Príprava pigmentov

Číslo patentu: E 19446

Dátum: 23.03.2012

Autori: Gerard Daniel, Gane Patrick, Kukkamo Vesa, Rentsch Samuel, Buri Matthias

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka vodnej kompozície obsahujúcej uhličitan vápenatý,spôsobov výroby tejto vodnej kompozície obsahujúcej uhličitan vápenatý a použitie tejto vodnej kompozície obsahujúcej uhličitan vápenatý V papieri, v poťahovaní papiera, pre aplikácie v plastoch a/alebo náterových hmotách a ako plnivo V papieri.0002 V praxi sa vodné prípravky a najmä suspenzie vo vode nerozpustných pevných látok,ako sú napríklad materiály obsahujúce uhličitan vápenatý, používajú vo veľkej miere vpapierenskom priemysle, vpriemysle náterových hmôt, kaučuku a plastov ako poťahy,plnivá, plnidlá a pigmenty pre výrobu papiera, rovnako ako pre vodné laky a náterové hmoty. Napríklad, suspenzie alebo riedke suspenzie uhličitanu vápenatého, mastenca alebo kaolínu sa používajú V papierenskom priemysle vo veľkých množstvách ako plnivo a/alebo ako zložka pri príprave potiahnutého papiera. Typické vodné prípravky vo vode nerozpustných pevných látok sú charakteristické tým, že obsahujú vodu, vo vode nerozpustnú pevnú zlúčeninu a prípadne ďalšie aditíva, ako sú napríklad dispergačné čínidlá vo forme suspenzie alebo riedkej suspenzie. Vo vode rozpustné polyméry a kopolyméry, ktoré môžu byť použité, ako napríklad dispergačné činidlo a/alebo pomocné činidlo na mletie, sú napríklad opísané v dokumente US 5.278.248. 0003 Najmä kompozície obsahujúce uhličitan vápenatý sa široko používajú vpoťahových farebných formuláciách, ktoré sú vhodné ako nosič pre papierové produkty. Tieto papierové produkty sa používajú na rôzne účely, ako je digitálna atramentová inkjet tlač, flexotlač,hĺbkotlač a ofsetová tlač atď. Avšak najmä úprava optických a mechanických vlastností pre poťahové farebné kompozície, ktoré sa používajú ako nosič na papiere pre atramentové tlačiarenské aplikácie, je problém, pretože atrament sa vytlačí za mokra a musí sa teda rýchlo odviesť do tela základného papiera, ale zároveň musi zaistiť vhodnú kvalitu tlače, ktorá spočíva vo svetlých a intenzívnych farbách a v minimálnom krvácaní tlače. Okrem toho sa atramentová inkjet technológia používa vo veľkokapacítných komerčných aplikácíách, ako napríklad na výrobu časopisov, novín, učebníc atď., a preto musí byť vhodná na kontinuálne podávanie papiera V dopravných systémoch, ktoré umožňujú rýchlu a veľkoobjemovú tlač.0004 V tejto súvislosti bolo navrhnutých niekoľko prístupov na zlepšenie mechanických a/alebo optických vlastností poťahovej farebnej kompozície použitej ako nosič na papiere. Napríklad dokument W 0 99/06219 A 1 sa týka kompozície vhodnej na povrchové úpravyplošného substrátu pre atramentovú tlač, pričom táto kompozicia obsahuje soľ dvojmocnéhokovu, kde táto soľ je rozpustná vo vodnom glejacom médiu pri asi pH 7 až asi pH 9, a pričom toto vodné glejace médium ďalej obsahuje nosné činidlo a glejace činidlo.0005 Dokument US 2011/0281042 Al sa týka spôsobu výroby tlačiarenského papiera, ktorý zahmuje prípravu povrchovej poťahovej kompozície prijímajúcej atrament, ktorá obsahuje opticky zjasňujúce činidlá (OBA), polyvinylalkohol (PVOH) a vo vode rozpustné dvojmocné soli, pričom PVOH a OBA sa pridajú do poťahu pred soľou, a použitie uvedenej poťahovej kompozície na aspoň jednom povrchu uvedeného papiera a povrchovej poťahovej kompozície,ktorá obsahuje ochranné OBA a vo vode rozpustnú dvojmocnú soľ.0006 Dokument WO 2009/095697 A 1 sa týka potiahnutého plošného produktu najmä vhodného pre atramentovú inkjet tlačiareň, ktorý zahrnuje substrát, nesúci poťah na aspoň jednom povrchu, kde tento poťah obsahuje (i) pigment zahmujúci uhličitan vápenatý (ii) spojivo pre zložku (i) zahmujúcu väčší podiel polyméru nesúceho -O-, -CO-, -OCO- a/alebo-COO- skupiny v jeho postrannom reťazci a (iii) vo vode rozpustnú soľ skupiny II, skupiny III alebo skupiny prechodných kovov umiestnenú aspoň na povrchu uvedeného poťahu.0007 Dokument W 0 2009/012912 A 1 sa týka tlačiarenského atramentového inkjet papiera,ako aj spôsobu jeho výroby, ktorý zahrnuje aspoň jednu poťahovú vrstvu prijímajúcu obraz a aspoň jednu predbežnú poťahovú vrstvu pod uvedenou poťahovou vrstvou príjímajúcou obraz na papierovom substráte, pričom predbežná poťahová vrstva obsahuje 100 dielov pigmentovej časti, vztiahnuté na suchú hmotnosť, pozostávajúcej z 20 až 75 dielov jemného časticového uhličitanu vápenatého a/alebo kaolínu, vztiałmuté na suchú hmotnosť 10 až 70 dielov aspoň jedného jemného časticového oxidu kremičitého a/alebo jemného mletého časticového uhličitanu vápenatého, vztialmuté na suchú hmotnosť, s povrchom a vnútomou modiñkáciou štruktúry v dôsledku úpravy s jedným alebo viacerými strednými až silnými poskytovateľmi H 3 O iónu a prípadne s prídavnou úpravou plynného oxidu uhličitého a 0 až 30 dielov ďalších jemných časticových pigrnentov s 4 až 20 dielmi spojivovej časti, vztialmuté na suchú hmotnosť, a 0 až 6 dielmi aditív, vztiahnuté na suchú hmotnosť a poťahová vrstva prijímajúca obraz obsahuje 100 dielov pigmentovej časti, vztiahnuté na suchú hmotnosť, pozostávajúcej z 50 až 100 dielov aspoň jedného jemného časticového oxidu kremičitého, vztiahnuté na suchú hmotnosť z O až 50 dielov jemného časticového polymémeho pigmentu, vztiahnuté na suchú hmotnosť a z 0 až 30 dielov ďalších jemných časticových pigmentov s 2 až 10 dielmi spojiva,vztiahnuté na suchú hmotnosť, a O až 3 dielmi aditív, vztiahnuté na suchú hmotnosť.0008 Dokument W 0 2011/019866 Al sa týka záznamového atramentového inkjet média a poťahovej kompozície na vytváranie záznamového atramentového inkjet média. Poťahovaniepapiera najmä zahmuje kombináciu primámeho pigmentu a sekundárneho pígmentu.0009 Dokument US 2004/019148 Al sa týka použitia mieme aniónového a vo vode rozpustného kopolyméru, ako dispergačného činidla a/alebo pomocného činidla na mletie pigmentov a/alebo minerálneho plniva vo vodnej suspenzií poskytujúceho na jednej strane nízky Zeta potenciál vodných suspenzií uvedených plnív a/alebo pigmentov, a na druhej strane poskytujúceho elektrosterickú stabilizáciu uvedených suspenzií.0010 FR 2 913 427 opisuje spôsob suchého mletia jedného či viacerých minerálnych materiálov, ktoré obsahujú aspoň jeden uhličitan vápenatý, pričom uvedený spôsob zahrnuje nasledujúce kroky a) drvenie minerálov, b) vylepšenie celého alebo časti materiálu drveného podľa kroku a), a c) suché mletí drveného materiálu podľa kroku a) v prítomnosti aspoň jedného hydrofilného polyméru hrebeňového typu.0011 W 0 99/06219 A 1 sa týka kompozície vhodnej na povrchovú úpravu plošnćho substrátu pre atramentovú inkjet tlač, pričom kompozícia obsahuje soľ dvojmocného kovu, kde táto soľ je rozpustná vo vodnom glejacom médiu pri pH asi 7 až asi 9, pričom vodné glejace médium ďalej zahrnuje nosné činidlo a glejace činidlo.0012 Najmä použitie chloridu vápenatého vo vodných kompoziciách zahrnujúcich materiály obsahujúce uhličitan vápenatý na zlepšenie kvality tlače, ako je lesk, hustota tlače a škvmitosť,trpí špecifickou nevýhodou pri atramentovej inkjet tlači.0013 V tejto súvislosti musí odbomík v odbore pri príprave vodných kompozícii materiálov obsahujúcich uhličitan vápenatý, často vyberať a zavádzať aditíva na reguláciu jednej alebo viacerých charakteristík týchto kompozícii. Napríklad vodné kompozície s vysokým obsahom pevných látok môžu byť spracované iba vtedy, pokiaľ je pridané zodpovedajúce dispergačné činidlo.0014 Prídavok dispergačného činidla, ako je napriklad polyakrylát sodný alebo polyfosfát sodný, má okrem iného vplyv na povrchový náboj častíc uhličitanu vápenatého vo vodnej kompozícii v tom, že vytvára negatívny náboj na časticiach.0015 Avšak, vodné kompozície obsahujúce dispergovaný uhličitan vápenatý v kombinácii s chloridom vápenatým môžu spôsobiť vážne problémy pri výrobe poťahovej farebnej kompozície, pri jej skladovaní a následnom použití. Pokiaľ taká vodná kompozícia obsahujúca uhličitan vápenatý zahmuje negatívne nabité pevné častice a prichádza do styku s chloridom vápenatým, alebo inou dvojmocnou alebo trojmocnou soľou, tvoria sa aglomerované a flokulované častice vo vodnej kompozícii, čo môže viesť k nežiaducim účinkom, ako je výrazné zvýšenie viskozity a/alebo čiastočné rozpúšťanie materiálu citlivého na kyselinu v tejto0016 Tento problém sa zhoršuje s rastúcím obsahom uhličitanu vápenatého a/alebo chloridu vápenatého vo vodnej kompozícii, a je zvlášť výrazný vo vodných kompozíciách obsahujúcich uhličitan vápenatý, ktoré majú vysoký obsah pevných látok, teda v kompozíciách, ktoré majú obsah pevných látok väčší než 45 hmotn., vztiałmuté na celkovú hmotnosť kompozície. 0017 Preto existuje kontinuálna potreba alternatívnych vodných kompozícií obsahujúcich uhličitan vápenatý, ktoré poskytujú lepšie technické parametre než existujúce vodné kompozície obsahujúce uhličitan vápenatý, a účinne zlepšujú mechanické a optické vlastnosti zodpovedajúceho papierového produktu potiahnutého takou kompozíciou. 0018 V súlade s tým je jedným predmetom predloženého vynálezu poskytnúť vodnú kompozíciu obsahujúcu uhličitan vápenatý, ktorá je vhodná ako nosič na papiere pre atramentové inkjet tlačiarenské aplikácie. Ďalším predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť vodnú kompozíciu obsahujúcu uhličitan vápenatý pre poťahové farebné fonnulácie vhodné ako nosič pre papiere pre atramentové inkjet tlačiarenské aplikácie, najmä pre tie ktoré umožňujú rýchlu a veľkoobjemovú tlač. Ďalším predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť vodnú kompozíciu obsahujúcu uhličitan vápenatý, ktorá obsahuje relatívne vysoké množstvo soli dvojmocného alebo trojmocného katiónu, ktorý poskytuje vysoko kvalitnú tlač. Ešte ďalším predmetom je poskytnúť vodnú kompozíciu obsahujúcu uhličitan vápenatý, ktorá nemá nepríjateľným spôsobom vplyv na ďalšie fyzikálne vlastností suspenzie, ako sú napríklad mechanické vlastnosti. 0019 Ešte ďalším predmetom je poskytnúť vodnú kompozíciu obsahujúcu uhličitan vápenatý,ktorá zaisťuje dobrú vyváženosť mechanických a optických vlastností. Ďalším predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť vodnú kompozíciu obsahujúcu uhličitan vápenatý, ktorá nielen redukuje alebo zabraňuje tvorbe aglomerovaných a flokulovaných častíc v tejto kompozícii, ale tiež udržuje dostatočnú viskozitu pre vodnú kompozíciu obsahujúcu uhličitan vápenatý. 0020 Vyššie uvedené a ďalšie predmety sú riešené prostredníctvom vodnej kompozície obsahujúcej uhličitan vápenatý, ktorá zahrnujea) materiál obsahujúci uhličitan vápenatý v množstve aspoň 10 hmotn., vztiałmuténa celkovú suchú hmotnosť kompozície, b) aspoň jeden aniónovo nabitý hrebeňový polymér so špecifickým nábojom -5 až -500 C/gpri pH 8, c) prípadne aspoň jedno spojivové činidlo v množstve aspoň 2,5 hmotn., vztiahnuténa celkovú suchú hmotnosť kompozície, a

MPK / Značky

MPK: D21H 17/00, D21H 19/38, C09C 1/02, D21H 17/67

Značky: príprava, pigmentov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/54-e19446-priprava-pigmentov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Príprava pigmentov</a>

Podobne patenty