Zmiešané ORL 1/M agonisty na liečbu bolesti

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZMIEŠANÉ ORL 1/M AGONISTY NA LIEČBU BOLESTI0001 Okrem akútnej bolesti, ktorá má obmedzenú dobu trvania a všeobecne rýchlo ustupuje po odstránení spúšťacieho stimulu, najmä chronická bolesť predstavuje pre lekársku vedu výzvu. Fenomén akútnej bolesti kvôli stimulácii nedotknutých nociceptorov má funkciu varovania pre zachovanie fyzickej integrity. Nasledujúce odozvy pre zamedzenie bolesti poskytujú ochranu pred poranenim. Chronická bolesť stratila svoju ochrannú funkciu. Potom je prítomná bolestivá porucha. Chronická bolesť tu môže byt ďalej rozdelená do dvoch hlavných skupín. Bolesť patofyzioiogického nociceptora je spôsobená po poraneni tkaniva stimuláciou nedotknutých nociceptorov. Táto bolesť podrobnejšie zahŕňa chronickú zápalovú bolesť. Naproti tomu bolesť vznikajúca kvôli poškodeniu samotných nervov je známa0002 Prechod od akútnej k chronickej bolesti môže nastať počas hodin. Liečba bolesti počas liečby a po liečbe je napríklad týmto ovplyvnená. Aj keď lekári sú si teraz veľmi vedomí liečby akútnej bolesti, liečba pooperačnej bolesti podlieha závažným obmedzeniam (Power, Brit.j. Anaesth., 2005, 95, 43 až 51). Akútna bolest sa môže stať periférne chronická a vCNS pomocou patofyziologických procesov nasledujúcich po poškodení tkaniva, napríklad chirurgickým zákrokom. Súvislost medzi poškodením tkaniva, akútnej poperačnej bolesti a rozvojom chronickej bolesti bola podrobne skúmaná, pričom je možné považovať závažnosť akútnej bolesti ako prediktívny faktor pre dobu trvania chronickej bolestí (Power, Brit.j. Anaesth., 2005,95, 43 až 51). Jedine z tohto dôvodu je dôležitá uspokojivá liečba akútnej bolesti.0003 Jedným problémom boja proti akútnej bolesti sú vedľajšie účinky, najmä útlm dýchania, u -opiátov, ako napriklad morfín alebo fentanyl, ktoré sú vysoko účinné proti akútnej bolesti. Pretože tento vedľajší účinok má občas za následok úmrtie u pacientov, ktorí práve prekonali operáciu, liečivá sa veľmi často nepodávajú vdostatočnom množstve na úspešné potlačenie bolesti. Na druhej strane je teraz nepredstaviteľne liečiť pooperačnú bolesť bez opiátov. Avšak strach z útlmu dýchania a ďalších vedľajších účinkov, typických pre -opiáty, v mnohých prípadoch majú zanásledok používanie opiátov v nedostatočnom množstve pri ťažkej bolesti, naprikladu pacientov s rakovinou (Davis a kol., Respiratory Care Journal 1999, 44 (1 . Ďalej,nebezpečenstvo útlmu dýchania nastávajúce po podávaní opiátov je vyššie u starších ľudí ako u mladších ľudí. V skutočnosti nebezpečenstvo rozvoja útlmu dýchania narastá výrazne u ľudí od 60 rokov (Cepeda a kol., Clinical Pharmacology and Therapeutics 2003, 74, 102 až 112). Existuje teda naliehavá potreba nových liečiv na liečbu bolesti, pri ktorých je redukovaný útlm dýchania.0004 Ako však už bolo spomenuté, liečba chronickej bolesti je relativne veľká výzva, pretože zatiaľ čo komerčne dostupné liečivá sú skutočne vniektorých prípadoch vysoko aktívne voči akútnej bolesti, vmnohých prípadoch však neposkytujú dostatočnú liečbu pri chronickej bolesti.0005 Navyše k sčervenaniu, zdureniu, prehrievaniu a poškodeniu funkcie, je bolesť jedným zpiatich hlavných symptómov zápalu. Zápalové procesy sú medzi najdôležitejšími mechanizmami zahrnutými pri genéze bolesti. Typická zápalová bolesť je spustená uvoľňovaním bradykinínu, histamínu a prostaglandinov s okyslením tkaniva a exsudačným tlakom na nociceptory. Na rozdiel od iných druhov zmyslového vnímania nie je nocicepcia vystavené návyku. Namiesto toho predchádzajúce impulzy bolesti môžu zosilniť spracovávanie nasledujúcich stimulov,čo má za následok senzibilizáciu. Ked nastane zvýšený prítok impulzov bolesti do centrálneho nervového systému, napriklad kvôli dlhodobej aktivácii nociceptorov vzapálenom tkanive, nastáva fenomén trvalej senzibilizácie vcentrálnych synapsiách. Tieto fenomény centrálnej senzibilizácie sa prejavujú nárastom spontánnej aktivity a vsilnejších odozvách na stimuláciu centrálnych neurónov,ktorých príslušné pole sa podobne zväčší (Coderre a kol., Pain 1993, 52, 259 až 285). Tieto zmeny správania vodozve centrálnych neurónov môžu prispievať k spontánnej bolesti a hyperalgézii (zvýšené vnímanie bolesti odozvou na škodlivý stimul), ktoré sú typické pre zapálené tkanivo (Yaksh a kol., PNAS 1999, 96, 7680 až 7686).0006 Jeden z najdôležitejších procesov pri zápaloch je výskyt metabolitov kyseliny arachidónovej. Tieto zlúčeniny neaktivujú nociceptory priamo, namiesto toho však redukujú prahovú hodnotu šírenia stimulu C vlákien a tak ich senzibilizujú vočiďalším stimulom. Nesteroidné protizápalové činidlá (NSAID) sa preukázali účinné najmä pri liečbe zápalovej bolesti, pretože blokujú rozpad kyseliny arachidónovej(Dickensen, A., international Congress and Symposium Series - Royal Society of Medicine (2000), 246, 47 až 54). Avšak ich používanie pri dlhodobej liečbe chronickej bolesti je obmedzené niekedy značne nechcenými účinkami, ako sú napríklad žalúdočné vredy alebo poškodenie ľadvín otravou.0007 lnhibičné riadenie šírenia stimulu má však tiež význam pri liečbe zápalovej bolesti. -Opiáty sú najdôležitejší členovia tejto triedy. Napríklad chronická pankreatitída je sprevádzaná bolesťou, čo je medzi klinicky najťažšími bolestivými stavmi liečby. Podávanie NSAID eventuálne iba nepatrne zmenší bolesť, má však za následok zvýšené nebezpečenstvo krvácania. Ďalší krok je všeobecne liečba opiátmi. Závislosť od narkotických analgetík je rozšírená u pacientov trpiacich týmto stavom (Vercauteren a kol., Acta Anaesthesiologica Belgium 1994, 45, 99 až 105). Existuje teda naliehavá potreba zlúčenín, ktoré sú vysoko účinné proti zápalovejbolesti a majú znížený potenciál závislosti.0008 Neuropatická bolesť nastáva keď periférne nervy trpia mechanickým. metabolickým alebo zápalovým poškodením. Obrazy bolesti, ktoré vznikajú následkom toho, sa prevažne vyznačujú výskytom spontánnej bolesti, hyperalgézie a alodýnie (bolesť, ktorá je spúšťaná dokonca aj neškodlivým stimulom). Zvýšená exprese Na kanálov a teda spontánna aktivita v poškodených axónoch a ich susedných axónoch nastáva následkom poškodenia (England a kol., Neurology 1996,47, 272 až 276). Excitabilita neurónov je zvýšená a reagujú na prichádzajúce stimuly so zvýšenou početnosťou odtoku. Výsledkom je zvýšená senzibilita na bolesť, ktorá prispieva k rozvoju hyperalgézie a spontánnej bolesti (Baron, Clin. J. Pain 200016 (2 Suppl.), 12 až 20).Príčiny a závažnosti a teda aj potreby liečby neuropatickej bolesti sú rôzne. vznikajú následkom poranení alebo choroby mozgu, miechy alebo periférnych nervov. Príčinami môžu byť operácie, napr. fantómová bolest po amputácii, mŕtvici,roztrúsenej skleróze, poranení miechy, nadmerného požívania alkoholu či liečiv alebo ďalších toxínov, rakovinových ochorení a tiež metabolických chorôb, ako napríkladdiabetes, dna, zlyhanie obličiek alebo cirhóza pečene, alebo infekčných chorôb, ako napríklad mononukleóza, ehrlichióza, týfus, záškrt, HIV, syfilis alebo borelióza. Pocit bolesti má veľmi rôzne priznaky a symptómy, ktoré sa môžu meniť v počte a intenzite s priebehom času. Paradoxne pacienti trpiaci neuropatickou bolestou opisovali pokles alebo narušenie vnímania akútnej bolesti so súčasným nárastom neuropatickej bolesti. Typické symptómy neuropatickej bolesti sú opísané ako mravčenie, pálenie,vystreľovanie, elektrizujúce alebo sálajúce.Tricyklické antidepresíva a antikonvulzíva, používané ako monoterapia alebo aj v kombinácii s opiátmi, sú medzi základnými farmakologickými liečivami neuropatickej bolesti. Tieto liečivá zvyčajne tíšia bolesť iba do istej miery, s tým, že potlačenie bolesti často nie je dosiahnuté. Často sa vyskytujúce vedľajšie účinky stoja v ceste zvyšovaniu dávky liečiv na dosiahnutie adekvátneho potlačenia bolesti. V skutočnosti uspokojivá liečba neuropatickej bolesti zahŕňa vyššie dávkovanie -opiátu, ako vyžaduje liečba akútnej bolesti, pričom vedľajšie účinky sa stávajú dokonca ešte významnejšie. Tento problém je ďalej zvýšený nástupom rozvoja tolerancie, ktorý je typický pre -opiáty, a súvisiacu potrebu zvyšovať dávku. Súhrne povedané, je možné tvrdiť, že neuropatickú bolesť je možné dnes ťažko liečiť a je iba čiastočne zmierňovaná vysokými dávkami -opiátov (Saudi Pharm. J. 2002, 10 (3), 73-85). Existuje teda naliehavá potreba liečiv na ošetrenie chronickej bolesti, ktorých dávku nie je nutné zvyšovať až do doby kedy nastávajú neúnosné vedľajšie účinky, prezabezpečenie uspokojivej liečby bolesti.0009 V posledných desaťročiach boli navrhnuté a implementované rôzne ďalšie mechanizmy účinku na liečbu chronickej bolesti, ktoré nevykazujú vedľajšie účinky,typické pre opiáty. Preto je stredne závažná až ťažko závažná chronická bolesť liečená antidepresívamí, ktoré bez ohľadu na zlepšovanie nálady, tiež vykazujú analgetickú aktivitu. Žiadny mechanizmus účinku však nebol doposiaľ schopný nahradit -opiáty z ich ústredného významu na liečbu bolesti. Jedným zhlavných dôvodov je doposiaľ neprekonateľné účinnosť -opiátov. Avšak bez ohľadu na útlmdýchania, -opiáty tiež majú aj ďalšie nevýhody0010 Už viacej ako 100 rokov je známe, že zvýšené vnímanie bolesti je jedným

MPK / Značky

MPK: A61K 31/438, A61K 31/407, A61P 25/04

Značky: bolesti, agonisty, zmiešané, liečbu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/53-e8256-zmiesane-orl-1-m-agonisty-na-liecbu-bolesti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zmiešané ORL 1/M agonisty na liečbu bolesti</a>

Podobne patenty