Zariadenie a spôsob na pumpovanie prúditeľnej hmoty

Číslo patentu: E 14618

Dátum: 01.07.2010

Autor: Knobel Alex

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zariadenia aspôsobu na pumpovanie prúditelnej hmoty,najmä konzumovateľných zložiek, napr. viskóznej mastnej hmoty.0002 Zariadenia na pumpovanie takýchto hmôt sú už známe. Obsahujú pumpovaciu komoru svtokovým otvorom avýtokovým otvorom. Vpumpovacej komore sa môže pohybovať piest vsmere sem atam. Pohybom piestu vprvom smere (pohyb dopredu) môže byť hmota cez vtokový otvor nasávaná do pumpovacej komory. Pohybom piestu vdruhom smere cez vtokový otvor nasávaná do pumpovacej komory. Pohybom piestu vdruhom smere (pohyb späť) môže byť hmota cez výtokový otvor z pumpovacej komory vytlačená. Kryt pumpy a piest môžu byť vrôznom vyhotovení. Vzávislosti na dizajne, je pohybom piestu vo vnútri pumpovacej komory priamo premiestňovaný piest pozdĺž premiestňovacej osy alebo je s piestom pohybované rotačne pozdĺž rotačnej osy. Vtomto vyhotovení je potrebné, aby otvorenie a uzavretie vtokového otvoru avýtokového otvoru bolo skoordinované s pohybom piestu. V závislosti na dizajne sa otváranie azatváranie týchto otvorov vykonáva pomocou zariadenia, ktorým je klzný ventil alebo rotačný ventil. Vpripade, že tvar piestu zodpovedá tvaru pumpovacej komory môže byt funkcia nasávania avytláčania hmoty afunkcie otvárania azatvárania otvorov dosiahnuté kombináciou priameho pohybu piestu a rotačného pohybu piestu. V tejtosa odkazuje na spis DE-A 10 2005 004 785, ktorý je považovaný za najbližší stav techniky.ovládať oddelene ataktiež preto, že je tu potrebné vytvoriť komplikovaný vratný/rotačný pohyb zmieneného vratného /rotačného piestu.Takéto zariadenia sú však veľmi drahé, pretože piest a ventily je treba0004 V zariadení takéhoto druhu sú navyše vtokový otvor a výtokový otvor, podľa noriem, pomerne úzke. Vtakomto prípade je použitie vysoko - viskozitnej hmoty nevýhodné. V prípade potreby docielenie požadovanej pumpovacej kapacity je treba pracovať s dostatočnou pumpovacou silou. To vyžaduje väčšie rozmery zariadeni a vyššie náklady na spotrebu energie počas pumpovania.0005 lde o predmet vynálezu riešiaci vyššie uvedené nedostatky známych zariadení.0006 Aby sme docielili vyššie uvedené, predstavuje tento vynález zariadenie na pumpovanie prúditeľnej hmoty pomocou zariadenia ktoré pozostáva z- hlavného telesa opatreného dutým priestorom, ktorý je vtokovým otvorom prietokovo spojený so zdrojom hmoty a cez výtokový otvor s úložiskom hmoty umiestneným vokolí hlavného telesa, kde vtokový otvor avýtokový otvor súrozmiestnené vzájomne od seba oddelene pozdĺž smeru (L) ato na povrchu hlavného telesa- prvého telesa adruhého telesa, ktoré sa môžu vzhľadom na hlavné teleso avzhľadom ksebe obidve pohybovať vdutom priestore hlavného telesa pozdĺž smeru (L), pričom ako prvé teleso tak druhé teleso tesne prilieha k vnútornej strane a klzne ku zmienenej vnútornej strane, pričom vďaka pohybu prvého telesa a/alebodruhého telesa môže byť menený tak ako objem komory, tak ich pozícia vzhľadom na zariadenie alebo v zariadeni.0007 Dve telesá, ktoré sa môžu pohybovať vzájomne jedno kdruhému alebo vzhľadom k hlavnému telesu, umožňujú vytvorenie jednoduchej konštrukcie celého zariadenia. Objem komory vo vnútri hlavného telesa môže byť menený pohybom aspoň jedného z dvoch telies, pričom pozicia komory v hlavnom telese môže byť menená pohybom obidvoch telies. Týmto môže byť vytvorené prietokové spojenie tejto komory s vtokovým otvorom alebo s výtokovým otvorom. Vtokový otvor a výtokový otvor môžu byť navyše zablokované, keď jedno ztelies je umiestnené naproti tohto otvoru. Dokedy prvé teleso a druhé teleso priliehajú k vnútornej stane a klzne k tejto vnútornej stene, môžu klzným spôsobom blokovať otvory vyhotovené na zmienenej vnútornej strane. Objem komory môže byť zväčšený behom nasávacej fáze, t.j. behom nasávania hmoty do tejto komory, keď sa dve telesá pohybujú smerom od seba, alebo môže byť objem komory znížený behom vyprázdňovacejfáze, t.j. behom vypúšťania hmoty z komory, kedy sa dve telesá pohybujú smerom k sebe.0008 Zariadenie podľa tohto vynálezu sa odlišuje nie iba vďaka svojej jednoduchej konštrukcii, ale tiež schopnosťou byť použiteľné vysoko flexibilným spôsobom na veľké množstvo činností. Pretože môže byť týmito dvomi telesami pohybované nezávisle jedným na druhom, môže byť týmto zariadením docielené mnoho ďalších efektov. Sacieho efektu alebo výtokového efektu je možné docieliť napríklad aj prostredníctvom vtokového otvoru tak prostredníctvom výtokového otvoru,a následkom toho môže byť zamenený aj smer pumpovania alebo prepúšťanie. Podobne môže byť zmenený pumpovací objem behom tejto fáze alebo pumpovacia doba a to zmenou maximálnej a minimálnej vzdialenosti medzi dvomi telesami.0009 V prípade nastavenia časovo závislého polohovania prvého telesa a druhého telesa, nutného na vyššie zmienené, môže byť prvé teleso a druhé teleso spojené so servopohonom. Presná polohovacia presnosť. reprodukovateľnosťajprogramovatelnosť servomotorov tým môže byť priamo vyhotovená na zariadení0010 Namiesto servomotoru je rovnako možné použiť pneumatický pohon na vytvorenie pohonu dopredu a dozadu prvého telesa a druhého telesa. V tom prípade zariadenie výhodne obsahuje vymedzujúce zarážky na obmedzenie pohybu obidvoch týchto telies. Vkaždom ztýchto dvoch telies môže byť vyhotovená vymedzujúca zarážka na obmedzenie pohybu smerom dopredu avymedzujúca zarážka na obmedzenie pohybu smerom dozadu. Vzhľadom na elasticitu takéhoto pneumatického pohonu sa chronologická sekvencia pohybu dvoch telies medzi ich dvoma variantmi extrémnych pozícií, pumpovacia doba alebo pumpovací objem behom pumpovacej fáze nelíši. Pri mnohých použitiach, v ktorých je prednastavený pumpovací objem alebo dávkovacia presnosť acelkový čas pumpovacieho cyklu medzi nasávaním avyprázdňovaním odlišného objemu prúditeľnej hmoty, sú pneumatické pohony dostatočné.0011 Vytvorenie pohybu dopredu a vytvorenie pohybu dozadu dvoch telies je možné rovnako použitím pružinových zariadení, kedy každé ztelies je v priamom smere stláčané (napr. v smere jeho pohybu dopredu, alebo v smere jeho pohybu dozadu), použitím vačkových zariadení, excentrických zariadení a pod., kedy je nimi pohybované vopačnom smere (t.j. vsmere ich pohybu späť alebo vsmere ich pohybu dozadu) proti sile pružinových zariadení. Pružným zariadením môžu byťpneumatické pružinové zariadenia alebo pružinové zariadenia pozostávajúce z špirálových pružín, listových pružín, membránových pružín a podobne.0012 Výhodne môže byť vyhotovené znásobenie zariadenia podľa vynálezu, keď sú tieto zariadenia paralelne spojené. Pri takomto usporiadani sú všetky zariadenia paralelne spojené pomocou prvej priečnej spojky a druhej priečnej spojky, pričom sú poháňané paralelne ato tak, že prvé teleso daného zariadenia je poháňané pomocou prvej priečnej spojky (pumpovacej tyče, piestovej tyče, tryskovej tyče,atď.) spolu sdruhými telesami iných zariadeni. Pri takomto vyhotovení je prvá priečna spojka adruhá priečna spojka poháňané prvým pohonom alebo druhým pohonom. Tieto pohony môžu byť vybrané napríklad zjedného zdezignovaných typov vyššie zmienených. Vtomto vyhotovení sú pohony na obidve telesá identického dezignovaného typu alebo môžu byť použité dva rôzne typy vyhotovenia Pre prvé telesořmôže byť obzvlášť výhodne použitie elasticky tvrdého,t.j. takmer nepoddajného alebo tvrdéhď pohonu, akým je napr. servomotor, vačkový pohon alebo excentrický pohon, zatiaľ pre druhé teleso môže byť použitý elastický mäkký t.j. pružný alebo mäkký pohon, akým je napr. pneumatický pohon.0013 Podľa prvého vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu pozostáva dutý priestor hlavného telesa z kanálika s konštantným prierezom kanálika prvé teleso druhé teleso sú vyhotovené ako klzné telesá. ktoré sa rozprestierajú cez celý prierez kanálika atesne priliehajú kvnútornej stene kanálika hlavného telesa a klzne ku zmienenej vnútornej stene adve klzné telesá vkanáliku sú vzájomne pohybovo nezávislé pozdĺž línie, ktorá prechádza v pozdĺžnom smere kanálika tak, že medzi týmito dvomi klznými telesami je definovaná komora, ktorej objem a/alebo pozícia vzťahujúca sa k hlavnému telesu môže byť premenná, a to v závislosti na vzájomnom nezávislom pohybe dvoch klzných telies v pozdĺžnom smere kanálika.0014 Toto sériové usporiadanie klzných telies (viď obr. 1 A) umožňuje vytvoriť tri základné prvky zariadenia, aslce hlavné teleso skanálikom, prvé klzné teleso a druhé klzné teleso prevažne vjednoduchom dizajne, a síce hlavné teleso, napr. v podobe kanálika s konštantným prierezom a dvomi otvormi (vtokovým a výtokovým) vzájomne oddelenými rozmiestnenými vpozdĺžnom smere kanálika,a dve klzné telesá identického vyhotovenia, ktorých rez zodpovedá rezu kanálika.

MPK / Značky

MPK: F04B 15/02

Značky: pumpovanie, prúditeľnej, zariadenie, spôsob, hmoty

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/54-e14618-zariadenie-a-sposob-na-pumpovanie-pruditelnej-hmoty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob na pumpovanie prúditeľnej hmoty</a>

Podobne patenty