Spôsoby liečby nealkoholickej steatohepatitídy (NASH) pomocou cysteamínových produktov

Číslo patentu: E 14917

Dátum: 28.11.2008

Autori: Schneider Jerry, Dohil Ranjan

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa všeobecne týka materiálov a spôsobov liečby stukovatenía pečene pomocou cysteamínov.0002 Stukovatenie pečene (alebo steatohepatitída) je často asociované s nadmerných požívaním alkoholu alebo obezitou, ale má aj dalšie príčiny, ako napríklad metabollckú nedostatočnosť, vrátane inzulínovej rezistencie alebo cukrovky. Stukovatenie pečene je výsledkom akumulácie triglyceridových tukov vo vakuolách pečeňových buniek, čo je proces, ktorý vedie k oslabeniu funkčnosti pečene a nakoniec aj k cirhóze alebo rakovine pečene.0003 Nealkoholická forma stučnenia pečene (NAFLD) predstavuje spektrum choroby, pri ktorej nie je nadmerne konzumovaný alkohol. Uspokojivá liečba stukovatenía pečene. napr. chorôb NAFLD a NASH, nie je v súčasnostiČlánok Nadras, LArcispedale S. Anna di Ferrara, 1955, zv. 8, č. 4, strany 639 až 644, opisuje podávanie cysteamlnu (alebo B-merkaptoetylamínu) potkanom,ktoré boli kŕmené vysokotučnou stravou. Účelom experimentu bolo stanovenie účinku cysteamlnu na diabetickú pečeňovú steatózu (stučnenie pečeneindukované vysokotučnou stravou). Steatóza v tomto dokumente znamenala akumuláciu Iipidov v bunke.Gulbahar Okan a kol. publikovali článok Treatment of non-alcoholic steatohepatitis with N-acetyl cysteín v časopise Gastroenterology, zv. 118, č. 4,2000, doplnok 2, časť 2, kde opisujú podávanie N-acetylcysteínu (NAC) pacientom s chorobou NASH, ktorí podstúpili predchádzajúce modifikácie stravy. V tomto dokumente je uvedené, že liečba NAC znižuje hladinypečeňových enzýmov ALT a AST.Thong-Ngam Duangporn a kol. opisujú v článku zverejnenom v časopise World Journal of Gastroenterology (zv. 13. č. 38, 2007, strany 5127 až 5132) podávanie NAC potkanom, ktoré boli kŕmené vysokotučnou stravou. Tento dokument uvádza, že sérové hladiny ALT sa nijako výrazne u liečených potkanov nezlepšilí (pozri tabuľka 1). Hladiny triglyceridov a cholesterolu sa u liečených potkanov nezmenili. Histologická analýza ukázala, že liečba NAC vykazovala súčasné zlepšenie steatózy (ukladanie tuku) i nekrotického zápalu(pozri tabuľka 2). Dokument potvrdzuje, že v inej štúdii nedošlo k zlepšeniu v skupine liečenej NAC v porovnani so subjektmi, ktoré podstúpili len modiñkáciu stravy.Zverejnená prihláška PCT, W 02007/121545, opisuje použitie S-nitrózotiolov,najmä S-NAC, pri liečbe stukovatenia pečene. Dokument opisuje použitie Snitrózotiolov ako donorov oxidu dusného, ktoré môžu fungovať ako Iapače volných radikálov.Paul Angulo a kol. poskytujú v článku zverejnenom v časopise Seminars in Liver Disease (zv. 21, č. 1, 2001, strany 81 až 88) prehlad, v ktorom diskutujú terapie stukovatenia pečene a odkazujú sa na štúdie uskutočnené Gulbaharom a jeho kolegami (pozri vyššie). Remmer uvádza v článku zverejnenom v časopise Medizinische Monatschrift Pharmazeuten (zv. 6, č. 6, 1983, strany 171 až 177). že cysteamín je jeden z niekoľkých Iapačov radikálov. ktoré sú užitočné pri liečbe pečeñovej toxicity. Publikácia iba potvrdzuje, že nie je možné vzájomne zamieňať cysteamín, cysteln a glutatión a ich prekurzory, a ďalej uvádza, že podávanie glutatiónu alebo jeho prekurzorov nebolo pri liečbe poškodenia pečene intoxikáciou účinné.0004 Opis vynálezu poskytuje cysteamín, vrátane jeho solí alebo esterov,na použitie pri liečbe pacienta trpiaceho nealkoholickou steatohepatitldou(NASH). Liečba zahŕňa podávanie terapeuticky účinného množstva cysteamlnového prostriedku. V jednom uskutočnení je celková denná dávka cysteamlnového prostriedku približne 0,5 až 1,0 g/mz. V ešte ďalšomuskutočnení je cysteamínový prostriedok podávaný štyrikrát alebo menej krát denne (napr. raz, dvakrát alebo trikrát denne). V jednom uskutočnení je prostriedok v dávkovej forme s oneskoreným alebo riadeným uvoľňovaním liečiva. Táto forma poskytuje zvýšený transport cysteamínu alebo derivátu cysteamínu do tenkého čreva. Dávková forma s oneskoreným alebo riadeným uvolňovaním liečiva môže poskytnúť cm., cysteamínu alebo derivátu cysteamínu, alebo ich biologicky aktívneho metabolitu, s hodnotou aspoň približne o 35 , 50 , 75 alebo ešte vyššou, ako je hodnota Cmax, ktorú poskytuje dávková forma s okamžitým uvolňovanlm liečiva obsahujúcim rovnaké množstvo cysteamínu alebo derivátu cysteamínu. V ešte ďalšom uskutočnení dávková forma s oneskoreným alebo riadeným uvoľňovaním liečiva obsahuje enterický povlak, ktorý uvoľňuje cysteamínový prostriedok v okamihu, keď sa prostriedok dostane do tenkého čreva alebo oblasti gastrointestinálneho traktu subjektu, kde je pH väčšie ako približne 4,5. Povlak možno vybrať napríklad zo skupiny zahrňujúcej polymerizovanú želatínu, šelak,kopolymér kyseliny metakrylovej typu C NF, ftalát butyrát celulózy,hydrogénltalát celulózy, ftalát propionát celulózy, ftalát polyvinylacetátu (PVAP),ftalát acetát celulózy (CAP), trimelitát acetát celulózy (CAT), ftalát hydroxypropylmetylceluIózy, acetát hydroxypropyImetylcelulózy, sukcinát dioxypropylmetylcelulózy, karboxymetyletylcelulózu (CMEC), sukcinát acetát hydroxypropylmetylcelulózy (HPMCAS) a polyméry a kopolyméry kyseliny akrylovej, zvyčajne vytvorenej z metylakrylátu, etylakrylátu, metylmetakrylátu a/alebo etylmetakrylátu s kopolymérmi esterov kyseliny akrylovej a metakrylovej. Prostriedok možno podávať perorálne alebo parenterálne. V inom uskutočnení je výsledkom liečby zlepšenie pečeňovej tibrózy v porovnaní s hladinami pred podávaním cysteamínového prostriedku. V ešte ďalšom uskutočnení je výsledkom liečby zníženie obsahu tuku v pečení, zníženie incidencie alebo progresie cirhózy, alebo zníženie incidencie hepatocelulámeho karcinómu. V jednom uskutočnení je výsledkom liečby zníženie hladiny pečeňovej aminolransferázy v porovnaní s hladinami pred podávaním cysteamínového prostriedku. V ďalšom uskutočnení je výsledkom podávania zníženie pečeňovej transaminázy o približne 10 až 40 v porovnaní shladinami pred liečbou. V ešte ďalšom uskutočnení je výsledkom liečby zníženie hladín aminotransferázy alanínu alebo aspartátu u liečeného pacienta na približne 30 °/o, 20 alebo 10 nad normálne hladiny ALT, alebo na normálne hladiny ALT. V ešte ďalšom uskutočnení je výsledkom liečby zníženie sérových hladín feritínu v porovnaní s hladinami pred liečbou cysteamínovým prostriedkom. Spôsoby a prostriedky podľa vynálezu môžu zahrñovat tiež podávanie druhého činidla v kombinácii s cysteamínovým prostriedkom pri liečbe NASH.Subjekt môže byt dospelý. dospievajúci alebo môže lsť o dieťa.0005 vynález vjednom aspekte poskytuje spôsob liečby pacienta trpiaceho chorobou NASH. ktorý zahŕňa podávanie terapeuticky účinného množstva prostriedku obsahujúceho cysteamín. Spôsoby podľa vynálezu zahrňujú tiež použitie cysteamínu pri príprave lieku na liečbu choroby NASH, a použitie cysteamínu pri príprave lieku na podávanie v kombinácii s druhým činidlom na liečbu choroby NASH. Spôsoby podľa vynálezu zahrňujú tiež použitie druhého činidla na liečbu choroby NASH pri príprave lieku v kombinácii s cysteamlnom. Vynález dalej poskytuje sady na liečbu choroby NASH, ktoré obsahujú cysteamín. prípadne dalšie činidlo na liečbu choroby NASH, a návod na použitie pri liečbe choroby NASH. Termín stukovatenie pečene môže zahrňovať chorobu NASH.0006 Obrázok 1 ukazuje účinok liečby cysteamínom v dávkach 0, 75 a 250 mg/kg/deň, ktoré boli podávané intraperitoneálne, na hladiny aminotransferázy aspartátu (AST) u zvierat kŕmených vysokotučnou stravou (HFD) počas 8 dní. Uvedené sú tiež hladiny AST u kontrolných zvierat, ktoré neboli kŕmené stravou HFD. Graf uvádza stredné hodnoty AST vo vzorkách krvi odobraných 1. deň0007 Obrázok 2 ukazuje účinok cysteamlnovej liečby v dávkach 0, 75 a 250 mg/kg/deň, ktoré boli podávané intraperitoneálne, na hladiny cholesterolu u zvierat kŕmených vysokotučnou stravou (HFD) počas 8 dnl. Uvedené sú tiež

MPK / Značky

MPK: A61K 31/145, A61K 9/48, A61P 1/16

Značky: produktov, liečby, cysteamínových, nash, nealkoholickej, pomocou, steatohepatitídy, spôsoby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/54-e14917-sposoby-liecby-nealkoholickej-steatohepatitidy-nash-pomocou-cysteaminovych-produktov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsoby liečby nealkoholickej steatohepatitídy (NASH) pomocou cysteamínových produktov</a>

Podobne patenty