Nové deriváty 4,4’-ditiobis-(3-aminobután-1-sulfonátov) a kompozície s ich obsahom

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predmetom tohto vynálezu sú nové zlúčeniny, spôsoby prípravy týchto zlúčenín,farmaceutické formulácie obsahujúce tieto zlúčeniny a použitie týchto zlúčenín na prípravu liečiv. Tento vynález sa najmä týka zlúčenín, ktoré sú užitočné pri liečbe aprevencii primámej asekundámej arteriálnej hypertenzie, mozgovej mŕtvice (iktus), ischémie myokardu, srdcovej nedostatočnosti aobličkovej nedostatočnosti, infarktu myokardu, perifémeho vaskulámeho ochorenia, diabetickej proteinúríe, syndrómu X a glaukómu.Arteriálna hypertenzia je ochorenie, ktorého príčiny všeobecne zostávajú neznáme. Kvonkajším faktorom, ktoré knemu môžu prispieť, patrí obezita, sedavý spôsob života,nadmemé užívanie alkoholu alebo soli a stres. Vnútornými faktormi, ktoré sú označované ako faktory, ktoré vtom zohrávajú svoju úlohu, sú edém, aktivita sympatického nervového systému azužovanie kwných ciev. Arteriálna hypertenzia môže priamo alebo nepriamoris ieť k vzniku srdcov ch ochorení, ochorení vaskulárneho a cerebrálneho s stému, moz u P P Y Y 8 aLiečba arteriálnej hypertenzie zahŕňa používanie diuretických prostriedkov,prostriedkov na adrenergné blokovanie, inhibítorov enzýmu konverzie angiontenzínu,antagonistov receptorov angiotenzínu, antagonistov vápnika a priamych vazodilatátorov. Na niektorých pacientov však žiadna liečba nezaberá, čím sa unich zvyšuje riziko vzniku rôznych chorôb spojených s hypertenziou aosobitne riziko vzniku chronickej srdcovej nedostatočnosti. Preto je potrebné identifikovať nové zlúčeniny na liečbu arteriálnej hyper tenzie.Vynálezcovia, ktorí sú autormi tohto vynálezu, identifikovali nové zlúčeniny, ktoré sú účinné pri znižovaní arteriálnej hypertenzie aktorć sú na základe toho užitočné pri liečbe arteríálnej hypertenzie achorôb, ku ktorých vzniku, hypertenzia priamo alebo nepriamoTieto zlúčeniny sa správajú najmä ako silné inhibítory aminopeptidázy A (nazývanej aj APA alebo EC 3.4.l 1.7), čo je zinková metalopeptidáza so silným účinkom urôznych živočíšnych druhov vrátane človeka. Preukázalo sa, že APA pôsobí na centrálnu reguláciuukazuje, že zavedenie skupiny R 2 do nepeptidickej štruktúry neočakávane vedie k získaniuzlúčenín, ktoré sú inhibítormi APA a majú vysokú afmitu a selektivitu k APA, hoci tietozlúčeniny vykazujú aktivitu voči inej aminopeptidáze, aminopeptidáze N (APN).Tento vynález preto obsahuje zlúčeniny vzorca (l)je každá skupina R 1 identická s druhou skupinou R a znamenáskupina je substituovaná jednou alebo dvoma skupinami A.karboxylátovú skupinu, COOH alebo COOR, kde R znamená C 1-C 5 alkylovú skupinu alebo CHzfenyl, sulfonátovú skupinu SO 3 H alebo SO 3 R, kde R znamená CC 6 alkylovú skupinu alebo CHgfenyl, fosfonátovú skupinu PO 3 H 2 alebo PO 3 R 2 R, kde R a R znamenajú v jednotlivých prípadoch H, C l-Ce alkylovú skupinu alebo CHgfenylkaždá skupina R 2 je identická s druhou skupinou R 2 a znamená CC(, alkylovú skupinu, Cz-Cg alkenylovú skupinu alebo Cz-Cç, alkinylovú skupinu, pričom každá alkylová, alkenylová alebo alkinylová skupina je voľná alebo substituovaná- karboxylátovú skupinu COOH alebo COOR, kde R znamená C C 6 alkylovú skupinu alebo CHgfenyl,- fenylovú skupinu, voľnú alebo substítuovanú jedným alebo niekoľkými zvyškami zvolenými z množiny zahŕňajúcej atóm halogénu, hydroxylovú skupinu, ktorá je pripadne chránená, C|C 4 alkylovú skupinu, kyanoskupinu, voľnú, neutralizovanúalebo esteriñkovanú karboxylovú skupinu a amidovú skupinu. Každá skupina R 3 je identická s druhou skupinou R 3 a znamená atóm vodíka.Uprednostňovanými zlúčeninami (l) sú vrámci tohto vynálezu zlúčeniny,v ktorých sa R zvolila z množiny tvorenej CC 6 alkylovou skupinou, Cg-Có alkenylovou skupinou a benzylovou skupinou, pričom každá ztýchto skupín je substituovaná jednou skupinou alebo dvoma skupinami A a/alebo V ktorých sa R 2 zvolila z množiny tvorenej Cl-Cö alkylovou skupinou a C 2-C 6 alkenylovou skupinou,pričom každá z týchto skupín môže byt substituovaná jednou skupinou alebo dvomaĎalšími uprednostňovanými zlúčeninami (1) vrámci tohto vynálezu sú zlúčeniny, kde R znamená etylovú skupinu substítuovanú voľnou, prevedenou na soľ alebo esterifikovanou sulfónovou, fosfonátovou alebo karboxylovou skupinou aRZ predstavuje skupinu substítuovanú fenylovou skupinou, ktorá je prípadneOsobitne uprednostňovanou zlúčeninou (l) je kyselina 4,4-ditiobis-(3,3 amino-6,6-fenyl-l-l-hexán sulfónová), anajmä kyselina 4(S),4(S),3(S),3(S)-4 ditiobis-(3,3-amino-6,6-fenyl-1-1 Ľhexán sulfónová).V ďalšom aspekte, tento vynález predkladá farmaceutické kompozicie, ktoré obsahujú zlúčeninu podľa tohto vynálezu, výhodne v spojení s farmaceutickýprijateľným riedidlom alebo nosičom.V ďalšom aspekte, tento vynález predkladá zlúčeninu podľa tohto vynálezuurčenú na liečbu, a najmä na použitie v humánnej medicíne.Vynález sa tiež týka použitia zlúčeniny vzorca (l) ako selektívneho inhibítoraVďalšom aspekte, tento vynález navrhuje použitie zlúčeniny podľa tohto vynálezu na výrobu liečiva na liečbu arteriálnej hypertenzie a chorôb, ktoré sú ňoupriamo alebo nepriamo spojené.K týmto ochoreniam patria choroby srdca, periférneho cievneho systému a mozgového systému, mozgu, očí a obličiek. Tieto ochorenia zahŕňajú predovšetkým primárnu a sekundárnu arteriálnu hypertenziu, iktus, ischémiu myokardu, srdcovú nedostatočnosť aobličkovú nedostatočnosť, infarkt myokardu, periférne vaskulárne ochorenie, diabetickú proteinúriu, syndróm X, glaukóm, neorodegeneratívne ochorenia aporuchy pamäte. Okrem toho, hypertenzia, anajmä centrálna, môže byt spojená s vaskulámou hyperexpresiou APA. V nádoroch sa táto hyperexpresia ešte zväčšuje. Z tohto dôvodu by zlúčeniny podľa tohto vynálezu mohli mat terapeutický potenciálvrámci ischemických alebo nádorových ochorení (Marchio S. akol., Cancer Cell, 2004,515 l-l 62).Predmetom vynálezu je aj použitie zlúčeniny vzorca (l) na prípravu liečiva naliečbu ischemických alebo nádorových ochorení, na ktorých sa podieľa APA.Výraz zlúčenina podľa tohto vynálezu, ako je použitý v tomto dokumente,označuje zlúčeninu vzorca ( l) alebo niektorú z jej solí alebo farmaceutický prijateľnýVýraz CC 6 alkyl, ako je použitý v tomto dokumente, označuje uhľovodíkovú skupinu s priamym alebo rozvetveným reťazcom, ktorá obsahuje 1 až 6 atómov uhlíka. Príklady alkylových skupín, ako sú použité vtomto dokumente,obsahujú metylovú, etylovú, propylovú, butylovú, izopropylovú, N-butylovú aterc butylovú skupinu, pričom zoznam týchto skupin nie úplný.Výraz C 2 C(, alkenyl, ako je použitý vtomto dokumente, označujeuhľovodíkovú skupinu s priamym alebo rozvetveným reťazcom a 1 až 6 atómami

MPK / Značky

MPK: C07F 9/00, C07C 323/00

Značky: nové, deriváty, kompozície, 4,4’-ditiobis-(3-aminobután-1-sulfonátov, obsahom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/54-e7223-nove-derivaty-44-ditiobis-3-aminobutan-1-sulfonatov-a-kompozicie-s-ich-obsahom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nové deriváty 4,4’-ditiobis-(3-aminobután-1-sulfonátov) a kompozície s ich obsahom</a>

Podobne patenty