Cyklické amidy

Číslo patentu: E 4550

Dátum: 05.03.2003

Autori: Leibrock Joachim, Seyfried Christoph, Pruecher Helmut, Schadt Oliver

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zlúčenin vzorca IA lineárny alebo rozvetvený alkyl s 1 až 10 atómami uhlíka,alkenyl s 2 až 10 atómami uhlíka, alkoxy s 1 až 10 atómami uhlíka alebo alkoxylakyl s 2 až 10 atómami uhlíka, x o, s, N-R 2, CH alebo CHZCHZ, R 2 H alebo A aR 3 H alebo A, R 4 je nezávisle zvolený medzi F, A alebo (CHAr, R 5 znamená H, A alebo cykloalkyl s 3 až 7 atómami uhlíka, aje zvolená zo skupínuhlíka, o, s, N-R 15, CH alebo CHgCHg, H, A, (CH 9 Het, (CHgAr alebo cykloalkyl s 3 až 7 atómami uhlíka, nesubstituovaný alebo jednoducho alebo niekoľkokrát A,halogénom, N 02, CN, OR 6, N(R 6)2, cooaő, NOC(R 6)2, NRGCORE,NR 6 CON(R 6)2, NRôsOgA, CORG, sozNRő, S(O),A a/alebo OOCRS substituovaný, nasýtený, nenasýtený alebo aromatický mono- alebo bicyklický heterocyklický zvyšok, zvolený medzi l-piperidylom, l-piperazylom, l-(4-metyl)piperazylom, 4-metylpiperazín-1-ylamínom, 4-morfolínom,l-pyrolidinylom, 1-pyrozolidinylom, 1-(2-metyl)pyrazolidinylom, l-imidazolidinylom alebo 1(3-metyl)imidazolidinylem, tiofén-2-ylpm alebo tiofén-3-ylom, 2-,3- alebo 4-pyridylom, ktorý môže byť nesubstituovaný alebo substituovaný jednou alebo viac skupinami CN-, 2-,4- alebo 5-oxazolylom, 2-, 4- alebo 5-tiazolylom,chinolinylom, izochinolinylom, 2- alebo 4-pyridazylom,2-, 4- alebo 5-pyrimidylom, 2- alebo 3-pyrazinylom, nesubstituovaný alebo raz alebo niekoľkokrát A,halogénom, N 02, CN, OR 6, N(R 5)2, cooaő, NOC(R 6)2, NRSCORG,NR 6 CON(R 6)2, NRGSOQA, CORB, SO 2 NR 6, s(o),A a/ alebo oocaősubstituovaný aromatioký uhľlovodíkový zvyšok s 6 až 14Z-Q je zvolená zo skupínkde je R 9 nezávisle volený medzi Hal a A, r znamená O, 1, 2, 3, 4 alebo 5, ako aj ich farmaceutický použiteľné deriváty, soli, solváty a stereoizoméry, vrátane ich zmesi vo všetkých pomeroch, a najmä ich soli a solváty.0002 Benzylpiperidinové deriváty s vysokou afinitou k viazaným miestam receptorov aminokyselín sú známe napríklad z EP O 709 384 A 1.0003 Vynález si kladie za úlohu nájsť nové zlúčeniny s cennými vlastnosťami, najmä zlúčeniny, ktoré vykazujú zlepšený profil účinku, napriklad vyššiu účinnosť, vyššiu selektivitu alebo širší profil použitia a/ alebo menšie vedľajšie účinky. Nové zlúčeniny musia byť jednoducho cenovo priaznivo vyrobiteľné a musia byť najmä vhodné k výrobe liečiv.0004 S prekvapením bolo zistené, že sa úloha rieši zlúčeninami vzorca I. Najmä bolo zistené, že zlúčeniny vzorca I a ich soli vykazujú pri dobrej znášanlivosti veľmi cenné farmakologické vlastnosti. Predovšetkým vykazujú zvlášť vysokú afinitu k väzobným. miestam receptorov aminokyselín, zvlášť väzobné mu miestu ifenprodilu na NMDA (NMDA N-metyl~Daspartat) receptora, ktoré moduluje väzobné miesto polyamínu. Výhodne sú zlúčeniny podľa vynálezu ligandy väzobné ho miesta ifenprodilu NMDA receptora a prináležia preto k oblasti antagonistov NR 2 B. Zvlášť výhodne sú zlúčeniny podľa vynálezu ligandmi vàzobného miesta ifenprodilu NMDA-2 B receptora.0005 Test väzby pre 3 H-ifenprodil môže byť vytvorený postupon podľa Schoemakera et al., Eur. J. Pharmacol. 176,249-250 (1990). Zlúčeniny sú vhodné na liečenie neurodegeneratívnych chorôb vrátane cerebrovaskulárnych chorôb. Tiež môžu byť nové zlúčeniny použité ako analgetikum alebo anxiolytikum, ako aj na liečenie epilepsie,schizofrénie, Alzheimerovej, Parkinsonovej, respektíve Huntingtonovej choroby, cerebrálnej ischémie alebo infarktov.Ďalej sú vhodné na liečenie psychóz, podmienených nadmernouhladinou aminokyselín. 0006 Test väzobného miesta 3 HJ-CGP-39653 pre väzobnémiesto glutamátu pre receptor NMDA môže byť vytvorený napríklad postupom M.A.Sti 1 lse et al., opisaným v Eur. J. Pharmacol. 192, 19-24 (1991). Test pre väzobné miesto glycínu receptora NMDA je vytvoritelný postuponx M.B. Barona et al.,opísaným vEur. J. Pharmacol. 206, 149-154 (1991).0007 Účinok proti Morbus Parkinson, t.j. potenciácia kontralaterálneho otáčania, indukovaného L-DOPA u hemiparkinsonických krýs, je detekovatelný pOStupOHl podľa U. Ungerstedta a G.W. Arbuthnotta, Brain Res. 24, 485 (1970). 0008 Zvlášť vhodne sú tieto zlúčeniny na liečenie alebo profylaxiu prípadov apoplexie, ako aj k ochrane pred edémom mozgu a na jeho liečenie a stavov nedostatočneho zásobovania centrálneho nervového systému kyslíkom, predovšetkým hypoxiealebo anoxie. 0009 Uvedené účinky môžu byť okrem toho preukázané alebo0010 Z následne uvedenej literatúry sú známe rôzne antagonisty, ktoré môžu blokovat rôzne väzobné miesta NMDA0011 Ifenprodil a eliprodil vzorca III respektíve IV môžublokovať NMDA receptor tým, že vstupujú do interakcie s modulovanými väzobnými miestami polyaminu (C.J. Carter, K.G. Lloyd, B. Zivkovic a B. Scatton, J. Pharmacol. Exp. Ther. 253, 475 (1990.

MPK / Značky

MPK: A61P 25/00, A61K 31/445, C07D 498/00, C07D 263/00

Značky: cyklické, amidy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/53-e4550-cyklicke-amidy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Cyklické amidy</a>

Podobne patenty