Sedadlo vozidla so sedacou časťou a so zadržiavacím zariadením na zabránenie skĺznutiu pasažiera, zadržiavacie zariadenie a spôsob výroby

Číslo patentu: E 16377

Dátum: 25.06.2007

Autori: Mund Harald, Gross Bernd

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka sedadla vozidla so sedacou časťou a so zadržiavacím zariadením,určeným na zabránenie skĺznutiu pasažiera na sedadle vozidla pri spomalení v dôsledku nehody, pričom toto zadržiavacie zariadenie je usporiadané na nastavenie do zasunutej neaktívnej polohy, a pričom je toto zadržiavacie zariadenie usporiadané aj na nastavenie do vysunutej aktívnej polohy, a pričom sedacia časť obsahuje čalúnenie, definujúce sedaciuplochu a pod čalúnením usporiadaný nosič čalúnenia.Takéto sedadlá vozidla sú všeobecne známe, tak napríklad z vytlačených spisov(Druckschriften) DE 10 2004 019 221 A, DE 10 340 996 A, DE 38 416 88 A alebo US 2003/227213 A. Napríklad je z nemeckého zverejneného spisu (Offenlegungsschriił) DE 102 31 794 Al známe sedadlo motorového vozidla so sedacou plochou, usporiadanou na povrchu čalúnenia, pričom pod sedacou plochou je umiestnená miska sedadla, a pričom medzi miskou sedadla a sedacou plochou sedacej časti je usporiadaný nastavovací prvok v tvare strmeňa,ktorý sa vprípade nehody môže pohybom dostať z východiskovej polohy do takej, keď sedacia plocha a nastavovací prvok pôsobia proti premiestneniu misky sedadla s osobou,sediacou na sedacej ploche, dopredu V pozdĺžnom smere vozidla. Pri tomto sedadle vozidla obsahuje príslušné hnacie zariadenie prostriedok na spätné uvedenie nastavovacieho prvku do východiskovej polohy, pričom hnacie zariadenie po spätnom uvedení nastavovacieho prvku do východiskovej polohy zabezpečuje možnosť opakovaného pohybu nastavovacieho prvku pri ďalšom prípade nehody vozidla. To má tú nevýhodu, že zadržiavacie zariadenie nie je možné zablokovať vo svojej aktivovanej polohe. Ďalej potom má toto známe sedadlo vozidla tú nevýhodu, že na realizáciu aktívneho zadržiavacieho zariadenia, určeného na zabránenie skĺznutiu osoby, sediacej na sedadle vozidla (takzvaného zadržiavacieho zariadenia typu antisubmarining), tzn. takého zadržiavacieho zariadenia, ktoré je možné previesť z neaktívnej polohy do aktívnej vysunutej polohy, sa vždy spravidla použije také usporiadanie, že sa zadržiavacie zariadenie musí pri zostavení sedadla vozidla spojiť so štrukturálnymi prvkami sedadla vozidla, napríklad s bočnými časťami sedadla alebo so štrukturálnymi prvkami rámu sedacej časti alebo podobne, V dôsledku čoho potom neexistuje žiadna modularita vtom zmysle, že až vneskoršom štádiu výroby sedadla, resp. pri vytváraní sedadla je možné rozhodnúť, či má byť sedadlo vozidla vybavené zadržiavacím zariadením alebo nie. Priznámych sedadlách vozidiel sa preto musí vziať do úvahy väčšie množstvo variantov sedadlavozidla, trvajúce po väčšej časti výrobnej linky sedadla vozidla, čo vedie celkovo k vyšším nákladom pri logistike a pri výrobe. Z nemeckého zverejneného spisu DE 199 43 595 Al je známe sedadlo vozidla so sedacím podstavcom, so sedacím čalúnením a nosičom sedacieho čalúnenia, pričom v pozdĺžnom smere je zhruba uprostred nosiča sedacieho čalúnenia usporiadaný nábeh typu anti-submarining, ktorý sa rozprestiera až po predný okraj nosiča sedacieho čalúnenia a približne prekrýva prednú polovicu nosiča sedacieho čalúnenia. Medzi nábehom a nosičom sedacieho čalúnenia alebo vnábehu je v normálnom prípade uložený zložený airbag, ktorý sa v prípade nehody vozidla nafúkne. Airbag je usporiadaný tak, aby plyn, ktorý nafúkol airbag, mohol následne znova uniknúť, napriklad tak, že tkanina vaku je príepustná pre vzduch. Ani v tomto prípade nie je možne zadržiavacie zariadenie zablokovaťvo svojej aktivovanej polohe.Základom predloženého vynálezu je preto úloha poskytnúť sedadlo vozidla so zadržiavacím zariadením, určeným na zabránenie skĺznutiu pasažiera, nachádzajúceho sa na sedadle vozidla, v prípade spomalenia pri nehode, pričom toto sedadlo vozidla sa môže jednak ľahko a jednoducho vybaviť takýmto zadržiavacím zariadením s pokiaľ možno najmenšími nákladmi a pokiaľ možno najneskôr v priebehu výrobnej linky sedadla vozidla, a pričom je toto zadržiavacie zariadenie na druhej strane usporiadané stakou výbavou, že je pritom poskytnuté zablokovanie zadržiavacieho zariadenia, resp. blokovanie zadržiavaciehozariadenia vo svojej aktívnej polohe.Táto úloha je vyriešená sedadlom vozidla so sedacou časťou a so zadržiavacím zariadením,určeným na zabránenie skĺznutiu pasažiera na sedadle vozidla podľa nároku 1. V dôsledku toho je výhodne možné, že jednak sa zabezpečí modularita zadržiavacieho zariadenia, to znamená, možnosť rozhodnúť až neskôr v priebehu výrobnej linky sedadla vozidla, či má byť určité sedadlo vozidla vybavené zadržiavacím zariadením podľa vynálezu alebo nie. Jednakje potom v dôsledku toho možné, že je možne zvlášť dobre a bezpečne zabezpečiť riadnu funkčnosť zadržiavacieho zariadenia, keďže po jednorázovom nastavení zadržiavacieho zariadenia do svojej aktívnej, resp. vysunutej polohy dôjde k zablokovaniu tak, že sa toto zadržiavacie zariadenie nemôže už viac aspoň celkom zasunúť do svojej neaktívnej, resp. zasunutej polohy (resp. je toto možné iba s nepomeme veľkou silou). Podľa vynálezu je použité také usporiadanie, keď zadržiavacie zariadenie obsahuje aktivačný prostriedok, najmäpyrotechnický lineámy aktivátor a/alebo reverzibilne fungujúci aktivátor, pričom tentoaktivačný prostriedokje usporiadaný medzi nosičom čalúnenia a čalúnením alebo je uchytený medzi nosičom čalúnenia a čalúnením, pričom je najmä použité ovládanie aktivačného prostriedku už v čase pred výskytom spomalenia pri nehode. V prípade uchytenia aktivačného prostriedku medzi nosičom čalúnenia a čalúnením môže aktivačný prostriedok prebiehať,resp. môže byť usporiadaný z časti aj pod nosičom čalúnenia. Lineáme aktivátory je možne realizovať pomerne malé a kompaktné čo do využitia konštrukčného priestoru a podľa vynálezu je možné zvlášť dobre realizovať modularizovaný spôsob zástavby zadržiavacieho zariadenia do sedadla vozidla. V zmysle predloženého vynálezu sa pod pojmom nosič čalúnenia rozumie jediný štrukturálny komponent alebo množstvo štrukturálnych komponentov sedacej časti, ktoré sú usporiadané aspoň vblízkosti čalúnenia, ktoré sa má prípadne upevniť neskôr na sedadle a má čalúnenia držať, resp. má ich uchytiť. Ako nosič čalúnenia prichádza pritom do úvahy napríklad skôr taký nosič čalúnenia, ktorý v podstate prebieha po celej sedacej ploche, ako vpodstate priebežná vaňa čalúnenia, resp. vaňa sedadla. Ďalej potom prichádza podľa vynálezu do úvahy napríklad takzvaná delená vaňa sedadla, resp. čiastočná vaňa sedadla, pričom pri takejto čiastočnej vane sedadla je čalúnenie uchytené približne na prednej polovici alebo je to na asi 20, resp. iba 10 čalúnenia. Ďalej potom prichádzajú do úvahy ako časť nosiča čalúnenia aj také štrukturálne prvky, ako sú napríklad rúrkové alebo otvorené výstužné prvky. Pri nosiči čalúnenia v zmysle predloženého vynálezu môže tento obsahovať z časti aj spodné odpruženie. Podľa vynálezu môže byť usporiadaný alternatívne alebo kumulatívne s ireverzibilne pracujúcim aktivačným prostriedkom napríklad aj pyrotechnický lineámy aktivátor, tiež reverzibilne fungujúci aktivačný prostriedok,napríklad elektromotoricky poháňaný lineámy aktivátor, ktorý vedie spolu s príslušnou,nehodu predpovedajúcou senzorikou (s pre-crash-senzorikou) k nastaveniu vysunutej aktívnej polohy zadržiavacieho zariadenia alebo k nastaveniu intermediámcj polohy zadržiavacieho zariadenia (medzi neaktívnou polohou a aktívnou vysunutou polohou) už v čase pred výskytom nehody, a tým v čase pred spomalením pri nehode (to znamená, pred spomalením, typickým pre výskyt nehody).Ďalej potom je použité usporiadanie, ked zadržiavacie zariadenie obsahuje nastavovací prvok,pohyblivo nastaviteľný pomocou aktivačného prostriedku z neaktívnej polohy zadržiavacieho zariadenia, ktorá zodpovedá zasunutej polohe, do aktívnej polohy zadržiavacieho zariadenia,ktorá zodpovedá vysunutej polohe. V dôsledku toho je možné, aby bol nastavovací prvoknezávisle od aktivačného prostriedku optimálne nastaviteľný podľa príslušného prípadupoužitia, napríklad s ohľadom na svoju stlačiteľnosť (napríklad pre disipáciu energie v priebehu situácie pri nehode) alebo tiež s ohľadom na svoje rozmery, ktoré samotné spoluurčujúnapríklad výšku vysunutia zadržiavacieho prostriedku.Ďalej potom sa uvádza do známosti kvynálezu nenáležiace usporiadanie, keď je medzi zasunutou polohou a vysunutou polohou nastavovacieho prvku zabezpečené otáčanie okolo osi, prebiehajúcej V podstate vodorovne a najmä priečne na smer vozidla, pričom nastavovací prvok je výhodne usporiadaný ako doskový nastavovací prvok, a pričom otáčanie okolo osi,prebiehajúce v podstate vodorovne, je výhodne uskutočnené ako otáčanie v smere jazdy. V dôsledku toho je možné použiť ako nastavovací prvok dosku, ktorá sa v podstate rozprestiera po celej šírke výhodne moduláme montovaného zadržiavacieho zariadenia, pričom doska je vzasunutej polohe nastavovacieho prvku usporíadaná v podstate rovnobežne so sedacou plochou, resp. rovnobežne s nosičom čalúnenia, a vo vysunutej polohe nastavovacieho prvku je usporiadaná v podstate kolmo na sedaciu plochu, resp. kolmo na nosič čalúnenia. Medzi nastavovacím prvkom a čalúnením sedacej časti je výhodne uložený kryt zadržiavacieho zariadenia v zmysle nábehu typu anti-submarining. V dôsledku toho je výhodne zabezpečené,že telo sediaceho pasažiera v prípade nehodovej situácie (to znamená, pri negatívnom zrýchlení, resp. pri spomalení, ktoré prekročí vopred určenú medznú hodnotu) vyvolá pokial možno najväčšiu plošnú silu, pôsobiacu na zadržiavacie zariadenie, čím sa zníži riziko zranenia sediaceho pasažiera. Zvláštna výhoda pri pohybe nastavovacieho prvku v smere vozidla spočíva vtom, že je možné zvoliť pôsobenie sily aktivačného prostriedku, najmä vybrať pyrotechnický lineámy aktivátor tak, aby smer pôsobenia sily aktivačného prostriedku, resp. jeho predĺženie vžíadnom pripade nesmerovalo na hlavne časti tela sediaceho pasažiera(najmä do smeru k miske sedadla, resp. v smere trupu). Tým sa taktiež zníži riziko zranenia.Podľa vynálezu je ďalej použité usporiadanie, keď je medzi zasunutou polohou a vysunutou polohou nastavovacieho prvku usporiadané otáčanie aspoň časti nastavovacieho prvku okolo osi, prebiehajúcej v podstate zvislo, pričom nastavovací prvok je výhodne vyhotovený ako teleskopicky vysúvací nastavovací prvok sjedným alebo viacerými výsuvnými prvkami. V dôsledku toho je výhodne možné, aby bol nastavovací prvok realizovateľný kompaktným konštrukčným spôsobom, napriklad pomocou teleskopicky do seba zasúvateľných miskových konštrukčných dielov, a aby pre realizáciu vysunutej polohy dochádzalo pri vysúvaní zozasunutej polohy kotáčavému pohybu aspoň jedného zmiskových konštrukčných dielov

MPK / Značky

MPK: B60N 2/42, B60N 2/427

Značky: sedadlo, spôsob, zadržiavacím, časťou, zabránenie, skĺznutiu, vozidla, zariadením, pasažiera, výroby, sedacou, zadržiavacie, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/53-e16377-sedadlo-vozidla-so-sedacou-castou-a-so-zadrziavacim-zariadenim-na-zabranenie-sklznutiu-pasaziera-zadrziavacie-zariadenie-a-sposob-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sedadlo vozidla so sedacou časťou a so zadržiavacím zariadením na zabránenie skĺznutiu pasažiera, zadržiavacie zariadenie a spôsob výroby</a>

Podobne patenty