedľajších efektov chemoterapia a radiačnej terapie.0002 GLP-2 je 33-aminokyselinový peptid uvoľnený z post-translačného spracovania proglukagónu v enteroendokrinných L bunkách čreva a v špeciñckých oblastiach mozgového kmeňa. vylučuje sa spolu s glukagónu podobným peptidom 1 (GLP-1), oxyntomodullnom a glicentínom, ako reakcia na príjem živín.0003 GLP-2 indukuje výrazný rast mukotického epitelu tenkého čreva stimuláciou proliferácie kmeňových buniek v kryptách a inhiblcie apoptózy na klkoch (Drucker a spol. Proc Natl Acad Sci U S A. 1996, 93 7911-8). GLP-2 tiež inhibuje vyprázdňovanie žalúdka a vylučovanie žalúdočných kyselín (Wojdemann a spol. J Clin Endocrinol Metab. 1999, 8422513-7), zlepšuje funkciu črevnej bariéry (Benjamin a spol. Gut. 2000, 47112-9.),stimuluje transport črevnej hexózy prírastkom transportérov glukózy (Cheeseman, .Am J Physiol. 1997,R 1965-71.), a zvyšuje prietok krvi črevom (Guan a spol. Gastroenterology. 2003, 125, 136-47).0004 GLP-2 sa viaže na jeden G proteín-párovaný receptor patriaci do skupiny glukagón sekretlnov (1) triedy ll. GLP-2 receptor bol Iokalizovaný len v tenkom čreve, hrubom čreve a žalúdku, na miestach znamych tým, že reagujú na GLP-2 (Yusta a spol. Gastroenterology. 2000. 119 74455). Avšak cieľová bunka pre stimuláciu GLP-2 receptora V gastrointestinálnom trakte zostáva nejasné a poprúdové intracelulárne mediátory párované s GLP-2 receptorom sú len málo pochopené.0005 Preukázané špeciñcké a prospešné účinky GLP-2 vtenkom čreve značne zvýšili záujem o použitie GLP-2 pri liečbe črevných ochorení alebo poranení (Sindair and Drucker, Physiology 2005 357-65). Okrem toho sa zistilo, že GLP-2 zohráva úlohu pn prevencii alebo redukcii poškodenia mukotického epitelu vmnožstve preklinických modelov poškodenia Vnútornosti, vrátane mukozitidy indukovanej chemoterapiou,ischémiereperfüzie, kolitldy indukovanej dextrán sulfátom a genetických modelov zápalových ochorení čriev(Sinclair and Drucker Physiology 2005 357-65). GLP-2 sa vylučuje ako 33 aminokyselinový peptid s nasledovnou sekvenciou H-His-Ala-Asp-GIy-Ser-Phe-Ser-Asp-Glu-Met-Asn-Thr-Ile-Leu-Asp-Asn-Leu-AlaAla-Arg-Asp-Phelle-Asn-Trp-Leu-Ile-Gln-Thr-Lys-lle-Thr-Asp-OH. Rýchlo sa štiepi na Alaníne (A) v pozícii 2 NH 2 konca na neaktívny ľudský GLP-2 (3-33) enzýmom DPP lV. Výsledkom tejto rýchlej enzymatickej degradácie GLP-2(1-33), popri prečístenl obličiek, je polčas premeny peptidu okolo 7 minút (Tavares a spol.,Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 278 E 134 ~E 139, 2000).0006 US 5,994,500 (Drucker a spol.) opisuje antagonisty GLP-2 a ich vplyvy na rast gastrointestinálneho tkaniva. Navrhuje sa, aby sa antagonisty formulovali ako farmaceutiká na použitie pri liečbe hyperplázie alebo na indukovanie hypolázie. V US 5,994,500 sa upravila štruktúra cicavčieho GLP-2 mutáciami, ako sú napríklad substitúcie a delécie.0007 US 6,184,208 US 5,789,379 a US 6,184,201 opisujú analógy GLP-2 a ich medicínske použitia. Všetky analógy sa ziskali substítúciami a/alebo deléciami ľudského GLP-2.0008 DaCambra a spol. (Biochemistry 2000, 39, 8888-8894) opisuje štrukturálne determinanty pre aktivitu GLP- 2. Prlkladmi takýchto detenninantov sú Pheô a Thr 5, ktoré sa tiež považujú za rozhodujúce pre viazanie na GLP-2 receptor a aktiváciu.0009 W 0 97/39031 opisuje analóg GLP-2, GlyzjGLP-Z. Alanín v pozícii 2 sa tu nahradil glyclnom, aby sa vytvoril peptid odolný voči štiepeniu DPP lV. Zistilo sa, že nahradenim alaninu sa zvýšila stabilita a sila peptidu. Patentová prihláška opisuje, ako možno analóg GLP-2 použit proti ochoreniam spojeným so zápalom a deštrukciou epiteliálnej mukózy čreva. Patria sem ťažká resekcia tenkého čreva, zápalové ochorenie čriev,mukozitída indukovaná chemoterapiou a ischemické poškodenie.0010 W 0 02/066511 opisuje analógy GLP-2 s predĺženým polčasom premeny in vivo a ich použitie ako medikamenty pri liečbe gastrointestinálnych ochorení, ako sú napríklad zápalové ochorenia čriev.0011 W 0 01141779 opisuje použitie hGly 2 GLP-2 na predliečbu za účelom inhiblcie apoptózy indukovanej chemoterapiou a podporenia prežitia buniek.0012 Použitie GLP-2 alebo analógov GLP-2 pri liečbe rôznych ochorení navrhlo mnoho vedcov. Stále však existuje potreba lepších a stabilných analógov GLP-2.0013 Vo všeobecnosti sa predložený vynález týka analógov GLP-2, ktoré zahrnujú jednu alebo viacero substitúcil v porovnaní s divým typom GLP-2, a ktoré sa vyznačujú lepšou blologickou aktivitou in vivo a/alebo lepšou chemickou stabilitou, napriklad ako bolo zistené v in vitro testoch na stabilitu.0014 Konkrétne predložený vynález poskytuje analóg glukagónu podobného peptidu 2 (GLP-2) všeobecného vzorcaX 3 je Glu alebo AspX 5 je Ser alebo ThrX 7 je Ser alebo ThrX 10 je Met. Leu, Nle, alebo oxidačne stabilná aminokyselina s nahradením MetX 16 je Asn alebo AlaX 24 je Asn alebo Ala× 28 je Gln alebo Ala× 31 je lle alebo odstránenéX 32 je Thr alebo odstránené× 33 je Asp alebo odstránenéR 2 je NHŠ alebo OHZ and Z sú nezávisle od seba neprítomné alebo sú peptidovou sekvenciou s 3 až 20 aminokyselinovými jednotkami vybranými zo skupiny pozostávajúcej z Ala, Leu, Ser, Thr, Tyr, Asn, Gln, Asp, Glu, Lys, Arg,His, Met a Orn alebojeho farmaceuticky prijateľnú soľ.0015 V niektorých uskutočneniach, keď Z je prítomné, R 1 môže byt H, a keď Zzje prítomné, R 2 môže byt OH. 0016 Vniektorých uskutočneniach predloženého vynálezu má analog GLP-2 najmenej 63 identitu sekvencie aminokyselín s divým typom GLP-2 (1-33), ktorého sekvencia je uvedená v úvode tejto prihlášky,výhodnejšie najmenej 66 identitu sekvencie a najvýhodnejšie najmenej 69 identitu sekvencie.0017 Percento () identity sekvencie aminokyselín vo vzťahu k sekvenciàm polypeptidu GLP-2 je definované ako percento aminokyselinových zvyškov vtestovanej sekvencii, ktoré sú identické saminokyselinovými zvyškami v sekvencii divého typu GLP-2, po zoradeni sekvencii a vložení medzier, ak je to potrebné, na dosiahnutie maximálneho percenta identity sekvencii, a zároveň vylúčení akychkolvek konzervatívnych substitúcií ako súčasti identity sekvencie. Zoradenie sekvencii môže uskutočnil odborník s použitím technik známych v danej oblasti techniky, napríklad s použítím verejne dostupného softvéru, ako jeTu použité percentá identity sekvencii v súlade s predloženým vynálezom sa stanovujú spoužitím týchto programov s ich štandardnými nastaveníami. Vo všeobecnosti môže odborník ľahko zistit vhodné parametre na určenie zoradenie, vrátane akýchkoľvek algoritmov, potrebných na dosiahnutie maximálneho zaradenia pocelej dĺžke porovnanávaných sekvencií. 0018 Analóg GLP-2 môže zahrnovat jednu z nasledovných skupin substitúcií vo vzťahu k sekvencii divého0019 Analóg GLP-2 môže zahrnovat jednu z nasledovných skupín substitúcií vo vzťahu k sekvencii divého typu GLP-2-3 deléciu na jednej alebo viacerých z pozícií X 31 až X 33.0020 Analóg GLP-2 môže zahrnovat substitúciu vo vzťahu k divým typom GLP-2 na pozíciách X 3 a/aleboa ich farmaceutický prijateľné soli.0022 Spolu s poskytnutím analógov GLP-2, ktoré môžu mat lepšiu chemickú stabilitu a bioiogickú aktivitu,niektoré tu opísané zlúčeniny sa vyznačujú aj prednostnou aktivitou podporovania rastu vtenkom čreve v porovnaní s hrubým črevom. Konkrétne tu opísané experimenty preukazujú, že substitúciou na pozíciách Asp 3 a/alebo Ser 8 a/alebo Asn 16 a/alebo Gln 28 divého typu GLP-2 sa dosahuje prednostný nárast hmotnosti tenkého čreva pri podaní testovaným zvieratám v porovnaní s nárastom hmotnosti hrubého čreva. Tieto zistenia znamenajú, že zlúčeniny uvedené ako príklady môžu byť užitočné pri liečbe stavov, kde je výhodné dosiahnut efekt podporenía zvýšeného rastu v tenkom čreve, pri súčasnom nižšom efekte na hrubé črevo. 0023 Takéto zlúčeniny so seíektívnym účinkom na tenké črevo môžu zahrnovat substitúcie na viac akojednej z pozícií X 3, X 7, X 16, × 24 a × 28. Zíúčeniny so selektívnym účinkom na tenké črevo teda môžu zahrnovat viac ako jednu zo substitúcií X 3 je Glu, X 7 je Ser, X 16 je Ala, X 24 je Ala a X 28 je Ala. Amino-kyselinové zvyšky na pozíciách X 31, × 32 a X 33 môžu byt voliteľne odstránené.0024 Príklady zlúčenín podľa vynálezu, prednostné stimulujúce epiteliáíny rast vtenkom čreve, zahrnujú 1818, 1820, 1844, 1846, 1848, 1849, 1852, 1853, 1855, 1857 a 1858.0025 zlúčeniny podla vynálezu majú aj zvýšenú chemickú stabilitu, napríklad voči kyslej hydrolýze, oxidácii a deamidácii. Predpokladá sa, že substitúcie na pozícii X 3 môžu zlepšit stabilitu voči kyslej hydrolýze. substitúcia na pozícii X 10 môže zlepšit stabilitu voči oxidácii. substitúcia na jednej alebo viacerých pozíciách X 11, X 16 a/alebo X 24 môže zvýšiť stabilitu proti deamidáoii. Analóg GLP-2 podľa vynálezu sa teda môže vyznačovať zvýšenou stabilitou voči degradácii vkyslých roztokoch, stabilitou voči deamidácii a/alebo voči degradácii oxidáciou, v porovnaní s Gly 2-GLP-2.0026 Analóg GLP-2 si výhodne zachováva dodržiavanú čistotu najmenej 70 v porovnaní s prvotnou čistotou najmenej vjednom ztestov na degradáciu, opísaných vnižšie uvedenom Príklade 7. Okrem toho alebo alternatívne si môže zachovat dodržiavanú čistotu najmenej 60 v porovnaní s prvotnou čistotou v roztoku HCI 0,1 M po 12 dňoch. Okrem toho alebo alternatívne si môže zachovat dodržiavanú čistotu najmenej 70 v porovnaní s prvotnou částotou v roztoku NH 4 HCO 3 0,1 M po 6 dňoch.0027 Vďalšom aspekte predložený vynález poskytuje prostriedok zahrnujúci analóg GLP-2 ako je tu definovaný, alebo jeho soľ alebo derivát, vzmesi s nosičom. Vo výhodných uskutočneniach je prostriedkom farmaceutický prijateľný prostriedok a nosičom je farmaceutický prijateľný nosič. Analógom peptidu GLP-2 môže byt farmaceutický prijateľné sol s adičnou kyselinou analógu GLP-2.0028 V ďalšom aspekte predložený vynález poskytuje analóg GLP-2 ako je tu deñnovaný, alebo jeho sol, na použitie pri liečbe.0029 V ďalšom aspekte predložený vynález poskytuje použitie analógu GLP-2 alebo jeho soli alebo derivátu na výrobu lieku na liečenie a/alebo prevenciu ochorení súvisiacich so žalúdkom alebo črevom, akoje napríklad liečenie novorodencov so zhoršenou funkciou čriev, osteoporózy a stavov sprostredkovaných DPP-lv(dipeptidylpeptidáza-IV). Ochorenia súvisiace so žalúdkom alebo črevom zahrnujú napríklad vredy, gastritidu,poruchy trávenia, syndrómy malabsorpcie, syndrom krátkeho čreva, syndróm slepého čreva, zápalové ochorenie žalúdka, brušnú sprue (napríklad vdôsíedku enteropatie indukovanej gluténom alebo oeliakie),tropickú sprue, hypogamaglobulinemickú sprue, enteritídu, regionálnu enteritídu (Crohnova choroba),-4 ulceratívnu kolitídu, syndróm podráždeného žalúdka súvisiaci shnačkou, poškodením tenkého čreva a syndrómom krátkeho čreva.0030 Ďalšie stavy, ktoré možno Iiečit s analógmi GLP-2 podľa vynálezu, alebo pre ktoré môžu byt analogy GLP-2 užitočné profylakticky alebo terapeuticky, zahrnujú radiačnú enteritídu, infekčnú alebo post-infekčnú enteritídu a poškodenie tenkého čreva spôsobené toxickými alebo inými chemoterapeutickými látkami. Analóg GLP-2 sa môže podávat pred, počas alebo po chem oterapii alebo radiačnej terapii, aby sa redukovali vedľajšie účinky chemoterapie, ako je napríklad hnačka, abdominálne kŕče a vracanie. a aby sa redukovalo následné štrukturálne a funkčné poškodenie črevného epitelu spôsobené chemoterapiou alebo radiačnou terapiou. 0031 vynález teda poskytuje terapeutickú sadu, zahmujúcu liečivo na chemoterapiu rakoviny a analog GLP-2 podľa predloženého vynálezu, každé z nich voliteľné v kombinácii s farmaceutický prijateIným nosičom. tieto dve terapeutické látky môžu byt každá vsamostatnom baleni (napríklad voddelených nádobkách) na oddelené podanie, alebo môžu byt obsiahnuté vjednom prostriedku. Vynález teda ďalej poskytuje farmaceutický prostriedok, zahmujúci liečivo na chemoterapiu rakoviny a analog GLP-2 podľa predloženého vynálezu v kombinácii s farmaceutický prijateľným nosíčom.0032 Pre pacientov s gastrointestinálnou mukotickou neopláziou, alebo so zvýšeným rizikom gastrointestinálnej mukotickej neoplázie, môže byt žiaduce vybrat zlúčeninu tak, aby sa redukovalo alebo eliminovalo riziko vedľajších účinkov, ako je napríklad stimulácia alebo zhoršenie gastrointestínálnej mukotickej neoplázie. Napríklad pri výbere zlúčeniny na liečenie pacienta s neopláziou hrubého čreva (či už benígnej alebo malígnej), alebo pacienta srizikom vzniku neoplázie hrubého čreva. môže byt vhodnejšie vybrať zlúčeninu, ktorá je selektlvna pre tenké črevo v porovnaní s hrubým črevom. než neselektívnu zlúčeninu alebo zlúčeninu, ktoráje selektlvna pre hrubé črevo v porovnaní s tenkým črevom.0033 Vdalšlch aspektoch predložený vynález poskytuje použitie analógov GLP-2 na prípravu lieku na liečenie a/alebo prevenciu podvýživy, napríklad stavov ako sú syndróm vyčerpanosti kachexía a anorexia. 0034 Vďalšom aspekte predložený vynález poskytuje molekulu nukleovej kyseliny, zahrnujúcu sekvenciu nukleovej kyseliny kódujúcu analog GLP-2 ako je tu definovaný, 0035 Vďalších aspektoch predložený vynález poskytuje expresný Vektor, zahrnujúci vyššie uvedenú sekvenciu nukleovej kyseliny, voliteľné vkombinácii so sekvenciami na usmerňovanie jej exprimácie, a hostiteľské bunky transformované expresnými vektormi. Hostiteľské bunky sú výhodne schopné exprimácie a sekrécie analógu GLP-2. V ešte ďalšom aspekte predložený vynález poskytuje spôsob výroby analógu GLP-2,pričom tento spôsob zahmuje kultiváciu hostiteľských buniek v podmienkach vhodných na exprímáciu analógu GLP-2 a puriñkàciu takto vyrobeného analógu GLP-2.0036 vynález dalej poskytuje nukleovú kyselinu podľa vynálezu, expresný vektor podľa vynálezu alebo hostiteľskú bunku schopnú exprímácie a sekrécie analógu GLP-2 podľa vynálezu, na použitie pri liečbe. Rozumie sa, že nukleovú kyselinu, expresný vektor a hostiteľské bunky možno použit na liečbu ktoréhokoľvek z tu opisaných ochorenl, ktoré možno liečiť aj samotnými analógmi GLP 2. Zmienky o terapeutickom prostriedku zahrnujúcom analog GLP-2 podľa vynálezu alebo podanie analógu GLP-2 podľa vynálezu by teda mali byt interpretované tak, že pokrývajú podanie nukleovej kyseliny, expresného vektora alebo hostiteľskej bunky podľa vynálezu, pokial z kontextu nevyplýva niečo iné.0037 Vďalšom aspekte predložený vynález poskytuje spôsob liečenia ochorení súvisiacich so žalúdkom alebo črevami u pacienta, ktorý túto liečbu potrebuje, podaním účinného množstva analógu GLP-2 ako je tu definovaný, alebo jeho soli alebo derivátu, alebo nukleovej kyseliny, expresného vektora alebo hostiteľskej bunky podľa vynálezu. Príklady ochorení súvisiacich so žalúdkom alebo črevami sú uvedené vyššie.0038 Vdalšom aspekte predložený vynález poskytuje spôsob liečenia alebo prevencie vedľajších účinkov chemoterapie alebo radiačnej terapie u pacienta, ktorý túto liečbu alebo prevenciu potrebuje, pričom tento spôsob zahrnuje podanie účinného množstva analógu GLP-2 ako je tu definovaný, alebo jeho soli alebo derivátu, alebo nukleovej kyseliny, expresného vektora alebo hostiteľskej bunky podľa vynálezu.0039 Vdalšom aspekte predložený vynález poskytuje spôsob liečby alebo prevencie podvýživy, napríklad stavov ako sú syndróm vyčerpanosti kachexía a anorexia, u pacienta, ktorý túto liečbu alebo prevenciu potrebuje, pričom tento spôsob zahmuje podanie účinného množstva analógu GLP-2 ako je tu definovaný,alebo jeho solí alebo derivâtu, alebo nukleovej kyseliny, expresného vektora alebo hostiteľskej bunky podľa vynálezu.0040 Vďalšom texte budú opísané uskutočnenia podľa predloženého vynálezu podrobnejšie pomocou nelimitujúcich príkladov a odkazov na sprievodné obrázky.Obrázky l Príklady úplných údajov reakcií závislých od dávky u štyroch zlúčenin so selektívnym účinkom na tenké črevo (zlúčeniny č. 1846, 1855, 1848 a 1858) na hmotnosť tenkého čreva (Sl) u myší C 57 BL. zlúčeniny sa podávali subkutánnou injekciou b.i.d. po dobu troch dní v nasledovných dávkach 0 (nosič), 5,15, 45, 135, 405 nmol/kg (n Sldàvková skupina). Reakcie pri každej dávkovej hladine sa porovnávali s reakciami zlskanými v rovnakej dávkovej hladine u druhej myši z dvojice Iiečenej neselektivnou referenčnou zlúčeninou GIy 2 GLP-2. Na korigovanie zmien v hmotnosti tela (BW), sa hmotnost Sl vyjadrila vo vzťahu k BW (pomer Sl-BW) a rastová reakcia v každej dávkovej hladine sa normalizovala s reakciou

MPK / Značky

MPK: A61K 38/26, C07K 14/605

Značky: analogy, podobného, peptidu-2(glp-2, glukagónu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/54-e9353-analogy-glukagonu-podobneho-peptidu-2glp-2.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Analógy glukagónu podobného peptidu-2(GLP-2)</a>

Podobne patenty