Nové inhibítory založené na rozpustnej väzbovej doméne receptora CD44 pre kyselinu hyalurónovú

Číslo patentu: E 4377

Dátum: 26.08.2002

Autori: Staffan Strömblad, Päll Taavi, Kogerman Priit

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka použitia molekuly obsahujúcej variant väzbovej domény CD 44 pre kyselinu hyalurónovú nevíažuci HA na výrobu lieku. Ďalej sa vynález týka metódy na skrining látok viažucich sa na molekulu obsahujúcu variant väzbovej domény CD 44 pre kyselinu hyalurónovú, ktorý neviaže HA.Vznik nových ciev angiogenézou je najdôležitejším javom pri mnohých patologických stavoch, vrátane očných ochorení spôsobujúcich slepotu, ako napríklad makulárna degenerácia, diabetická retinopatia a stavy retinálnej hypoxie, chronické zápalové stavy, ako napríklad reumatoidná artritída, psoriáza,ateroskleróza, restenóza, ako aj pri raste a metastázovaní karcinómov. Okrem toho, hemangiómy sú spôsobené nekontrolovanou proliferáciou buniek endotelu. Keďže mnohé z týchto ochorení sú chronické a momentálne na ne neexistujú uspokojivé lieky, hladanie liečby a liekov proti týmto ochoreniam je veľmi dôležité. Za týmto účelom má agens blokujúci angiogenézu potenciál stat sa liekom na všetky tieto bežné ochorenia závislé na angiogenéze (a/alebo endoteliálnych bunkách).Jedným zo zaujímawch cieľov pre lieky proti takýmto ochoreniam bol CD 44 (Naot et al., Adv Cancer Res 199771241-319). CD 44 je receptor povrchu buniek pre veľký glykozamínoglykán kyseliny hyalurónovej (HA) extracelulárnej matrice Aruffo et al., Cell 1990 6121303-131. CD 44 hrá úlohu v rôznych bunkových a fyzlologických funkciách, vrátane adhézie na HA a migrácie na HA, degradácie HA a metastázovania nádorov. Receptor CD 44 vykazuje komplexný vzor alternatívneho splicingu v jeho variabilnej oblasti extracelulárnej domény Screaton et al., PNAS 1992 89212160-41. CD 44 je schopný viazat metaloproteinázu-9(MMP-9) matrice a môže tak lokalizovať MMP-9 na bunkovú membránu, čo môže čiastočne vysvetliťjeho úlohu pri podporovaní invázie a metastázovania buniek nádoru Yu, 1999 31.Spomedzi odkazov na patenty zaoberajúce sa CD 44 a jeho spojením s vyššie uvedenými ochoreniami môžu byť spomenuté US-A-6025138, US-A-5902795, US A-6150162, US-A-6001356, US-A-5990299 a US-A-5951982.WO 94/09811 popisuje použitie CD 44 na liečbu zápalu alebo na detekciu metastáz karcinómov hematopoetického pôvodu. Použitie CD 44 na inhibíciu rastu solídnych nádorov (zhubné nádory jednotlivých orgánov tela) alebo angiogenézy nie je jasné. W 0 99/45942 popisuje použitie proteínov a peptidov viažucich HA, vrátane CD 44 na inhibíciu karcinómov a ochorení závislých na angiogenéze. CD 44 je spomínaný ako jeden z príkladov z dlhého zoznamu proteínov viažucich HA.V oboch publikáciách je použitie CD 44 obmedzené na jeho schopnost viazaťAhrens et al. (Oncogene 2001 20 3399-3408) odhalil, že rozpustný CD 44 inhibuje rast melanómu blokovaním väzby povrchových nádorových buniek CD 44 na kyselinu hyalurónovú. Táto práca teda hovorí o mechanizme závislom na viazaní kyseliny hyalurónovej v súvislosti s vplyvom CD 44 priamo na rastAlpaugh et al. (Exp. Cell Res. 261 ,150-158 (2000 odhalil myoepiteliálne špecifický CD 44 a jeho antiangiogénne vlastnosti. Táto štúdia sa zaoberáBajorath (PROTEINS Structure, Function, and Genetics 39103-111 (2000 odhalil CD 44 a jeho väzbu na HA, bunkovej adhézii a CD 44 signalizácii. Okremtoho boli realizované experimenty s mutagenézou CD 44, okrem iných dobre známe mutácie R 41 A a R 78 S neviažuce HA, a ich vplyv na väzbu CD 44 k HA.Vo všetkých týchto prípadoch však boli tieto mutácie CD 44 neviažuce HA použitéako negatívne kontroly pre vlastnosti viažuce HA a nebola im pripisovaná žiadnaDoterajší stav techniky teda odhaľuje potenciálne použitie CD 44 na určenie toho,či sú niektoré účinky závislé na interakcii HA-CD 44. Preto všetky funkcie doteraz pripisované peptidom odvodeným od CD 44 sú priamo závislé na ich schopnostiKeďže kyselina hyalurónová v organizme je pri vysokých hladinách značne exprimovaná, liečba založená na inhibícii tohto extracelulárneho komponentu spôsobuje vysoké riziko nežiaducich vedľajších účinkov mimo nádoru. Okrem toho by takáto stratégia kvôli vysokému celkovému množstvu HA v organizme vyžadovala vysoké dávky rekombinantných proteínov blokujúcich HA, čo by eštezvyšovalo riziko vedľajších účinkov.Preto existuje potreba nájdenía nových liekov na terapiu nádorov, ako aj nových ciest pre vzťah spájajúci CD 44 s rastom nádorov, ktoré by poskytli také nové ciele pre lieky, ktoré by odstránili vyššie uvedené vedľajšie účinky.Okrem toho existuje potreba vyvinúť nové inhibítory angiogenézy, pretože tieto predstavujú potenciálnu liečbu nielen pre karcinómy, ale tiež pre široké spektrum bežných ochorení uvedených vyššie. Preto je dôležité objasniť vzťah medzi CD 44 a angiogenézou, najmä potenciálne priame vplyvy CD 44 na vaskulatúru a narôzne ochorenia, ktoré sú závislé na tvorbe nových ciev.Kogerman et al. Kogerman et al., Oncogene 1997 151407-16 zistil, že bunky iibrosarkómu myši stabilne exprimujúce štandardnú izoformu ľudského CD 44(hCD 44 s) stratili expresiu hCD 44 s vo veľkých subkutánnych (podkožných) nádoroch. Keď boli hCD 44 s negatívne bunky z týchto primárnych nádorov opäť subkutánne zavedené do nových myší za účelom druhého kola rastu nádoru, mali výsledné nádory významne kratšie časy Iatencie v porovnaní s hCD 44 sPozorované dlhšie časy Iatencie u hCD 44 s exprimujúcich nádorov viedlopôvodcov k pochopeniu, že inhibičný efekt nadmernej expresie hCD 44 s pri raste subkutánnych nádorov je spojený s inhibíciou angiogenézy nádorov. lndukcia angiogenézyje nevyhnutná pre rast a pretrvávanie solídnych nádorov a ich metastáz. Ak angiogenéza nie je prítomná, nádory môžu narásť iba na minimálnu veľkost a ostávajú Iatentné vo forme mikrometastáz Holmgren et al, Nat Med 1995 1149-53. Pôvodcovia vynálezu zistili, že rekombinantná rozpustná doména ľudského CD 44 (CD 44 HABD) viažuca kyselinu hyalurónovú inhibuje angiogenézu in vivo u kurčiat a proliferáciu endoteliálnych buniek in vitro, a tým blokuje rast ľudských nádorov u kurčiat a myší. Pôvodcovia vynálezu popisujú nový typ inhibítora angiogenézy, keďže zistili, že rekombinantný receptor povrchu buniek CD 44 inhibuje angiogenézu a rast nádorov in vivo a proliferáciu endoteliálnych buniek in vitro. Výskumníci vytvorili mutantné formy CD 44, ktoré sú schopné inhibovat angiogenézu. Výhoda týchto mutantov CD 44 je, že neviažu HA, čo dokazuje, že mechanizmus inhibície angiogenézy je nezávislý od väzby s HA. Dôležité je, že použitie mutantného CD 44 na systémové podávanie ako lieku bude špecifickejšie pre angiogenézu, keďže nebude viazaný prostredníctvom HAv organizme, a preto môže byť použitý v nižších dávkach a má nižšie rizikospôsobenia nežiaducich vedľajších účinkov.Tento vynález preto odkazuje na použitie molekuly obsahujúcej variant väzbovej domény CD 44 pre kyselinu hyalurónovú neviažuci HA, ako aj jej analógov a rekombinantných variantov, vrátane určených mutantov, na výrobu lieku na liečbu stavov spojených s inhibíciou angiogenézy. Okrem toho vynález odkazuje na metódu skríningu molekúl viažucich sa na variant väzbovej domény CD 44 pre kyselinu hyalurónovú neviažuci HA, čim sa stávajú potenciálnymi cieľmi navynález taktiež odkazuje na molekulu obsahujúcu variant väzbovej domény CD 44 pre kyselinu hyalurónovú neviažuci HA, ako aj na jej analógy, rekombinantnéa mutované varianty pre cielenie na endoteliálne bunky. Takto sú lieky na liečbu stavov spojených s angiogenézou, ako napríklad rôzne nádorové stavy,jednoducho pripravené pomocou tohto vynálezu, s využitím nových mechanizmovpredložených pôvodcami vynálezu. Ďalej pomocou metódy skríningu môžu byt

MPK / Značky

MPK: G01N 33/566, C07K 14/435, A61K 38/00

Značky: hyalurónovú, nové, založené, doméne, inhibitory, receptora, väzbovej, kyselinu, rozpustnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/52-e4377-nove-inhibitory-zalozene-na-rozpustnej-vazbovej-domene-receptora-cd44-pre-kyselinu-hyaluronovu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nové inhibítory založené na rozpustnej väzbovej doméne receptora CD44 pre kyselinu hyalurónovú</a>

Podobne patenty