Pri nízkej teplote vytvrditeľná prášková poťahová kompozícia obsahujúca kryštalickú polyesterovú živicu, amorfnú živicu a peroxid

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka teplom tvrditeľnej práškovej poťahovej kompozícíe,spôsobu jej prípravy, spôsobu poťahovania substrátu uvedenou kompozíciou, substrátu,potiahnutého uvedenou kompozíciou a/alebo použitia tejto teplom tvrditeľnej práškovej poťahovej kompozícíe.Práškové poťahové kompozícíe (bežne nazývané prášky), ktoré pri teplote miestnosti a za atmosférického tlaku sú suché, jemne práškové, sypké pevné materiály, sa V posledných rokoch stali populámejšíe ako kvapalné poťahové kompozícíe, a to z viacerých dôvodov. Jedným z nich je to, že práškové poťahy sú priateľské voči používateľovi aj okoliu,pretože prakticky neobsahujú škodlivé nosiče, zložené z prchavých organických rozpúšťadiel,ktoré sú obvykle prítomné v kvapalných poťahových kompozíciách. Práškové poťahová kompozícíe totiž pri vytvrdzovaní uvoľňujú do okolitého prostredia iba veľmi málo prchavých látok, alebo vôbec žiadne. Odpadajú tak problémy s emisiami rozpúšťadiel, spojené s kvapalnými poťahovými kompozíciami, ako je znečistenie vzduchu a ohrozenie zdravia zamestnancov, pracujúcich pri poťahovaní. Práškové poťahové kompozícíe sú tiež čisté a dá sa s nimi dobre manipulovať, pretože sa aplikujú v čistej forme na substrát čistým spôsobom a sú v suchej pevnej forme. V prípade znečistenia je možné také prášky jednoducho utrieť a nie je potrebné žiadne špeciálne čistenie a dodatočné opatrenie proti rozliatiu, ako je to potrebné u kvapalných poťahových kompozícii. Zlepší sa tak pracovná hygiena. Naviac sú práškové poťahové kompozícíe v podstate stopercentne recyklovateľné, pretože nanášané prášky je možné plne regenerovať a znova spojiť a použiť s čerstvým práškom. K recyklácii kvapalných poťahov v priebehu aplikácie často nedochádza, čo vedie k zvýšenému množstvu odpadu a k zvýšeným nákladom na likvidáciu nebezpečného odpadu. Okrem toho sú práškové poťahové kompozícíe okamžite použiteľné, to znamená, nie je potrebné žiadne riedenie.Práškové poťahové kompozícíe sa typicky aplikujú na substráty elektrostatickým sprejovaním prášková poťahová kompozícia sa rozptýli v prúde vzduchu a prechádza polom s korónovým výbojom, kde častice získajú elektrostatický náboj. Nabité častice sú priťahované k uzemnenému predmetu, ktorý má byť potíahnutý, a usadzujú sa na ňom. Predmet sa potom obvykle pri izbovej teplote umiestni do pece, kde sa prášok roztaví a utvorí práškový poťah. Bol vyvinutý hybridný postup, založený na kombinácii vysokovoltážneho elektrostatického náboja a na aplikácii techniky fluidného lôžka (elektrostatické fluidné lôžko), aj metódy na báze triboelektrického sprejovania. Práškové poťahové kompozícíe sú prefero vanými poťahovými kompozíciami a ich spôsob aplikácie je preferovaný pre poťahovaniemnohých bežných predmetov, ako je záhradné a záhradnicke náradie, vonkajší aj iný kovový nábytok, elektrické skrine, príslušenstvo pre osvetľovanie, police, skladové zariadenie, a mnoho automobilových dielov. Dnes sú práškové poťahové kompozície široko používané v tisíckach zariadení V továrňach na výrobu originálnych zariadení (original equipment manufacturers, OEMS) aj V zákazníckych dielňach.Práškové poťahové kompozície môžu byť termosetové alebo terrnoplastické. Predložený vynález sa týka oblasti termosetových práškových poťahových kompozícii. Výraz termosetové práškové poťahové kompozície tu znamená zmes zložiek, tieto zmesi sú vytvrdzovanim, výhodne tepelným vytvrdzovanim, schopné nevratne tvorit sieťovanú štruktúru (takzvanú vytvrdenú formu). Príprava termosetových práškových poťahových kompozícii je opisaná v publikácii Misev Powder Coatings, Chemistry and TechnologyAko vyplýva z článku Overview of the powder Coatings market worldwide (G. Maggiore V Pitture e Vemice Europe 1/92, str. 15-22), a z prednášky D. Richarta Powder Coating Current Developments, Future Trends (Waterbome, High-Solids and Powder Coatings Symposium, February 22-24, 1995), stále pokračuje hľadanie práškových poťahových kompozicii, ktoré sa môžu tvrdiť s malým tepelným namáhanim substrátu a ktoré by preto boli vhodné na použitie u substrátov, citlivých na teplo, ako je napríklad drevo alebo plasty.Substráty, citlivé voči teplu, je možné poťahovať s použitím práškových poťahových kompozícii, ktoré sú tvrditeľné žiarením, ako je opísané v spise EP 0636669. Ak sa však použijú práškové poťahové kompozície s veľkých množstvom pigmentu, je pravdepodobne,že radiácia cez takú práškovú poťahovú kompozíciu neprenikne, čo potom vedie k nerovnomerne vytvrdenému práškovému poťahu. Keď sa použije žiarenie na vytvrdzovanie práškových poťahových kompozícii na zložitých trojrozmerných predmetoch, nemusí žiarenie dosiahnuť všetky záhyby predmetu, čo taktiež Vedie k nerovnomeme vytvrdenému poťahu.Spis W 0 2010/052291 opisuje jednozložkové teplom tvrditeľné práškové poťahové kompozície, ktoré obsahujú živicu, ktorá má reaktívne nenasýtenie, a kde všetky uvedené reaktívne nenasýtenía sú dvojité väzby uhlík-uhlík, pripojené priamo k elektronegativnej skupine, ďalej systém tepelnej iniciácie, zahŕňajúci katalyzátor z prechodného kovu a peroxid,pričom tento peroxid je zvolený zo skupiny, ktorú tvoria peroxyestery, monoperoxykarbonáty a ich zmesi, a prídavné sieťovacie činidlo zvolené zo skupiny, ktorú tvoria vinylétery, vinylestery, vinylamidy, itakonáty, énaminy a ich zmesi.Spis W 0 2010/052290 opisuje teplom tvrditeľné práškové poťahové kompozície,vhodné na tvrdenie pri teplote od 60 do 130 °C, ktoré obsahujú systém tepelnej iniciácie a systém živice, kde reaktivita systému tepelnej iniciácie je taká, aby tento systém tepelnej iniciácie poskytol gél time medzi 2,5 a 1 000 minútami pri 60 °C v butándiol-dimetakryláte,merané podľa nonny DIN 16945 s použitím l hmotn. systému tepelnej iniciácie v 99 hmotn. butándiol-dimetakrylátu, kde množstvo systému tepelnej iniciácie je zvolené tak, že keď sa prášková poťahová kompozícia aplikuje na substrát a vytvrdzuje sa pri teplote 130 °C počas 20 minút, výsledný poťah odoláva prinajmenšom 50 dvojitým zotreniam s acetónom, kde systém živice zahŕňa živicu a prídavný sieťovací prostriedok, kde živica obsahuje reaktívne nenasýtenie, a kde uvedené reaktívne nenasýtenia sú dvojité väzby uhlíkuhlík, pripojené priamo k elektronegatívnej skupine, kde prídavný sieťovací prostriedok je zvolený zo skupiny, ktorú tvoria akryláty, metakryláty, vinylestery, vinylétery, vinylamidy,alkínétery, alkínestery, alkínamidy, alkínamíny, propargylétery, propargylestery, itakonáty,énamíny a ich zmesi, kde hmotnosť pre nenasýtenie v systéme živice je v rozsahu 100 a l 000 g/mol, ako je stanovené s použitím H NMR, a kde prášková poťahová kompozícia je jednozložkový systém.Spis EP 0957142 A 2 opisuje nenasýtené polyesterové práškové poťahové kompozície,tvrditeľné pri nízkej teplote, ktoré sú vhodné na proti teplu citlivé substráty, u ktorých sa zlepšené povrchové vytvrdenie dosahuje inkorporáciou aktívnych vodíkových skupín do nenasýtenej molekuly polyesteru. Tieto nenasýtené polyestery, ktoré obsahujú aktívne vodíky,sú odvodené z etylenicky nenasýtených polyfunkčných karboxylových kyselín a z polyolov,obsahujúcich aktívny vodík.Okrem hľadania práškových poťahových kompozícii, ktoré by bolo možné vytvrdzovať pri nízkej teplote, je taktiež žiaduce, aby take prášková poťahové kompozície bolo stále možné mlieť, preosievať, extrudovať a/alebo rovnomerne vytvrdzovať. To je užitočné pre komerčne realizovateľné prášky, lebo uvedené kompozície je možné pripravovať v existujúcich poťahovacích prevádzkach bez veľkých investícií do nového zariadenia alebo do zásadne iných postupov. Ďalej by bolo žiaduce poskytnúť flexibilné práškové poťahy,ktore môžu zniesť namáhanie substrátu, bez toho aby sa odlupovali a/alebo praskali. To je zvlášť užitočné, keď práškom poťahovaný predmet má zložitý trojrozmerný tvar a/alebo keď sa poťahuje nábytok, ako sú drevené/kovové stoličky a kuchynský nábytok.Úlohou vynálezu je teda riešiť niektoré alebo všetky tu uvedené problémy.Preto, celkom v súlade s predloženým vynálezom, je poskytnutá teplom tvrditeľnái) prinajmenšom jednu kryštalickú polyesterovú živicu, prítomnú V množstve prinaj menšom 7,5 hmotn. aii) prinajmenšom jednu amorfnú polyesterovú živicu, prítomnú v množstve nanajvýšV sto dieloch i) ii) (pph), kde, táto prinajmenšom jedna kryštalická polyesterová živica má etylenické nenasýtenia 2-buténdiovej kyseliny, a/alebo táto prinajmenšom jedna amorfná polyesterová živica má etylenické nenasýtenia Z-buténdiovej kyselinyak táto prinajmenšom jedna amorfná živica má etylenické nenasýtenia 2-buténdiovej kyseliny, potom teoretická hmotnosť vztiahnutá na etylenické nenenasýtenia (teoretical weight per unsaturatuion, WPU) tejto prinajmenšom jednej amorfnej polyesterovej živice je nanajvýš 850 g/mol hmotn. sú vztiahnutć na celkové množstvo i) ii)peroxid je zvolený zo skupiny, ktorú tvoria peroxyestery amonoper oxykarbonáty podľa vzorca (I)kde R je pripadne substituovaný Cpzoalkyl, Csąoaľyi alebo ORS, kde R 5 je prípadnesubstituovaný Crrzoalkyl alebo prípadne substituovaný Cóąoaryl R 2 je prípadne substituovanýCrzoalkyl alebo prípadne substituovaný Csąoaľyl a

MPK / Značky

MPK: C08K 5/14, C09D 167/06

Značky: prášková, teplotě, amorfnú, nízkej, obsahujúca, živicu, kompozícia, poťahová, polyesterovú, vytvrditelná, peroxid, kryštalickú

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/54-e19410-pri-nizkej-teplote-vytvrditelna-praskova-potahova-kompozicia-obsahujuca-krystalicku-polyesterovu-zivicu-amorfnu-zivicu-a-peroxid.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pri nízkej teplote vytvrditeľná prášková poťahová kompozícia obsahujúca kryštalickú polyesterovú živicu, amorfnú živicu a peroxid</a>

Podobne patenty