Spôsoby detekcie protilátok proti liekom

Číslo patentu: E 20116

Dátum: 28.04.2011

Autori: Parussini Ermis, Noguier Guillaume

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu detegovania protilátok proti liekom. Tento vynález sa taktiež týka spôsobu monitorovania pacientov, u ktorých prebieha liečenie pomocou terapeutických protilátok.0002 Terapeutické protilátky sa stále viac používajú na liečenie rôznych porúch, ako sú imunologické poruchy, zápalové poruchy, rakoviny alebo infekčné ochorenia. Tieto terapeutické protilátky sú typicky monoklonálne protilátky odvodené z rôznych druhov alebo ide o chimerizované alebo humanizované protilátky (pozri napr. Levene et al., 2005, J. Royal Soc. Med. 98, str. 145-152). V závislosti od choroby sa použitie terapeutickej protilátky cieli proti nasledujúcim rôznym cieľovým antigénom napríklad TNFa, VEGF, HER 2,CD 20, IGF-l receptor, EGFR, alebo IL-6 receptor.0003 Terapeutické protilátky proti TNFa sa široko využívajú na liečenie pacientov srôznymi zápalovými alebo autoimunitnými chorobami, vrátane reumatoidnej artritídy, roztrúsenej sklerózy, Crohnovej choroby alebo ankylozujúcej spondylitídy. Príklady týchto anti-TNFor činidiel zahŕňajú Etanercept, Golimumab, Certolizumab pegol, Adalimumab, alebo lnfliximab. Etanercept je dimérny fúzny proteín skladajúci sa z dvoch extracelulárnych domén ľudského p 75 TNFa receptora, spojeného s Fc fragmentom typu 1 ľudského imunoglobulínu (IgG 1). Golimumab je ľudská anti-TNFo monoklonálna protilátka. Certolizumab pegol je monoklonálna protilátka, ešte presnejšie PEGylovaný Fab fragment ľudskej anti-TNFa monoklonálnej protilátky. Adalimumab je humanizovaná anti-TNFo monoklonálna protilátka a Infliximab je chimérna anti-TNFoI monoklonálna protilátka (Perdriger A,lnfliximab in the treatment of rheumatoid arthritis. Biologies Targets Therapy 2009 3 183-191). Tieto protilátky viažu TNFa a blokujú jeho zápalové pôsobenie.0004 Ďalšie príklady terapeutických protilátok zahŕňajú (výpočet nie je nijako Iimitujúci) anti-IL-6 R monoklonálnu protilátku podľa opisu vo WO 2004/096274 a anti-IGF-IR protilátku podľa opisu napr. vo WO 2005/005635.0005 V priebehu liečenia pomocou terapeutických protilátok samozrejme môže byť vyvolaná imunitná odozva proti samotnej terapeutickej protilátke a u pacientov sa často vyvíjajú v priebehu liečenia protilátky proti samotnému Iiečivu (protiIátky proti Iiekom). Výsledkom je, že sa plazmatické hladiny terapeutických protilátok znižujú a zároveň alebo následne sa znovu objavujú symptómy choroby alebo tieto symptómy narastajú. Tieto protilátky proti liekom(ADA) tak redukujú alebo celkom neutralizujú účinky terapeutických protilátok pozri napr. Wolbink GJ, et al. Development of anti-lnflximab antibodies and relationship to clinical response in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheumatism, 2006 54(3) 711-715 G.M. Bartelds, et al. High Ievels of human antibodies to adalimumab in a patient not responding to adalimumab treatment. Anna Rheum Dis 200665 1249-1250). Detekcia týchto ADA vo vzorkách od subjektov tak môže reprezentovať spôsob monitorovania pacientov v priebehu liečenia.0006 Spôsoby detekcie ADA sú opísané v doterajšom stave techniky, ako napríklad vo WO 2008/137885, WO 2007/101661 alebo WO 2009/091240. Metódy, ktoré sú v týchto prihláškach uvedené, sú imunologické metódy s využitím zachytených a značených protilátok. Ďalšie spôsoby a odporúčania týkajúce sa ADA detekcie boli opísané v Anthony R. Mire-Sluis, et al., Journal of Immunological Methods, 333 (2008) 1-9 Eugen Koren, et al., Journal of lmmunological Methods, 289 (2004) 1-16. Wolbink et al (Arthritis Rheumatism 54 (2006) 711-715) taktiež diskutuje klinickú relevanciu anti-infliximab protilátok u pacientov s reumatoidnou artritídou. Žiadna z týchto metód nenavrhuje simultánne vyhodnotenie ADA a zodpovedajúceho antigénu. Žiadna z týchto metód nerozpoznáva dôležitosť kombinovanej detekcie rôznych parametrov.0007 Patton et al (J. lmmunol. Methods 304 (2005) 189-195) sa týka ELISA metódy detekcie protilátok proti proteínom.0008 Tento vynález sa týka zlepšeného spôsobu detekcie ADA amonitorovania pacientov podstupujúcich liečenie s terapeutickými protilátkami.0009 Tento vynález poskytuje zlepšené imunologické metódy detekcie protilátok proti liekom. Tento vynález taktiež poskytuje spôsoby monitorovania pacientov podstupujúcich liečenie pomocou terapeutických protilátok. Sú tuopísané súpravy vhodné pre implementáciu vyššie opísaných spôsobov.0010 Konkrétnejšie sa predmet tohto vynálezu týka spôsobu imuno-detekcie(prítomnosť alebo množstvo) protilátok proti liekom (ADA) vo vzorke (in vitro),kde liekom je terapeutická protilátka smerovaná proti cielovému antigénu,pričom tento spôsob zahŕňaa) overenie prítomnosti antigénu vo vzorke b) pokiaľ je prítomný, neutralizácia antigénu vo vzorke a0011 Autori tohto vynálezu zistili, že prítomnosť antigénu vo vzorke významne bráni schopnosti detegovať zodpovedajúcu ADA. Preto tak pri absencii kroku predchádzajúcej neutralizácie antigénu, nemôže byť získaná vierohodná detekcia ADA vo vzorke.0012 Ďalším predmetom tohto vynálezu je spôsob imuno-detekcie protilátok proti liekom (ADA) vo vzorke (in vitro), kde liekom je terapeutická protilátka smerovaná proti cielovému antigénu, pričom tento spôsob zahŕňaa) spracovanie vzorky za účelom neutralizácie antigénu, ktorý by moholb) imuno-detekciu prítomnosti alebo množstva ADA v uvedenej vzorke. 0013 Vynález sa taktiež týka spôsobu detekcie odozvy pacienta na liečenie terapeutickou protilátkou, kde terapeutická protilátka je smerovaná proticielovému antigénu, pričom tento spôsob zahŕňa stanovenie (vo vzorke od pacienta) prítomnosti alebo množstvao protilátky proti liekom (ADA) cielenej proti uvedenej terapeutickej protilátkeza účelom získania pacientovho proñlu, kde pacientov proñl ukazuje na reakciu pacienta na uvedené liečenie, a kde ADA sú detegované podľa spôsobu imunodetekcie ADA podľa tohto vynálezu.0014 Výhodne vo vyššie uvedenom spôsobe, pokiaľ je prítomný antigén vo vzorke, potom ďalší krok stanovenia prítomnosti uvedených ADA sa uskutočňuje až po spracovaní vzorky za účelom neutraiizácie antigénu. V preferovanom aspekte tohto vynálezu tak spôsob detekcie reakcie pacienta na liečenie terapeutickými protilátkami, kde terapeutická protilátka je smerovaná proti cieľovému antigénu, zahŕňa(a) stanovenie (vo vzorke od pacienta) prítomnosti alebo množstva terapeutickej protilátky,antigénu, aprotilátok proti liekom (ADA) mierených proti uvedenej terapeutickej protilátke(b) ked je vo vzorke detegovaný antigén v kroku (a), potom sa spracuje ďalšia vzorka subjektu za účelom neutraiizácie antigénu a opäť sa určí prítomnosť uvedených ADA v spracovanej vzorke, čím sa získa pacientov profil, kde pacientov proñl indikuje odozvu pacienta na0015 Uvedený spôsob sa výhodne uskutočňuje v rôznych časových bodoch v priebehu doby liečenia pacienta, takže odozva pacienta alebo účinnosť liečenia môžu byť monitorované a liečenie, pokiaľ je to vhodné, môže byť pozmenené.0016 V ďalšom uskutočnení sa tento vynález taktiež týka spôsobu detekcieodozvy pacienta na liečenie terapeutickou protilátkou, kde terapeutická

MPK / Značky

MPK: G01N 33/68

Značky: spôsoby, protilátok, detekcie, liekom, proti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/54-e20116-sposoby-detekcie-protilatok-proti-liekom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsoby detekcie protilátok proti liekom</a>

Podobne patenty